Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Datový model

Seznam entitních tříd

Entitní třída Tabulka Popis
Akt akt akt
Axa axa axa - Agenda
Axu axu axu - Úloha
Axz axz axz - Zprávy
CAdresa dkd Adresa
CAdresaFirmy dky Adresa firmy
CAgendaEmail axm axm - Podklady pro rozesílání e-mailů
CCreditCheck cch cch - CreditCheck
CCreditCheckParams pa5 Parametry CreditCheck
CDistribucniNastaveni spc spc - Distribuční hodnota přepínače
CDodavatel dk2 dk2 - Dodavatel
CFiremniNastaveni spd spd - Firemní nastavení přepínače
CFirmaHistorie akt akt - Historie firmy
CHlaseniCinnosti cuh Hlášení výkonu
CHodnotyPrepinace spb spb
CKalendar cal Kalendář
CKalendarFirmyDen fk Podnikový kalendář
CKampan kpk kpk - Marketingové kampaně
CKampanParam kpp kpp - Parametry marketingové kampaně
CKampanUcastnik kpu kpu - Účastníci marketingové kampaně
CKategorieUkolu cut Kategorie úkolu
CKlasifikatorFirma kgz CKlasifikatorFirma - Klasifikátor
CKlasifikatorFirmaHodnota kgh Hodnoty vlastnosti klasifikátoru obchodních partnerů
CKlasifikatorFirmaSada kgs Sady klasifikátoru obchodních partnerů
CKlasifikatorFirmaUlozeni uks CKlasifikatorFirmaUlozeni - Uložení klasifikace obchodních
CKlasifikatorFirmaVlastnost kgv Vlastnosti klasifikátoru
CKlasifikatorFirmaVlivVlastnost kgo Definování vlivu vlastnosti klasifikátoru
CKurzListekParam pa5 Parametry kurzovního lístku
CMakBod sme sme
CMakDis smf smf
CMakDisRoz smg smg
CMakImp sma sma
CMakImpObj smb smb
CMakUzi smc smc
CMakUziCasVyvoj smi smi
CMakUziRoz smd smd
CMakUziTabulka mkt mkt - Uživatelská tabulka pro makra
CMena wc Číselník měn
CMj mec mec - Číselník měrných jednotek
CMjCiziNazev jtx jtx - Cizí názvy měrných jednotek
CNedokoncenaVyrobaFaktura nvf nvf - Vnitropodniková faktura pro převod do nedokončené výroby
CObjektNapojen spn spn - Objekt napojen
CObjektVztahPovolen spo spo - Objekt vztah povolen
COdberatel dk dk - Odběratel
COdkazZpusobitele coz coz - Odkaz na způsobitele
COsobniNastaveni spd spd - Osobní nastavení přepínače
CPobockaFirmy dpf dpf - Pobočky firmy
CPoptextDistribucniUprava pxm pxm - Uživatelská modifikace distribuovaného poptextu
CPoptextUzivatel puz puz - Uživatelské poptexty - záhlaví
CPoptextUzivatelRadek pur pur - Uživatelské poptexty - řádky
CPostupReseniUkolu cul Postup řešení úkolu CRM
CPovoleneDruhyDokumentu spf Povolené druhy dokumentů
CPovoleneDruhyUdalosti cpd Povolené druhy událostí kalendáře
CPrepinac spa spa
CPrepinacRizenehoObjektu spc spc - Přepínač řízeného objektu
CPrijemProEko uzl uzl - Příjem pro ekonomiku
CProjekt rja rja - Projekty
CProjektEtapa rje rje - Etapa projektu
CProjektMilnik rjm rjm - Milník projektu
CProjektNaklPlan rjn rjn - Náklady a výnosy
CProjektParam rjp rjp - Parametry Projektu
CProjektPlanKat rjk rjk - Kategorie nákladů a výnosů
CProjektRole rjr rjr - Role projektu
CProjektSablona rja rja - Šablona projektu
CProjektUcastnik rju rju - Účastníci projektu
CProjektVytizenostPracovniku gtzp Tabulka pro graf vytíženosti pracovníků
CProjektVyvoj rjv rjv - Vývoj projektu
CProjektWbs rjw rjw - Wbs projektu
CRizenyObjekt spe spe - Řízený objekt
CSaldoOdb dkm dkm - Saldo nezaplacených faktur
CSaldoOdbParam pa5 Parametry salda odběratelů
CUcastnikUkolu cuu Účastník úkolu CRM
CUcetniZadost uzk Hlavička účetního dokladu
CUcetniZadostParam uzp uzp - Číselník parametrů účetních žádostí
CUcetniZadostRadek uzz Řádek účetního dokladu
CUdalostDruh cdu Druh události
CUdalostKalendare cud Událost kalendáře
CUdalostUzivatele cuz Událost uživatele
CUkol cuk Úkol CRM
CVlastnostKlasifFirma vkz Standardní vlastnosti pro klasifikaci obchodních partnerů CVlastnostKlasifFirma
CVlastnostKlasifFirmaHodnota vkh vkh - Hodnoty vlastností
CVlastnostKlasifFirmaKonkretni vkv vkv - Konkrétní vlastnosti pro klasifikaci obchodních partnerů
CVlastnostKlasifFirmaSada vks vks - Sada standardní vlastnosti pro klasifikaci obchodních partnerů
CVstupniParametrMakra smh smd
CZnalost zna zna - Znalost
CZnalostKategorie znk znk - Znalostní kategorie
CZnalostOblast zno znk - Znalostní oblast
CZpravaDoplnek axd axd - Doplněk Axz
Dka dka dka - Základní adresář firem
Dkd dkd dkd - Adresy
Dkn dkn dkn - Číselník NUTS
Dkp dkp dkp - Převažující činnost
Dks dks dks - Číselník řečí
Dkx dkx dkx - Řádky adresáře
Dky dky dky - Adresy partnerů - vazby
Dma dma dma - Rozhraní makra -distr.
Dmr dmr dmr - Uložení makra -distr.
Dmz dmz dmz - Záhlaví makra -distr.
Fma fma fma - Správa souboru agend
Fmp fmp fmp - Správa souboru parametrů
Fmr fmr fmr - Správa souboru registrů
Ga ga ga - Tiskové volby
Gaa gaa gaa - Archív výběrů
Gad gad gad - Předvýběry
Gaf gaf gaf - Záhlaví výběru konfigurátoru
Gap gap gap - Fronta požadavků na tisk
Gax gax gax - Parametry požadavku na tiskový
Kgb kgb kgb - Skupina vlastností konfiguráto
Kgz kgz kgz - Záhlaví konfigurátoru
Mka mka mka - Rozhraní makra
Mkb mkb mkb - Implementační bod
Mkl mkl mkl - Logování použití makra
Mkm mkm mkm - Implementace makra
Mko mko mko - Objekty implementace makra
Mkr mkr mkr - Uložení makra
Mkz mkz mkz - Záhlaví makra
Pxr pxr pxr - Distribuované poptexty-řádky
Pxz pxz pxz - Distrib. poptexty - záhlaví
Spd spd spd - firemní a osobní nastavení přepínače
Uzk uzk Hlavička účetního dokladu
Uzz uzz
Vkv vkv vkv - Konkrétní vlastnosti
Vl vl vl - Zasílací podmínky
Wgh wgh Přijatá WEB zpráva
Wgr wgr Segment přijaté zprávy
Wkh wkh Hlavička konverze
Wkr wkr Řádky konverze
Wrh wrh Hlavička response
Wrr wrr Segment response
Wsh wsh Odeslaná zpráva
Wsr wsr Segment odeslané zprávy
Zb zb zb - Platební podmínky
C0auv C0AUV Náhrady za použití vozidla
C0cesty1 C0CESTY1 Cestovní příkazy
C0cesty2 C0CESTY2 Průběh cesty
C0cesty3 C0CESTY3 Výdaje
C0diety C0DIETY Vyplácené stravné
C0kontace C0KONTACE Účetní předpisy
C0kraceni C0KRACENI Parametry kráceni
C0nahrady C0NAHRADY Základní náhrady
C0palivo C0PALIVO Paliva
C0stravne C0STRAVNE Stravné
C0zalohy C0ZALOHY Zálohy
C1auv C1AUV Náhrady za použití vozidla
C1diety C1DIETY Vyplácené stravné
C1stravne C1STRAVNE Stravné zahraniční
C1zahr1 C1ZAHR1 Cestovní příkazy zahraniční
C1zahr2 C1ZAHR2 Průběh zahraniční cesty
C1zahr3 C1ZAHR3 Výdaje v zahraničí na prac. cestě
D0PlEtype D0_PL_ETYPE Typ akce
D0PlOsvedc D0_PL_OSVEDC Osvědčení ke školení
D0PlVazba D0_PL_VAZBA Plánování - vazba na LP/OZ
D0adr D0ADR Adresy
D0cisa D0CISA Doplňkové adresy
D0cisp0 D0CISP0 Platové tarify
D0cisp1 D0CISP1 Platové tarify
D0cisu D0CISU Uživatelské číselníky
D0daVzt Pomocný „subselect“ používaný pro přístup k tabulkám Da*
D0doklad D0DOKLAD Doklady a karty
D0ido D0IDO Identifikace občana
D0jaz D0JAZ Jazyky
D0mzd D0MZD Mzdové údaje
D0oso D0OSO Osobní údaje
D0plUcast D0PL_UCAST Účastníci plánovaných akcí (LP, OZ, školení, kurzů, vzdělávacích akcí)
D0plan D0PLAN Správa plánu (akcí)
D0ppv D0PPV Pracovněprávní vztahy
D0ppvd D0PPVD Dohody o setrvání v PPV
D0rod D0ROD Rodinní příslušníci
D0sra D0SRA Srážky
D0trv D0TRV Trvalé složky
D0vzd D0VZD Vzdělání
D0zam D0ZAM Historie zaměstnání
D0zar D0ZAR Zařazení zaměstnance
D0zme D0ZME Průběh změn
D0zpo D0ZPO Zdravotní pojištění
D1OzRazidla Subselect : obsahuje data o razidlech spolu se souvisejícími informacemi.
