Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Tiskové výstupy

Orsoft Open je moderní ekonomický systém a při jeho vytváření se autoři soustředili na to, aby uživatel získával většinu informací jinou formou než běžným tiskovým výstupem. Pro získání informací je možné použít řadu nástrojů, určených pro výběr a prezentaci dat - například filtry nebo export dat do Excelu.

Přesto Orsoft Open obsahuje sadu základních (standardních) sestav, o nich se autoři systému domnívají, že jsou pro provoz systému nezbytné a nelze je ničím nahradit. Jde o tzv. systémové výstupy (sestavy). Tyto sestavy jsou součástí systému a instalují se společně se systémem. Autoři je automaticky upravují v případě, že dojde k legislativní změně či k větší logické změně systému.

Pokud nebudou pro některého uživatele systémové výstupy dostačující, je možné si buď upravit nebo si vytvořit nové vlastní výstupy. Součástí Orsoftu Open jsou nástroje, které to umožňují. Takto upravené nebo nově vytvořené sestavy jsou „uživatelské“, za jejich správnost a změny si již zodpovídá sám uživatel.

Většina standardních tiskových výstupů je připravena tak, že se v pravé horní části hlavičky sestavy tiskne firemní logo. Aby se tisklo logo konkrétního uživatele, je třeba jeho grafickou podobu uložit pod názvem „logo.png“ na serveru Orsoftu Open do adresáře „img“. Standardní logo na sestavách má velikost 150 x 57 px neboli 53 x 20 mm. Doporučujeme proto, aby velikost konkrétního firemního loga se příliš od těchto hodnot nelišila.

Příklad loga firmy ORTEX:

Ikony používané pro výstupy

Existují různé druhy výstupů - podle formy například tiskový výstup na tiskárnu, výstup do Excelu či Wordu nebo výstup do nějaké šablony. Nejčastější jsou tiskové výstupy, ty lze ještě rozlišit podle toho, jaká data výstup zpracovává. Používají se ikony s následujícím významem:

- jde o základní ikonu blíže nespecifikovaného výstupu

- jde o výstup, kde se zpracovávají data v závislosti na vybraném řádku v browse

- jde o výstup, kde se zpracovávají data připravená v browse (tato ikona tedy signalizuje, že si před spuštěním sestavy máte provést vhodné výběry a třídění dat v browse)

- jde o výstup, kde se před tiskem sestavy mohou zadat parametry (pro výběr, třídění apod.)

Systémové výstupy

Nabídka tiskových výstupů se skrývá pod ikonou s tiskárnou . Příkladem mohou být třeba tiskové výstupy v podsystému Finanční účetnictví k došlým fakturám:

V zeleném rámečku je nabídka všech tiskových výstupů k došlým fakturám. Nad vodorovnou čárou jsou všechny „systémové výstupy“, pod touto čarou pod textem Konfigurace menu tisky jsou případné „uživatelské výstupy“ k došlým fakturám. Na obrázku vidíte pouze jeden uživatelský výstup s názvem Kniha došlých faktur. Pokud je vpravo na řádku zobrazena malá černá šipka, tak se po najetí „myší“ na příslušný řádek menu dále rozvine.

Jednoduché výstupy bývají bez parametrů. Po kliknutí na příslušný řádek menu se přímo zobrazí požadovaný výstup. Složitější výstupy mívají parametry - jejich zadáním si může konkrétní uživatel ovlivnit obsah příslušného výstupu podle svých požadavků. Sadu možných parametrů ke konkrétní sestavě připravují autoři výstupu. Příklad je zřejmý z následujícího obrázku:

Uživatel si může vybrat, které parametry ze standardní sady použije a které ne. Prakticky nemusí vybrat žádný z parametrů a výstup se vytvoří ve svém maximálním rozsahu. Jeho vytváření však může trvat déle, a proto je vhodné parametry omezující rozsah sestavy zadávat. Například pokud chceme vytisknout Deník došlých faktur, je rozumné zadat období, za které chceme deník tisknout (viz obrázek). Nastavené parametry lze uložit pro opakované použití. Při opětovném spuštění výstupu si vybereme z již nastavených sad parametrů a výběr potvrdíme ikonou, která je na obrázku v zeleném kroužku.

Příklad tiskového výstupu:

Zobrazený tiskový výstup lze vytisknout na papír po kliknutí na ikonu tiskárna v horní liště. Listování v tiskovém výstupu je možné prostřednictvím šipek, které jsou rovněž umístěny v horní liště.

Uživatelské výstupy

Protože je vždy jednodušší upravit již existující a funkční výstup, nabízí Orsoft Open nástroj, který umožňuje vytvořit uživatelský výstup z již existujícího výstupu systémového.

Po kliknutí na ikonu u Konfigurace menu tisky se nám zobrazí následující obrazovka se seznamem systémových výstupů. V menu si vybereme ten výstup, který chceme upravovat, použijeme ikonu , uložíme a vznikne nám nový uživatelský výstup. pravy můžeme provádět po kliknutí na tlačítko „Editace“.

Automaticky se dostaneme do prostředí návrháře sestav s názvem iReport.

Rovněž automaticky se nám otevře „uživatelská verze“ výstupu (sestavy). Nabídnutou sestavu můžeme začít upravovat. Pokud půjde o jednoduchou úpravu, stačí k tomu trochu zručnosti a intuice. Některé jednoduché sestavy najdeme v modulu Lidské zdroje, jednu z nich použijeme pro ilustraci jednoduché úpravy tiskového výstupu. Ze sestavy Zaměstnanci včetně adresy chceme odstranit rodné číslo zaměstnance. Výše popsaným postupem si vytvoříme v podsystému Personalistika příslušný uživatelský výstup. Kliknutím na tlačítko „Editace“ ho otevřeme a upravíme - v tomto případě odstraníme nadpis sloupce Rodné číslo a vlastní rodné číslo (viz zelený rámeček). Sestavu uložíme.

Potřebujeme-li provádět náročnější úpravy již existujících sestav nebo dokonce vytvářet vlastní tiskové výstupy, zde již nestačí pouhá intuice. Potřebujeme mít alespoň základní znalost iReportu. Velmi vhodná je i schopnost základní orientace v datovém modelu Orsoftu Open a znalost SQL. Tyto znalosti může každý zájemce získat na školeních iReportu, která pořádá firma ORTEX.