Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Konfigurace adresáře

Zde se udržují konfigurační údaje pro adresář dodavatelů/odběratelů:

'

Číslo firmy

 • Způsob číslování firmy - určuje způsob, jakým se budou vytvářet čísla firem při jejich založení. Existují tyto možnosti:
  • Přidávat na konec - tj. za nalezené nejvyšší číslo firmy. Přitom se zohledňují intervaly čísel firem nastavené pro Adresář a Obchodní vztahy.
  • Obsazovat volná místa - odspodu, tj. zaplňují se i mezery. Přitom se zohledňují intervaly čísel firem nastavené pro Adresář a Obchodní vztahy.
  • Přesouvat IČO do čísla firmy - v tomto případě zašednou a nezohledňují se intervaly čísel firem pro Adresář a Obchodní vztahy.
  • Přesouvat IČO a doplněk IČO do čísla firmy - v tomto případě zašednou a nezohledňují se intervaly čísel firem pro Adresář a Obchodní vztahy.
 • Intervaly čísel firem - zde se nastavují rozsahy čísel firem pro zakládání nových záznamů v Adresáři(tabulka O6A, kategorie Partner), Obchodních vztazích (tabulka O6A, jiné kategorie než Partner) a ZISu (tabulka Z6A). Tyto tabulky mají společné to, že firma je vždy fyzicky uložena v Adresáři (tabulka O6A). Pro ZIS je vždy nutné intervaly vyplnit. Pro Adresář a Obchodní vztahy je nutné intervaly vyplnit tehdy, mají-li se vést „partneři“ vs. „potenciální partneři a ostatní kategorie v CRM“ pod odlišnými řadami čísel firem.
  • ZIS - intervaly pro ZIS (Zákaznický informační systém pro dodavatele vody). ZIS intervaly jsou editovatelné pouze je-li zakoupena úloha ZIS. Musejí být vyplněné, hodnota od 0 do 0 je považována za chybu a neumožní zakládat záznamy. U rozsahů lze nastavit možnost „Obsazovat volná“, potom se čísla přidělují tak, že se využívají i volné mezery v řadě existujících čísel firmy. Jinak se přidělí nejvyšší existující číslo firmy plus jedna.
   • - sektor 1 - rozsah čísel firem pro velkoodběratele vody
   • - sektor 3 - rozsah čísel firem pro maloodběratele vody
   • - sektor 9 - rozsah čísel firem pro dodavatele v ZISu
  • Adresář - rozsah čísel firem pro Adresář, tj. obchodní partnery, se kterými již je uzavřena dodavatelská nebo odběratelská smlouva. Pro nevyplněný interval, tj. od 0 do 0, se použije maximální možný rozsah, tj. od 1 do 9999999999999999. Interval je zašedlý a nezohledňuje se v případě, že je zaškrtnuto Přesouvat IČO do čísla firmy nebo Přesouvat IČO+DOPL do čísla firmy.
  • Obchodní vztahy - rozsah čísel firem pro Obchodní vztahy, tj. CRM (např. potenciální partneři apod.). Interval je editovatelný pouze je-li zakoupena úloha CRM. Rozsah se použije pro všechny kategorie vztahu kromě „Partner“, ta se čísluje dle intervalu pro Adresář. Pro nevyplněný interval, tj. od 0 do 0, se použije maximální možný rozsah, tj. od 1 do 9999999999999999. Interval je zašedlý a nezohledňuje se v případě, že je zaškrtnuto Přesouvat IČO do čísla firmy nebo Přesouvat IČO+DOPL do čísla firmy.

Název firmy

 • Konverze názvu firmy - určuje způsob, jakým se bude konvertovat zkrácený název firmy při pořízení:
  • Na velká písmena
  • Na malá písmena
  • Nekonvertovat (ponechat jak je pořízeno)
 • Zakázat duplicitu názvu firmy - je-li zaškrtnuto, nelze pořídit duplicitní zkrácený název firmy. Není-li zaškrtnuto, provádí se pouze upozornění na duplicitu s dotazem, zda ji povolit či nepovolit.

IČO

 • Způsob číslování duplicitního IČO - určuje způsob, jakým se předvyplní položka IČO doplněk pro duplicitní IČO. Existují tyto možnosti:
  • Přidávat na konec
  • Obsazovat volná místa
 • Zakázat duplicitu IČO - pokud je zaškrtnuto, nelze pořídit duplicitní IČO, jinak lze pořídit dupl. IČO po dotazu
 • Kontrolovat strukturu IČO - pokud je zaškrtnuto, kontroluje se IČO na délku a dělitelnost 11 (modulo 11)

DIČ

 • Kontrola na Registr plátců DPH - určuje způsob, jakým se bude provádět kontrola spolehlivosti plátce DPH nebo kontrola zveřejnění účtu:
  • On-line kontrola - kontrola se provádí primárně na interní tabulky Adresář a Bankovní spojení, pokud se zde firma nebo účet nenalezne, provede se on-line kontrola na webu
  • Pouze off-line kontrola - kontrola se provádí pouze na interní tabulky Adresář a Bankovní spojení
  • Kontrola vypnuta - kontrola se neprovádí
 • Kontrolovat na VIES - pokud je zaškrtnuto, provádí se pro vyplněná cizokrajná DIČ kontrola na evropský systém VIES (VAT Information Echchange System). Pokud je DIČ ve VIES nalezeno, zaškrtne se automaticky příznak Plátce DPH, pokud nelezeno není, objeví se upozornění, že DIČ není dle VIES platné.
 • Zakázat duplicitu DIČ - pokud je zaškrtnuto, nelze pořídit duplicitní DIČ, jinak lze pořídit dupl. DIČ po dotazu
 • Doplňovat DIČ podle IČO - DIČ se předvyplní podle již vyplněného IČO

Obchodní název

 • Skládat z položek - určuje, ze kterých částí položky Jméno/Název se bude skládat Obchodní název při editaci nebo při hromadném plnění volbou Kmenová data/Mimořádné akce/Hromadné změny/Naplnění obchodních názvů. Lze zaškrtnout libovolné z položek Jméno 1, Jméno 2, Jméno 3, Jméno 4. Zaškrtnuté položky se použijí beze změny pořadí.
  • Pozn.: Pokud není zaškrtnuto ani jedno z jmen, příp. konfigurace zatím neexistuje, použijí se pro složení názvu všechna 4 jména, což byl standardní způsob tvorby názvu před zavedením této konfigurace.
orsoftopen/o0/konfig/o6acfg.txt · Poslední úprava: 2018/10/29 14:59 (upraveno mimo DokuWiki)