Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Entitní třída Okont

Tabulka předkontací

Seznam polí

Pole SQL Typ Popis
idpk idpk Long(18) ID záznamu
version version Long(18) Technický sloupec - verze
kodKont kod_kont String(25) Kód kontace - způsob účtování
nazev nazev String(100) Název kontace
platnOd platn_od Date(23) Platnost od
platnDo platn_do Date(23) Platnost do
poPriznak po_priznak Character(1) Příznak pořízení záznamu
poDatum po_datum Date(23) Datum a čas pořízení záznamu
poKdo po_kdo Integer(9) Uživatel, který pořídil záznam
zmPriznak zm_priznak Character(1) Příznak poslední změny záznamu
zmDatum zm_datum Date(23) Datum a čas poslední změny záznamu
zmKdo zm_kdo Integer(9) Uživatel, který naposledy změnil záznam
okont idpk_okont Okont IDPK kontace pro platbu
IDPK kontace pro platbu - vazba na Okont (jen u faktur)
typDok typ_dok String(10) Typ dokladu
Typ dokladu pro filtr nad deníky
poplatek poplatek Boolean(1) Poplatek
Určuje, zda k dané platbě pokladnou patří i poplatek dle číselníku limitů
autZauc aut_zauc Boolean(1) Automatické zaúčtování
Příznak automatického zaúčtování bez nutnosti stisku klávesy
oddr idpk_oddr Oddr IDPK dokladové řady
Vazba na číselník dokladových řad - ODDR
pouzeImport pouze_import Boolean(1) Příznak kontace pro import
ocuo idpk_ocuo Ocuo Saldokontní účet
Vazba na účetní rozvrh - OCUO
okutv idpk_okutv Okutv Saldokontní útvar
Vabza na číselník útvarů - OKUTV
extIs ext_is Boolean(1) Pohledávky v externím IS
eet eet Boolean(1) EET
neucto neucto Boolean(1) Příznak neúčtovací kontace
Příznak neúčtovací kontace.