D1RazFasova D1_RAZ_FASOVA Správa razidel
D1RazRazidla D1_RAZ_RAZIDLA Seznam razidel
D1TelDulez D1_TEL_DULEZ Telefony - důležité
D1TelEmerg D1_TEL_EMERG Telefony - emergency
D1TelPris D1_TEL_PRIS Telefony - přístupy
D1ciseln D1CISELN Číselník
D1psu D1PSU Modelování PS
D1pur D1PUR Pracovní úrazy
D1reg D1REG Registr pojištěnců ČSSZ (ONZ)
D4AppText D4_APP_TEXT Aplikační texty
D4FnCinnost D4_FN_CINNOST Charakteristiky pracovních funkcí - Číselník činností a kompetencí
D4FnJazyky D4_FN_JAZYKY Charakteristiky pracovních funkcí - Požadované jazyky
D4FnKonCinn D4_FN_KON_CINN Charakteristiky pracovních funkcí - Požadované činnosti a kompetence
D4FnKonCinnSub Subselect sdružující data z vazebních tabulek na obecné a osobnostní číselníky činností/kompetencí
D4FnKonCinnZ D4_FN_KON_CINN_Z Konečný profil činností a kompetencí - osobnostní
D4FnKonLp D4_FN_KON_LP Charakteristiky pracovních funkcí - Požadované lékařské péče
D4FnKonLpSub Subselect sdružující data z vazebních tabulek na obecné a osobnostní LP
D4FnKonLpZ D4_FN_KON_LP_Z Konečný profil LP - osobnostní
D4FnKonOz D4_FN_KON_OZ Charakteristiky pracovních funkcí - Požadované odborné způsobilosti
D4FnKonOzSub Subselect kombinující vazby na obecné a osobnostní OZ.
D4FnKonOzZ D4_FN_KON_OZ_Z Konečný profil OZ - osobnostní vazby
D4FnOsobn D4_FN_OSOBN Charakteristiky pracovních funkcí - Požadované osobnostní předpoklady
D4FnPracFce D4_FN_PRAC_FCE Charakteristiky pracovních funkcí
D4FncCharakteristika Subselect používaný pro listování seznamu zaměstnanců v Kvalifikačních listech
D4FncCile2 Subselect sdružující hodnocení zaměstnanců.
D4FncHodnoc D4_FNC_HODNOC Hodnocení zaměstnance
D4FncKvalifikace Subselect zobrazující zaměstnance, kteří splnují podmínky pro kvalifikaci.
D4FncOvereni D4_FNC_OVERENI Pracovní funkce - Kvalifikační list (ověření)
D4FncOvereniSub Pracovní funkce - Kvalifikační list (ověření)
D4FncZkusdoba Pomocné „view“ používané při prohlížení Kvalifikačních listů
D4LpLekar D4_LP_LEKAR Lékař
D4LpPece D4_LP_PECE Správa LP, evidence, seznam
D4LpPrehled Subselect : obsahuje data evidence LP případně rozšířená o další údaje.
D4LpPzz Pomocné „view“
D4LpRadek D4_LP_RADEK Řádek lékařské péče
D4LpTyp D4_LP_TYP Typ LP
D4LpVek D4_LP_VEK Věk
D4LpZmena D4_LP_ZMENA Změna intervalu
D4PlAbsolvovano Subselect : obsahuje data o všech lidech na absolvovaných školeních.
D4PlDopln D4_PL_DOPLN Tabulka doplňkových informací
D4PlLp Subselect : obsahuje všechna platná školení lékařské péče, která kdy proběhla.
D4PlNaklKategSub Slouží ke zobrazení informací pro Report, kde jsou náklady na kategorie pro útvary.
D4PlOz Subselect : obsahuje všechna platná školení odborných způsobilostí, která kdy proběhla.
D4PlOzEn Subselect : slouží ke zobrazení informačních souhrnů o naplánovaných školeních + kategorie a subkategorie.
D4PlPritomni Subselect : obsahuje data o přítomnosti/nepřítomnosti na školeních spolu s výsledkem a některými osobními informacemi.
D4PlSkoleni Subselect : obsahuje detailní informace o školeních, lidech i předmětu školení (kdo byl kdy a jak proškolen).
D4Pochvaly D4_POCHVALY Pochvaly a napomenutí
D4RizFunkce D4_RIZ_FUNKCE Riziková funkce
D4RizMereni D4_RIZ_MERENI Měření hygieny
D4RizPrac D4_RIZ_PRAC Rizikové pracoviště
D4RizRizika D4_RIZ_RIZIKA Číselník rizikových faktorů.
D4RizVazba D4_RIZ_VAZBA Vazba na rizika
D4RizVek D4_RIZ_VEK Konfigurace věkových intervalů rizika
D4RizZarazeni D4_RIZ_ZARAZENI Zařazení na rizikovou pozici/funkci
D4RizZarazeniSub Zařazení na rizikovou pozici/funkci (pomocný subselect)
D4Zamec Pomocný „subselect“ používaný při prohlížení základních informací o zaměstnanci
D4en D4EN Číselník evropských norem
D4oz D4OZ Číselník odborných způsobilostí
D4ozpr D4OZPR Evidence průkazů OZ
D4skNaklSub Slouží ke zobrazení informací pro Report, kde jsou náklady na kategorie pro útvary.
