Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

TP - Technologické postupy

Po otevření obrazovky je možno standardním postupem pořizovat, hledat, opravovat, rušit a kopírovat jednotlivé technologické postupy (dále jen TP). Každý TP má číslo, které může být shodné i s číslem výrobků v ceníku (číselníku výrobků). Technologické postupy lze řešit formou jednotlivých operací. Každý řádek v browse znamená jednu operaci TP. Položky jako takové se editují (zobrazí) na 4. záložce. V případě TP jsou pod názvem položka skryty různé druhy původu položek podobně jako je tomu v případě položek THN. Jedná se o původ <0-3> v identickém vyjádření a použití jako u THN. Původ = 3 je určen pro speciální položky „Nářadí,přípravky“, které definují použití a opotřebování nářadí a přípravků v pracovním postupu.

Základní respektive podstatné údaje jsou na první obrazovce, na dalších jsou různé popisné údaje s menším charakterem důležitosti.

Obrazovku pro pořízení nové hlavičky otevřeme klávesou <Enter> nebo <F5>. Pokud je možno (nutno) údaj vyplnit s vazbou na příslušný číselník, nabízí se standardní funkce klávesy <F2>.

Při pořizování jsou povinné údaje Číslo TP, Název operace. Po vyplnění těchto údajů je možné normu uložit a hlavička je již plně funkční. Další klíčové údaje Platnost od-do, Zakázka, doplněk pro zakázku i rozšíření čísla normy slouží stejně jako u norem pro vytvoření různých variant. Lze vytvořit postup stejného čísla s různou dobou platnosti a pak při používání se vybírá postup aktuálně platný podle zadaného datumu.

Důležitý je údaj Koeficient přepočtu. Zadává se při vytváření postupu na větší počet jednotek než jednu (hodnota 0 v koeficientu je automaticky považována při výpočtech jako hodnota 1). Z důvodů velice nízkých množstevních údajů na položkách by mohlo docházet k velkým chybám při zaokrouhlování.

Pro plánování kapacit jsou důležité hlavně údaje o časech na přípravu, výrobu atd., důležité je označit v jakých jednotkách se čas zadává (hodiny, minuty, sekundy). Dále pak dávka/takt nebo jiné množství pomáhající určit výkonnost při výrobě, výpočet surovin na dávky, ….

Ostatní údaje jsou převážně informativní. Kromě jmen vyplněných v příslušných položkách obsahuje hlavička tzv. „elektronický podpis“ - číslo a jméno operátora, který postup pořídil, případně provedl jeho aktualizaci a příslušné datumy. daje jsou zobrazené na třetí obrazovce/záložce.

Na hlavičce postupu je též vidět vykalkulovanou cenu - samozřejmě po vyplnění údajů v položkách.

Pořizování a aktualizace položek postupů je možné po stisku klávesy <F6> nebo přepnutí na záložku „Položky“. Ke každé hlavičce postupu lze připojit poznámku.

Aktualizace a prohlížení

Nový TP otevřeme klávesou <Enter>. Pokud je možno (nutno) údaj vyplnit s vazbou na příslušný číselník, nabízí se std. funkce klávesy <F2>. Každý TP lze doplnit poznámkou - po stisku klávesy <F8>. TP je možno změnit klávesou <F3>, zrušit klávesou <F4>, případně kopírovat klávesou <F5>.

1.záložka

2.záložka

3.záložka

Popis jednotlivých polí :

Číslo TP - Číslo TP. Při nasazování podsystému Výroba doporučujeme dopředu stanovit systém číslování TP. Lze použít stejní číslování jako v číselníku výrobků/výkonů.

Pořadové číslo operace - Číslo příslušné operace, tak jak je stanoveno v TP. Např. 001 - upnutí materiálu, 002 orýsování materiálu, … atd. Číslo operace se zobrazuje při pohledu na všechny TP pohledem typu browse.

Název TP - Název TP - název příslušného postupu.

Zakázka - Pro případ, že jeden výrobek má TP vázaný na určitou zakázku, jinak není třeba vyplňovat.

Doplněk zakázky - daj pro odlišení varianty postupu

Platnost - Platnost TP je možno vyplnit, běžná položka pro datum.

Číslo pracoviště - Pro číslo střediska. Vazba na číselník středisek - musí existovat.

Číslo souboru strojů/číslo stroje - Označení skupiny strojů/stroje či zařízení,linky apod., na kterém má být příslušný postup vykonáván.

Koeficient obslužnosti stroje - Vyjadřuje kolik lidí je potřeba na obsluhu zařízení, stroje v dané operaci.

Číslo práce/třída práce - Ve vývoji. Libovolné očíslování bez závislosti a vazby na mzdy. Zamýšleno pro potřebu kapacitního „mzdového“ plánování a další potřeby technologa.

