Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Modelování pracovní smlouvy (Mzdový výměr)

je podřízené identifikaci občana, ale svým charakterem není základním kmenovým souborem. „Předvyplňuje“ se z aktuálních kmenových dat. Po úpravě hodnot a schválení v procese schvalování oprávněným pracovníkem, slouží jako podklad pro tisk uživatelského mzdového výměru (skupina úloh Formuláře) a to dříve, než jsou data přesunuta do kmenových souborů Personalistiky. Schválené mzdové výměry lze, ve vhodném období před zpracováním mezd, přesunout do kmenových dat.

Příprava mzdového výměru

V této nabídce probíhají operace předcházející schválení a exportu. Proces končí nastavením etapy zpracování „U=ukončeno“ a zadáním datumu, odkdy bude mzdový výměr v platnosti. Jedná se o stav, kdy je příprava ukončena a čeká se na schválení mzdového výměru. Příprava mzdového výměru může probíhat třemi způsoby. Pracuje se s kódy mzdových složek, definovanými v parametrech k této úloze.

 • Doplnění - Automatizovaný import nových záznamů (doplnění s podmínkou) z aktuálních kmenových dat. Existující záznamy se nemění.
 • Doplnění II - Automatizovaný import nových záznamů (doplnění s podmínkou) z posledních (již vyexportovaných) mzdových výměrů. Existující záznamy se nemění.
 • Schváleno - Slouží k nastavení etapy „A“ (schváleno) pro mzdové výměry s etapou „U“ (ukončeno).

Do procesu schvalování vstupuje již připravený a zkontrolovaný mzdový výměr s etapou zpracování „U=ukončeno“ nebo „P=pozastaveno“. Oprávněná osoba může data ještě měnit a proces ukončí etapou „A=schváleno“, kdy je mzdový výměr připraven do dalšího procesu, k předání (exportu) do kmenových dat Personalistiky. Oprávněná osoba může proces schvalování případně pozastavit tím, že zadá etapu „P=pozastaveno“ a mzdový výměr se tak vrátí do procesu bez možnosti exportu do kmenových dat Personalistiky. Pouze z vět se stavem „A“ lze údaje do kmenových souborů Personalistiky exportovat.

Dokončení práce

Akcí „Přesun“ schváleného mzdového výměru do kmenových dat Personalistiky a označení vyexportovaných výměrů etapou „E“.

Nápovědy k jednotlivým položkám Historie zaměstnání

Osoba

zařazení zaměstnance, pro kterou je mzdový výměr veden.

Platnost - OD

Udává počátek platnosti v souboru Mzdových výměrů a je určující pro export dat do kmenových souborů Personalistiky. Lze tak zadávat několik mzdových výměrů pro jednoho zaměstnance v časové posloupnosti. Kontroly: Ukončený mzdový výměr může mít datum platnosti nulový, na jeho nevyplnění jste pouze upozorněni. Schválený mzdový výměr musí mít datum platnosti vždy vyplněn! Automatizovaně generovaný mzdový výměr pomocí funkce „doplnit“ přebírá „datum platnosti od“ z období importu dat.

Etapa

Položka uvádí, o jakou etapu (stav zpracování věty) se jedná.

Pracovní funkce

6 místný údaj. Jednoznačně definuje zařazení zaměstnance v organizační struktuře podniku. Jeho změnu u zaměstnance můžete provést pouze změnou „organizačního místa“.

CZ-ISCO

Uveďte číselný kód pro konkrétní činnost, kterou zaměstnanec vykonává a která je zdrojem jeho pracovních příjmů. Pro zařazení zaměstnance doporučujeme používat kódy CZ-ISCO „Klasifikace zaměstnání rozšířená“. Tyto kódy profese jsou potom využívány ve skupinách úloh podsystému Mzdy pro statistiku (Vazba na statistiku ISP a ISPV). Údaj je dále používán nejen v Základní personalistice, ale i ve všech dalších skupinách úloh Personalistiky.
Jeho změnu u zaměstnance můžete provést pouze změnou „organizačního místa“.

