Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Seznam změn - Základní část - verze 15.1

AKTUALIZACE - 23.1.2015

Ke kompletní verzi lze pomocí OMC stáhnout aktualizace. Ty se na webu vystavují v určitých časových intervalech. Tyto aktualizace nejsou nijak speciálně číslovány, jako označení se používá datum aktualizace.

Následuje seznam nejdůležitějších změn:

23.1.2015

 • V případě, že serverová část Orsoftu Open je na Linuxu, tak mohl být v některých případech problém s exporty číselníků s uložením na klienta. Problém byl opraven.
 • Byla opravena možnost měnit své osobní heslo (heslo nešlo uložit).

KOMPLETNÍ VERZE

Kompletní verze ze dne 3.12.2014

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Kompletní verze Orsoftu Open - Základní části je k dispozici v klientské zóně na www.ortex.cz. Lze ji nainstalovat na verzi 14.1 podsystému Základní část.

2. AKCE SOUVISEJÍCÍ S INSTALACÍ

1) Po instalaci je vhodné spustit volbu Administrace/Přístupová práva/Správa profilů. V okně Správa profilů pak v Další nabídce spustit volbu „Kontrola seznamu úloh“. Tato volba aktualizuje seznam úloh existujících v Orsoftu Open. Pokud není tento seznam naplněn, může se stát, že procházení některých bohatých nabídek hlavního menu bude poprvé trvat velice dlouho.

2) Pokud se jedná o první instalaci Orsoftu Open pracující nad stejnými daty jako Orsoft, je potřeba spustit prvotní převody kmenových dat z Orsoftu do Orsoftu Open. To se provádí ve skupině voleb Kmenová data/Mimořádné akce/Převod dat.

 • Převod dat na Kmenová data OO - naplní vybrané tabulky Orsoftu Open z Orsoftu:
  • číselník O0ciselnik/O0SEZNN z číselníku O1ciseln/o-seznn
  • útvary Okutv z katalogu O4katal:07
  • dokladové řady Oddr z katalogu O4katal:02
 • Naplnění pracovních funkcí - naplní tabulku Osfunkce z číselníku D1ciseln/dp1fun
 • Naplnění organizační struktury - naplní tabulky Ostru a OstruOsoby z katalogu O4katal:09

3) V předchozích verzích bylo třeba po instalaci provádět i další akce, např. obnovu systémových pohledů. Tyto akce se nyní provádějí automaticky, viz dále.

3. POPIS PROVEDENÝCH ZMĚN, OPRAV A NOVINEK

3.1 Jednotné menu OR-SYSTEMu

Princip jednotného menu

Jednotné menu umožňuje v Orsoftu Open (obecně v OR-SYSTEMu Open) spojovat nabídky, které byly původně součástí systémů Orsoft Open, původní cobolský Orsoft a Orfert. Jednotné je zobrazení nabídek a definice oprávnění k nim pomocí profilů. Vlastní spuštění vybraných úloh se odlišuje pouze technicky podle toho, ke kterému původnímu systému úloha patří. Možnost volání cobolských úloh bude využívána pouze do doby, než budou všechny úlohy přeprogramovány do Javy.

Definiční soubory společných nabídek obsahují úlohy všech systémů. Uživateli se následně zobrazí pouze ty úlohy, které má zakoupené a ke kterým má oprávnění v rámci jemu přidělených profilů.

Nastavení čekacího režimu

Pro spouštění úloh cobolského Orsoftu z menu Orsoftu Open je potřeba na klientu provést nastavení tzv. „čekacího režimu“. Čekací režim cobolského Orsoftu, který se spouští automaticky na klientu se startem Orsoftu Open, musí vycházet z funkčního klienta C/S spouštěného nad shodnými daty jako Orsoft Open.

Pro čekací režim je distribuována vzorová spouštěcí dávka ortcs-owait-pro-Open.bat s konfiguračním souborem ortcs.cfg. Tato dávka zajišťuje spouštění čekacího režimu včetně potlačení úvodních obrazovek (proměnné prostředí ORTWAIT, OPOTLUVOD, ORTSCR_MOD_VOLANI a OINITSCR_HIDE) a dále automatický restart klienta po stažení nových verzí (viz REM Spusteni cekaciho rezimu pro Orsoft Open, varianta s automatickym restartem). Pokud jsou všichni klienti aktuální, neobjevují se při startu čekacího režimu žádná okna, pouze ve Správci úloh (CTRL-ALT-DEL) se objeví proces ortcl-owait-pro-Open.exe.

Ve spouštěcí dávce klienta Orsoftu Open, příp. globálně v proměnných prostředí Windows, je dále nutné nastavit tyto systémové proměnné, které potřebuje Orsoft Open pro komunikaci s čekacím režimem:

ORSOFT_CS … ukazuje do cobolského klientského adresáře soubory (např. d:\orsoftcs\soubory)

ORSOFT_CS_OWAIT_BAT … ukazuje na spouštěcí bat čekacího režimu (např. d:\orsoftcs\ortcl-owait-pro-Open.bat)

3.2 Automatické akce po spuštění serveru

Při prvním spuštění serverové části Orsoftu Open se provedou určité automatické akce. Tyto akce se provádí na pozadí při spuštění serveru, takže se pro uživatele jeví, jako by se provedly v rámci instalace nové verze či aktualizace. Některé z těchto akcí se provádějí po každé instalaci (verze či aktualizace), jiné akce se provádějí v jiných intervalech (např. pouze při změně některého číselníku). Viz dále.

