Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Odběratelé

Odběratelé jsou základní datovou tabulkou ZISu. Zde se vede evidence o všech odběratelích vody.

Odběratel je jednoznačně identifikován číslem odběratele, které se automaticky generuje při jeho založení a zapisuje se do navázané tabulky adresáře firem. Některé údaje pořizované v odběratelích na záložkách Základní údaje a Další informace se ukládají do dalších navázaných datových tabulek.

Použité barevné rozlišení v browse

Barva řádku

 • zašedlá - neaktivní odběratel (Odhlášen, Odhlášen s dluhy, Neaktivní)
 • modrá - odběratel s vazbou na nadřízeného
 • fialová - odběratel v insolvenci
 • červená - blokace použití odběratele

Barva sloupce

 • modrá - číslo odběratele (hlavní klíč)

Pořizované údaje

 • Sektor - sektor dle číselníku sektorů (1-velkoodběratel, 3-maloodběratel, 9-dodavatel). U již založeného odběratele nelze z editačního programu sektor měnit, změnu však může provést uživatel s dostatečnými právy přes volbu Další nabídka/Změna sektoru. Uživatel musí mít povolenou úlohu „orsoft.z.odberatele.Z6a.zmenaSektoru“.
 • Odběratel - jednoznačné číslo odběratele, generuje se automaticky s možností přepisu. Způsob generování je závislý na variantě ZISu (volba ZIS/Parametry/Konfigurace/ZIS varianta). Pro varinatu ŠPVS se generuje takto: Pro maloodběratele je rozsah pro generování 3000001 až 3999999, pro velkoodběratele 1000000 až 1999999 a hledá se první volné po nejvyšším již použitém, pro dodavatele je rozsah 1001 až 1999 a hledá se nejnižší volné. Pro variantu MěVAK Jaroměř se číslo odběratele generuje dle konfigurace adresáře (volba Kmenová data/Parametry/Konfigurace/Adresář).
 • Název - zkrácený název odběratele, generuje se automaticky dle vyplněného jména a příjmení nebo obchodního jména s možností přepisu
 • Investor - příznak investora
 • Projektant - příznak projektanta
 • Vazba na odběratele - vazba na číslo nadřízeného odběratele. Možnost prokliknutí do detailu.
 • Název vazby - název nadřízeného odběratele

Základní údaje (záložka)

Stav odběratele

 • Kód odhlášení - dle číselníku stavů odběratelů (1-Aktivní, 2-Odhlášen, 3-Odhlášen s dluhy, 4-Neaktivní) - generuje se automaticky s možností editace
 • Insolvence - příznak insolvence dle insolvenčního rejstříku nebo evidence úpadců. Vyžaduje pravidlenou aktualizaci tabulek insolvenčního rejstříku a evidence úpadců z webu a příznaků Konkurz v adresáři. Plní se automaticky.
 • ISIR - kontrola aktuálního odběratele na webový insolvenční rejstřík
 • EVUP - kontrola aktuálního odběratele na webovou evidenci úpadců
 • ARES - kontrola na ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů)
 • CreditCheck - kontrola možných úvěrových rizik dle CreditCheck. Zobrazí se neplacený CreditCheck semafor.
 • Neplatič - příznak neplatiče, plní se ručně
 • Blokace - blokace použití odběratele, plní se ručně
 • Jméno - jméno odběratele
 • Příjmení - příjmení odběratele
 • Titul před - titul před jménem
 • Titul za - titul za jménem
 • Funkce - funkce odběratele
 • - rodné číslo
 • Datum narození - datum narození
 • Číslo OP - číslo občanského průkazu
 • Obchodní jméno - obchodní jméno, pouze pro velkoodběratele nebo dodavatele
 • - identifikační číslo organizace, pouze pro velkoodběratele nebo dodavatele
 • DIČ - daňové identifikační číslo organizace, pouze pro velkoodběratele nebo dodavatele
 • Jméno 1 - 1.část jména, generuje se automaticky dle vyplněného jména a příjmení nebo obchodního jména s možností přepisu. Jména 1 až 4 slouží pro tvorbu hlavní adresy pro korespondenci, jsou uložena v adresách odběratelů a v adresáři. Do adresáře se zapisují pouze tehdy, neexistuje-li dosud daňová adresa.
 • Jméno 2 - 2.část jména, …
 • Jméno 3 - 3.část jména, …
 • Jméno 4 - 4.část jména, …

