Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

THN – technickohospodářské normy

Skupina úloh normy je určena pro sestavení kusovníku - potřeb materiálu na výrobek. Sestavení kalkulace je stejné pro všechny případy - kalkulace plánované, operativní, pevné, kalkulace, obaly, nutriční hodnoty. Program pouze pracuje nad jednou tabulkou a věty mají označenu příslušnost k dané normě. Tuto možnost je možno s výhodou použít pro tvorbu různých variant kalkulace a teprve po nalezení té pravé převést údaje do kalkulace pevné, která je nutná pro stanovení ceny výrobku. Pevná kalkulace musí platit během celého účetního období. Pokud je již kalkulace stanovena, je možno přímo začít pevnou. Následující popis nebude rozlišován na všechny druhy kalkulací z výše uvedených důvodů.

THN - aktualizace hlavičky

Po otevření obrazovky je možno standardním postupem pořizovat, hledat, opravovat, rušit a kopírovat jednotlivé normy. Každá THN (norma) má číslo, které je obvykle shodné s číslem výrobků v ceníku (číselníku výrobků). Tuto shodu doporučujeme, ale není to podmínkou. Totéž platí o názvu normy. Následuje podrobný popis jednotlivých položek hlavičky normy, která je na třech obrazovkách. Základní respektive podstatné údaje jsou na první obrazovce, na dalších jsou různé popisné údaje s menším charakterem důležitosti.

Obrazovku pro pořízení nové hlavičky otevřeme klávesou <Enter> nebo <F5>. Pokud je možno (nutno) údaj vyplnit s vazbou na příslušný číselník, nabízí se standardní funkce klávesy <F2>.

Při pořizování jsou povinné údaje Norma (kusovník), Název, Měrná jednotka a Ekonomické členění. Po vyplnění těchto údajů je možné normu uložit a hlavička je již plně funkční. daje Platnost od-do, Zakázka, doplněk pro zakázku i rozšíření čísla normy slouží pro vytvoření různých variant jedné normy, takže lze vytvořit normy stejného čísla s různou dobou platnosti a pak při používání se vybírá norma aktuálně platná podle zadaného datumu.

Důležitý je údaj Koeficient přepočtu. Zadává se v normách, které se vytvářejí na větší počet jednotek než jednu (hodnota 0 v koeficientu je automaticky považována při výpočtech jako hodnota 1), z důvodů velice nízkých množstevních údajů na položkách. Např. pro jeden rohlík, jeden kapesník by téměř nešlo zadat množství mouky, vody, soli, délku nití apod., proto se vytvoří norma na 1000 kusů a výpočty pro plánování nebo výdej surovin nejsou zatíženy nepřípustně velkou chybou při zaokrouhlování.

Ostatní údaje jsou převážně informativní. Kromě jmen vyplněných v příslušných položkách obsahuje hlavička tzv. „elektronický podpis“ - číslo a jméno operátora, který normu pořídil, případně provedl její aktualizaci a příslušné datumy. daje jsou zobrazené na třetí obrazovce/záložce.

Na hlavičce postupu je též vidět vykalkulovanou cenu - samozřejmě po vyplnění údajů v položkách.

Pořizování a aktualizace položek norem je možné po stisku klávesy <F6> nebo přepnutí na záložku „Položky“. Ke každé hlavičce normy lze připojit poznámku.

1.záložka

2.záložka

3.záložka

Popis jednotlivých polí :

Číslo normy - Číslo normy, které již bylo zmiňováno. Při nasazování podsystému Výroba doporučujeme dopředu stanovit systém číslování norem v návaznosti na číslování výrobků.

Doplněk čísla normy ( /…..) - Jedná se o doplňující rozlišení normy – např. označení varianty, označení výrobního místa, označení určité série výrobků apod. Není součástí čísla ve vazbě na číselník výrobků/výkonů.

Název normy - Název normy - doporučujeme ponechat stejný s názvem z číselníku výrobků/výkonů.

