Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Parametry

V Cestovních příkazech je používáno pro obsluhu systému několik číselníků a nastavení, které jsou společné pro tuzemské i zahraniční cestovní příkazy

 • Číselník stravného
 • Parametry krácení stravného
 • Číselník základních náhrad
 • Průměrné ceny pohonných hmot
 • Číselník zahraničního stravného
 • Vozidla
 • Kategorie vozidel
 • Forma vlastnictví vozidel
 • Druhy PHM
 • Konfigurace Cestovních příkazů

Číselník stravného

Číselník stravného je využíván pro automatické dopočítávání částek stravného na tuzemské pracovní cestě. V číselníku je uvedeno datum platnosti, od kdy hodnoty platí, a pak jednotlivé částky pro určená časová pásma. Pro každé časové pásmo jsou uváděny tři částky. První, nazvaná Výše sazby v pásmu, je částka, kterou se organizace rozhodne svým zaměstnancům vyplácet.

Další dvě částky Povolené rozpětí sazeb jsou dané Vyhláškou ministerstva financí a jedná se o dolní a horní hranici stravného, kterou mohou vyplácet svým zaměstnancům zaměstnavatel, který je státem, územním samosprávným celkem, státním fondem, příspěvkovou organizací, jejíž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů nebo školskou právnickou osobou zřízenou podle školského zákona. Dále jen „rozpočtové organizace“.

Ostatní organizace, dále „podnikatelské organizace“, mohou poskytovat stravné i vyšší. Je ale potřeba si uvědomit, že na část stravného poskytnutého nad horní hranici závazně stanovenu v §173 a §176 ZP musí být uplatněn zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Hodnoty stravného od 1. 1. 2020 jsou:

 • 87,- až 103,- Kč v časovém pásmu 5 - 12 hodin
 • 131,- až 158,- Kč v časovém pásmu nad 12 hodin do 18 hodin
 • 206,- až 246,- Kč v časovém pásmu nad 18 hodin

Parametry krácení stravného

Zde se zadávají procenta, o která se krátí stravné za jedno bezplatně poskytnuté jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře. Zaroveň je uvedeno datum, od kdy tato úprava platí a je zde možné zapsat i nějakou libovolnou poznámku. Procenta jsou rozdělena podle časových pásem a jak tuzemské, tak zahraniční cesty mají svoje vlastní hodnoty. Zatím jsou stejné, ale nelze vyloučit, že se někdy v budoucnu mohou lišit.

Procenta jsou rozdělena podle jednotlivých časových pásem a v současné době platí hodnoty 70% pro časové pásmo 5 - 12 hodin, 35% pro časové pásmo nad 12 až 18 hodin a 25% pro pásmo nad 18 hodin jak pro tuzemsko, tak pro zahraničí.

Podnikové organizace mohou samozřejmě určit i jiné, nižší procento krácení, ale je nutné počítat s tím, že se jedná o stejný princip, jako když je stanoveno vyšší stravné nad limit (u zaměstnance je rozdíl příjmem).

Číselník základních náhrad

Číselník základních náhrad je využíván pro automatické dopočítávání náhrad při použití vlastního vozidla na pracovní cestě. V číselníku je uvedeno datum platnosti, od kdy hodnoty platí, a pak jednotlivé částky pro jednotlivé kategorie vozidel. Pro každou kategorii vozidel jsou uvedeny dvě částky - poskytovaná organizací a minimální sazba upravovaná každoročně Vyhláškou Ministerstva financí. Je-li částka poskytovaná organizací totožná s vyhlášenou, není potřeba vyplňovat druhé hodnoty.

Podnikatelské organizace mohou poskytovat základní náhrady i vyšší. Je ale potřeba si uvědomit, že na tu část základních náhrad poskytnutých nad vyhlašované minimum podle §157 ZP musí být uplatněn zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Minimální výše základních náhrad od 1. 1. 2020 je:

 • u jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč
 • u osobních vozidel 4,20 Kč
 • dvojnásobná výše sazby pro osobní vozidla je stanovena pro nákladní vozidla, autobusy, traktory
 • u použitého přívěsu zvýšení sazby o 15%

Průměrné ceny pohonných hmot

Tento číselník je využíván v kombinaci s číselníkem automobilů. V číselníku automobilů je uveden druh pohonných hmot, v číselníku ceny paliva je uvedena průměrná cena za 1 litr pohonné hmoty, která je vyhlašována vždy na začátku roku Vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí.

Zaměstnanec, kterému je přikázáno uskutečnit pracovní cestu vlastním vozidlem, je povinen k vyúčtování přinést doklad o nákupu pohonné hmoty, z kterého je patrná souvislost s pracovní cestou. Pokud zaměstnanec z nějakého závažného důvodu doklad nemá, jsou pro výpočet náhrad použity právě zde uváděné průměrné ceny pohonných hmot.

Ceny platné od 1. 1. 2016 jsou:

 • benzín automobilový 95 oktanů 29,70
 • benzín automobilový 98 oktanů 33,00
 • motorová nafta 29,50

Účetní předpisy pro Finanční účetnictví

V případě, že chcete provádět export výdajů z cestovních příkazů přímo do podsystému Finanční účetnictví, je potřeba k tomu mít vyplněnou tabulku C0kontace - účetní předpisy pro Finanční účetnictví. Účetní předpis musí být vyplněn pro každý druh pohybu z číselníku CVYDAJ, který se v cestovních příkazech používá. Předpisy se zadávají dle zvyklostí každé firmy, proto je číselník plně ve správě uživatele.

 • kód pohybu (výdaje) - výběr kódu výdaje z tabulky Druh výdajů - CVYDAJ, pro který bude zadáván účetní předpis
 • příznak tuzemsko/zahraničí - vyplní se buď „T“ nebo „Z“ podle toho, jestli se tento předpis používá pro zaúčtování tuzemského nebo zahraničních cestovního příkazu
 • druh PPV - pro zaúčtování výdajů společníků je druh PPV = 8, v ostatních případech 0