D4skPrehled Přehled školení
D4skdok D4SKDOK Evidence dokumentů
D4sken D4SKEN Vazba EN
D4skgr D4SKGR Číselník garantů
D4skh D4SKH Hodnocení školení/školitele
D4skmist D4SKMIST Školící místo
D4sko D4SKO Osnova školení
D4skp D4SKP Plán školení
D4skpu D4SKPU Zaměstnanci zařazení do plánu školení
D4sks D4SKS Školení
D4skse D4SKSE Školení Edumenu
D4sksek D4SKSEK Kategorie školení z Edumenu
D4skseo D4SKSEO Školící organizace z Edumenu
D4skset D4SKSET Termíny školení z Edumenu
D4skskol D4SKSKOL Číselník školitelů
D4sksp D4SKSP Číselník šablon plánů školení
D4skss D4SKSS Číselník šablon školení
D4sku D4SKU Účastníci školení
Daadr DAADR Adresy
Daido DAIDO Identifikace občana
Damzd DAMZD Mzdové údaje
Dappv DAPPV Pracovněprávní vztahy
Dasra DASRA Srážky
Datrv DATRV Trvalé složky
Dazar DAZAR Zařazení zaměstnance
DazarFirma DAZAR_FIRMA Převodník mezi zaměstnancem a firmou (view)
Dazme DAZME Průběh změn
Dcisp1 DCISP1 Platové tarify
Dcisz DCISZ Základní číselníky
Dcuch DCUCH Uchazeči o zaměstnání
Dcuchvzd DCUCHVZD Vzdělání
Dcupoh DCUPOH Pohovor
Dcupraxe DCUPRAXE Praxe
Dcutest DCUTEST Testy
Dcuznal DCUZNAL Znalosti
Dcvzd DCVZD Vzdělání
Dczam DCZAM Historie zaměstnání
E1odstavky E1ODSTAVKY Odstávky
E1poruchy E1PORUCHY Poruchy
G0arc G0ARC Změnový soubor
G0ciselnik G0CISELNIK Majetkové číselníky
G0cm G0CM Účtovací maska majetku
G0config G0CONFIG Konfigurace Majetku
G0confin G0CONFIN Konfigurace inventur Majetku
G0cpa G0CPA Číselník CZ-CPA
G0inv G0INV Inventurní soubor
G0invh G0INVH Hlavičky iventurních souborů
G0ksd G0KSD Číselník CZ-CC
G0ods G0ODS Číselník odpisových skupin
G0odsu G0ODSU Číselník účetních odpisových skupin
G0parc G0PARC Změnový soubor příslušenství
G0po G0PO Plánované odpisy majetku
G0po1 G0PO1 Plánované odpisy k inventárnímu číslu
G0pri G0PRI Soubor příslušenství
G0vo G0VO Výkonové odpisy
G0zp G0ZP Kmenový soubor
G0zpb G0ZPB Registr budov a staveb
G0zpk G0ZPK Registr uměleckých děl
G0zpks G0ZPKS Konečné stavy měsícůr
G0zpn G0ZPN Registr nehmotného majetku
G0zpp G0ZPP Registr pozemků
G0zps G0ZPS Registr strojů
G0zpt G0ZPT Registr dopravních zařízení
G0zw G0ZW Pracovní soubor Majetku
G4bonitDilyParc G4BONIT_DILY_PARC Bonitní díly parcely
G4budovy G4BUDOVY Budovy
G4castiBudov G4CASTI_BUDOV Části budov označené čísly popisnými
G4castiObci G4CASTI_OBCI Číselník částí obcí ČR
G4charOs G4CHAR_OS Číselník charakteristiky oprávněného subjektu
G4dPozemku G4D_POZEMKU Číselník druhu pozemku
G4hraniceBpej G4HRANICE_BPEJ Hranice bonitované půdně ekologické jednotky
G4jednotky G4JEDNOTKY Jednotky evidované v ISKN
G4jinePravVztahy G4JINE_PRAV_VZTAHY Jiné právní vztahy než vlastnické
G4katastrUzemi G4KATASTR_UZEMI Číselník katastrálních území
G4kraje G4KRAJE Číselník bývalých krajů ČR
G4mapoveListy G4MAPOVE_LISTY Číselník mapových listů
G4noveKraje G4NOVE_KRAJE Číselník nových krajů ČR
G4obce G4OBCE Číselník obcí ČR
G4okresy G4OKRESY Číselník okresů ČR
G4opravSubjekty G4OPRAV_SUBJEKTY Vlastníci nebo jiný oprávněný subjekt
G4oznaceniBpej G4OZNACENI_BPEJ Popis hodnot kódů BPEJ
G4parcely G4PARCELY Parcely
G4pravaStavby G4PRAVA_STAVBY Práva staveb evidovaných v ISKN
G4rJpv G4R_JPV Vazební tabulka mezi skupinami JPV
G4rUcelNem G4R_UCEL_NEM Přiřazení účelu práva stavby
G4rZpochr G4R_ZPOCHR Vazební tabulka přiřazující způsob ochrany
G4tBudov G4T_BUDOV Číselník typů budov
G4tJednotek G4T_JEDNOTEK Číselník typů bytových a nebytových jednotek
G4tPravnichVzt G4T_PRAVNICH_VZT Číselník typů právních vztahů
G4telesa G4TELESA Tabulka představující listy vlastnictví
G4ucel G4UCEL Přiřazení účelu práva stavby
G4vlastnictvi G4VLASTNICTVI Vlastnický vztah
G4zdrojeParcelZe G4ZDROJE_PARCEL_ZE Číselník zdrojů evidence parcel
G4zpOchranyNem G4ZP_OCHRANY_NEM Číselník způsobu ochrany nemovitosti
G4zpUrceniVymery G4ZP_URCENI_VYMERY Číselník způsobů určení výměry
G4zpVyuzitiBud G4ZP_VYUZITI_BUD Číselník způsobu využití budov
G4zpVyuzitiJed G4ZP_VYUZITI_JED Číselník způsobů využití jednotek
G4zpVyuzitiPoz G4ZP_VYUZITI_POZ Číselník způsobu využití parcel
Gaax gaax Archív doplňků
Gadx gadx Rozšiřující tabulka GAD
Giconfig GICONFIG Konfigurace Investic
Giia GIIA Soubor investičních akcí
Giif GIIF Soubor faktur a příjemek
Giin GIIN Soubor neinvestičních nákladů
Giio GIIO Soubor obnosů investičních akcí
Giip GIIP Soubor investičních případů
Gmflhl GMFLHL Tabulka finančního listu - nákladové akce
Gmflpol GMFLPOL Položka finančního listu - alokace nákladové akce
Gmobj GMOBJ Objekty majetku
Gmvazobj GMVAZOBJ Převodník objektů majetku
Gmzaztu GMZAZTU Tabulka záznamů - technické údaje objektů
Gmzazzm GMZAZZM Tabulka záznamů - změny objektů
Gmzme GMZME Změny objektů majetku
J0AppText J0_APP_TEXT Aplikační texty
J0cist J0CIST
J0dann J0DANN Číselník pro výpočet silniční daně nákladních vozidel
J0dano J0DANO Číselník pro výpočet silniční daně osobních vozidel
J0doch J0DOCH Docházka
J0lin0 J0LIN0
J0lin1 J0LIN1
J0lip0 J0LIP0
J0lip0Ar J0LIP0_AR ARCHIV - Hlavičky linek
J0lip1 J0LIP1
J0lip1Ar J0LIP1_AR ARCHIV - Položky linek
J0nehe J0NEHE Evidence nehod
J0pdSub
J0phm J0PHM
J0pneu J0PNEU Číselník pneumatik
J0pneue J0PNEUE Evidence výměn pneumatik
J0poh J0POH
J0pred J0PRED Předávací protokol
J0predSub Předávací protokol
J0ridic J0RIDIC Řidiči
J0tach J0TACH
J0tra J0TRA
J0voz J0VOZ Evidence vozidel
J0vozVTSub Hlavičky stazek
J0voza J0VOZA Číselník pravidelných akcí
J0vozea J0VOZEA Evidence pravidelných akcí
J0vozr J0VOZR
J0vyb J0VYB Vyhodnocení vybavení vozidla
J2rez J2REZ
J2rezAkceSub
J2rezs J2REZS
J2rezv J2REZV
J2sta0 J2STA0 Hlavičky stazek
J2sta0Ar J2STA0_AR ARCHIV - Hlavičky stazek
J2sta0Stat
J2sta1 J2STA1 Položky stazek
J2sta1Ar J2STA1_AR ARCHIV - Položky stazek
J2sta1PrehledSub Položky stazek
J3ct0 J3CT0
J3ct1 J3CT1
J3dokl J3DOKL Doklady
J3lin J3LIN
J3mat0 J3MAT0
J3mat1 J3MAT1
J3naklady J3NAKLADY
J3opr J3OPR
J3oprp J3OPRP Opravovaná součástka
J3ost J3OST
J3phm J3PHM
J3ruct J3RUCT Rozúčtování nákladů
JFirmyNaLince
JFirmyNaLinceCe
Jjdanv JJDANV
Jjduv JJDUV Id
Jjforv JJFORV
Jjkars JJKARS
Jjkart JJKART
Jjlin JJLIN
Jjlint JJLINT
Jjmisn JJMISN
Jjmist JJMIST Seznam obslužních míst
Jjopr JJOPR
Jjphmd JJPHMD
Jjplaz JJPLAZ
Jjpoho JJPOHO
Jjpoht JJPOHT
Jjprep JJPREP
Jjruct JJRUCT Parametry pro rozúčtování dopravy
Jjschv JJSCHV
Jjvozd JJVOZD
Jjvozk JJVOZK
Jjvozp JJVOZP
Kconfig KCONFIG Výroba - konfigurace zpracování
Kjak KJAK Sledování jakosti
KjakAr KJAK_AR Sledování jakosti - archiv
Kpln KPLN Plán - hlavičky
KplnAr KPLN_AR Plán - hlavičky - archiv
Kplnsm KPLNSM Plán kplnsm
KplnsmAr KPLNSM_AR Plán kplnsm - archiv
Kpng KPNG Pomocný soubor rozpadu norem
Krepr KREPR Rezervy a předpeky.
