Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Konfigurátor

Charakteristika

Konfigurátor objektů je významnou komponentou, patřící do kategorie systémových nástrojů, není však jeho standardní součástí. V celém rozsáhlém menu má Konfigurátor objektů své místo v základních číselnících a nástrojích datové základny.

Funkce Předností Konfigurátoru skladové položky je jeho plné zakomponování do mateřského systému, přinášející řadu výhod. Jeho základní funkce lze zformulovat do několika bodů:

  • popis objektu datového modelu - skladové položky, atributy, které jej jednoznačně identifikují
  • cenotvorba
  • možnost tvorby TPV
  • vyhledání konfigurátorem popsaného objektu dle libovolné kombinace hodnot příslušných atributů
  • zefektivnění procesu identifikace těchto objektů a tím i eliminace chyb

Proces konfigurace skladové položky vyžaduje přípravu a zpracování pomocných informací. Nejprve je nutno vypracovat seznam všech atributů (kritérií) a vlastností, kterými je zapotřebí příslušné položky popsat. Vlastností položky je vše, co jakýmkoli způsobem nebo směrem danou položku popisuje – metrika (délka, šířka), vzhled (barevnost), chemické složení apod. Každá taková vlastnost může nabývat celé řady hodnot, navíc tyto hodnoty je možno seskupit do dílčích kategorií a sad. Konečný počet připravených hodnot vylučuje zanesení chyby Hodnoty však nemusí existovat předem, ale může je přinést reálný požadavek zákazníka. Vlastností však může být i zcela praktický, i když abstraktní pojem, jako je řetězec nastavení výrobní linky.

Standardní vlastnosti

Ve chvíli, kdy jsou vlastnosti připraveny, je možno sestavit vlastní Konfigurátor skladové položky.

Struktura Konfigurátor skladové položky je vlastně šablona, kterou přistupujeme k popisu určité položky daného typu. V systému může existovat celá řada takových šablon, s jejichž pomocí lze popisovat různé typy položek. Tvorba konfigurátoru

Každý takto nakonfigurovaný objekt je uložen zároveň se svými definovanými vlastnostmi a jejich hodnotami. Při vyhledání pak nezáleží na jméně nebo identifikaci položky, nýbrž na jejích vlastnostech a jejich hodnotách. Identifikace položky je jednou z funkcí konfigurace, není však základní, ani povinnou. Spočívá v tom, že každá hodnota každé vlastnosti si sebou nese projev své substituce v identifikačním či pomocném kódu, čímž podléhá pevně definovaným pravidlům vedoucím a usměrňujícím uživatele ke správnému cíli. Konfigurace objektu je dialogem uživatele se systémem o výběru šablony a nabídky příslušných vlastností a výběru odpovídajících hodnot. Systém také kontroluje koncového uživatele v tom, zda jeho definice je úplná či nikoli.

Nadefinované položky lze vyhledávat dle libovolné kombinace podmnožiny vlastností a jejich hodnot a to buď dle zvoleného Konfigurátoru skladové položky – vyhledáváme tedy určitý typ položky nebo obecně, pouze dle vlastností – vyhledáváme vše, co nese zmíněné vlastnosti a jejich hodnoty. Přístupovými právy lze definovat i přístup uživatele na jednotlivé sady a hodnoty Konfigurátoru skladové položky. Důležitým faktorem je řízení povolené kombinace hodnot, aby si zákazník nemohl nadefinovat nevyrobitelné