Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Deník přijatých faktur

Volba slouží pro pořízení, opravy a prohlížení došlých předpisů v členění podle druhu dokladu - faktury tuzemské, zahraniční, zálohové faktury, opravné doklady, atd. Odsouhlasené faktury jsou předávány k likvidaci a vybírány do příkazů k úhradě k zaplacení. Předpisy jsou řazeny podle interního čísla faktury, které je automaticky přiděleno dle masky uvedené u dokladové řady.

Ikony v záhlaví pořizovací obrazovky

V levé části jsou umístěny ikony, které se používají standardně v celém Orsoft Open. V pravé části jsou ikony určené pro podsystém.
Čtyřlístky - umožňují filtrovat deník faktur podle různých hledisek:
Všechny faktury
Pouze nezaplacené
Pouze zaplacené
Pouze zálohové listy
Pouze vyúčtovací faktury
Předat k odsouhlasení - pomocí této ikony je faktura předaná k odsouhlasení a na fakturu je doplněna informace, kdo předal a kdy předal.
Odsouhlasit daj je naplněn po odsouhlasení faktury. Odsouhlasená faktura může být po té vybírána do příkazů k úhradě.
Oba údaje najdete v pravé spodní části obrazovky v oddíle nazvaném Workflow.
Saldo - Ikona saldo zobrazí stav pohledávek a závazků za firmu s možností pohledů na detail
Přehled- Ikona zobrazí přehled o faktuře a návazných dokladech
Zaplatit - umožní vybrat fakturu do příkazů k úhradě
Storno - provede storno dokladu
Zaúčtovat - provede zaúčtování dokladu (zápis do účetního deníku)
Příkazy - Zobrazí připravené příkazy k úhradě
Importy - umožní importovat faktury z jiných systémů v předem domluvených strukturách

Hlavička faktury

Typ dokladu jako první pořizovaný údaj, který určuje jaký typ dokladu se bude pořizovat - typ dokladu se nabízí z číselníku. Typ dokladu také určuje, které související doklady se mají nabídnout, tzn. pokud pořizujete Daňový doklad - nabízí se nepřiřazené zálohové listy za firmu, pokud nebyl daňový doklad, tak se seznam zálohových listů zobrazí ke konečné faktuře.
◾ Faktura
◾ Zálohový list
◾ Daňový doklad
◾ Konečná faktura
◾ Dobropis
◾ Vrubopis
◾ Nedaňový doklad
◾ Doklad-mzdy
◾ Neurčeno

údaje doplněné v závislosti na pořízení základních údajů nebo na zpracování faktury a jsou podbarvené růžově.
Číslo dokladu - automaticky přidělené dle nastavené masky v číselníku dokladových řad
Variabilní symbol - variabilní symbol faktury
Dodavatel - zkrácený název dodavatele
Měna - kód měny faktury, pokud není uveden, automaticky se doplní kód měny dle konfigurace Kmenová data - Parametry - Ekonomické podmínky
daje o platbách - podbarvené modře
Zaplaceno - součet uskutečněných plateb (prošlo bankou) a odeslaných příkazů k úhradě
Zbývá - zbývá k úhradě Obnos - fakturovaná částka

Záložky

Základ

Údaje o dodavateli

IČ, číslo firmy Název dodavatele Adresa Bankovní spojení
Variabilní symbol - číslo faktury dodavatele
Specifický symbol - specifický symbol
Pro výběr do příkazů k úhradě je třeba, aby byl uveden konstantní symbol nebo forma úhrady.
Konstantní symbol - konstantní symbol
Forma úhrady - forma úhrady je navázaná na číselník (příkaz k úhradě, příkaz k inkasu, SIPO, atd.

Časové údaje

Datum vystavení - datum vystavení faktury
Datum splatnosti - datum splatnosti - doplní se automaticky dle konfigurace s možností přepisu
DUZP - datum uskutečněného zdanitelného plnění
DUUP(účetní) - datum zaúčtování
Datum doručení - datum doručení faktury do firmy
Splatnost upravená - upravené datum splatnosti v případě, že datum splatnosti vyjde na sobotu, neděli nebo svátek
Datum DPH - datum DPH

Logistika

Číslo objednávky - číslo objednávky
Číslo zakázky - číslo zakázky

Hodnotové údaje

Obnos fakturovaný - fakturovaný obnos
Měna - měna
Kurz - kurz
Obnos v tuzemské měně - obnos v tuzemské měně

