Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Uživatelé

Uživatelé jsou základní datovou tabulkou oprávnění. Jedná se o seznam všech uživatelů Orsoftu Open, tj. subjektů, které mají právo pro přístup do systému.

Uživatel je vždy přidělen osobě. Osobě může být přiděleno i více uživatelů.

Uživatelům se přidělují profily, které určují, ke kterým úlohám má uživatel oprávnění.

Uživatel se do Orsoftu může přihlásit tehdy, je-li zaveden do seznamu uživatelů, je označen jako Aktivní a má vyplněno buď Přihlašovací jméno (login) a Heslo nebo Kontext uživatele v AD (AD kontext). Kontext je zapsán ve tvaru uživatel\doména a lze jej získat (automaticky doplnit) tlačítkem Získat AD kontext.

Při přihlášení přes login a heslo zadá uživatel pro vstup do systému login a heslo.

Přihlášení přes AD kontext probíhá tak, že při spouštění Orsoftu Open se zjistí aktuální AD kontext a ten se hledá v tabulce uživatelů. Má-li některý uživatel shodný kontext, je automaticky přihlášen a při přihlášení již nic nezadává.

Přihlášení a společné menu - je-li Orsoft provozován v režimu společného menu s původním cobolským Orsoftem, tak se login uživatele předá spouštěcí dávce čekacího režimu cobolského Orsoftu. Pokud se tento login shoduje buď s osobním číslem v oprávnění (soubor o2opravn) nebo s loginem v osobách (tabulka osoby), spustí se čekací režim automaticky. Přitom platí, že v oprávnění (o2opravn) musí vždy existovat osobní číslo, a to i tehdy, když se přihlašení provedlo dle loginu v osobách. Pokud se login podaný z Orsoftu neshoduje ani s osobním číslem ani s loginem v osobách, objeví se před spuštěním cobolského Orsoftu standardní okno pro přihlášení, kde je potřeba zadat údaje ručně. Společné menu funguje i při přihlašování přes AD kontext, kdy se dávce čekacího režimu opět předá zjištěný login.

Základní údaje

Základní údaje o uživateli:

 • Uživatel - login a název uživatele. Pouze pro prohlížení, údaje se editují níže.
 • Aktivní - příznak aktivního uživatele. Neaktivní uživatel se nemůže přihlásit do systému.
 • Název uživatele - popisný název uživatele
 • Osoba - číslo osoby, které je uživatel přidělen. Musí být vyplněno. Do detailu osoby se lze prokliknout přes tlačítko Osoba.
 • tlačítko Osoba - proklik do detailu vyplněné osoby
 • E-mail - e-mailová adresa uživatele
 • Přihlašovací jméno (login) - login pro přihlášení
 • Heslo - heslo pro přihlášení
 • Poslední změna hesla - datum, kdy si uživatel naposledy změnil heslo (pole se needituje)
 • Kontext uživatele v AD - kontext uživatele v Active Directory ve tvaru uživatel\doména. Lze jej získat (automaticky doplnit) tlačítkem Získat AD kontext.
 • tlačítko Získat AD kontext - pro automatické získání kontextu uživatele v AD a jeho doplnění do pole Kontext uživatele v AD
 • Maximální doba nečinnosti - maximální doba v minutách, po kterou může být klient přihlášený do Orsoftu neaktivní, tj. neprovádí žádnou činnost. Po této době je klient z Orsoftu automaticky odhlášen. Pokud je nastavena nula, tak se kontrola na nečinnost neprovádí (není-li nastavena ani v Bezpečnosti systému viz níže). Zde nastavená hodnota má přednost přes maximální dobou nečinnosti nastavenou pro všechny klienty ve volbě Administrace/Parametry/Konfigurace/Bezpečnost systému.

Přidělené profily

Na této záložce lze spravovat profily přidělené uživateli. Přidělené profily určují, ke kterým úlohám bude mít uživatel oprávnění - viz detailní popis Přidělené profily.

Externí systémy

Na této záložce lze nastavovat přístupy k externím systémům pro aktuálního uživatele.

Další nabídka

Vstup do nabídky přes tlačítko

 • Správa profilů - vstup do Správy profilů
 • Hromadné zadání hesla - nastavení hesla všem aktivním uživatelům bez hesla. Po spuštění se objeví výzva k zadání hesla - toto heslo (shodné pro všechny) se nastaví těm aktivním uživatelům, kteří nemají heslo vyplněno. Toto volba se použije výjimečně, protože při editaci nelze uživatele bez hesla uložit. Stav bez hesel by mohl vzniknout při plnění dat jiným způsobem.