Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Kvalifikační list zaměstnance

Menu Tento editor slouží k vytváření hodnocení zaměstnance v dané pracovní funkci na základě jeho výkonů a znalostí. Základem pro hodnocení jsou definice charakteristik pracovních funkcí. Charakteristiky stanovují představují požadované minimální požadavky na zaměstnance a jsou obecné. V kvalifikačním listu zaměstnance lze charakteristiky v omezené míře rozšířit o dodatečné osobnostní požadavky, které se vážou k hodnocené osobě a její funkci.

  • Osobnostní požadavky lze stanovit pro činnosti a kompetence, odborné způsobilosti a lékařské péče.
  • Osobnostní požadavky nelze vytvářet pro požadavky na vzdělání, obor, řidičské oprávnění, zkušenost s PC, osobnostní profil a znalost jazyků. V případě potřeby odlišných hodnot v těchto prvcích je nutné založit novou pracovní funkci a charakteristiku pro tuto funkci. Následně daného člověka do nové funkce zařadit. Takto zařazeného člověka pak lze hodnotit.

Upozornění Hodnocení nelze zakládat u zaměstnanců, jejichž pracovní funkce nemá definovanou charakteristiku. Zaměstnanci s chybějící charakteristikou pracovní funkce jsou z nabídky zaměstnanců k hodnocení skryti.

Kvalifikační list - seznam hodnocení
Jeden záznam v seznamu představuje jedno hodnocení v daném termínu. Založení dvou hodnocení daného zaměstnance v jeden den není povoleno. Dvojí hodnocení daného zaměstnance v jednom měsíci zobrazí upozornění.

Hodnocení se skládá ze tří záložek:
Kvalifikační list - záložky

  • První záložka obsahuje činnosti, které by zaměstnanec měl vykonávat a kompetencí, které pro tyto účely má. Lze zde uvést osobnostní činnosti i kompetence. Tato záložka obsahově odpovídá první záložce v charakteristikách. Nelze měnit činnosti / kompetence definované v charakteristikách.
  • Druhá záložka na levé straně obsahuje požadované odborné způsobilosti a lékařské péče, atd. a odpovídá obsahem druhé záložce charakteristik. S výjimkou tabulek odborných způsobilostí a lékařských péčí, ve kterých lze stanovit osobnostní požadavky, však nelze měnit údaje stanovené z charakteristik. Pravá strana obsahuje odborné způsobilosti, které zaměstnanec má, a lékařské péče, kterých se zaměstnanec účastnil. tato data jsou získávána z plánů odborných způsobilostí a lékařských péčí. Zobrazují se pouze školení/péče, které proběhly a hodnocený zaměstnanec se jich zúčastnil. Na pravé straně naleznete také zaškrtávací políčka, kterými hodnotitel může potvrdit, že zaměstnanec splňuje daný požadavek. Zaškrtávací políčko se vždy váže k údajům v řádku, ve kterém se nachází.
  • Třetí záložka obsahuje samotné hodnocení zaměstnance. Hodnocení má několik řádků se stupnicí 0 až 10, kde 0 znamená nehodnocen a 10 znamená vynikající výkon. Obsah této záložky se mírně liší v závislosti na hodnoceném zaměstnanci (viz dále).

Záložka činnosti/zodpovědnosti

Detail záložky činností/kompetencí
1 Obecná část detailu, která je společná pro všechny záložky. Obsahuje údaje o hodnoceném zaměstnanci, tarifní rozpětí jeho platu, datum hodnocení, datum nástupu do dané pracovní funkce a jméno hodnotitele.
2 Údaje o hodnoceném zaměstnanci. Výběr je prováděn podle osobního čísla z DAZARu. K dispozici k hodnocení jsou zaměstnanci, jejichž pracovní funkce má definovanou charakteristiku. Po zvolení zaměstnance k hodnocení se automaticky dotáhnou údaje z charakteristik + další údaje o zaměstnanci, jako délka praxe, osobnostní požadavky, apod.
3 Datum hodnocení.
4 Popis pracovní funkce, který byl dotažen z charakteristik.
5 Záložka činností/zodpovědností. Řádky na této záložce jsou editovatelné až po uložení hodnocení!!!
6 Šedé jsou obecné činnosti definované v charakteristikách. Nelze je zde editovat.
7 Modré jsou obecné zodpovědnosti (kompetence) definované v charakteristikách. Nelze je zde editovat.
8 Oranžové jsou osobnostní činnosti, lze je zde editovat, vytvářet i mazat.
9 Žluté jsou osobnostní zodpovědnosti (kompetence), lze je zde editovat, vytvářet i mazat.