Kontrola databázového schematu

Kontrola DB schematu se provádí po každé instalaci nové verze nebo po každé aktualizaci. Tím se automaticky provedou všechny důležité konverze struktur DB tabulek.

Obnova systémových pohledů

Po každé instalaci se také provádí obnova systémových pohledů. Systémové pohledy definují výchozí rozložení editačních obrazovek, tak jak jsou určeny dodavatelem. Automatická obnova zajišťuje, že po instalaci bude mít uživatel tyto systémové pohledy aktuální. Kromě systémových pohledů se automaticky obnovují také systémové filtry a exporty, které mají stejný charakter jako pohledy.

Automatický import vybraných číselníků

Součástí aplikace Orsoft Open jsou i kopie používaných číselníků, které může uživatel naimportovat (tedy obnovit). Pro vybrané číselníky se však import provádí automaticky. Jedná se o takové číselníky, které by měly být u každého uživatele stejné a bez kterých nelze plnohodnotně provádět další zpracování. Automatický import těchto vybraných číselníků se provádí při dodání nové verze příslušného číselníku (tedy nikoliv při každé změně verze aplikace).

Pro nového zákazníka, u kterého zatím automatické importy neproběhly, se naimportují všechny tyto vybrané číselníky. K dalšímu automatickému importu pak dojde až v okamžiku, kdy je některý číselník dodavatelem změněn.

3.3 Změny a novinky v Kmenových datech

Obsluha základních datových tabulek Kmenových dat je ve verzi 15.1 vesměs dokončena, postupně mohou přibývat další a bude docházet ke změnám podle potřeb podsystémů.

Adresář

Hotova obsluha všech tabulek přes Javu, jedná se o editační programy - Adresář, Další adresy, Země, Bankovní ústavy, Okresy, Zdravotní pojišťovny, PSČ, Řeči, NUTS, Struktura NUTS, Adresy pro elektronickou komunikaci, Insolvenční rejstřík, Evidence úpadců.

Doklady

Hotové editační programy Poštovní deník, Dokladové řady, Čísla dokladů. Možnost vyvolání cobolské obsluhy původních dokladů.

Dimenze

Tato rozsáhlá skupina úloh byla dříve nazývána Nositelé (nákladů). Obsahuje skupiny Účty, Útvary, Zakázky, Ceník, Osoby, Volitelné dimenze, Definice dimenzí obsluhované v Javě. Skupina Katalog umožňuje cobolskou obsluhu původního katalogu, což je dosud potřebné pro některé typy vět.

Workflow

Obsluha workflow zůstává zatím cobolská a zde je přístup k ní přes společné menu.

ABO

Obsluha je zatím cobolská přes společné menu.

Parametry

Číselníky - Obsluha kmenových dat charakteru číselníků - Správa číselníků, Správa původních číselníku, Kurzovní lístek, Organizační struktura, Organizer, Kalendáře, Adresní místa (prohlížení dat stažených z RÚAIN)

Konfigurace - Konfigurační údaje - Údaje o firmě, Adresář, Kurzovní lístek, Ekonomické podmínky, Klíče a certifikáty, Transakce na ČSSZ, Konfigurace typů transakcí, Konverze KeyStore z původního Orsoftu. Cobolská obsluha zůstává zatím u Správy klíčů.

Mimořádné akce

Úlohy spouštěné mimořádně nebo jednorázově

 • Import/export dat - v Javě hotové Doplnění insolvenčního rejstříku, Aktualizace příznaku insolvence, Aktualizace spolehlivosti plátců DPH, Stažení a import registru RÚIAN.
 • Hromadné změny - zde zůstávají vybrané cobolské úlohy
 • Převod dat - převod dat z cobolského Orsoftu do Orsoftu Open - viz kap.2, bod 2) výše

3.4 Změny a novinky v Administraci

Zde jsou popsány pouze úlohy, u nichž došlo k význačnějším změnám

Elektronické dokumenty

Dotažení editačních programů.

Workflow

Workflow zde v Administraci je pouze vývojové, pro běžnou práci slouží Workflow v Kmenových datech.

Monitorování

Přibyl nový Log Orsoftu a další funkce pro monitorování činnosti aplikace

Nástroje administrátora

Nové volby

 • Distribuované poptexty - systém textů pro Orfert
 • Kontrola vazeb v datech - kontrola vazeb na číselníky
 • Makra - systém maker pro Orfert
MSK - webové služby

Systém pro správu webových služeb Orfertu

Správa šablon a sestav

Zde přibyla nová volba

Správa reportů

Správa tabulek pro obsluhu reportů (GA)

Parametry/Číselníky

Možnost spravovat jak nové číselníky O0CISELNIK (Správa číselníků), tak původní číselníky O1CISELN (Správa původních číselníků).

Mimořádné akce

Nová skupina úloh Import/export dat.

Zpracoval: kolektiv Základní části