Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Konfigurace adresáře

Zde se udržují konfigurační údaje pro adresář dodavatelů/odběratelů:

'

Číslování firem pro ZIS - tento panel se zobrazuje pouze tehdy, je-li zakoupena úloha „ZIS“

 • ZIS - intervaly čísel firem pro ZIS (Zákaznický informační systém pro dodavatele vody). Zde se nastavují rozsahy čísel firem pro zakládání nových záznamů v ZISu (Odběratelé - tabulka Z6A). Pro tabulku Z6A platí, že firma je vždy fyzicky uložena v Adresáři (tabulka O6A). Intervaly musejí být vyplněné, hodnota od 0 do 0 je považována za chybu a neumožní zakládat záznamy.
  • - sektor 1 - rozsah čísel firem pro velkoodběratele vody
  • - sektor 3 - rozsah čísel firem pro maloodběratele vody
  • - sektor 9 - rozsah čísel firem pro dodavatele v ZISu
  • Obsazovat volná - lze nastavit pro každý sektor zvlášť. Je-li zaškrtnuto, přidělují se čísla tak, že se využívají i volné mezery v řadě existujících čísel firmy. Jinak se přidělí nejvyšší existující číslo firmy plus jedna.

Číslování firem pro Adresář (Partner)

 • Partner OD - DO - rozsah čísel firem pro Adresář, tj. obchodní partnery (kategorie Partner), se kterými již je uzavřena dodavatelská nebo odběratelská smlouva. Pro nevyplněný interval, tj. od 0 do 0, se použije maximální možný rozsah, tj. od 1 do 9999999999999999. Pro Adresář (a Subjekty) je nutné intervaly vyplnit tehdy, mají-li se vést Partneři vs. ne Partneři (potenciální partneři a ostatní kategorie v CRM) pod odlišnými řadami čísel firem. Interval je zašedlý a nezohledňuje se v případě, že je zaškrtnuto Přesouvat IČO do čísla firmy nebo Přesouvat IČO+DOPL do čísla firmy.
 • Způsob číslování firmy - určuje způsob, jakým se budou vytvářet čísla firem při jejich založení.
  • Přidávat na konec - najde se nejvyšší existující číslo firmy a zvýší se o 1. Přitom se zohledňuje interval čísel firem nastavený pro Adresář.
  • Obsazovat volná místa - hledají se volná čísla odspodu, tj. zaplňují se i mezery. Přitom se zohledňuje interval čísel firem nastavený pro Adresář.
  • Přesouvat IČO do čísla firmy - do čísla firmy se přesune vyplněné IČO, platí i pro Subjekty. V tomto případě zašednou a nezohledňují se intervaly čísel firem pro Adresář a Subjekty.
  • Přesouvat IČO a doplněk IČO do čísla firmy - do čísla firmy se přesune vyplněné IČO+doplněk, platí i pro Subjekty. V tomto případě zašednou a nezohledňují se intervaly čísel firem pro Adresář a Subjektech.

Oddělené číslování dodavatelů/odběratelů

 • Dodavatelé - rozsah čísel firem pro dodavatele, tj. pro firmy, které mají v klasifikaci zaškrtnut příznak Dodavatel. Rozsah má přednost před intervaly pro Adresář a Subjekty. Pro nevyplněný interval, tj. od 0 do 0, se použije rozsah pro Adresář resp. pro Subjekty. Lze nastavit možnost „Obsazovat volná“, potom se čísla přidělují tak, že se využívají i volné mezery v řadě existujících čísel firmy. Jinak se přidělí nejvyšší existující číslo firmy plus jedna. Toto nastavení má smysl vyplnit pouze tehdy, je-li požadováno odlišné číslování dodavatelů a odběratelů.
 • Odběratelé - rozsah čísel firem pro odběratele, tj. pro firmy, které mají v klasifikaci zaškrtnut příznak Odběratel. Rozsah má přednost před intervaly pro Adresář a Subjekty. Pro nevyplněný interval, tj. od 0 do 0, se použije rozsah pro Adresář resp. pro Subjekty. Lze nastavit možnost „Obsazovat volná“, potom se čísla přidělují tak, že se využívají i volné mezery v řadě existujících čísel firmy. Jinak se přidělí nejvyšší existující číslo firmy plus jedna. Toto nastavení má smysl vyplnit pouze tehdy, je-li požadováno odlišné číslování dodavatelů a odběratelů.

