Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Likvidace investičních faktur

Soubor investičních faktur a výdejek (kam lze provést též ruční vstupy) je definovaným způsobem zpracováván - jednotlivé doklady (jejich řádky) jsou likvidovány na investiční případy a náklady, tímto jsou vytvářeny účetní doklady, které zlikvidované (případně až zaktivované) věci umožňují zaúčtovávat. Zcela zlikvidované faktury a výdejky jsou označeny jako tzv. spárované. Investiční případ znamená přiřazení určité částky (celé faktury nebo její části) konkrétní investiční akci (akcím) nedokončené (viz soubor investičních akcí), anebo již dokončené, tj. dlouhodobému majetku (zvýšení pořizovací ceny nebo technické zhodnocení).

Investiční akce

Evidují se probíhající investiční akce, na něž průběžně nabíhají náklady, uložené v souboru investičních případů, případně se přičítají počáteční stavy uvedené u dané investiční akce. Pokud dojde k dokončení akce, tato se zde aktivuje do Majetku a dále je v souboru vedena jako ukončená a nelze na ni psát další investiční případy - ty pak musí nabíhat již na aktivovaný dlouhodobý majetek - inventární číslo v Majetku. Investiční akce lze členit na nadřízené a podřízené, podle toho probíhá případná aktivace a práce s těmito akcemi.

Součástí této evidence je sledování investičních nákladů na akci podle zdrojů krytí investice za pomoci souboru obnosů akcí.

Kontrolní chod

Před tím, než je možné zlikvidované faktury zaúčtovat, je nutné (a podsystém to hlídá) spustit tento kontrolní chod, který hlídá příznakování spárovaných faktur, existenci investiční akce v daném souboru atd. Případné chyby lze vytisknout v protokolu o kontrolním chodu.

Vazba na Finanční účetnictví

Obsahuje akce, které zpracovávají všechny činnosti týkající se zaúčtování zlikvidovaných faktur a výdejek. Jde o zaúčtování neinvestičních nákladů a zlikvidovaných investičních případů, tj. tvorbu účtovacích vět (dávkově či interaktivně) do Finančního účetnictví a akce s tímto spojené – tisk, součtování účtovacích vět a také protokol o chybných větách nákladů a případů, nepřijatých pro výstup do Finančního účetnictví (chybějící účetní informace apod.).

Konec roku

Na konci roku se provádějí některé specifické akce jako je „čištění souborů“, roční archivní kopie, nastavení počátečního stavu pro následující období apod.

Parametry

Konfigurace obsahuje základní nastavení parametrů podsystému, kterými se podsystém při své práci řídí. Součástí je rovněž obsluha potřebných interních číselníků pro Investice.