Hlavní adresa

 • Obec - kód obce a název obce dle číselníku obcí nebo vyplněno jinak
 • PSČ - poštovní směrovací číslo dle číselníku PSČ
 • Ulice - kód ulice a název ulice dle číselníku ulic nebo vyplněno jinak
 • Číslo popisné/orientační
 • Kontrola adresy v UIR-ADR (!od 2017 již není k dispozici!) - zde lze spustit kontrolu na Územně identifikační registr adres. Přes tlačítko „on-line“ se provede kontrola s výsledkem adresa existuje/neexistuje, tj. testuje se víceméně kompletní shoda. Přes tlačítko „DB“ se při shodě zobrazí browse s nalezenou větou, není-li nalezena kompletní shoda, zobrazí se browse s podobnými adresami, kde neshodné hodnoty nebo jejich části jsou nahrazeny znakem „!“.
 • Tel/Jm - telefon/jméno
 • Tel2/Jm - telefon 2/jméno
 • Tel3/Jm - telefon 3/jméno
 • Fax
 • E-mail - E-mailová adresa pro zasílání smluv apod.
 • Faktura doporučeně - příznak pro zasílání faktury doporučeně
 • Faktura na OM - příznak pro zasílání faktury na odběrné místo
 • Přístup na WEB - příznak zda odběratel má přístup na WEB
 • Odesílání e-mailem - způsob zasílání e-mailem a/nebo poštou
 • E-mail PDF fakt. - E-mailová adresa pro PDF faktury - pouze prohlížení, odpovídá E-mailu ze zasílací adresy nebo hlavní adresy. Fyzicky se dotahuje z tabulky Adresy pro elektronickou komunikaci (O6a6), kam se při úpravě na záložce Všechny adresy (zasílací adresa) nebo v odběratelích (hlavní adresa) propisuje.

Další informace (záložka)

 • Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném - název soudu, u něhož je odběratel registrován v obchodním rejstříku. Zapisuje se do adresáře do doplňku Informace
 • Spisová značka (oddíl/vložka) - dle obchodního rejstříku
 • Zastoupena - jméno osoby zastupující odběratele (příp. vč. titulů, funkce apod.)

Bankovní spojení odběratele

 • Banka - banka dle číselníku bankovních ústavů
 • Bankovní spojení
 • Číslo aktivní smlouvy - needituje se, pouze zobrazený údaj
 • Poznámka - volný text pro poznámku k odběrateli

Všechny adresy (záložka)

Zobrazí se všechny adresy aktuálního odběratele z tabulky Adresy odběratelů

Odběrná místa (záložka)

Zobrazí se všechna odběrná místa aktuálního odběratele z tabulky Odběrná místa

Smlouvy (záložka)

Zobrazí se všechny smlouvy aktuálního odběratele z tabulky Smlouvy

Zálohy (záložka)

Zobrazí se všechny zálohy aktuálního odběratele z tabulky Zálohy

Faktury (záložka)

Zobrazí se všechny faktury aktuálního odběratele z tabulky Faktury

Reklamace (záložka)

Zobrazí se všechny reklamace aktuálního odběratele z tabulky Reklamace

Přehled (záložka)

Zobrazí se přehled pro aktuálního odběratele. Přehled obsahuje všechny jeho smlouvy, odběrná místa, vodoměry a položky smluv a okno Náhled s detailními údaji k vybrané položce. Jsou zobrazeny jako seznamy. Smlouvy jsou nadřízené všem ostatním seznamům, odběrná místa jsou nadřízena vodoměrům a položkám smluv. V záhlaví Přehledu jsou zobrazeny údaje o stavu odběratele shodné se záložkou Základní údaje. Údaje v Přehledu jsou pouze pro prohlížení.

Neaktivní smlouvy, neaktivní odběrná místa a vodoměry mimo síť jsou znevýrazněny (zobrazeny šeďě).

Ovládací prvky Přehledu

 • Najetí myši nad položku seznamu - v okně Náhled se zobrazí vybrané podrobnosti ke smlouvě, odběrnému místu, vodoměru nebo položce smlouvy. Pokud je kursor myši mimo seznam, zůstanou v Náhledu zobrazeny informace k položce, která má řízení (je označená tmavě modře).
 • Kliknutí na položku - položka se vybere a označí tmavě modře, závislé seznamy se profiltrují dle vybrané položky. Při následném dalším výběru podřízené položky se tato opět označí a provede se nové profiltrování seznamů dle obou výběrů. Dříve označená položka zůstane světlě modrá. Naopak při následném označení nadřízené položky se předchozí výběry zruší a provede nové profiltrování dle vybrané nadřízené položky. Tlačítky „Vše“ u smluv nebo odběrných míst se výběry zruší.
 • Dvojklik na položku - vyvolá se detail editačního programu příslušné tabulky (smluv, odběrných míst, vodoměrů nebo položek smluv). Lze tak prohlížet kompletně všechny údaje k položce. Dvojklik na okno Náhled také vyvolá příslušný detail pro právě zobrazený obsah.