Číslování firem pro Subjekty (ne Partner)

 • Subjekt OD - DO - rozsah čísel firem pro Subjekty CRM, tj. kategorie jiné než Partner (např. potenciální partneři apod.). Interval je editovatelný pouze je-li zakoupena úloha CRM. Rozsah se použije pro všechny kategorie vztahu kromě „Partner“, ta se čísluje dle intervalu pro Adresář. Pro nevyplněný interval, tj. od 0 do 0, se použije maximální možný rozsah, tj. od 1 do 9999999999999999. Pro Subjekty (Adresář ) je nutné intervaly vyplnit tehdy, mají-li se vést Partneři vs. ne Partneři (potenciální partneři a ostatní kategorie v CRM) pod odlišnými řadami čísel firem. Interval je zašedlý a nezohledňuje se v případě, že je zaškrtnuto Přesouvat IČO do čísla firmy nebo Přesouvat IČO+DOPL do čísla firmy (v panelu Číslování firem pro Adresář). Lze nastavit možnost „Obsazovat volná“, potom se čísla přidělují tak, že se využívají i volné mezery v řadě existujících čísel firmy. Jinak se přidělí nejvyšší existující číslo firmy plus jedna.

Číslování zahraničních firem

 • SK - rozsah čísel firem pro slovenské firmy, tj. ty, které mají v kódu země „SK“. Rozsah má přednost před intervaly pro Adresář a Subjekty. Pro nevyplněný interval, tj. od 0 do 0, se použije rozsah pro Adresář. Lze nastavit možnost „Obsazovat volná“, potom se čísla přidělují tak, že se využívají i volné mezery v řadě existujících čísel firmy. Jinak se přidělí nejvyšší existující číslo firmy plus jedna. Toto nastavení má smysl vyplnit pouze tehdy, je-li požadováno odlišné číslování pro slovenské firmy.
 • Ostatní cizí - rozsah čísel firem pro ostatní cizí firmy kromě slovenských. Rozsah má přednost před intervaly pro Adresář a Subjekty. Pro nevyplněný interval, tj. od 0 do 0, se použije rozsah pro Adresář. Lze nastavit možnost „Obsazovat volná“, potom se čísla přidělují tak, že se využívají i volné mezery v řadě existujících čísel firmy. Jinak se přidělí nejvyšší existující číslo firmy plus jedna. Toto nastavení má smysl vyplnit pouze tehdy, je-li požadováno odlišné číslování pro ostatní cizí firmy.

Poznámka k číslování firem - pokud uživatel při zakládání firmy změní kategorii, IČO nebo zemi, může být v závislosti na konfiguraci adresáře vygenerováno nové číslo firmy. Uživatel může číslo přijmout, potom se původní přepíše novým (což se doporučuje, pokud uživatel nemá specifické požadavky na plnění čísel firem), nebo nemusí. Při editaci již uloženého záznamu nelze již čísla firem měnit s výjimkou změny kategorie z „Potenciální partner“ na „Partner“.

Název firmy

 • Konverze názvu firmy - určuje způsob, jakým se bude konvertovat zkrácený název firmy při pořízení:
  • Na velká písmena
  • Na malá písmena
  • Nekonvertovat (ponechat jak je pořízeno)
 • Zakázat duplicitu názvu firmy - je-li zaškrtnuto, nelze pořídit duplicitní zkrácený název firmy. Není-li zaškrtnuto, provádí se pouze upozornění na duplicitu s dotazem, zda ji povolit či nepovolit.

IČO

 • Způsob číslování duplicitního IČO - určuje způsob, jakým se předvyplní položka IČO doplněk pro duplicitní IČO. Existují tyto možnosti:
  • Přidávat na konec
  • Obsazovat volná místa
 • Zakázat duplicitu IČO - lze nastavit zákaz duplicity, je-li zaškrtnuto, nelze pořídit duplicitní IČO, jinak lze pořídit dupl. IČO po dotazu. Lze nastavit tyto možnosti:
  • U všech firem - zákaz pro všechny firmy
  • Pouze u partnerů - zákaz pouze pro firmy, které jsou dodavatelem nebo odběratelem nebo mají kategorii Partner
  • Pouze u dodavatelů a odběratelů - zákaz pouze pro firmy, které jsou dodavatelem nebo odběratelem
  • Nezakazovat - bez zákazu
 • Kontrolovat strukturu IČO - pokud je zaškrtnuto, kontroluje se IČO na délku a dělitelnost 11 (modulo 11)

