Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Hromadné změny

 • Kontrola klasifikací - tento hromadný chod kontroluje naplnění CRM klasifikací v adresáři, konkrétně údajů Kategorie, Fáze, Význam, Stav, Uživ. klas., Uživ. klas. 2 a Uživ. klas. 3. Pokud není vůbec vyplněna kategorie, tak se všechny nevyplněné klasifikace naplní standardními hodnotami (tj. po řadě Partner, Neurčena, Neurčen, Aktivní, Neurčena, Neurčena, Neurčena). Účelem kontroly je doplnění záznamů, které vznikly před zavedením klasifikací do adresáře. Volba má smysl i v případě, že CRM není zakoupeno, protože s klasifikacemi se pracuje i v adresáři.
 • Kontrola adres - tento hromadný chod kontroluje naplnění fakturační adresy (tabulky CAdresaFirmy, CAdresa) oproti hlavní adrese firmy v adresáři (tabulka O6a). U všech firem v adresáři s kategorií Partner se provede propis hlavní adresy do fakturační adresy. Tím se napraví případná nekonsistence dat. U nově založených nebo editovaných záznamů se tento propis provádí automaticky. Účelem hromadné kontroly je propis adres, které byly do O6a pořízeny již dříve, kdy se propis neprováděl.
 • Naplnění obchodních názvů - tento hromadný chod naplní položku „Obchodní název“ textem složeným z jednotlivých částí položky Jméno/Název (Jméno 1 až Jméno 4). Způsob složení obchodního názvu lze nastavit v konfiguraci adresáře (volba Kmenová data/Parametry/Konfigurace/Adresář). Pokud se volba spustí opakovaně, provedou se změny pouze u záznamů, kde obchodní název neodpovídá položkám Jméno/Název.
 • Naplnění archivu adresáře - tento hromadný chod provede počáteční naplnění tabulky „Archiv adresáře“, ve které se archivují změny v adresáři významné pro zpracování ostatních agend (např. pořizování a evidenci faktur apod.). Chod zapíše ke každému záznamu v adresáři (O6A) odpovídající záznam do archivu adresáře (O6ARCH). Záznam v archivu obsahuje stav vybraných položek adresáře k danému datu. Volba je standardně určena pouze pro jedno spuštění - počáteční naplnění archivu. Další záznamy se do archivu budou provádět při editaci adresáře v případě, že došlo ke změně hodnoty některé z vybraných položek. Pokud se volba Naplnění archivu spustí opakovaně, provede se zápis do archivu pro ty věty adresáře, pro které zatím žádný záznam v archivu neexistuje, a také pro ty věty, u nichž se změnila hodnota některého ze sledovaných atributů.
 • Kontrola bankovních spojení - tento hromadný chod napravuje nesrovnalosti v již pořízených bankovních spojeních, zejména co se týká záznamů pořízených ještě z cobolského Orsoftu případně i v Orsoftu Open před úpravami editace. Chod provádí tyto akce:
  • Přesun specifického symbolu z pole Směrový kód do pole Specifický symbol. Pokud je v poli Směrový kód údaj s délkou na 10 číslic, jedná se o specifický symbol, a proto se přesune do odpovídajícího pole a pole Směrový kód se vymezeruje. Správné naplnění pole Specifický symbol je důležité pro práci s fakturami.
  • Pokud je vyplněno pole Bankovní spojení a pole IBAN je prázdné, doplní se pro česká a slovenská bankovní spojení IBAN výpočtem z bankovního spojení. Pokud je v poli Bankovní spojení IBAN, přesune se do pole IBAN a bankovní spojení a směrový kód se dopočtou.
  • Pokud je vyplněno pole IBAN a pole Bankovní spojení je prázdné, doplní se pro české a slovenské IBANy bankovní spojení výpočtem z IBAN.
  • Pokud jsou vyplněna pole Bankovní spojení i IBAN a jsou v rozporu, dopočte se IBAN z BS.
  • Doplní se redukované bankovní spojení dle bankovního spojení.
 • Doplnění NUTS do adresáře - podle PSČ uvedeného v záznamu O6A dojde k pokusu o doplnění čísla NUTS z tabulky O6NUTS. NUTS se přepisuje pouze tehdy, není-li dosud vyplněno. Vzhledem k výskytu nejednoznačností ve vazbách NUTS na PSČ se doplnění nemusí u některých PSČ podařit.
 • Prohlížení reportů - dodatečné prohlížení reportů z hromadných změn
 • Optimalizace tabulky dokladů (Odstranění nepotřebných dat tabulky dokladů Oddokr) - smažou se záznamy sice platné, ale s nevyplněným číslem dokladu, záznamy s nevyplněnou poznámkou (důvodem zneplatnění) a záznamy bez vazby na jakýkoli další záznam tabulky Oddokr. Tyto záznamy nemají žádný význam pro zpracování a mohly vzniknout nestandardním ukončením zpracování při přidělování čísel dokladů.
 • Oprava dat tabulky dokladů (Oprava dat tabulky dokladů Oddokr po importu z Finančního účetnictví) - otrimuje všechna čísla dokladů, tj. odstraní koncové mezery. Tímto se uložení čísel dokladů sjednotí.