Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

WBS - Work breakdown structure

 • Slouží ke členění projektu. WBS pomáhá rozpadnout hlavní cíl na jednotlivé oblasti řešení a přiřadit jím zodpovědné osoby. Za pomocí WBS může být projekt rozdělen například na plánování, marketing, výrobu atd… Díky tomu je možné přehledně členit projekty a delegovat jednotlivé činnosti. Nedílnou součástí WBS je možné i sledovat finanční náklady a výnosy nad všemi částmi projektu. Každé WBS může být dále rozděleno na dílčí WBS a ty následně charakterizovat a upřesňovat.

Video tutoriál:
5. WBS

Záložka základních údajů

Základní údaje

 • Projekt - identifikační číslo projektu, pod kterým je WBS vytvořeno.
 • Název WBS - uživatelský název WBS, umožňuje identifikaci WBS.
 • Stav WBS - označuje stav, ve kterém se WBS nachází. Může nabývat těchto stavů: Plánované, Zahájené, Ukončené, Hodnocené.
 • Nadřízené WBS - v hierarchické struktuře výše postavené WBS. Jedná se o více obecné WBS, zaštiťující 1 - N podřízených WBS.
 • Předchozí WBS - určuje pořadí v jakém je možné WBS dokončit.
 • Typ návaznosti - určuje způsob, jakým bude pořadí WBS určováno. Může nabývat hodnot: Dokončení-Zahájení, Zahájení-Zahájení, Dokončení-Dokončení, Zahájení-Zahájení.

Datumy činností v rámci WBS

 • Plánovaný datum od - plánovaný termín, kdy má být WBS zahájeno.
 • Plánovaná doba trvání - plánovaná doba trvání v dnech od zahájení do ukončení WBS.
 • Plánované datum do - plánovaný termín, kdy má být etapa ukončena.

Pro vyplnění plánovaných datumů stačí zadat pouze dvě z hodnot a třetí se dopočítá automaticky. WBS myslí i na zohlednění pracovních dní a svátku a proto využívá k výpočtům Firemní kalendář. Za má docházet k výpočtům dle firemního kalendáře se nastavuje v Parametrech projektů.

 • Skutečné datum od - datum, kdy bylo WBS skutečně zahájena.
 • Skutečná doba trvání - počet dní, od skutečného zahájení do ukončení WBS.
 • Skutečné datum do - datum, kdy bylo WBS skutečně ukončena.

Zahájení WBS může probíhat manuálně, kde si každý uživatel musí zahájit WBS, aby bylo možné s ním pracovat. Nebo automaticky, kdy se WBS zahájí samo na základě vazeb mezi WBS a typu návaznosti. Způsob zahájení WBS se nastavuje v Parametrech projektů.

Vedoucí WBS

 • Vedoucí WBS - osoba zodpovědná, za obsah a plnění etapy. Společně s vedoucím projektu může také tuto WBS upravovat.

Etapy a účetní zakázka

 • Účetní zakázka - WBS si přebírá skutečné náklady a výnosy z připojené účetní zakázky a následně je předává nadřízeným objektům.
 • Etapa - udává systémové číslo a název Etapy, která je k WBS připojena. Pro přidání Etapy je nutné vytvoření v záložce Etapy.

Milník

 • Milník - udává systémové číslo a název milníku, který je k etapě připojen. Pro přidání milníků je nutné vytvoření v záložce Milníky.
 • Datum uskutečnění - termín, kdy se má milník uskutečnit.

Náklady, výnosy a kapacity

 • Plánované náklady - plán nákladů, který se ve WBS sčítají ze všech podřízených WBS.
 • Plánované výnosy - plán výnosů, který se ve WBS sčítají ze všech podřízených WBS.
 • Plánované kapacity - plánované kapacity v hodinách, které se do WBS sčítají z podřízených WBS
 • Skutečné náklady - Skutečné náklady z podřízených WBS nebo připojených účetních zakázek.
 • Skutečné výnosy - Skutečné výnosy z podřízených WBS nebo připojených účetních zakázek.
 • Skutečné kapacity - skutečné kapacity se do WBS propisují z připojených úkolů nebo z podřízených WBS.

Záložka podřízené WBS

S podřízenými WBS se pracuje stejným způsobem jako s všemi ostatními WBS. WBS vytvořená v záložce Podřízené WBS se automaticky vytvářejí s vazbou na nadřízeného. Tyto WBS se nezobrazují mezi ostatními WBS, ale pouze v liště Podřízené WBS při výběru nadřízeného WBS.

Záložka úkolů

S úkoly ve WBS se pracuje stejným způsobem jako s Úkoly. Zásadní rozdíl je, že úkol se automaticky napojí na WBS a vznikne oboustranná vazba. V záložce se tak zobrazí pouze úkoly připojené k WBS, a naopak uživatel ze svého úkolu se může podívat jedním klikem na WBS.

Záložka Nákladů a výnosů

Jedná se o plán nákladů a výnosů. Manažer projektu si zde může vytvářet a kategorizovat veškeré náklady, výnosy, ale i kapacity, které se následně propisují do WBS a všech jeho nadřízených objektů.

Základní údaje

 • Kategorie - slouží pro upřesnění, typu nákladů a výnosu výběrem z číselníku Kategorie pro náklady a výnosy.
 • Typ položky rozpočtu - jedná se o náklad nebo výnos, který se přebírá automaticky z kategorie.
 • WBS - systémové číslo a název WBS, kterému je náklad nebo výnos přiřazen.
 • Stav - určuje, zda je náklad schválen. Může nabývat hodnot: Neschválen, Schválen, Zneplatněn.
 • Plánované finance - odhad plánované částky za vytvořený náklad/výnos
 • Plánovaná kapacita - plánované kapacity v hodinách, které bude nutné vynaložit.
 • Plánované datum Od - termín, od kdy je předpoklad, zahájení nákladů/výnosů.
 • Plánované datum Do - termín, do kdy je předpoklad, ukončení nákladů/výnosů.