Účetní specifikace

Kontace - uvádí se kód z číselníku kontací, kde jsou volitelně přednastavené tyto údaje: kód dokladové řady, saldokontní účet a útvar a kód kontace pro platbu. Ke kontaci mohou být volitelně připojené účetní souvztažnosti, které udávají rozpad faktury na DZ a DPH. Dalším údajem je „Automatické zaúčtování“, kterým se říká, zda se má rozúčtování automaticky uložit do účetního deníku v případě, že je bezchybné.
Pokud nejsou údaje uvedeny v číselníku kontací, je možné je pořídit ručně, jinak z doplní z číselníku.
Analytický účet - analytické číslo účtu banky, ze kterého má být provedena úhrada
Dokladová řada - číslo dokladové řady s maskou pro přidělení čísla dokladu
INFO - stav dokladu
„Zaúčtováno“ - doklad je zaúčtován - všechny kontroly proběhly, doklad byl zapsán do účetního deníku
„Připraveno“ - doklad je připraven k zápisu do účetního deníku, v browse je informace, že může dojít k zaúčtování - v tomto případě je třeba provést ručně pomocí ikony „Zaúčtovat“
Nepřipraveno - doklad nemá kompletní účetní informace, je třeba doplnit/opravit a pak provést zaúčtování
Neúčtuje se - takto označený doklad je považován za „evidenční“ - nezapisuje se do účetního deníku. Používá se např. pro záznam Zálohové faktury.
Tyto informativní údaje jsou podbarvené modře

Popisné údaje

Popis faktury - text uživatele
Poznámka - text uživatele

Workflow

Předáno - datum a číslo uživatele, který předal fakturu k odsouhlasení
Odsouhlaseno - datum a číslo uživatele, který fakturu odsouhlasil

Doplněk

Penalizační sazba - penalizační sazba
Skonto % - % skonta - sjednané snížení platby při dodržení včasné úhrady
Dny skonta - dny skonta - počet dnů, o které má přijít platba dřív, aby byl nárok na výpočet skonta
Číslo referenta - číslo referenta
Datum zápočtu - datum zápočtu
Obnos přepočtený - přepočtený obnos na jednotnou měnu
Stav zpracování - P-předáno do schvalovacího řízení, O-odsouhlaseno, V-vráceno
Způsob vzniku - určuje, jak doklad vznikl - ručním pořízením, generováním, importem,ISDOC, ze šablony
IKO - technické údaje
Kontrolní číslo - technické údaje

Daňová rekapitulace

Daňová rekapitulace obsahuje daňové řádky rozúčtování (základ a DPH)

Platby

Záložka „Platby“ zobrazí platby přiřazené k faktuře. Na této záložce je možné provést odebrání chybně přiřazené platby, popř. přiřadit platbu novou. Dále je možné provést Rozpad sloučené platby.

Splátky

Splátkový kalendář - dohoda o uznání dluhu - je možné pořídit k jedné faktuře nebo více fakturám za firmu.
Splátky k jedné faktuře se zadávají z deníku faktur pomocí ikony splátky.
Splátky pro více faktur se zadají z volby „Saldo“ - ikona splátky
Faktury za firmu, které chceme poslat do splátkového kalendáře se označí a pak je potřeba vyplnit parametry pro splátkový kalendář. Poplatek za oznámení - uvádí se výše pokuty - konstantní částka, pokud se nevyžaduje, zůstává 0,00
% za sjednání kalendáře - pohyblivá výše pokuty za sjednání splátkového kalendáře - uvádí se %, které bude vypočteno z celkové pohledávky
Na Obrazovce se ukáže:
Poplatek za sjednání vč. DPH
Poplatky celkem
Dlužná částka celkem- součet dlužné částky pohledávek + poplatky
Uživatel dále zadá:
Počet splátek + periodicitu - měsíční, čtvrtletní, pololetní, roční
z toho se vypočítá Výše jedné splátky a uživatel zadá variabilní symbol, se kterým budou splátky hrazeny, dále zadává datum první splátky a údaje pro plátky poplatků - splátka a splatnost poplatku a variabilní symbol pro poplatek
Po zadání parametrů je vytvořen návrh splátkového kalendáře, který je možné vytisknout a po odsouhlasení uložit. Splátkový kalendář je možné prohlížet pomocí ikony Zobrazit SPK nebo jej smazat pomocí ikony Zrušit SPK.

Likvidace