Kskut KSKUT Deník výroby
Kskut111 KSKUT111 Deník výroby
Kskut141 KSKUT141 Deník výroby
Kskut191 KSKUT191 Deník výroby
Kskut421 KSKUT421 Deník výroby
KskutAr KSKUT_AR Deník výroby - archiv
Kst KST Stroje
Kszb KSZB Sazby
Kthn KTHN Normy - hlavičky
Kthn1 KTHN1 Normy - položky
Kthn1Ar KTHN1_AR Normy - položky - archiv
KthnAr KTHN_AR Normy - hlavičky - archiv
Ktpo KTPO Technologické postupy - hlavičky
Ktpo1 KTPO1 Postupy - položky
Ktpo1Ar KTPO1_AR Postupy - položky
KtpoAr KTPO_AR Technologické postupy - hlavičky
Kvykstr KVYKSTR Výkaz stroje
KvykstrAr KVYKSTR_AR Výkaz stroje - archiv
L6a L6A Obchodní doplněk adresáře
LPoz1 L_POZ1 Poznámky k dokladům
LPoz2 L_POZ2 Poznámky k dokladům - obsah/text
Ladr1 LADR1 Seznam firem na konrétní dokument
Lcice2 LCICE2 Ceník - obchodní část
Lcice3 LCICE3 Ceník - výrobní část
Lcice4 LCICE4 Ceník - údaje pro web objednávky
Lcice5 LCICE5 Ceník - doplněk EDI
Lcicec LCICEC Časové ceny - základní ceník
LcicecAr LCICEC_AR Časové ceny - základní ceník
Lcicen LCICEN Ceník -základ
Lcicn1 LCICN1 Další názvy
Lcicnt LCICNT Cenová tvorba
Lcidcn LCIDCN Dodavatelský ceník
Lcidph LCIDPH Číselník sazeb DPH
Lcidsk LCIDSK Celní sazebník
Lcioba LCIOBA Číselník obalů k výrobkům
Lciocn LCIOCN Odběratelský ceník
LciocnAr LCIOCN_AR Odběratelský ceník
Lciocz LCIOCZ Odběratelský ceník - ZIS
Lciopd LCIOPD Číselník ostatních dokladů
Lciope LCIOPE Číselník typů dokladů - 2.část
Lcipoh LCIPOH Číselník skladových pohybů
Lciprm LCIPRM Parametry k výrobkům
Lciskl LCISKL Číselník skladů
Lcitf0 LCITF0 Číselník formulářů
Lcivrt LCIVRT Nastavení vratek
Lcivse LCIVSE Skupiny výrobků/firem
Lcivyr LCIVYR Skupiny výrobků
Lconfig LCONFIG Prodej - konfigurace zpracování
Loa0 LOA0 Poptávky - hlavičky
Loa0Ar LOA0_AR Poptávky - hlavičky - archiv
Loa1 LOA1 Poptávky - položky
Loa1Ar LOA1_AR Poptávky - položky - archiv
Lob0 LOB0 Nabídky - hlavičky
Lob0Ar LOB0_AR Nabídky - hlavičky - archiv
Lob1 LOB1 Nabídky - položky
Lob1Ar LOB1_AR Nabídky - položky - archiv
Loc0 LOC0 Objednávky - hlavičky
Loc0Ar LOC0_AR Objednávky - hlavičky - archiv
Loc1 LOC1 Objednávky - položky
Loc1Ar LOC1_AR Objednávky - položky - archiv
Loprobj LOPROBJ Oprávnění k objektům
Lort6a LORT6A Vazby firem
Lqa0 LQA0 Předběžné dodací listy - hlavičky
Lqa0Ar LQA0_AR PDL - hlavičky - archiv
Lqa1 LQA1 PDL - položky
Lqa1Ar LQA1_AR PDL - položky - archiv
Lqb0 LQB0 Objednávky-rozvozy(hlavičky)
Lqb1 LQB1 Objednávky-rozvozy(položky)
Lqd LQD Faktury - hlavičky
Lqd0Ar LQD0_AR Faktury - hlavičky - archiv
Lqd1 LQD1 Faktury - položky
Lqd1Ar LQD1_AR FA/DL - položky - archiv
Lqd1Browse LQD1 Faktury - položky
Lqd1bok LQD1BOK Faktury bokem - položky
Lqd1zis LQD1ZIS Údaje pro ZIS a položky faktur
Lqdbok LQDBOK Faktury bokem - hlavičky
Lqdzis LQDZIS Údaje pro ZIS a hlavičky faktur
Lqe LQE Dodací listy - hlavičky
Lqe0Ar LQE0_AR Dodací listy - hlavičky - archiv
Lqo0 LQO0 Smlouvy - hlavičky
Lqo0Ar LQO0_AR Smlouvy - hlavičky - archiv
Lqo1 LQO1 Smlouvy - položky
Lqo1Ar LQO1_AR Smlouvy - položky - archiv
Lskua LSKUA Palety - EUROPASTA
Lskut LSKUT Palety - EUROPASTA
Lso LSO Saldo obalů
Lso0Ar LSO0_AR Saldo obalů - archiv
Lso1 LSO1 Pohyby obalů
Lso2 LSO2 Přepravky
Mbal MBAL Balicí/Paletové lístky
Mcisvyr MCISVYR Seznam výrobků k přepočtu
Mconfig MCONFIG Skladování - konfigurace zpracování
Mevi MEVI Evidenční záznamy zpracování
Mpkv MPKV Seznam výrobků k ocenění
Mpl1 MPL1 Položky předběžných pohybů
Mplh MPLH Hlavičky předběžných pohybů
Mpo1 MPO1 Položky skladových pohybů
Mpo1Ar MPO1_AR Položky pohybů - archiv
Mpo1Browse MPO1 Položky skladových pohybů
Mpoh MPOH Hlavičky skladových pohybů
MpohAr MPOH_AR Hlavičky pohybů - archiv
Mpren MPREN Hlavičky importovaných pohybů
Mpren1 MPREN1 Položky importovaných pohybů
Mpu1 MPU1 Nositelé k pohybům
Msta MSTA Stavy skladů
MstaAr MSTA_AR Stavy skladů
Msu MSU Mezisystémová komunikace - úlohy MSU
Msv MSV Mezisystémová komunikace - věty MSV
Msvce MSVCE Přecenění
Msvin MSVIN Inventury
N6a N6A Doplněk adresáře - Nákup
NPoz1 N_POZ1 Poznámky k dokladům
NPoz2 N_POZ2 Poznámky k dokladům - obsah/text
Nq10 NQ10 Dod.objednávky - hlavičky
Nq11 NQ11 Dod.objednávky - položky
Nq20 NQ20 Dod.smlouvy - hlavičky
Nq21 NQ21 Dod.smlouvy - položky
O0blockedSql Blokované session MSSQL
O0browse O0BROWSE Tabulka filtrů a browsů
O0ciselnik O0CISELNIK Obecné číselníky
O0ciselnikZ O0CISELNIK_Z Vazební tabulka, kde se váží buď ZOM nebo Z6A na číselník skupin odběratelů, nebo číselníky skupin odběrných míst.Jedná se o rozpad M:N
O0docxgen O0DOCXGEN Šablony pro tisk do souborů Docx
O0eet0 O0EET0 Doklady posílané na IS EET
O0eet1 O0EET1
O0emailRcv O0EMAIL_RCV Přijaté emaily
O0evi O0EVI Evidence kolizních procesů
O0fields O0FIELDS Uživatelské atributy - konfigurace prvků
O0isds O0ISDS Datové zprávy ISDS
O0kuo O0KUO Kalendář účetních období - roky
O0log O0LOG Log Orsoftu
O0menuItemOblib O0MENU_ITEM_OBLIB Oblíbené položky
O0menuTisk O0MENU_TISK Konfigurace menu tisky
O0post O0POST Poštovní deník