Druh mzdy - Zde je možno vyplnit pouze 3 možnosti - J- jednicová, C - časová a R -režijní.

Číslo alternativního TP - Pro různé varianty výroby a pro případy výpadku nebo obsazení stroje.

Sortimentní skupina - Pro sdružení určitých TP do společné množiny .

Indikace času - Určuje, v jaké časové jednotce jsou časové údaje - v hodinách, minutách nebo sekundách.

Čas přípravy/výrobní/rezervní/pomocný -stroj - Tato pole jsou určena k vložení časových údajů pro příslušnou operaci a příslušný stroj. Slouží pro potřeby technologa - pro pozdější výpočet kapacity dle strojů a pro zjištění celkové doby výroby.

MJ /Koeficient přepočtu - Pro potřebu vyjádření určitého kroku TP v měrné jednotce (např. časové-normominuty). Koeficient slouží pro přechod z jedné MJ do jiné v případě zanořených TP do sebe (F6-položky).

CELKEM za postup - Množstevní (hodnotové) vyjádření pro případ zanořených TP do sebe.

Čas přípravy/výrobní - mzdový - Pro potřeby stanovení mzdových nákladů

Sazba - Pro potřeby stanovení mzdových nákladů

Výr. rež. pracoviště - Pro potřeby stanovení režijních nákladů. Pro budoucí využití.

Dopr. dávka - množství - Zde je možno určit množství výrobků ideální pro přepravu - např. na paletu ap. Nemá žádnou vazbu.

Zpracoval/Prověřil/Schválil/Za správnost/Dne.. - Tyto položky slouží především pro potvrzení příslušného TP - jako dokumentace. V tiskové podobě je možno v příslušném formuláři doplnit místem pro skutečný podpis.

Vydání/Změna/Nahrazuje/Správce - Podobně jako předchozí položky.

Kód formuláře - Kód pro příslušný tiskový vzor - uživatelský text.

Kromě jmen vyplněných v příslušných položkách obsahuje hlavička tzv. elektronický podpis - číslo a jméno operátora, který TP pořídil, příp. změnil a příslušné datum.

Časové údaje je nutno vyplnit, pokud je potřebujeme ve vyhodnoceních a tiskových sestavách

Pro některé zákazníky existují varianty obrazovek.

Aktualizace položek

Není náhodou, že se pořízení položek TP jeví shodné s pořízením položek THN. Principy práce a způsob použití položek jsou identické, včetně možnosti zanořování postupů do sebe. Jeden rozdíl je v původu položky. Původ = 3 je určen pro speciální položky „Nářadí,přípravky“ (v položkách norem je původ 3 určen pro technologické postupy) , které definují použití a opotřebování nářadí a přípravků v pracovním postupu.

4.záložka

Popis jednotlivých polí :

Původ - Označení původu položky <0-3>. Popsáno již výše.

Položka - Označení (číslo) položky výkonu, TP, nářadí, přípravku apod.

Operace - Pořadové číslo operace ve vazbě na TP

Zakázka - Zobrazovaný údaj na základě vybraného TP

Doplněk položky - Zobrazovaný údaj na základě vybraného TP

Platnost - Zobrazovaný údaj na základě vybraného TP

Množství / % / Množství+% - Množství potřebné pro příslušnou normu. Po vyplnění procenta technologických ztrát se vypočte skutečně potřebné množství. Při opačném postupu - vyplnění skutečného množství se provede výpočet procenta technologických ztrát.

Měrná jednotka - Měrná jednotka příslušného výkonu, druhu práce apod.

Cena - Slouží pro kalkulaci ocenění práce/výkonu.

Ekonomické členění - Určuje začlenění výkonu dle číselníku ekonomického členění, potřebné pro další vyhodnocení ve statistikách.

Kalkulační položka - Pro podrobnější členění kalkulace je třeba vyplnit dle číselníku kalkulačních položek odpovídající hodnotu .

Středisko vydávající/přijímací - Číslo skladu/střediska - pro další budoucí využití.

Výstup do účta/rozpočta - Vazba na další podsystémy. Určeno pro budoucí využití.

Kód rozpadu - Určeno pro budoucí využití (měl by určovat zda se položka původu = 0, má při výpočtech potřeb brát ve svém rozpadu na subpoložky či tak jak je spočítaná celkem).

Tisk

standard

uživatelské

… vytvořené sestavy u zákazníka

Další nabídka

Položky postupu F6 – přepnutí na záložku položek

Rozpad postupu - struktura rozpadu aktuálního postupu

Naplnění postupů Ktpo z Ktp – z původní ktp, ktp1