Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Obchodníci

Obchodníci (tabulka OHSKUPOSO, typ skupiny OBCHODNICI) jsou seznamem osob (z tabulky OSOBY), které provádějí obchodní činnost s partnerskými firmami z adresáře. Obchodníci jsou tedy osoby na naší straně a mohou být protějšky kontaktů na straně partnera.

Obchodníky je vhodné používat tehdy, chceme-li mít na naší straně k partnerské firmě definovanou nejen jednu Zodpovědnou osobu, ale více osob, a u nich mít možnost evidovat obchodní vazby na partnera (tj. s kým a ohledně jakých komodit nebo záležitostí jednají).

Obchodníkem může být pouze existující osoba. Při pořízení nového záznamu (nového obchodníka) se pouze vybere osoba z osob, příp. také firma. Ostatní údaje jsou dotahované. U již založeného obchodníka lze nadefinovat obchodní vazby na kontakty partnera.

Lze pořizovat tyto údaje:

 • Obchodník - vybraná osoba z osob (OSOBY). Pokud se vybírá osoba při zakládání obchodníka ze záložky, nabízejí se pouze osoby, které jsou současně obchodníky, nebo mají roli OBCHODNIK nebo jsou aktuálně přihlášenou osobou.
 • Číslo firmy - firma, kterou má obchodník na starost. Pokud je voláno ze záložky, může být firma předem daná a potom se nevyplňuje.
 • Obchodní vazby - u již pořízeného obchodníka lze definovat obchodní vazby

-

Přidání obchodníků na záložku

Pokud si vytváříte vlastní pohledy a potřebujete umístit obchodníky na záložku editačního programu Subjekty (Obchodní vztahy) nebo Adresář, je potřeba do pohledu přidat komponentu Browse panel a vyplnit:

 • Wrapper: cz.ortex.gui.oh1.crm.OhskuposoWrapper
 • Úloha: obchodniciKFirme (variantně lze nastavit úlohu obchodniciKFirmeSpec, její vlastnosti jsou popsány níže)
 • Spojeno s: this
 • Vazba spojeného browse: idpkObj.eq($dkaNr)

-

Přidání záložky Obchodní vztahy do Obchodníků

Pokud si vytváříte vlastní pohledy a potřebujete umístit na záložku editačního programu Obchodníci editační program Obchodní vazby, je potřeba do pohledu přidat komponentu Browse panel a vyplnit:

 • Wrapper: cz.ortex.gui.oh1.crm.OhobchvazWrapper
 • Úloha: firemniVazbyJednohoObchodnika
 • Spojeno s: this
 • Vazba spojeného browse: osoby.idpk.eq($osoby.idpk)

-

Přidání obchodníků se speciální (zjednodušenou) editací na záložku

Pokud pro OhskuposoWrapper na záložce nastavíte úlohu obchodniciKFirmeSpec, použije se speciální pohled pro tzv. zjednodušenou editaci obchodníků. V tomto pohledu jsou dvě záložky - Obchodník a Obchodní vazby.

Na záložce Obchodník se zobrazuje název obchodníka a seznam jeho obchodních vazeb včetně kontaktů. Zde lze:

 • pro Založit nový záznam - pořídit jednoduše obchodníka včetně jedné vazby, vyplní se pouze jméno osoby a nepovinně typ vazby a kontakt. (Další vazby k témuž obchodníkovi lze pořídit přes Opsat záznam).
 • pro Opsat záznam - pořídit jednoduše další vazbu pro již existujícího obchodníka, na němž stojí kurzor
 • pro Opravit záznam - změnit osobu obchodníka, přičemž vazby původního obchodníka se zachovají, tj. přesunou se k nové osobě
 • pro Smazat záznam - smazat obchodníka včetně všech jeho vazeb

Na záložce Obchodní vazby se zobrazuje standardní editační panel Obchodních vazeb, na něm lze provádět dodatečné úpravy nebo mazání jednotlivých vazeb pořízených ze záložky Obchodník.