Zakázka - Označení zakázky pro případ, kdy jeden výrobek je normován (kalkulován) na různé zakázky, jinak není třeba vyplňovat.

Doplněk čísla zakázky - Jedná se doplňující rozlišení zakázky pro případ, kdy je požadováno ještě jemnější členění normy na různé zakázky, jinak není třeba vyplňovat. Může být využito i samostatně – bez vyplnění čísla zakázky, v takovém případě je to další jemnější členění varianty THN (kalkulace).

Platnost - Platnost normy ve formě datumů od: do: , pro časové rozlišení norem na shodný výrobek .

JKV - Určeno pro vyplnění číslo JKV (jinak také JKPOV).

St. norma - Pokud je třeba se odvolat na st. normu (ČSN), případně jiný předpis, slouží k tomu právě tento údaj.

Měrná jednotka - Měrná jednotka daného výrobku, na kterou se definuje norma (kalkulace). Ne vždy se kalkulují položky na stejnou měrnou jednotku pod kterou je výrobek evidován na skladech ( v číselníku )

Ekonomické členění - Určuje začlenění výrobku dle číselníku ekonomického členění, potřebné pro další vyhodnocení ve statistikách a pro další účetní vazby.

Kalkulační položka - Pro podrobnější členění kalkulace je třeba vyplnit dle číselníku kalkulačních položek odpovídající hodnotu - jedná-li se např. o polotovar, výrobek, kooperaci apod. Číselné vyjádření kalkulační položky má vazbu na účetní katalog.

Sortimentní skupina - Vlastní uživatelské označení skupin sortimentu.

Druh zhromadění/užití - Určuje zda se jedná o hotový výrobek nebo polotovar. Důležité pro některé algoritmy, statistiky apod.

Koeficient přepočtu - Určuje počet měrných jednotek, na který se norma vztahuje. Např. na 1000 ks, 100 l, ap. pokud je pro 1 MJ, není třeba vyplňovat

Procento úprav - Pokud je vyplněno procento úprav, program automaticky přidá toto procento k definovanému množství materiálu. Jedná se např. o technologické ztráty. Zde je nutno upozornit, že pokud je vyplněno na hlavičce, přepočítává pak množství na všech položkách, tzn. že je-li procento úprav vyplněno i na položce, přepočet se provede v součtu procent.

Daňová skupina - Není přístupná, jen se zobrazuje ve vazbě na číselník výrobků/výkonů.

Výrobní deník/stupeň - Vazba na číselník výrobních deníků. Je to označení určité „množiny“ výrobků, které mají větší část technologie shodnou. Využívá se např. při rozpočítávání přímého materiálu nebo v kapacitním plánování.

Číslo TP - Vazba na technologické postupy, určuje číslo TP. Možno použít výběr klávesou <F2>. daj je důležitý pro plánování kapacit (stroje, lidi), tzn. tímto údajem se svazuje VROBEK-NORMA-POSTUP.

Číslo operace - Zde je možno vyplnit číslo operace uvedeného TP.

Číslo výkresu/druh/pozice - Zde je možno popsat zmiňované údaje – jedná se o formální údaj pro potřebu technologa nebo mistra ap.

Kód formuláře - Zde je možno vyplnit číslo uživatelského vzoru dokladu, do kterého se provede standardní tisk údajů z THN.

Číslo/druh design - Určeno pro zadání parametrů pomocí nichž je možno napojit THN např. na zobrazení obrázku výrobku (např. ve formě bit-mapy) apod.

Sklad vydávající/přijímací - Číslo skladu/střediska - pro další sledování pohybu výrobku. Určeno pro budoucí využití.

Druh zásoby/kód rozpadu - Zde je možno popsat druh zásoby/kód rozpadu dle vlastního uvážení - prozatím nemá žádnou vazbu - určeno pro budoucí využití.

