Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Správa a výběr sloupců zobrazení (pohledy)

Seznámení

Tento dialog slouží k vlastní definici zobrazení sloupců tabulky datového modelu a jejich přiřazení uživateli nebo skupině uživatelů z určitého profilu. Taktéž se bude nabízí při výběrů sloupců pro export do excelu. Tlačítko pohledy editačního programu lze uživateli povolit či zakázat pomocí oprávnění profilu přes id úlohy ors.browse.upravitPohled. Všechny pohledy jsou automaticky přiřazené entitní třídě, pro kterou byl dialog vyvolán.

Výběr sloupců

Vlastní výběr sloupců probíhá tak, že v levé části okna ve stromové struktuře pomocí tlačítka myši nebo pomocí kombinace klávesy Ctrl a tlačítka myši označíme jeden nebo více sloupců. Pro vyhledávání sloupce v datovém modelu lze pomocí kláves Ctrl F najít sloupec dle názvu (pomocí zaškrtnutí hledat vše, hledá i v navázaných entitách nebo lze použít i tečkovou konvenci např. o6b.dkzK). Označené sloupce následně tlačítkem Přidat vybrané vložíme mezi vybrané sloupce v pravé části okna.

Vybrané sloupce lze následně ještě upravovat. Lze změnit jejich pořadí, tak že tlačítkem Nahoru posunujeme vybraný sloupec v seznamu směrem nahoru a tlačítkem Dolu zase naopak (jde i dokola, tedy z posledního se stane první). Dále lze vybranému sloupci upravit jeho zobrazovanou hlavičku, tak že do pole Hlavička sloupce zadáme vlastní text a zmáčkneme tlačítko OK vedle pole Hlavička sloupce.

Tlačítkem Odebrat vybrané lze odebrat jeden nebo více vybraných sloupců.

Tlačítko OKslouží pro potvrzení dialogu výběru sloupců. Tlačítko Návrat slouží pro opuštění dialogu bez výběru.

Správa pohledů a přiřazení uživateli nebo profilu

Ve výběrovém poli Název se zobrazují již uložené pohledy. Pokud je pohled nastaven jako výchozí, tak se v názvu zobrazuje za názvem pohledu text (výchozí).

Tlačítkem Nový lze začít editaci nového pohledu. Po vlastním výběru sloupců lze pohled tlačítkem Uložit uložit do databáze.

Tlačítkem Smazat lze již uložený pohled smazat.

Tlačítkem Poznámka lze definovat vlastní poznámku k pohledu, neukládá se však přímo do pohledu, ale do poznámkového aparátu.

Zaškrtávátko Aktivní slouží k určení zda se má pohled uživateli nabízet, pokud není nastaveno, nemůže být pohled nastaven ani jako výchozí.

Běžný uživatel

Běžný uživatel má umožněno si zakládat jen své vlastní pohledy a to jen v případě, že má tuto volbu v oprávnění povolenou viz úvod.

Administrátor

Administrátor může definovat pohledy ostatním uživatelům. Může je přiřadit buď uživateli nebo skupině, tak že si vybere typ, zda je to pro uživatele nebo pro skupinu a v závislosti na typu si vybere uživatele, nebo profil a poté pohled tlačítkem Uložit uloží a zároveň přiřadí uživateli nebo skupině.

Administrátor dle vybraného typu a vybraného uživatele nebo skupiny v rozbalovacím poli název vidí všechny uložené pohledy uživatele či skupiny.

Pokud má uživatel právo si definovat vlastní pohledy, tak jeho nastavený výchozí pohled má přednost před nastavením administrátora.

Změna detailu pohledu

K úpravě detailu pohledů slouží tlačítko Upravit detail. To vyvolává nástroj Designér , který obsahuje grafický editor pro snadnou správu detailu vybraného pohledu.

Toto tlačítko má identifikátor oprávnění ors.browse.upravitDetail. Pokud uživatel zakládá pohled a nemá práva na úpravu detailu, pohled se mu uloží bez detailu.

Pro vymazání detailu z pohledu slouží tlačítko Vymazat detail. Takovýto pohled pak slouží jen pro výběr sloupců browsu. Detail se v takovémto případě dočítá dle postupu pro načítání pohledu v pohledu, který detail obsahuje.

Postup načítání pohledů

Pohledy se načítají s předností v pořadí nejprve uživatelské, skupinové a systémové. Uživatelské pohledy tedy mají přednost přes skupinovými a ty zase mají přednost před pohledy systémovými (pohledy dodávané tvůrcem softwaru).

Dále se načítají podle jména pohledu, které je obvykle předepsáno programem, nebo může být také nastaveno z menu nebo z nějakého pohledu jako parametr například pohled=mujPohled. Pokud má spouštěná volba definovanou úlohu, hledá se pohled i dle této úlohy.

Tlačítko Nastavit jako výchozí umožňuje nastavit, že se se pohled nebude načítat přesně podle jména pohledu. Takto nastavený pohled se tak najde bez ohledu na předepsané jméno pohledu a bude tedy platný pro jakékoliv úlohy se stejnou nastavenou entitní třídou modelu.

Oprávnění na editovatelné položky v detailu

K přidání aktuálně vybraného sloupce do seznamu úloh pro oprávněni slouží tlačítko Seznam úloh. Po jeho stisku se vygenerují dva idenitifikátory například orsoft.o.adresar.O6a.pristupnaPole, orsoft.o.adresar.O6a.pristupnaPole.dotahovanaData.odberatel. V definici oprávnění úloh profilu se prvním identifikátorem zapíná kontrola přístupných polí pro úlohu orsoft.o.adresar právy R+ a druhým se nastavuje konkrétní editační pole dotahovanaData.odberatel právy R+U-. Pokud je R+ uživatel smí pole vidět, v případě R- se místo pole zobrazí text hvězdiček . Pokud je nastaveno právo U-, pole se nebude dát editovat.