Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Příkazy k úhradě

Do příkazů k úhradě jsou vybírány nezaplacené faktury podle uvedeného způsobu úhrady, data splatnosti a dalších výběrových kritérií dle volby (např. podle intervalů obnosů, výběry za jednoho dodavatele, atd.). Vybrané faktury jsou zapsány do souboru příkazů, který můžete prohlížet, vytvořit částečnou úhradu, popř. ze souboru příkazů vyřadit faktury, které zatím nechcete uhradit. Takto upravený soubor potom můžete vytisknout formou tiskových příkazů nebo jej zapsat do souboru pro banku.

Ikony v záhlaví obrazovky

V levé části jsou umístěny ikony, které se používají standardně v celém Orsoft Open. V pravé části jsou ikony určené pro podsystém.
Čtyřlístky - umožňují filtrovat příkazy k úhradě podle různých hledisek: Všechny příkazy k úhradě- vybrané i odeslané
Pouze nezaplacené - jedná se o vybrané příkazy, které ještě nebyly odeslány do banky, je možné je opravovat, mazat, opakovaně vybrat fakturu k zaplacení, v tomto případě se příkaz k úhradě přepisuje. Nezaplacené příkazy jsou označené červeně.
Pouze odeslané - odeslané příkazy do banky mají vyplněné datum odeslání, nelze je mazat ani opravovat. Jsou označené zeleně. V případě, že se jedná o sloučenou úhradu, jsou dílčí příkazy označené modře.
Pouze zaplacené - zaplacené příkazy mají vyplněné datum platby v bance a číslo výpisu - tzn. úhrada prošla bankou
Ikona „kalendář“ - zobrazí všechny příkazy, které jsou Zpracované ke dni, podle zadaného data
Ikona „zákaz“ - zobrazí pouze ty příkazy, které banka neprovedla, vrátila zpět - tyto příkazy mají označení „Nezpracováno bankou“
Ikona „sloučit“ - umožní sloučení více příkazů jedné firmy do jedné platby. Sloučená platba je pak označená stejnou ikonou a ve sloupci vznik je uvedeno „Sloučením“. Ikona pak umožní zobrazit dílčí úhrady.
Změna účtu - provede změnu analytického účtu, ze kterého má být provedena úhrada
Přehled za účty - Ke každému bankovnímu v převodníku účtů banky zobrazí poslední číslo výpisu, kde dni:, konečný a nový zůstatek účtu
ABO-Export příkazů do banky - Export příkazů do banky - nejprve je třeba zvolit banku a bankovní účet, ze kterého mají platby proběhnout, následně jste vyzváni k zadání data zpracování v bance a jména souboru pro banku. Nakonec je třeba potvrdit cestu, kam má být soubor pro banku uložen

Pořizované údaje

Údaje z faktury

Číslo dokladu-číslo dokladu je při automatickém vytvoření příkazu převzato z faktury. V případě zadání příkazu k úhradě ručně - bez vazby na fakturu - nemusí být vyplněno.
Analytický účet - je převzat z faktury, v příkazech je možné jej změnit. Při ručním pořízení se zadává ručně. Vyjadřuje vztah analytický účet 221xxx a bankovní spojení u peněžního ústavu. Všechny záznamy označené tímto účtem budou odeslány do banky, která je na něj navázaná prostřednictvím číselníku „Převodník účtů banky“.
Název firmy - název firmy, které má být úhrada převedena. Při ručním zadání nemusí být uvedena.
Datum splatnosti-datum splatnosti faktury

Platební podmínky

Platební podmínky jsou převzaty z faktury, v případě ručního zadání příkazu je třeba je vyplnit. Bankovní spojení
Směrový kód banky
IBAN
Variabilní symbol
K-symbol nebo forma úhrady buď je použit klasický K-symbol nebo vyplněná forma úhradě - v tomto případě „příkaz k úhradě“
Specifický symbol
Stav příkazu
Vybráno - faktura je vybrána do příkazů k úhradě a čeká na odeslání do banky. Takto označený příkaz je možné smazat, opravit a provést nový výběr.
Odesláno do banky - příkaz byl odeslán do banky - opravy ani rušení již nejsou možné. Fakturu již nelze do příkazu vybrat.
Zaplaceno - faktura je zaplacená, banka provedla úhradu a ve FÚ byl zpracován výpis.
Odesláno do banky - datum vytvoření souboru pro banku
Sloučený variabilní symbol - variabilní symbol sloučené platby

Údaje z platebního výpisu

Číslo výpisu
Číslo řádku výpisu
Datum platby
Nezpracováno bankou - vráceno bankou

Hodnotové údaje

Zpracovat v bance - datum zpracování v bance
Částka k úhradě - je převzata z faktury, ale je možné ji změnit a vytvořit tak částečnou úhradu
Celkový obnos faktury
Zbývá k úhradě - zbývá k úhradě po odečtení částečné úhrady

Doplňkové údaje

Popis příjemce - automaticky je doplněn název firmy z faktury
Popis příkazce - název firmy, která příkazy vystavila
Název pro ruční příkaz - text uživatele pro ruční příkaz k úhradě
Způsob vzniku - ručně/automaticky
Datum vystavení příkazu - datum, kdy byl příkaz vystaven ve FÚ.