O0postObj O0POST_OBJ Asociační tabulka k poštovnímu deníku
O0poz O0POZ Poznámky
O0reg O0REG Tabulka registrů
O0selection O0SELECTION Pomocná tabulka pro výběry z browse
O0task O0TASK Plánovač úloh
O0taskHist O0TASK_HIST Plánovač úloh - historie spuštění
O0zaznamy O0ZAZNAMY Uživatelské atributy - uložené hodnoty
O0zazntab O0ZAZNTAB Uživatelské atributy ve formě tabulky
O0zaznvaz O0ZAZNVAZ Tabulka vazeb na záznamy
O0zme O0ZME Historie změn
O0zmeCfg O0ZME_CFG Konfigurace změn
O1ciseln O1CISELN Obecné číselníky
O1jtr0 O1JTR0
O1ksv O1KSV Kalendář svátků
O1kuj O1KUJ Tabulka výčtu konsolidovaných účetních jednotek
O1maticeOpravneni O1MATICE_OPRAVNENI Matice oprávnění
O1osez O1OSEZ Číselník objektů pro systémové filtry
O1pkpc O1PKPC Tabulka PKP položek
O1pkppm O1PKPPM Převodový můstek pro PKP
O1role O1ROLE Číselník rolí
O1sezu O1SEZU Číselník úloh v systému
O4katal O4KATAL Katalog
O6a O6A Adresář
O6a1 O6A1 Bankovní spojení
O6a2 O6A2 Adresář - informace
O6a3 O6A3 Adresář - doplněk
O6a5 O6A5 Adresář - daňová identifikační čísla
O6a6 O6A6 Adresy pro elektronickou komunikaci
O6adr O6ADR Adresy odběratelů
O6arch O6ARCH Adresář - archiv
O6b O6B Číselník zemí
O6c O6C Číselník bankovních ústavů
O6e O6E Číselník okresů
O6evup O6EVUP Evidence úpadců
O6g O6G Zdravotní pojišťovny
O6isir O6ISIR Insolvenční rejstřík
O6nuts O6NUTS Číselník NUTS
O6p O6P Číselník PSČ
O6r O6R Číselník řečí
O6snts O6SNTS Struktura čísla NUTS
O6uir O6UIR Pomocná tabulka pro kontrolu adres na UIR-ADR
O8a O8A Zakázky
O8a1 O8A1 Doplněk zakázek 1
O8a2 O8A2 Doplněk zakázek 2
O9a O9A Kurzovní lístek
OGeoOdpp
OGeoPlat geo_platba GEOVAP Platba
OGeoPlatci geo_platce Plátci poplatků
OGeoPldl Předčíslí poplatků
OGeoUPr
OGeoupdph
OadOu OAD_OU Organizační jednotky dle AD
OadUsers OAD_USERS Uživatelé z AD
Ocharuct OCHARUCT Tabulka s charaktery účtů
Ocnn OCNN Číselník definic nositelů
Ocnos OCNOS Dimenze
Ocuo OCUO Účtový rozvrh
Ocuonn OCUONN Povolené NN pro účet
Ocuonnh OCUONNH Přípustné nosiče k účtu
Ocuonnvaz OCUONNVAZ Vazební tabulka nositelů a jejich hodnot pro OCUO
Ocuopap OCUOPAP Tabulka s přípustnými PAP údaji k účtu
Ocuopar OCUOPAR Párovací kritéria pro účet
Ocuopkp OCUOPKP Tabulka PKP k účtovému rozvrhu
Ocuovyk OCUOVYK Výkazové řádky
Ocus OCUS Účetní souvztažnosti
Odanr ODANR Tabulka s řádky výkazu DPH, do kterých příslušná skupina vstupuje
Odansk ODANSK Tabulka daňových skupin
Odanskdop ODANSKDOP Doplněk pro ODANSK
Oddokr ODDOKR Čísla dokladů
Oddr ODDR Dokladové řady
Odruh ODRUH Druh dokumentu
Oelddb OELDDB Uložení dokumentů v DB
Oeldok OELDOK Elektronické dokumenty
Oeldspz OELDSPZ Číselník spisových znaků
Oelfrm OELFRM Elektronické formuláře
Oelfrmd OELFRMD Elektronické formuláře - položky
Oelfrmp OELFRMP Alokace prostředků pro formulář
Oelfrmr OELFRMR Rozpočet pro formuláře
Oelfrmv OELFRMV Vzory elektronických formulářů
Ofwa OFWA Aktivity WF
Ofwd OFWD Další hodnoty WF
Ofwda OFWDA Archiv dalších hodnot WF
Ofwdt OFWDT Další hodnoty WF v tabulkách
Ofwdv OFWDV Vzory dalších hodnot WF
Ofwi OFWI Interface WF
Ofwk OFWK Kroky postupů WF
Ofwka OFWKA Archiv kroků postupů WF
Ofwkp OFWKP Parametry ke kroku WF
Ofwkpa OFWKPA Archív parametrů ke kroku WF
Ofwkpv OFWKPV Vzory parametrů ke kroku WF
Ofwkv OFWKV Vzory kroků postupů WF
Ofwkz OFWKZ Kalendář zastupování pro Workflow
Ofwlog OFWLOG Logovací tabulka průběhu WF
Ofwo OFWO Procesy WF
Ofwoa OFWOA Archiv vzorů procesů WF
Ofwos OFWOS Schvalovací struktura WF
OfwosO1role OFWOS_O1ROLE Role přidělené schvalovacím místům
Ofwov OFWOV Vzory procesů WF
Ofwp OFWP Postupy WF
Ofwpa OFWPA Archiv postupů WF
Ofwpv OFWPV Vzory postupů WF
Ofwt OFWT Typy postupů WF
Ogdprc OGDPRC Číselník oblastí a agend GDPR
Ogdprs OGDPRS Seznam prvků GDPR
Ogdprz0 OGDPRZ0 Evidence souhlasů a žádostí
Ogdprz1 OGDPRZ1 Evidence souhlasů a žádostí - položky
Ohakt OHAKT Aktivity
OhaktObj OHAKT_OBJ Asociační tabulka k aktivitám
OhaktObjCfg OHAKT_OBJ_CFG Konfigurace asociačních vazeb k aktivitám
Ohaktdruh OHAKTDRUH Uživatelský druh aktivity
Ohfm OHFM Funkční model
OhfmVar OHFM_VAR Funkční model - povolená varianta systému
OhfmVyz OHFM_VYZ Funkční model - vyžaduje
Ohkon OHKON Kontakty
OhkonObj OHKON_OBJ Asociační tabulka ke kontaktům
Ohkonu OHKONU Kontaktní údaje
Ohobchvaz OHOBCHVAZ Obchodní vazby
OhoeHl OHOE_HL Obchodní evidence - hlavičky
OhoePol OHOE_POL Obchodní evidence - položky
Ohsezn OHSEZN Hlavička marketingového seznamu
Ohseznakt OHSEZNAKT Hlavička hromadné aktivity
Ohseznclen OHSEZNCLEN Členové marketingového seznamu
Ohskupkon OHSKUPKON Skupiny kontaktů
Ohskuposo OHSKUPOSO Skupiny osob
Oiisso OIISSO Zodpovědné a náhradní zodpovědné osoby
Oiko OIKO Převodník dokumentů
Okkpp OKKPP Tabulka kódů předmětu plnění
Oknositele OKNOSITELE Číselník nositelů
Okont OKONT Tabulka předkontací
Okontucl OKONTUCL Tabulka účelů plateb
Okontv OKONTV Tabulka vazebních kontací
Okontvaz OKONTVAZ Vazební tabulka mezi PKONT a PSOUV
Okrares OKRARES Tabulka ičo z Aresu