Záložka kvalifikace, požadavky

Záložka kvalifikace, požadavky 1 Záložka kvalifikace, požadavky.
2 Požadavky na zaměstnance v dané pracovní funkci. nachází se zde požadavky definované v charakteristikách obohacené o osobnostní požadavky.
3 Splněné kvalifikace daného zaměstnance. Nachází se zde aktuální údaje daného zaměstnance spolu se zaškrtávacími políčky pro potvrzení dané způsobilosti.
4 Zaškrtávací políčka pro potvrzení, že zaměstnanec splňuje požadavky na daném řádku.
5 Tabulky požadovaných odborných způsobilostí. Okrově jsou vyznačeny osobnostní požadavky, které byly danému zaměstnanci stanoveny navíc v kvalifikačním listu. Zakládat, editovat a mazat lze pouze osobnostní záznamy.
6 Splněné kvalifikace daného zaměstnance. Jedná se o události ze školení, která zaměstnanec absolvoval. Horní tabulka obsahuje údaje ze školení odborných způsobilostí. Spodní tabulka obsahuje data z naplánovaných lékařských péčí. Světle červeně jsou vyznačeny odborné způsobilosti či lékařské péče, kterým již vypršela platnost. Vždy se zobrazuje pouze nejnovější záznam dané události, tj. pokud byl např. zaměstnanec 3 proškolen ve svařování oceli, v tabulce absolvovaných odborných způsobilostí se objeví pouze svařování oceli, které zaměstnanec absolvoval naposledy.
7 Tabulky osobnostních profilů a jazyků nemají osobnostní záznamy, proto jsou jen pro čtení. Jejich obsah je taktéž editován pouze z charakteristik.
8 Závěrečné rozhodnutí, zdali kvalifikace zaměstnance je dostačující.
9 Po zaškrtnutí návrhu na zvyšování kvalifikace se otevře wizard, pomocí kterého lze pro daného zaměstnance naplánovat školení odborné způsobilosti. Toto školení je pak po závěrečném potvrzení nalézt v editoru plánování událostí OZ. Existuje přehled zvyšování kvalifikace plánů školení vytvořených pomocí tohoto wizardu.

Záložka hodnocení výkonu

Tato záložka má tři varianty.

  • Hodnocení zaměstnance ve zkušební době,
  • Hodnocení THP (technicko-hospodářského pracovníka),
  • Hodnocení zaměstnance standard.

Druhá a třetí varianta se liší pouze počtem odemčených polí při editaci.

Zaměstnanec ve zkušební době

Hodnocení zaměstnance ve zkušební době 1 Hlavní část hodnocení. Každá hodnocená oblast se hodnotí stupnicí od 0 do 10. Zatržená 0 značí, že se daná oblast nehodnotila. Průměr se počítá pouze z položek > 0.
2 Aritmetický průměr hodnocení zaokrouhlený na jedno desetinné místo.
3 Tlačítka pro zakládání poznámek pro každou hodnocenou oblast.
4 Vstupní pole pro zadání pěti krátkodobých cílů zaměstnance v rámci zkušební doby.

Technicko-hospodářský pracovník

THP 1 Hlavní část hodnocení. Každá hodnocená oblast se hodnotí stupnicí od 0 do 10. Zatržená 0 značí, že se daná oblast nehodnotila. Průměr se počítá pouze z položek > 0.
2 Aritmetický průměr hodnocení zaokrouhlený na jedno desetinné místo.
3 Hodnocení celkového výkonu, který pracovník podal v daném období.
4 Až pět osobních cílů zaměstnance pro příští období.
5 Možnost označit zaměstnance jako způsobilého pro další postup v rámci firmy.
6 Poznámky zaměstnance a hodnotitele k hodnocení.
7 Tlačítka pro zakládání poznámek pro každou hodnocenou oblast.

Standardní hodnocení

Standard Tento detail je podobný předchozímu, liší se pouze tím, že jsou některá pole skryta/zakázána. 1 Celkové hodnocení je skryto.
2 Cíle jsou zakázány.

Poznámky

Kvalifikační list zaměstnance podporuje standardní poznámkový aparát IS Orsoft Open. Poznámky lze zakládat pro každou hodnocenou oblast pomocí tlačítka v daném řádku.

Poznámka 1 Tlačítko pro založení poznámky pro danou oblast.
2 Editační okno poznámky.

Pro zobrazení přehledu všech poznámek k vybranému hodnocení lze použít tlačítko v nástrojové liště kvalifikačního listu. Poznámky 1 Tlačítko pro otevření standardního editoru poznámek.

Poznámka Každá poznámka má své pořadí, jež je vzestupné. Poznámky v hodnocení zaměstnance mají pořadí 1 až 7, první řádek má pořadí 1, poslední 7. Poznámky ve zbylých dvou variantách hodnocení mají pořadí číslováno od 21 do 33. Tj. např „Poznámky k hodnocení - zaměstnanec“ má pořadí 32.