Měrná jednotka balení /Koef. přepočtu balení - Pro popis měrné jednotky výrobku. Koeficient slouží pro přechod z jedné MJ do jiné. Např. norma je v kg, ale balení je v 75g sáčcích.

Měrná jednotka výrobní/ Koeficient přepočtu výrobní - Pro popis měrné jednotky výrobku během výroby. Koeficient slouží pro přechod z jedné MJ do jiné.

Váha / Objem měrné jednotky - Váha a objem jednotkového množství výrobku.

Číslo stroje/ Soubor strojů - Vazba na určitý stroj, případně více stejných strojů, na kterých se má výrobek vyrábět. Vhodné pro případy, kdy je jednoduchá výroba a nepoužívá se technologický postup - jako TP slouží norma.

Zpracoval/Prověřil/Schválil/Za správnost/Dne - Tyto položky slouží především pro potvrzení příslušné normy - jako dokumentace. V tiskové podobě je možno v příslušném formuláři doplnit místem pro skutečný podpis.

Vydání/Změna/Nahrazuje/Správce - Podobně jako předchozí položky.

Pro některé zákazníky existují varianty obrazovek.

THN - aktualizace položky

Po stisku klávesy <F6> na hlavičce normy je možno pořizovat, hledat, opravovat, rušit a kopírovat jednotlivé položky normy. Jako první se objeví pohled typu browse, detail po stisku klávesy <F10> respektive <F12>. Obrazovku pro pořízení nové hlavičky otevřeme klávesou <Enter> nebo <F5>. Pokud je možno (nutno) údaj vyplnit s vazbou na příslušný číselník, nabízí se standardní funkce klávesy <F2>. Každou položku normy lze doplnit poznámkou - po stisku klávesy <F8>.

Položky mají číslo, které je shodné, podle původu, s existujícím číslem normy nebo s číslem výrobků v ceníku (číselníku výrobků) nebo s číslem technologického postupu. Existence čísla položky v ceníku platí i pro položky s původem 2 – Ostatní náklady.

Při pořizování jsou povinné údaje Původ, Číslo položky, Množství, Ekonomické členění a Měrná jednotka. Po vyplnění těchto údajů je možné položku normy uložit a hlavička je již plně funkční. daje Platnost od-do, Zakázka se doplní u položek s původem 0, pokud zřetězená norma tyto údaje obsahuje. Pro každou položku lze zadat procento technologických ztrát.

Důležitým údajem v některých případech je Kalkulační položka. Slouží k výpočtu ostatních nákladů (původ položky 0), kdy se vypočte příslušná hodnota ostatních nákladů z položek normy se zadanou Kalkulační položkou (interval od-do). Dalším použitím pro Kalkulační položku je převod do Kalkulace. Při převodu se do položek Kalkulace nepřevádí jednotlivé položky např. Pevné normy, ale součet položek pro každou kalkulaci, tzn. že číslem položky v Kalkulaci je pak vlastní číslo Kalkulační položky.

Na položce normy je též vidět vykalkulovanou cenu sumárně za všechny již pořízené položky.

Jak již bylo dříve napsáno, u údajů svázaných s různými číselníky lze pro výběr z těchto číselníků použít klávesu <F2> - buttonek za údajem. Dotažené údaje lze podle potřeby měnit. Při editaci čísla položky, lze navíc ještě stiskem klávesy <F6> - „Stavy“ vybírat přímo ze souboru stavu skladů.

4.záložka

Popis jednotlivých polí :

Původ - Důležitý údaj, který určuje „původ“ pořizované položky. Může nabývat hodnot 0-3 a jejich význam je důležitý zejména pro algoritmizaci při pořízení či dalším použití položky tzn.:

(0) … určuje položku coby jinou normu (kusovník) vnořenou do právě pořizované, dalo by se říci, že se jedná o polotovar (po klávese F2 se nabídnou rekurzivně opět hlavičky THN)

(1) … určuje položku bez dalšího členění (např. materiál) s vazbou na číselník výrobků/výkonů

(2) … je určena pro tzv. „dynamické“ položky , jejichž množství je procentuelně odvislé od množství jiných položek (oblíbeno je použití položky „výrobní režie“, které je např. 250% položky „přímých mezd“)

(3) … je určena pro vstup hodnot z technologického postupu (např. „přímá mzda“, která je konkrétně podrobně rozepsána v krocích postupu jako čas krát sazba apod.)