Okrdp OKRDP Tabulka s druhy pohybů pro PAP - Radnice
Okrivz OKRIVZ Tabulka identifikátorů veřejných zakázek - Radnice
Okrkap OKRKAP Číselník kapitol
Okrnast OKRNAST Číselník nástrojů financování
Okrorg OKRORG Číselník organizací
Okrorj OKRORJ Tabulka organizační jednotky
Okrpap OKRPAP Tabulka PAP účtů - Radnice
Okrpapdp OKRPAPDP Tabulka přípustných druhů pohybů pro PAP s kodem partnera
Okrpar OKRPAR Číselník paragrafů
Okrpart OKRPART Tabulka partnerů pro PAP - Radnice
Okrpdpkn OKRPDPKN Kombinovaná nomenklatura - celní sazbník pro INTRASTAT
Okrpdpmj OKRPDPMJ Čísleníky měrných jednotek pro PDP
Okrpol OKRPOL Číselník ropočtových položek
Okrprip OKRPRIP Tabulka kontroly přípustonsti RS<cs>
Okrpriph OKRPRIPH Tabulka přípustných hodnot
Okruz OKRUZ Číselník účelových znaků
Okrzdroj OKRZDROJ Číselník zdrojů financování
Okrzj OKRZJ Číselník záznamových jednotek
Okutv OKUTV Číselník útvarů
Olikvconf OLIKVCONF Konfigurace pro likvidaci
Olikvhl OLIKVHL Hlavičky likvidačních případů
Olikvpol OLIKVPOL Položky likvidačního případu
Olikvpucn OLIKVPUCN Seznam účetních řádků k danému likvidačnímu případu
Olikvstav OLIKVSTAV Stav likvidačních případů k datu
Olikvsum OLIKVSUM Sumární tabulka
Olikvvaz OLIKVVAZ
OobCustomer OOB_CUSTOMER
OobDistrict OOB_DISTRICT
OobItem OOB_ITEM
OobOrderLine OOB_ORDER_LINE
OobOrders OOB_ORDERS
OobStock OOB_STOCK
OobWarehouse OOB_WAREHOUSE
Ooupo OOUPO Osobní upomínky
Opolq OPOLQ OPOL pro NC
Opristup OPRISTUP Přístupový strom
Oprofil OPROFIL Profily
OprofilO0browse OPROFIL_O0BROWSE Tabulka přiřazení filtrů a browsů k profilu
OprofilO1osez OPROFIL_O1OSEZ Vazba filtru na objekt k profilu
OprofilO1sezu OPROFIL_O1SEZU Vazba mezi profilem a úlohou
OprofilOuziv OPROFIL_OUZIV Profily přidělené uživatelům
Orga ORGA Organizer
Orga1 ORGA1 Organizer - zastupování
Organe ORGANE Číselník Druhů nepřítomnosti
OrnAdresniMisto ORN_ADRESNI_MISTO Adresní místo
OrnCastObce ORN_CAST_OBCE Část obce
OrnKatastralniUzemi ORN_KATASTRALNI_UZEMI
OrnMomc ORN_MOMC Území městského obvodu a městské části územně členěného statutárního města
OrnObec ORN_OBEC Obec
OrnOkres ORN_OKRES Okres
OrnParcela ORN_PARCELA
OrnStavebniObjekt ORN_STAVEBNI_OBJEKT Stavební objekt
OrnUlice ORN_ULICE Ulice
Orole OROLE Role přidělené osobám
OrozHl OROZ_HL Rozhraní - hlavičky
OrozPol OROZ_POL Rozhraní - položky
Osazb OSAZB Tabulka sazeb daní
Osfunkce OSFUNKCE Číselník pracovních funkcí
Osildan OSILDAN Číselník sazby silniční daně
Oskupina OSKUPINA Skupiny profilů
OskupinaOprofil OSKUPINA_OPROFIL Vazba mezi skupinou a profilem
Osoby OSOBY Osoby
Osouv OSOUV Tabulka souvztažností
Osouvimp OSOUVIMP Rozšíření souvztažností pro importy
Osouvr OSOUVR Radniční dimenze
Osouvrpap OSOUVRPAP Souvztažnosti pro PAP
Ostru OSTRU Organizační struktura
OstruOsoby OSTRU_OSOBY Vazební tabulka mezi Organizační strukturou a Osobami
Otyped OTYPED Typ zobrazení elektronického dokumentu
Ourl OURL Internetové adresy
Ouziv OUZIV Uživatelé
OuzivExtis OUZIV_EXTIS Tabulka přihlášení uživatelů k externím systémům
OuzivO1sezuPov OUZIV_O1SEZU_POV Úlohy povolené přidělovat uživatelům
OuzivOprofilPov OUZIV_OPROFIL_POV Profily povolené přidělovat uživatelům
OuzivOskupina OUZIV_OSKUPINA Vazba mezi skupinou profilů a uživatelem
Paboak PABOAK Automatické kontace
Pabocis PABOCIS Číselník pro ABO
PaboplHl PABOPL_HL Záhlaví pomocného souboru pro ABO
PaboplPol PABOPL_POL
Palokace PALOKACE Tabulka alokací pro radnici
PbHl PB_HL Hlavičky plateb bankou
PbPol PB_POL Položky bankovní soupisky
Pbuc PBUC Převodník bankovních účtů
Pcisimp1u PCISIMP1U Tabulka importů
Pcisimp2u PCISIMP2U Tabulka pro importy - druhá úroveň
Pcisimp3u PCISIMP3U Tabulka pro import - třetí úroveň (struktura)
Pcisuj PCISUJ Číselník účetních jednotek pro konsolidaci
Pdenik PDENIK POMOCNÉ PROHLÍŽENÍ ÚČ.POLOŽEK
Pdenvse PDENVSE View s doklady všech deníků
Pdokl PDOKL Tabulka s doklady pro přehled z hlavní knihy/ nabídka pro interní dokladu
Pdphkh PDPHKH Tabulka pro převod řádků DPH na řádky Kontrolního hlášení
Pdruhzap PDRUHZAP Tabulka s druhy zápisu pro jednotlivé typy dokladu
PfplanHl PFPLAN_HL Finanční plán
PfplanPol PFPLAN_POL Položky finančního plánu
PgenHl PGEN_HL Hlavička pro generování
PgenPol PGEN_POL Položky pro generování
Pgeocis PGEOCIS Číselník pro platby geovapích předpisů
Phl PHL Tabulka pro nápočet hlavních knih
PidHl PID_HL Hlavičky interních dokladů
Pimp PIMP Tabulka importů
Pimpconfig PIMPCONFIG konfigurační tabulka pro importy
PklikDokgeo PKLIK_DOKGEO
PklikPolroz PKLIK_POLROZ
PklikRobec PKLIK_ROBEC
Pklikcfghl PKLIKCFGHL Klikací rozpočet - konfigurace - hlavička
Pklikcfgpol PKLIKCFGPOL Klikací rozpočet - konfigurace - položky
Pklikpom PKLIKPOM Pomocná tabulka přípravy dat pro klikací rozpočet
Pkodp PKODP Kódy pokladen
Pkont PKONT Tabulka k zlosti - měla by se jednou odstranit
Pkontvaz PKONTVAZ
PkpHk PKP_HK PKP-hlavní kniha
PkpPs PKP_PS PKP - počáteční stavy
PkrhvCfg PKRHV_CFG Konfigurace kurzových rozdílů a haléřových vyrovnání
