Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

eNeschopenky (DZDPN)

Tabulka T0ene obsahuje data tzv. eNeschopenek. Jedná se o informace o dočasných pracovních neschopnostech zaměstnanců, které se stahují z ČSSZ. Tato data pak slouží jako podklad pro zadávání nemocí v měsíčních datech Orsoftu.

Data v této tabulce nelze upravovat, jediným zdrojem dat je import z ČSSZ. Tabulka T0ene je obrazem všech eNeschopenek, které ČSSZ eviduje o zaměstnancích příslušného zaměstnavatele.

Základní pojmy

 • Neschopenka - jedna věta tabulky T0ene odpovídá jedné neschopence. V případě, že má zaměstnanec více vztahů (např. hlavní pracovní poměr a dohoda), tak mu lékař může vydat neschopenky na oba vztahy, pak budou tyto neschopenky zobrazeny ve dvou větách s různým druhem činnosti.
 • Notifikace - neschopenka je složená z několika tzv. notifikací. Notifikace je změna stavu neschopenky. Při importu neschopenek se všechny notifikace jedné neschopenky spojí dohromady, takže v tabulce T0ene je zobrazen poslední stav neschopenky. Jedna notifikace většinou odpovídá jedné návštěvě u lékaře. Možné notifikace jsou:
  • Vznik DPN - odpovídá formuláři „Rozhodnutí o DPN - I. díl - Hlášení OSSZ o vzniku DPN“, dříve papírový 1.díl a 3.díl s modrým pruhem.
  • Trvání DPN - odpovídá formuláři „Potvrzení o trvání DPN“, dříve tzv. lístek na peníze. Toto by mělo nastat při kontrole u lékaře po 14 dnech nemoci a pak opakovaně každý měsíc.
  • Ukončení DPN - odpovídá formuláři „Rozhodnutí o DPN - III. díl - Hlášení OSSZ o ukončení DPN“, dříve papírový 5.díl s růžovým pruhem.
  • Změna - notifikace přijde v případě, že lékař doplní či změní nějaký údaj na již vystavené neschopence.
  • Storno - jedná se o storno chybné neschopenky provedené na straně ČSSZ. V tabulce T0ene se takové storno zobrazuje jako Stornováno systémově.

Bližší informace o eNeschopenkách, notifikacích a podání DZDPN lze zjistit na webu ČSSZ.

Import z VREP

Import eNeschopenek se provádí pomocí podání DZDPN (Dotaz zaměstnavatele na dočasné pracovní neschopnosti). Toto podání funguje přes portál VREP velmi podobně jako ostatní podání na VREP, rozdíl je jen v tom, že zde se jedná o import dat, nikoliv o export.

Import začíná výběrem období, většinou lze ponechat nabídnuté. Výběr období se potvrdí tlačítkem Žádost, tím se odešle dotaz na portál VREP. Po nějaké chvíli (z portálu přijde potvrzovací e-mail) lze tlačítkem Výsledek stáhnout neschopenky zaměstnanců, které se tím naimportují do tabulky T0ene. Pokud se stále zobrazuje stav výsledku „Neznámý“, je třeba Výsledek po chvíli zopakovat.

Zadání období

Výběrem období se určuje, které neschopenky se budou stahovat. Jako období Od se nabídne datum, kdy byl proveden předchozí import. Takže když jste naposledy stahovali například včera, tak se nabídne období od včera do dnes. Je tam určitý překryv, protože včera večer mohly ještě nějaké neschopenky (respektive notifikace) vzniknout a ty je třeba také naimportovat. Notifikace, které se naimportovaly už včera, ty se znova importovat nebudou (pokud ovšem není vybráno provést opakovaný import notifikací).

Jako interval období lze zadat maximálně 31 dní, protože podání DZDPN více nedovoluje. Takže pokud jste naposledy stahovali neschopenky před více než měsícem, tak je třeba provést import nadvakrát (nebo navícekrát). Nejdříve potvrdíte období za předposlední měsíc, pak provedete import. Pak se nabídne období až do dnes, to potvrdíte a pak provedete další import.

Pokud víte, že více měsíců nebyl žádný zaměstnanec nemocný a neschopenky nestahujete, tak když potom potřebujete neschopenky stáhnout, tak se nabídne staré období. Pak by se muselo podání DZDPN a import provést naněkolikrát. Nabídnuté období však můžete posunout, pokud víte, že ve vynechaném období opravdu žádné neschopenky nebyly.