Položka - Číslo příslušného materiálu, výrobku, výkonu, postupu s vazbou na výše uvedené soubory

Doplněk - Doplněk k číslu položky (zejména k THN)

Zakázka - Zobrazovaný údaj na základě vybrané THN

Doplněk čísla zakázky - Zobrazovaný údaj na základě vybrané THN

Platnost - Zobrazovaný údaj na základě vybrané THN či TP

Pozice/stupeň - Pro popis příslušné pozice na výkrese, či pro označení výrobního stupně.

Množství / % / Množství+% - Množství potřebné pro příslušnou normu. Po vyplnění procenta technologických ztrát se vypočte skutečně potřebné množství. Při opačném postupu - vyplnění skutečného množství se provede výpočet procenta technologických ztrát.

Měrná jednotka - Měrná jednotka příslušného materiálu, režie.

Cena - Slouží pro kalkulaci ceny výrobku. Je-li vyplněna skladová cena materiálu v číselníku výrobků, předvyplní se. Jinak je možno cenu přímo editovat nebo případně po stisku klávesy F6 na čísle položky, která zobrazí stav skladů a výběru této položky se dotahuje cena skladová přímo dle skladové varianty (metoda ocenění skladových zásob).

Ekonomické členění - Určuje začlenění materiálu dle číselníku ekonomického členění, potřebné pro další vyhodnocení ve statistikách.

Kalkulační položka - Pro podrobnější členění kalkulace je třeba vyplnit dle číselníku kalkulačních položek odpovídající hodnotu - jedná-li se např. o přímý materiál, mzdy, režijní náklady ap. Číselné vyjádření kalkulační položky má vazbu na účetní katalog typ věty 5, kde jsou vyjmenovány položky kalkulačního vzorce.

Středisko vydávající/přijímací - Číslo skladu/střediska - pro další sledování pohybu výrobku. Určeno pro budoucí využití.

Výstup do účta/rozpočta - Vazba na další podsystémy. Indikace o započítávání položky do účetnictví, rozpočetnictví.

Kód rozpadu - Určeno pro budoucí využití (měl by určovat zda se položka původu = 0, má při výpočtech potřeb brát ve svém rozpadu na subpoložky či tak jak je spočtená celkem).

Procento nákladů/KP od-do/ - Určeno pro vyjádření procentuální závislosti množství(hodnoty) položky na základě jiných pořízených položek kalkulace (viz. Původ = 2).

Při pořízení položek THN jsou také průběžně k dispozici údaje o celkové hodnotě normy (kalkulace), pro jejich lepší sledování a kontrolu.

Nepatrně odlišné jsou položky kalkulace.

Číslo položky je totožné s kalkulační položkou z číselníku kalkulačních položek. Je to součet množství všech položek normy, které mají danou kalkulační položkou.

Tisk

standard

Tisk hlavičky a položky aktuální normy

Tisk rozpadu aktuální normy

Suroviny pro zadané množství aktuální normy

uživatelské

Rozpad normy

Rozpad normy - široká sestava

… další vytvořené sestavy u zákazníka

Další nabídka

Položky normy F6 – přepnutí na záložku položek Rozpad normy – rozpad normy jen na obrazovku

Rozpad normy - struktura rozpadu aktuální normy

Naplnění normy Kthn z Kpn – z původních kpa, kpa1, kpb, kpb1, …

Přepočet norem - výpočet hodnot z položek

Převody norem - převod normy do jiného druhu normy

Příklad tiskového výstupu

…………………………………………………………………………………..