Speciální ikony

Hledat dle

Zde lze provádět vyhledávání v odběratelích. Nalezený odběratel se zobrazí v detailu v novém okně, pokud je výsledků více, zobrazí se vyfiltrovaný browse. Lze hledat dle:

 • Čísla odběratele
 • Názvu odběratele
 • Čísla smlouvy
 • Čísla vodoměru
 • Čísla faktury
 • Čísla SIPO
 • Bankovního spojení
 • DIČ
 • Obce, ulice a čísla popisného
 • Obce, ulice a čísla popisného OM
 • Čísla OM
 • Poznámky

Tisky

Zde se spouštějí tisky z odběratelů:

 • Hromadný tisk složenek - určeno pro tisk na formuláře se třemi složenkami nad sebou. Tiskne se po výběru odběratelů a manuálním doplnění částek, variabilních symbolů a počtů kopií. Před tiskem lze zadat požadavek na posun obsahu, čímž lze kompenzovat odlišnosti v jednotlivých sériích formulářů.
 • Problémoví odběratelé - odběratelé s příznakem Insolvence, Neplatič nebo Blokace
 • V insolvenci - odběratelé v insolvenci setřídění dle data zahájení řízení, výběr intervalu datumů před tiskem
 • V insolvenci (do Excelu) - odběratelé v insolvenci - výstup do Excelu
 • Pohledávky - dopis s upozorněním na nevyrovnané pohledávky a celkovou dlužnou částku
 • Skupiny dle IČ - seznam odběratelů rozdělený do skupin se shodným IČ. (Tvorba této sestavy může trvat několik minut!)
 • Korespondence DOCX … - vyvolání tisku do wordovských šablon. Po spuštění jsou nabídnuty k výběru existující šablony. Po výběru šablony je tato doplněna daty a zobrazena ve Wordu s možností tisku a případné editace.
 • Výpis změn nad odběratelem - z tabulky Historie změn jsou vypsány záznamy o provedených změnách základních údajů, adres, odběrných míst a smluv týkající se odběratele.

Další nabídka

 • Odběrná místa - odběrná místa odběratele
 • Smlouvy - smlouvy odběratele
 • Hlavní odběratel - hlavní odběratel k aktuálnímu odběrateli (podle položky Vazba na odběratele)
 • Odběratelská skupina - vyfiltruje se skupina odběratelů vázaná dle položky Vazba na odběratele
 • Kontrola na Insolvenční rejstřík - vyhledání odběratele ve webovém Insolvenčním rejstříku
 • Kontrola na Evidenci úpadců - vyhledání odběratele ve webové Evidenci úpadců
 • Kontrola na ARES - vyhledání odběratele ve webovém systému Administrativní registr ekonomických subjektů
 • Kontrola na CreditCheck - kontrola možných úvěrových rizik dle CreditCheck. Zobrazí se neplacený CreditCheck semafor.
 • Reklamace - zobrazí existujíci reklamace odběratele
 • Nový záznam komunikace TIC - vyvolá systém Lotus Notes pro záznam do T.I.C (Telefonní informační centrum). Mohou provádět pouze uživatelé, kteří mají tuto akci v LN povolenu.
 • Zobrazení záznamů TIC odběratele - vyvolá Lotus Notes pro zobrazení všech T.I.C záznamů k odběrateli
 • Grafické znázornění fakturace - zobrazí sloupcový graf fakturovaných množství v m3 za odběratele. Množství jsou vysčítaná ze všech faktur za dané měsíční období. Graf pokrývá 4 roky (48 měsíců). Posledním obdobím je 12-tý měsíc roku aktuálně nastaveného datumu. Graf a browse faktur jsou interaktivně provázané, při kliknutí na řádek browse nebo sloupec grafu se označí odpovídající protějšek.
 • Změna sektoru - možnost změnit sektor odběratele. Tato úloha se nabízí pouze uživateli s oprávněním k úloze „orsoft.z.odberatele.Z6a.zmenaSektoru“.

Saldo odběratele

Zobrazí se kompletní přehled pohledávek a závazků za odběratele.