Platbyvaz PLATBYVAZ Vazební tabulka mezi platbama
Plik PLIK Informace pro likvidaci
Plkalvaz PLKALVAZ
Poprpolcis POPRPOLCIS Číselník sazeb pro opravné položky
PpDanr PP_DANR Pokladna - daňová rekapitulace
PpHl PP_HL Hlavičky pokladen
PpHlKarta PP_HL_KARTA Informace o platbě kartou
PpPol PP_POL Položky pokladny
Ppaphl PPAPHL Hlavní kniha PAP
Ppappom PPAPPOM Pomocná tabulka pro editaci PAP
PpappsHl PPAPPS_HL Hlavička počátečních stavů PAP
PpappsPol PPAPPS_POL Počáteční stavy PAP - položky
PpfDalsi PPF_DALSI Rozšíření tabulky došlých faktur - texty, …
PpfDanr PPF_DANR Daňová rekapitulace přijatých faktur
PpfHl PPF_HL Hlavičky přijatých faktur
PpfPlatby PPF_PLATBY Tabulka sečtených plateb, kr, hv, odpisů k přijatým fakturám
Ppfupom PPFUPOM
Ppfvaz PPFVAZ
Ppink PPINK Příkazy k inkasu
PpinkVyb
PpkzHl PPKZ_HL PPKZ - Žádanka hlavička
PpkzPol PPKZ_POL PPKZ - Žádanky položky
PplanHl PPLAN_HL Plán - hlavička
PplanPol PPLAN_POL Plán - položky
Pplanzprac PPLANZPRAC Plán - čerpání
Pplatex PPLATEX Tabulka pro export plateb do jiných IS
Ppohzav PPOHZAV Tabulka vybraných položek pohledávek a závazků
PpohzavVyb
Ppoplhot PPOPLHOT Poplatek za platbu v hotovosti na pokladně
Pppolvaz PPPOLVAZ Vazební tabulka pro pokladny, objednávky a smlouvy
Ppredkont PPREDKONT Tabulka předkontací - Podnik
Ppuhr PPUHR Příkazy k úhradě
PpuhrVyb
Prozpconf PROZPCONF Konfigurace rozpočtu
Prozpdet PROZPDET Detailní rozpad položek rozpočtu
Prozphl PROZPHL Tabulka deník rozpočtu
Prozppol PROZPPOL Položky rozpočtových řádků
ProzpvyhHl PROZPVYH_HL Hlavička rozpočtového výhledu
ProzpvyhPol PROZPVYH_POL Položky rozpočtového výhledu
Prozpvyhconf PROZPVYHCONF Konfigurace rozpočtového výhledu
Prozpzprac PROZPZPRAC Rozpočet pro zpracování
ProzvybHl PROZVYB_HL Konfigurace sestav - hlavička
ProzvybPol PROZVYB_POL Konfigurace sestav - položky
ProzvybSl PROZVYB_SL Konfigurace sestav - sloupce
Przconf PRZCONF Konfigurace ročních závěrek
PsaldoPs PSALDO_PS Počáteční stavy salda
Psito PSITO Tabulka sít pro cokoliv
Psitorz PSITORZ Tabulka sít pro roční závěrky
Psitorzpap PSITORZPAP Síto pro roční převody PAP účtů
Psouv PSOUV Počáteční stavy salda
Psouvimp PSOUVIMP
Psouvr PSOUVR
Pspen PSPEN Číselník penalizačních sazeb
Psplatkhl PSPLATKHL Tabuulka hlaviček splátkového kalendáře
Psplatkpol PSPLATKPOL Tabulka položek splátkového kalendáře
Psplkal PSPLKAL
Pstavfakt PSTAVFAKT Tabulka pro nápočet stavu faktur ke dni?
Pstavucto PSTAVUCTO Účetní saldo
Pucn PUCN
PucnPdp PUCN_PDP Tabulka pro PDP
Pucnhl PUCNHL Obratová hlavní kniha
Pucnpap PUCNPAP Tabulka PAP údajů pro složený i podvojný zápis - Radnice
Pucnpkp PUCNPKP PKP údaje
Pucnrp PUCNRP Podvojný zápis pro radnice
Pucnrs PUCNRS Složený zápis pro radnice
Pucp PUCP Tabulka podvojného účetnictví
Pucpripad PUCPRIPAD Tabulka účetních případů
Pucpripico PUCPRIPICO Saldo za ičo
Pucs PUCS Složené účetnictví
Puveryhl PUVERYHL Hlavička přehledu úvěrů, zápujček a NFV
Puverypol PUVERYPOL Položky přehledu úvěrů,zápujček a NFV
PvfDanr PVF_DANR Daňová rekapitulace vydaných faktur
PvfFaktCfg PVF_FAKT_CFG Konfigurace pro faktoring
PvfFaktor PVF_FAKTOR Údaje pro faktoring
PvfHl PVF_HL Hlavičky vydaných faktur
PvfOpr PVF_OPR Opravné položky - návrh
PvfOprCfg PVF_OPR_CFG Vydané faktury - konfigurace opravné položky, součást faktury
PvfPenal PVF_PENAL Tabulka penalizací
PvfPenalVyb
PvfPlatby PVF_PLATBY Tabulka sečtených plateb, kr, hv, odpisů k vydaným fakturám
PvfUcOdpisy PVF_UC_ODPISY Účetní odpisy pohledávek
PvfUpom PVF_UPOM Upomínky k vydaným fakturám
PvfUpomVyb
Pvfvaz PVFVAZ Vazební tabulka pro vydané faktury
Pvyb PVYB Tabulka pro uložení výběrů
Pvycetka PVYCETKA Hlavička výčetky
Pvyk PVYK Definice výkazů
Pvykcf PVYKCF Tabulka vyjímek sloupce pro Cash Flow
Pvykf PVYKF Filtry k řádkům a sloupcům výkazu
Pvykl PVYKL Tabulka s vypočítanými výkazy
PvyklKHl PVYKL_K_HL Hlavičky kontrol výkazu
PvyklKPol PVYKL_K_POL Položky pro kontroly výkazů?
Pvyklbunka PVYKLBUNKA Buňky legislativních výkazů
Pvyklcast PVYKLCAST Části legislativních výkazů
Pvyklcfg PVYKLCFG Konfigurace výkazů
Pvykldefin PVYKLDEFIN Pomocná tabulka pro zobrazení a editaci definice výkazu
Pvyklfiltr PVYKLFILTR Tabulka filtrů pro sestavové části
Pvyklhl PVYKLHL Hlavičky legislativních výkazů
Pvyklkoef PVYKLKOEF Číselník koeficientu pro DPH
Pvyklkos PVYKLKOS Kontaktní osoby
Pvyklktisk PVYKLKTISK Tabulka pro tisk výsledků výkazových kontrol
Pvyklles PVYKLLES Ocenění lesního pozemku - příloha
Pvyklmaj PVYKLMAJ Seznam majetku za 1 korunu
Pvyklnazsl PVYKLNAZSL Tabulka s povolenými názvy sloupců
Pvyklpapmu PVYKLPAPMU MAjetkové účasti
Pvyklpapvc PVYKLPAPVC Vysvětlení významných částek
Pvyklprk PVYKLPRK Příloha - část K
Pvyklprl PVYKLPRL Příloha - část L
Pvyklradek PVYKLRADEK Řádky legislativních výkazů
Pvykls1 PVYKLS1 Seznam pro konsolidaci - část I.
Pvykls1hl PVYKLS1HL Hlavička seznamu pro konsolidaci - část I.
Pvykls2 PVYKLS2 Seznam pro konsolidaci - část II.
Pvykls3 PVYKLS3 Seznam pro konsolidaci - část III.
