Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Databáze výkazů

Sem jsou ukládány veškeré vypočítané výkazy v Orsoftu Open. Záleží, zda je databáza zobrazena z menu (kdy jsou vidět všechny vypočítané platné výkazy) nebo z definice výkazu (v tomto případě jsou vidět pouze ty výkazy, které jsou vypočítány z příslušné definice). Vždy se zobrazují pouze platné výkazy, ovšem po přepnutí čtyrlístkových filtrů lze zobrazit i veškeré výkazy, které byly zneplatněny - při ukládání výkazu za období, za které již v databázi výkaz existuje, nedochází k přepisu již existujícího výkazu, ale k jeho zneplatnění.

Nad vypočtenými výkazy máme možnost několika akcí:

1) Lze si vypočtený výkaz zobrazit

  • není důležité, zda je daný výkaz platný či nikoliv, systém toto nerozlišuje.

2) Lze spustit kontrolu výkazu

  • v tomto případě nejdříve program vytvoří vlastní kontroly z příslušné definice (pokud takové kontroly již existují, tak je aktualizuje), poté načte systémové a uživatelské kontroly, kteé jsou v systému uloženy a následně projde daný výkaz na příslušné kontroly. Výsledek se vypíše na formulář.
  • zde je několik podakcí, týkajících se komunikace se systémem sběru dat
a) Export do XML
  1. daný výkaz se vyexportuje do adresáře common na serveru.
b) Odeslání XML do EPO
  1. v této volbě se XML uložené na serveru odešle do příslušného systému sběru dat (EPO, CSUIS, …)
c) Export výkazu a odeslání
  1. tato volba je kombinací předchozích voleb, tedy dojde k vytvoření XML a jeho okamžité odeslání do systému sběru dat
d) Poštovní deník
  1. zde lze zobrazit vše, co bylo odesláno i s jakým výsledkem

K vypočtenému výkazu lze pořídit i komentář a především datumodeslání výkazu. Toto datum se vyplňuje automaticky, pokud se využije funkce k odeslání výkazu v OrsoftuOpen. Při využití jakéhokoliv jiného nástroje pro odeslání výkazu je důrazně doporučeno toto datum vyplnit - předevsím pro výkazy DPH a Kontrolní hlášení.