Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Historie zaměstnání

V evidenci historie zaměstnání se sledují všechny pracovněprávní vztahy zaměstnance od 1. nástupu do pracovního procesu. Klíčovým údajem souboru je osobní číslo zaměstnance a datum nástupu do zaměstnání. Věta nástupu do OJ se automatizovaně vyplní při zadávání datumu nástupu v evidenci pracovněprávních vztahů. Dalším důležitým údajem pro rozlišení historie je „stav zaměstnání v OJ“, kterým se rozlišuje jak každé zaměstnání před nástupem do OJ, tak všechny pohyby v rámci OJ. V rámci každé věty historie zaměstnání je možné sledovat zápočet doby praxe pro zařazení zaměstnance do platového stupně a třídy. Tato funkce je potřebná zejména u rozpočtových organizací, kde se sleduje v závislosti na délce započtené praxe v souladu se stupnicí platových tarifů platový postup zaměstnance.

Obecně o praxi

existuje několik položek týkajících se praxe – praxe, krácení, přiznaná praxe a započitatelná praxe.
Praxe – jedná se o položku, ve které je uvedena v rocích a dnech délka praxe před nástupem do organizační jednotky. Tuto praxi lze vyplnit buď ručně přímo do „hvězdičkové“ věty nebo předem vyplnit „mezerové“ věty zaměstnance s historií zaměstnání před nástupem do organizační jednotky, a pak tuto praxi dopočítat. Pozor – při dopočtu dojde k přepsání tohoto údaje údajem vypočteným, a to i v případě, že byl tento údaj již ručně vyplněn. Pouze pro stav „mezera“ a „*“
Krácení - způsob „P“ - jedná se o způsob krácení předchozí praxe procentem, kde v položce roky je čitatel a v položce dny jmenovatel (např. 1 rok a 4 dny znamená odečíst od praxe ¼. Způsob „R“ – jedná se o krácení předchozí praxe počtem roků a dnů, kde v položce roky je uveden počet roků a v položce dny počet dnů , o který se krátí předchozí praxe. Pouze pro stav „mezera“ a „*“
Přiznaná praxe - základem při nástupu do organizační jednotky je předchozí praxe minus zadané krácení (pokud se praxe nekrátí, rovná se přiznaná praxe praxi předchozí). Ve větě se stavem „*“ je k tomuto údaji připočtena praxe od doby nástupu do dne vyplňování údajů (resp. do datumu, který je zadán v Orsoftu).
Započitatelná praxe – základem je přiznaná praxe, k ní je automaticky při každé mzdové uzávěrce pravidelně napočítávána praxe podle odpracovaných dnů. Pokud dojde ručně k vynulování a automatickému dopočtu, pak je započitatelná praxe vypočítána stejným způsobem jako praxe přiznaná.

Automatické dopočty jsou aktuální za předpokladu, že příslušné hodnoty jsou nulové (výjimkou je dopočet praxe v předchozích zaměstnáních), hodnoty lze měnit ručně.

Nápovědy k jednotlivým položkám Historie zaměstnání

Osoba

zařazení zaměstnance, pro které je historie vedena.

Organizační místo

Organizační číslo útvaru je identifikační číslo, pod kterým je útvar (obecně pojmenovaný organizační celek) uveden v organizačním řádu. Dále také „organizační místo“. Můžete s výhodou využít klávesu F2 pro dotažení kódu z katalogu (výběr potvrďte klávesou ENTER). Jako doplňková informace se v tomtéž řádku předvyplní název organizačního místa z katalogu.

Funkce

údaj má význam pouze pokud používáte skupinu úloh Pracovní místa. Jedná se o 6místný údaj, který definuje postavení zaměstnance ve struktuře podniku. Můžete s výhodou využít klávesu F2 pro dotažení kódu z číselníku (výběr potvrďte klávesou ENTER). Jméno příslušného číselníku je třeba mít zadáno v souboru definic prvků d-def. Jako doplňková informace se v tomtéž řádku předvyplní název funkce z příslušného číselníku Poznámka: Pro poslední aktuální větu (stav=* nebo poslední +) musí být údaj nalezen v katalogu, jinak se již jednou zadané údaje stavem číselníku nepřepisují!

CZ-ISCO

popisuje pracovní zařazení (profesi) zaměstnance v organizaci.

Nákladový útvar

V tomto případě se v tomtéž řádku předvyplní název z katalogu. U předcházejících zaměstnání (stav = mezera) můžete účetní katalog využít také, zejména pokud zaměstnanec již dříve ve vaší OJ pracoval. Nepracoval-li dříve zaměstnanec ve Vaší OJ, útvar nevyplňujte, ale zadejte název organizace do následujícího textového údaje.

Útvar - OD

Uvádí se ve tvaru DD.MM.RRRR. Jedná se o informaci od kdy byl zaměstnanec zaměstnán na daném útvaru.

Útvar - DO

Uvádí se ve tvaru DD.MM.RRRR. Jedná se o informaci do kdy byl zaměstnanec zaměstnán na daném útvaru.

