Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Přihlášení uživatelé

Zobrazuje se přehled uživatelů aktuálně přihlášených do systému resp. klientů přihlášených k aktuálnímu serverovému procesu.

Pro uživatele se zobrazuje příjmení a jméno uživatele (osoby) , přihlašovací jméno (login) uživatele , název stroje , ze kterého je přihlášen, a ID přihlášení . Údaje login, název stroje a ID přihlášení se zobrazují po rozkliknutí uzlu se jménem uživatele. Je-li uživatel přihlášen vícekrát, bude v uzlu více položek s různým ID přihlášení.

Přihlášeným uživatelům lze zasílat jednoduché zprávy.

Další nabídka obsahuje volby:

  • Obnovit - přenačte se aktuální stav přihlášených uživatelů
  • Činnost uživatele - touto volbou lze zobrazit Log Orsoftu s vyfiltrovanými všemi záznamy uživatele (osoby) nebo se záznamy pouze pro vybrané ID přihlášení uživatele. Dle uživatele se filtruje tehdy, stojí-li kursor v seznamu uživatelů na uzlu se jménem uživatele, např. Novák Jan. Dle ID přihlášení uživatele se filtruje tehdy, stojí-li kursor v seznamu uživatelů na řádku s číslem ID přihlášení uživatele, např. Novák Jan (24, novak, #303566896).
  • Zpráva vybranému uživateli - zašle zprávu uživateli, na němž aktuálně stojí kurzor v seznamu uživatelů. Pole pro zadání zprávy se zobrazí po spuštění volby. Zpráva se uživateli zobrazí ihned po odeslání v okně „Upozornění“.
  • Zpráva všem uživatelům - zašle zprávu všem přihlášeným uživatelům
  • Odhlášení vybraných uživatelů- otevře okno ze seznamem přihlášených uživatelů. V detailu lze vidět i spuštěné úlohy uživatele. Je možno zde zaškrtnutím v řádku seznamu vybrat uživatele pro odhlášení. Pokud je potřeba ukončit činnost všem uživatelům, vyberou se všichni pomocí horního zaškrtávátka pro výběr všech. Před takovouto akcí může být potřeba zakázat další přihlášení novým uživatelům. To lze nastavit tlačítkem pro blokování nových přihlášení. Tímto tlačítkem lze opět i povolit přihlášení v případě potřeby dočasného zákazu přihlášení. Vlastní odhlášení vybraných uživatelů se spustí pomocí tlačítka pro ukončení přihlášení vybraných uživatelů. Po potvrzení svého požadavku na odhlášení přihlášených uživatelů se objeví okno s parametry pro odhlášení. V tomto okně je třeba zadat důvod ukončení přihlášení, zbývající čas do odhlášení a zprávu přihlášeným uživatelům, která se objeví před odhlášením. Uživateli se následně nejdéle do 20 vteřin objeví zpráva o odhlášení (požadavek na odhlášení se kontroluje každých 10 sekund). Po uplynutí časového intervalu dojde k odhlášení uživatele a ukončení klienta aplikace. Na obrazovce uživateli zůstává informace s důvodem odhlášení. Odhlášení klienta se provede bez ohledu na spuštěné úlohy klienta.

Upozornění

  • Pro správnou funkci této volby je nutné, aby ve firewallu byla povolena Java. Na povolení Javy je uživatel dotázán při prvním spuštění aplikace na daném stroji. Pokud Java povolena není, nebude uživatel v seznamu vidět ostatní přihlášené uživatele.
  • Pro zobrazení přihlášených uživatelů lze použít též volbu Další nabídka/Odhlášení vybraných uživatelů. Tato volba čerpá data z logu Orsoftu a povolení ve firewallu nepotřebuje, navíc poskytuje k přihlášeným uživatelům další užitečné informace.