Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Export do ČSSZ (na VREP či do XML)

Tato volba provádí export údajů z Lidských zdrojů do ČSSZ na portál VREP (Veřejné rozhraní pro e - Podání).

Z Orsoftu Open se odesílají 4 různé druhy podání:

Export těchto 4 podání funguje obdobným způsobem, proto zde bude popsán dohromady.

Vlastní export může probíhat dvěma způsoby. Doporučovaný způsob je přímý export na VREP. Místo toho je však možné udělat export do XML souboru a ten odeslat do ČSSZ.

V následujícím popisu je primárně popisován první způsob (přímý export na VREP). Dále jsou pak zmíněny rozdíly při použití druhého způsobu.

Obsah obrazovky

Data připravená pro export

V této části se zobrazuje počet vět vstupních dat (např. registru pojištěnců D1reg), které jsou připraveny pro export. Tyto věty lze zobrazit pomocí tlačítka Zobrazit data.

Tlačítko Vybrat data umožňuje upravit výběr vět, které se budou exportovat. To lze využít například v případě, že jsou pro export připraveny věty od několika zpracovatelů, uživatel však chce exportovat jen „své“ věty. Pomocí tlačítka Vybrat data se zobrazí seznam všech vět připravených pro export. V browse jsou škrtátka, pomocí kterých lze výběr zúžit. Například zmíněný výběr pouze svých vět se provede zadáním čísla zpracovatele do žlutého filtrovacího řádku a zaškrtnutím všech zobrazených vět pomocí škrtátka, které je nahoře vedle názvů sloupců browse. Výběr je pak nutné potvrdit pomocí tlačítka Vybrat či klávesy Enter. Po návratu do okna exportu je pak vidět nový počet vět vybraných pro export.

Pomocí Export VREP se provede vlastní export připravených dat na portál (viz dále).

Poslední/vybraná transakce na VREP

V této části se zobrazují informace o poslední odeslané transakci na portál. Po provedení exportu se zde zobrazí aktuální transakce, kde je možné sledovat její stav.

Kromě poslední transakce lze zobrazit i jakoukoliv jinou transakci (starší). Výběr jiné transakce se provede tlačítkem Vybrat transakci.

Pro rozpracovanou transakci lze tlačítkem Dotaz provést nový dotaz na její výsledek.

Pro odmítnutou transakci lze tlačítkem Zobrazit chybu zobrazit seznam nalezených chyb.

Tlačítko Vybrat transakci slouží pro výběr transakce. Kromě toho lze prohlížet všechny transakce včetně dalších detailů.

Pomocí tlačítka Opis lze vytisknout vyexportovaná data.

Postup exportu pomocí VREP

Před vlastním exportem je třeba pomocí úlohy Sběr dat připravit data k odeslání. Tato data je pak ještě potřeba v rámci editace doplnit a označit jako připravená k odeslání.

Následně se spustí tato úloha Export ONZ na VREP. Zde se pomocí tlačítka Export VREP provede odeslání tzv. transakce na portál VREP. Po odeslání transakce se informace o této transakci zobrazí ve spodní části obrazovky. Zároveň se číslo této transakce zapíše k příslušným větám registru pojištěnců D1reg.

U odeslané transakce je třeba sledovat údaj Výsledek. Ten může nabývat těchto hodnot:

 • Neznámý - tento výsledek se vytvoří u nové transakce, kterou portál VREP zatím nepřijal ani neodmítl. V tomto případě je třeba pomocí tlačítka Dotaz provést dotaz na portál, dokud nepřijde nějaká odpověď. Pak se výsledek změní na některou z následujících hodnot.
 • Úspěšně přijato - portál odpověděl, že odeslaná data jsou v pořádku a jsou přijata ke zpracování. V tabulce registru pojištěnců D1reg se k příslušným větám doplní etapa = 'E', což znamená, že věty byly úspěšně vyexportovány.
 • Odmítnuto - portál odpověděl, že data obsahují nějaké chyby. Zobrazí se také seznam nalezených chyb (odpověď portálu) formou webové stránky. Zobrazení těchto chyb lze dodatečně vyvolat pomocí tlačítka Zobrazit chybu. Ve vstupní tabulce se k příslušným větám smaže číslo transakce. Zůstane původní etapa = 'A', takže věty budou opět připraveny pro export. Před novým pokusem o odeslání je však třeba nalezené chyby v datech opravit.

Poznámka - Dotaz na výsledek je třeba provést i v případě, že portál vám odeslal do mailu potvrzení, že podání bylo přijato. Bez dotazu na výsledek zůstane v Orsoftu Open transakce nedokončená a věty se neoznačí jako exportované.

Export do XML souboru

Místo přímého exportu na VREP je možné vytvořit samostatný soubor XML. Ten lze pak pomocí Datových schránek odeslat do ČSSZ. Tento způsob však není doporučovaný, protože odezva na případné chyby v odesílaných datech je pomalejší.

Další možností je vytvořený XML soubor použít na ePortálu ČSSZ. Zde lze data zobrazit, zkontrolovat, vytisknout a případně také odeslat.

Export do XML souboru se provede tlačítkem Export XML. Ihned po exportu jsou věty označeny jako vyexportované.

V případě, že ČSSZ exportovaný soubor odmítne, tak je třeba pomocí tlačítka Storno exportu provést zpětnou změnu etapy na „připraveno k odeslání“. Po opravě dat je pak možné provést export znova.

Standardně se na obrazovce zobrazují informace o posledním exportu. Pomocí tlačítka Vybrat export je možné vybrat jiný termín exportu.

Další informace

Pole etapa

Ve vstupních datech je stav exportu každé věty vyjádřen pomocí pole etapa. Toto pole může nabývat následujících hodnot:

 • '#' - nová věta
 • 'A' + prázdná transakce - věta připravena k odeslání
 • 'A' + nenulová transakce - věta odeslána, ale zatím nepotvrzena
 • 'E' - věta vyexportována (odeslána a potvrzena)

Pokud je věta odeslaná nebo vyexportovaná, tak ji již nelze opravovat. V případě, že je potřeba poslat na portál VREP opravný zápis, tak je možné exportovanou větu opsat (F5). Opsaná věta se označí jako nová (etapa='#'), takže ji lze opravovat.

Pole transakce

Ve vstupních datech je po exportu doplněna hodnota transakce. Ta se skládá ze dvou částí. Druh transakce je vyjádřen písmenem:

 • 'a' - export na VREP z původního Orsoftu
 • 'c' - export do XML souboru z původního Orsoftu
 • 'v' - export na VREP z Orsoftu Open
 • 'x' - export do XML souboru z Orsoftu Open

Dále je v transakci vlastní číslo transakce. S tímto číslem portál VREP nijak nepracuje, jedná se o unikátní číslo, pod kterým je transakce uložena v systému Orsoft Open.