Výhybky pro zpracování

Je nadefinováno několik „výhybek“, které ovlivňují zpracování jednotlivých záznamů (vět) ze souboru Historie zaměstnání. Výhybka č.1 je určena pro zpracování pracovních jubileí. Pokud si přejete toto období zahrnout do zpracování, zadejte hodnotu =A. Zpravidla jsou takto označena ta období, kdy zaměstnanec pracoval ve Vaší OJ. Jedná se většinou o věty označené stavem = * (pokud není žádný pohyb) nebo věty označené stavem = + (pokud již nastaly posuny zaměstnance na útvaru nebo profesi). Výhybka č.2 je určena pro ISPV. Využívá se pro nápočet doby zaměstnání. Pokud si přejete toto období zahrnout do zpracování, zadejte hodnotu =A.

Výhybky pro uživatele

Je nadefinováno několik „výhybek“, které může uživatel libovolně využít podle svých potřeb. Po domluvě s autory lze využít i na zakázkové zpracování.

Praxe

Viz také celkovou nápovědu k praxi. Uvádí se ve tvaru RR/DDD, kde RR= roky a DDD= dny.
Pro STAV= * je to veškerá praxe, kterou zaměstnanec nabyl před nástupem do Vaší organizace.
Pro STAV= mezera je to veškerá praxe, kterou zaměstnanec nabyl ve zde uvedené organizaci.
Pro STAV= + nemá význam.
Tento údaj lze v zakázkových úlohách využít i jiným způsobem.

Krácení praxe

Posouzení doby praxe a rozhodnutí o rozsahu jejího zápočtu je plně v pravomoci zaměstnavatele. Krácení praxe je možné dvěma způsoby:
R = odečíst roky a dny od praxe, kde první údaj= roky, druhý údaj= dny
(potom např. 1/3 znamená odečíst 1 rok a 3 dny)
P = odečíst podíl od praxe, kde první údaj= čitatel, druhý údaj=jmenovatel
(potom např. 1/3 znamená odečíst jednu třetinu)
mezera=nekrátí se
Poznámka významné pouze pro stav = mezera, nebo *.

Přiznaná praxe

Viz také celkovou nápovědu k praxi. Přiznaná odborná praxe po odečtení zadaného krácení praxe. Uvádí se ve tvaru RR/DDD, kde RR= roky a DDD= dny. Rozhodnutí, která doba se považuje za praxi v oboru požadované práce je plně v kompetenci zaměstnavatele. Přiznaná odborná praxe může nabývat i záporných hodnot. Pro STAV= * je to přiznaná odborná praxe ke dni nástupu do OJ. Pro STAV= mezera je to přiznaná odborná praxe ve zde uvedené organizaci Pro STAV= + nemá význam.

Započitatelná praxe

Viz také celkovou nápovědu k praxi. Zápočet doby praxe v oboru požadované práce a doby jiné praxe, které slouží pouze pro zařazení zaměstnance do platového stupně. Uvádí se ve tvaru RR/DDD, kde RR= roky a DDD= dny. Na záložce pro hodinová zadání čistých mezd (druhá obrazovka), nastavte hodnoty do pole „praxe“ s následujícím významem: 0=nebude de zahrnovat, 1=bude se zahrnovat. Započitatelná praxe se aktualizuje vždy pouze pro STAV=*. Rozhodnutí, jaká doba se považuje za praxi v oboru požadované práce je plně v kompetenci zaměstnavatele, proto vypočtený údaj můžete dodatečně aktualizovat. Započitatelná praxe může nabývat i záporných hodnot. V tomtéž řádku se zobrazuje hodnota rozdílu „ZAPOČITATELNÁ PRAXE mínus PRAXE“. Poznámka: Pro zakázkové úlohy lze alternativně využít údaj PRAXE a ZAPOČITATELNÁ PRAXE s jiným významem. Údaj PRAXE lze například použít pro zaznamenání odpracované doby před nástupem do organizační jednotky (uživatel sám rozhodne které doby zde uvede). Údaj ZAPOČITATELNÁ PRAXE potom může být jakákoliv nápočtová doba od následujícího promítání obratů.

Platové zařazení

Tabulka platových tarifů

alfanumerická položka, dlouhá 2 znaky. Údaj je z číselníku platových tarifů. Výběr potvrďte klávesou ENTER.

Platový stupeň

Pouze pro STAV v OJ = *. Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platového stupně příslušné platové třídy v závislosti na nápočtu doby rozhodné pro toto zařazení (dále len „doba započitatelné praxe“). Kontroly: Není-li stupeň zadán v souladu s tabulkou platových tarifů, budete na to upozorněni, můžete však pokračovat.

Platová třída

Pouze pro stav v OJ = „*“. Zaměstnanec se zařadí na základě druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě a v jeho rámci na něm požadovaných nejnáročnějších prací a plnění kvalifikačních předpokladů, případně požadavků, do platové třídy podle katalogu prací. Vedoucí zaměstnanec se zařadí do platové třídy, ve které jsou zařazeny nejnáročnější práce jemu podřízených zaměstnanců nebo nejnáročnější práce jím vykonávané. Údaj je kontrolován na existenci v číselníku platových stupnic.

Poznámka

slouží jako doplňující popis zaměstnání.