Kontrola insolvence

 • On-line kontrola (ISIR_CUZK_WS) - zde lze zapnout přímou kontrolu na webový insolvenční rejstřík, bez použití interního Insolvenčního rejstříku Orsoftu (tabulky O6isir).
  • Tato kontrola je vhodná pro malé počty firem v adresáři (do cca 1000)!
  • V opačném případě nedoporučujeme zapínat, tj. ponechat standarní kontrolu přes interní Insolvenční rejstřík Orsoftu.
  • Je-li zapnuto, použije se pro kontroly při pořizování i pro hromadnou akci Aktualizace příznaku insolvence.
  • Při hromadných akcích a velkém počtu firem je zpracování pomalejší a může hrozit zahlcení serveru, neboť webová služba ISIR_CUZK_WS je primárně určena pro jednotlivé dotazy. Množství dotazů ale formálně omezeno není a nepovede k omezením ze strany provozovatele služby.
  • V tomto případě není potřeba tabulku O6isir vůbec udržovat a plnit nočními chody, neboť se s ní nepracuje.
  • Je potřeba pouze pravidelně spouštět Aktualizaci příznaku insolvence, aby se aktualizoval příslušný příznak v adresáři.
 • Protokolovat nová řízení - pokud se zaškrtne, budou se do protokolu z Doplnění insolvenčního rejstříku zapisovat kromě počtů také jednotlivá nová řízení a mylné zápisy. Doporučujeme použít pouze v odůvodněných případech, protože protokol může značně narůstat, zejména při aktualizaci velmi neaktuálního rejstříku.

DIČ

 • Kontrola na Registr plátců DPH - určuje způsob, jakým se bude provádět kontrola spolehlivosti plátce DPH nebo kontrola zveřejnění účtu:
  • On-line kontrola - kontrola se provádí primárně na interní tabulky Adresář a Bankovní spojení, pokud se zde firma nebo účet nenalezne, provede se on-line kontrola na webu. Od 8/2022 se vždy kontroluje pouze na web.
  • Pouze off-line kontrola - kontrola se provádí pouze na interní tabulky Adresář a Bankovní spojení. Od 8/2022 se chová jako Kontrola vypnuta.
  • Kontrola vypnuta - kontrola se neprovádí
 • Kontrolovat na VIES - pokud je zaškrtnuto, provádí se pro vyplněná cizokrajná DIČ kontrola na evropský systém VIES (VAT Information Echchange System). Pokud je DIČ ve VIES nalezeno, zaškrtne se automaticky příznak Plátce DPH, pokud nelezeno není, objeví se upozornění, že DIČ není dle VIES platné.
 • Zakázat duplicitu DIČ - pokud je zaškrtnuto, nelze pořídit duplicitní DIČ, jinak lze pořídit dupl. DIČ po dotazu
 • Doplňovat DIČ podle IČO - DIČ se předvyplní podle již vyplněného IČO

Obchodní název

 • Skládat z položek - určuje, ze kterých částí položky Jméno/Název se bude skládat Obchodní název při editaci nebo při hromadném plnění volbou Kmenová data/Mimořádné akce/Hromadné změny/Naplnění obchodních názvů . Lze zaškrtnout libovolné z položek Jméno 1, Jméno 2, Jméno 3, Jméno 4. Zaškrtnuté položky se použijí beze změny pořadí.
  • Pozn.: Pokud není zaškrtnuto ani jedno z jmen, příp. konfigurace zatím neexistuje, použijí se pro složení názvu všechna 4 jména, což byl standardní způsob tvorby názvu před zavedením této konfigurace.
 • Editovat obchodní název - je-li zaškrtnuto, bude obchodní název editovatelný. Současně se omezí skládání obchodního názvu z položek jméno/název (jméno 1 až 4), které se provede pouze při dotažení z ARESu.

Nabídka adresy

 • Rozlišovat pro dodavatele/odběratele - pokud je zaškrtnuto, budou se ve vybraných úlohách při výběru firmy z adresáře nabízet pouze dodavatelé nebo pouze odběratelé. Toto chování musí být v příslušných úlohách (např. Vydané faktury nebo Došlé faktury ap.) umožněno programově, a toto zaškrtávátko určuje, zda se možnost použije či nikoliv.

Zobrazení na mapách - určuje prostředek pro zobrazení adresního bodu na mapě pro tlačítko Zobrazit na mapě

 • Mapy.cz
 • Google maps
 • Google API

RÚIAN

 • Kontrolovat adresu na interní RÚIAN - Při každé změně adresy (Ulice a/nebo PSČ) se automaticky hledá upravená adresa v interním RÚIANu a pokud se nalezne, zapíše se na dotaz nalezený kód adresního místa a zeměpisné souřadnice. Zaškrtnutí této volby má smysl v případě, že pracujete se zeměpisnými informacemi k adrese resp. máte zakoupenou úlohu Vizualizace v mapách. Pokud není volba zaškrtnuta, provádí se kontrola adresy pouze na tlačítko Int. RÚIAN.