Pvyklsloup PVYKLSLOUP Definice sloupce legislativního výkazu
Pvyklsoucet PVYKLSOUCET Tabulka součtových kritérií pro sestavové části
Pvyklsuzcis PVYKLSUZCIS Číselník typů schvalovatelů pro výkaz schválení účetní závěrky
Pvyklsuzhl PVYKLSUZHL Schválení účetní závěrky - hlavička
Pvyklsuzpol PVYKLSUZPOL Schválení účetní závěrky - schvalovatelé
Pvykltext PVYKLTEXT Tabulka pro textové části výkazů
Pvykltisk PVYKLTISK Tabulka pro tisk výkazu
Pvykltiskhl PVYKLTISKHL Hlavička pro tisk výkazu
Pvykluziv PVYKLUZIV Tabulka vypočtených uživatelských výkazů
Pvyklvyzvy PVYKLVYZVY Evidence výzev kontrolního hlášení
Pvykrhl PVYKRHL Definice řádků výkazů - hlavičky
Pvykrpol PVYKRPOL DEfinice řádků výkazů - položky
Pvyks PVYKS Definice sloupců výkazů
Pvyksl PVYKSL Tabulka sloupců pro výkaz
Pvykvazsl PVYKVAZSL Vazební tabulka mezi vlastním výkazem a jeho sloupci
Pvzorvyk PVZORVYK Vzory výkazů
Pzaphl PZAPHL Tabulka zápočtů
Pzapvaz PZAPVAZ Vazební tabulka pro zápočty
Q0pla Q0PLA Plány a přepočty
R0pkal R0PKAL Platební kalendář
R0platby R0PLATBY Zálohové platby
Rapobr RAPOBR Kódy plateb
Rapocs RAPOCS Stavy pokladen
Rapokl RAPOKL Příjmy a výdeje z pokladny
Rappok RAPPOK Kódy pokladen
Rdoslo RDOSLO Evidence došlých faktur
Rsaldo RSALDO Katalog saldokonta
Rspkalz RSPKALZ Splátkový kalendář
Rstavzh RSTAVZH Párovací případy
Rstavzp RSTAVZP Saldokonto - analytická evidence
Rstavzu RSTAVZU Účtovací stavový soubor
T0doch T0DOCH Data z docházky
T0ene T0ENE eNeschopenky (DZDPN)
T0ene2 T0ENE2 eNeschopenky (DZDPN) - vycházky
T0ene3 T0ENE3 eNeschopenky (DZDPN) - adresy
T0eneProt T0ENE_PROT eNeschopenky (DZDPN) - protokol z importu
T0kal T0KAL Kalendáře
T0kon T0KON Konfigurace kalendářů
T0kon1 T0KON1 Konfigurace kalendářů - příplatky
T0kum T0KUM Kmenové údaje měsíční
T0kumsra T0KUMSRA Kmenové údaje měsíční - srážky
T0mca T0MCA Časový soubor - denní věty
T0mca2 T0MCA2 Časový soubor - nepřítomnosti
T0mch T0MCH Vypočtené čisté mzdy - hlavičky
T0mcm T0MCM Vypočtené čisté mzdy - položky
T0mne T0MNE Vypočtené nemoci
T0mnn T0MNN Vypočtené hrubé mzdy
T0msr T0MSR Vypočtené srážky
T0nos T0NOS Převodník pro řetezec NN
T0prem T0PREM Prémie - data zaměstnanců
T0premCfg T0PREM_CFG Prémie - konfigurace kritérií
T0premCfgPol T0PREM_CFG_POL Prémie - konfigurace kritérií - položky
T0premPol T0PREM_POL Prémie - data zaměstnanců - položky
T0pri T0PRI Příloha k žádosti o nemocenské dávky
T0pri2 T0PRI2 Příloha k žádosti o nemocenské dávky - práce ve dnech pro HZUPN
T0reli T0RELI Evidenční listy
T0reliz T0RELIZ Evidenční listy - měsíční záznamy
T0spp T0SPP Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách
T1dochk T1DOCHK Převodník kódů pro data z docházky
T1dochv T1DOCHV Převodník kódů pro data z docházky - význam kódu
T1fondy T1FONDY Číselník fondů
T1fondyd T1FONDYD Druh fondu
T1fondyp T1FONDYP Číselník pohybů
T1fondys T1FONDYS Seznam správců fondu
T1mdk T1MDK Převodník kódů pro měsíční data
T1mdp T1MDP Převodník kódů pro měsíční data - info o programu
T1stravSazby T1STRAV_SAZBY Stravování - sazby
T1trv Výběr trvalých složek
T1vo Výkonnostní odměny
T3oborvzd T3OBORVZD Číselník oboru vzdělání pro ISPV
T3oborvzdObec T3OBORVZD_OBEC Číselník oboru vzdělání pro ISPV - číselník obcí
T3oborvzdObor T3OBORVZD_OBOR Číselník oboru vzdělání pro ISPV - číselník oborů a studijních programů
T3oborvzdSkola T3OBORVZD_SKOLA Číselník oboru vzdělání pro ISPV - číselník škol a fakult
T3oborvzdTyp T3OBORVZD_TYP Číselník oboru vzdělání pro ISPV - číselník typů studia
TSmluvniPlaty Smluvní platy (pomocný subselect)
Tabab TABAB Parametry - export do BI
Tabac TABAC Parametry - proměnné návrhů sestav
TabacSub Konfigurace Tabac
Taban TABAN Parametry - export do peněžních ústavů
Tabi TABI Export do pseudo BI
TabiVyber Pseudo BI (pomocný subselect)
Tabin TABIN Parametry - implicitní nositelé
Tabmg TABMG Megatabulka
Tabsm TABSM Parametry - sborník mezd
Tacin TACIN Činnosti
Tadoch TADOCH Data z docházky
Tafondy TAFONDY Pohyby na fondech
Tafondypru Zůstatky fondů odměn
Takal TAKAL Kalendáře
Tamd TAMD Měsíční data
TamdDoch Docházkové kódy v MD
TamdFirma TAMD_FIRMA Všechny záznamy z MD pro tisk
Tastrav TASTRAV Stravování
Tdanz TDANZ Daňové údaje - měsíční
Tdochprehled TDOCHPREHLED Přehled docházky (view)
Tdovo TDOVO Přehled o čerpané dovolené zaměstnanců (view)
Tmca TMCA Časový soubor
Tmch TMCH Čisté mzdy - hlavičky
Tmcm TMCM Čisté mzdy - položky
Tmed TMED Měsíční data
TnahradniVolnoProfeseSub Pomocný „subselect“ který využívá TABAC konfiguraci a filtrování podle profese
TnahradniVolnoSub Pomocný „subselect“ který využívá TABAC konfiguraci
TnahradniVolnoUtvarSub Pomocný „subselect“ který využívá TABAC konfiguraci s filtrováním podle útvaru
Tnemoc TNEMOC Přehled nemocí zaměstnanců (view)
Trdan TRDAN Daňové údaje
Trsum TRSUM Sumační údaje
Tsumz TSUMZ Sumační údaje - měsíční
Z0dmskat Z0DMSKAT Kategorie dokumentu v DMS
Z0doc Z0DOC Dokument v DMS
Z0doc1 Z0DOC1 Položky dokumentů v DMS - 1:N
Z0tic0 Z0TIC0 Hlavička tabulky pro KsP
Z0tic1 Z0TIC1 Jednotlivé kroky předání a řešení úloh v TICu.
Z0vyjadrovani Z0VYJADROVANI Tabulka uchovávající vyjadřovačky
Z0vyjnahr Z0VYJNAHR Tabulka, ktera propojuje vyjádření a nahrazení. Tedy, které vyjádření nahrazuje které…
Z0vyjom Z0VYJOM Vazební tabulka VYJ a OM
Z6a Z6A Odběratelé
Z6ao Z6AO Číselník obcí ZIS
Z6au Z6AU Číselník ulic ZIS
Z9DodAlarm Z9_DOD_ALARM
Z9DodFiles Z9_DOD_FILES
Z9DodStavy Z9_DOD_STAVY
Z9KatastryAssecoGis Z9_KATASTRY_ASSECO_GIS
Z9LimsFa Z9_LIMS_FA Tabulka faktur laboratoř
Z9OmAssecoGis Z9_OM_ASSECO_GIS
Z9RainpolAssecoGis Z9_RAINPOL_ASSECO_GIS
Z9Zvk Z9_ZVK Tabulka typu „MSK“ pro předávání dat mezi ZIS a ZVK
Zcispaus ZCISPAUS Číselník paušálů
Zoddavky ZODDAVKY Hlavičky odečtových dávek
Zoddavky1 ZODDAVKY1 Jednotlivé odečtové dávky.
Zodecty ZODECTY Jednotlivé odečty transformované z tabulky ZODDAVKY1
Zodecty0 ZODECTY0 Hlavičky odečtů
Zom ZOM Odběrná místa
ZomOdbZme ZOM_ODB_ZME Změny na odběrných místech
ZpausParam ZPAUS_PARAM Parametry pro výpočet paušálů
Zreklam ZREKLAM Tabulka reklamací - bude obsluhovaná z LN
Zsml ZSML Smlouvy
Zsml1 ZSML1 Položky smlouvy
ZsvParam ZSV_PARAM Parametry pro výpočet srážkových vod
Zvodom ZVODOM Vodoměry
Zvodpoh ZVODPOH Pohyby vodoměrů