Provést opakovaný import notifikací

Standardně se při importu zpracují pouze notifikace, které zatím nebyly naimportované. Ve výsledné zprávě je pak vidět, že počet přečtených notifikací (zaslaných na žádost za určité období) může být větší než počet importovaných.

Výjimečně může být potřeba zopakovat import notifikací, které už jednou importované byly. Například v březnu 2020 se rozšířily informace, které jsou v notifikacích podávány. Důvodem byla nutnost předat informaci o tom, že neschopenka se týká karantény. Tyto nové informace lze pomocí podání DZDPN získat (do určité míry) i zpětně. Proto byla doplněna možnost opakovaného importu.

Pro úspěšný opakovaný import je třeba provést správný výběr období, například měsíc zpětně, a odeslat Žádost. Před dotazem na Výsledek je pak potřeba zaškrtnout možnost Provést opakovaný import notifikací.

Přiřazení neschopenky k zaměstnanci

Při importu neschopenek se automaticky dohledává zaměstnanec a přiřadí se k neschopence. Dohledání probíhá podle rodného čísla (případně pro cizince podle evidenčního čísla pojištěnce) a podle druhu činnosti. Ve většině případů by toto dohledání mělo přiřadit správného zaměstnance a jeho vztah.

Výjimečně se ale může stát, že doplnění zaměstnance se neprovede správně. V neschopence totiž může občas přijít jiný druh činnosti, než jaký má zaměstnanec uložen v Personalistice. Nebo je použito jiné číslo pojištění apod. Problémem mohou být také případy, kdy je zaměstnanec uložen v datech vícekrát, např. při opakovaném nástupu, při více dohodách apod.

V takovém případě je možné zaměstnance na neschopence doplnit či opravit. Oprava se provádí standardním způsobem (tedy např. klávesou F3), editovat lze pouze omezený seznam údajů, tedy osobní číslo a vztah zaměstnance a dále příznak uživatelského storna (viz dále).

Export do měsíčních dat

Neschopenky lze z tabulky T0ene exportovat do měsíčních dat Orsoftu do tabulky Tmed. Důležité je zvolit správné období, podle kterého se provádí export.

Při exportu se vyberou všechny neschopenky (kromě stornovaných), které zasahují do zvoleného období a ty se zapíší do měsíčních dat Orsoftu. Nové věty se vždy zapisují jako nemoci pod kód 520.

Následně je pak možné v měsíčních datech Orsoftu tyto nemoci ručně upravit. Lze změnit kód nemoci 520 například na úraz 523, změnit začátek či konec nemoci, doplnit hodiny prvního dne apod.

Export do měsíčních dat je možné libovolně opakovat (např. po importu nových neschopenek z portálu VREP). Při zápisu do měsíčních dat se kontroluje, zda už tam věta s příslušným číslem rozhodnutí existuje, pokud ano, tak se nepřepisuje. Takže jakékoliv ruční úpravy v měsíčních datech se zachovají, dalším exportem neschopenek z T0ene se nezruší. Pouze při ukončení neschopenky (případně při změně trvání) se toto ukončení doplní do měsíčních dat, pokud tam už doplněno není - upřesnění viz Konfigurace pro eNeschopenky.

Výběr neschopenek pro export

Standardně se do měsíčních dat exportují všechny neschopenky, které zasahují do zvoleného měsíce. Při exportu je však možné využít tlačítko Vybrat data a tím určit export jen vybraných neschopenek. Jedná se o podobný systém, jako se používá v jiných exportech pro ČSSZ, kdy můžete exportovat pouze „své“ zaměstnance podle čísla zpracovatele apod.

Storno neschopenky

Existují 2 varianty storna neschopenky. Systémové storno přijde pomocí notifikace Storno. Uživatelské storno může uživatel provést sám.

Uživatelské storno je třeba udělat v následujícím případě. Zaměstnanec šel k lékaři a ten mu vystavil neschopenku. Zaměstnanec si to však později rozmyslel a rozhodl se nevyužít nemoc, ale vzít si místo nemoci například dovolenou. Lékař v takovém případě neschopenku nemůže smazat, protože už je zapsaná v systému ČSSZ, takže lékař ji pouze ukončí. Neschopenku je nutné stornovat v Orsoftu Open. Storno se dělá pomocí opravy věty, kde se zaškrtne „Stornováno uživatelem“.

Stornovaná neschopenka se neexportuje do měsíčních dat Tmed.