Nákladový útvar

Nákladové číslo útvaru je číslo, pod kterým organizační útvar vstupuje svými náklady do účetnictví. Jako doplňková informace se v tomtéž řádku zobrazuje název nákladového útvaru. Jeho změnu u zaměstnance můžete provést pouze změnou „organizačního místa“.

Činnost

Povinný údaj u každého zaměstnance - je nutné vyplnit číslo činnosti zaměstnance ze souboru činností. Jde o činnost ve smyslu výpočtu základní mzdy a prémií zaměstnance, nikoliv o klasifikaci činností dle celostátně platných číselníků. Tato základní činnost zaměstnance se nabízí při pořízení měsíčních dat, v případě potřeby je možné ji nahradit jinou činností nebo použít u zaměstnance více činností.

Kategorie

Údaj je nutné vyplnit u každého zaměstnance. Využívá se zejména v tiskových sestavách pro stanovení „okruhu“ zaměstnanců, v rozborových sestavách (čerpání mzdových prostředků a rozbor fondu pracovní doby), v zaúčtování čistých mezd v předpisech „n“.

Tabulka platových tarifů

alfanumerická položka, dlouhá 2 znaky.

Platový stupeň

Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platového stupně příslušné platové třídy v závislosti na nápočtu doby rozhodné pro toto zařazení (dále len „doba započitatelné praxe“). Kontroly: Není-li stupeň zadán v souladu s tabulkou platových tarifů, budete na to upozorněni

Platová třída

Zaměstnanec se zařadí na základě druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě a v jeho rámci na něm požadovaných nejnáročnějších prací a plnění kvalifikačních předpokladů, případně požadavků, do platové třídy podle katalogu prací. Vedoucí zaměstnanec se zařadí do platové třídy, ve které jsou zařazeny nejnáročnější práce jemu podřízených zaměstnanců nebo nejnáročnější práce jím vykonávané. Údaj je kontrolován na existenci v číselníku platových stupnic d0cisp1.

Poznámka

textová položka, slouží jako doplňující popis Mzdového výměru

Kód trvalé složky

Kontroluje se v závislosti na typu trvalé složky. Zde jsou povoleny typy a kódy pro základní mzdu, a to M107 nebo S009.

Kód trvalé složky

Kontroluje se kombinace typu a kódu, zadaná v parametrech.

Typ trvalé složky

Možné typy jsou zřejmé z následujícího číselníku:

 • H – hodinová sazba
 • M – měsíční sazba
 • R – procento z tarifní třídy dle číselníku d0cisp1 (vyžaduje existenci číselníku d0cisp1)
 • T – procento z tarifu osobní třídy (vyžaduje současné zadání typu „S“)
 • U – procento z platu (vyžaduje současné zadání typu „M“ s kódem 107)
 • S – tarif osobní třídy
 • P – procento prémií

Typ trvalé složky

Možné typy jsou zřejmé z následujícího číselníku:

 • H – hodinová sazba
 • M – měsíční sazba
 • R – procento z tarifní třídy dle číselníku d0cisp1 (vyžaduje existenci číselníku d0cisp1)
 • T – procento z tarifu osobní třídy (vyžaduje současné zadání typu „S“)
 • U – procento z platu (vyžaduje současné zadání typu „M“ s kódem 107)
 • S – tarif osobní třídy
 • P – procento prémií

Současně platí, že typ a kód musí být ve vzájemné kombinaci uveden v parametrech pro skupinu příplatků pro mzdový výměr, volba „d-c-c-v“.

Částka

Vyplňuje se měsíční nebo hodinová částka nebo procento v závislosti na typu.

Zkrácená částka

Pokud se již zadaná částka nemá přepočítávat vzhledem k úvazku (zkrácený úvazek).