Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Entitní třída Psplatkpol

Tabulka položek splátkového kalendáře

Seznam polí

Pole SQL Typ Popis
idpk idpk Long(18) ID záznamu
version version Long(18) Technický sloupec - verze
psplatkhl idpk_hl Psplatkhl IDPK hlavičky
Vazba na hlavičku kalendáře
vs vs Long(10) Variabilní symbol
typPlatby typ_platby String(10) Typ platby
datSplat dat_splat Date(23) Datum splatnosti
datDuzp dat_duzp Date(23) DUZP
datDuup dat_duup Date(23) Datum účetní
priUhr pri_uhr Boolean(1) Generovat příkaz k úhradě
genFakt gen_fakt Boolean(1) Generovat fakturu
dph dph Character(1) Typ DPH
neuplatňovat, dle datumu platby, dle duzp
evidDanDoklad evid_dan_doklad String(60) Evidenční číslo daňového dokladu
obnZakl obn_zakl BigDecimal(18,4) Obnos základ
obnDan obn_dan BigDecimal(18,4) Obnos daň
obnZaklTuz obn_zakl_tuz BigDecimal(18,4) Obnos základ tuzemský
obnDanTuz obn_dan_tuz BigDecimal(18,4) Obnos daň tuzemský
uctoSloz ucto_sloz Boolean(1) Složené účetniství
khKrp kh_krp Character(1) Kód režimu plnění
khPar44 kh_par44 Boolean(1) insolvence dle §44
prizZaucto priz_zaucto Character(1) Příznak zaúčtování
okont idpk_okont Okont Kontace
pbuc idpk_bu Pbuc IDPK bankovního účtu
o6c kod_banky O6c Kód banky
iban iban String(34) IBAN
cisUctu cis_uctu String(30) Číslo účtu
poPriznak po_priznak Character(1) Příznak pořízení záznamu
poDatum po_datum Date(23) Datum a čas pořízení záznamu
poKdo po_kdo Integer(9) Uživatel, který pořídil záznam
zmPriznak zm_priznak Character(1) Příznak poslední změny záznamu
zmDatum zm_datum Date(23) Datum a čas poslední změny záznamu
zmKdo zm_kdo Integer(9) Uživatel, který naposledy změnil záznam
obnCelkem obn_celkem BigDecimal(18,4) Obnos celkem
obnCelkemTuz obn_celkem_tuz BigDecimal(18,4) Obnos celkem tuzemský
platna platna Boolean(1) Platný záznam
procDane proc_dane BigDecimal(5,2) Procento DPH
pucpripad idpk_pripad Pucpripad Účetní případ
oddokr idpk_oddokr Oddokr Číslo dokladu