Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:o0:o0_ovladani [2016/10/07 05:59]
orsoftopen:o0:o0_ovladani [2016/10/07 06:59] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Orsoft Open ======
 +
 +
 +===== Vzhled a ovládání aplikace =====
 +
 +
 +Orsoft je koncipován jako grafická aplikace. Základní ovládání probíhá pomocí počítačové myši. U vybrané funkcionality je možné používat klávesové zkratky (funkční klávesy).
 +
 +
 +==== Přihlášení ====
 +
 +
 +Přístup pro jednotlivé osoby do Orsoftu nastavuje správce v Administraci. Uživatel se do Orsoftu může přihlásit tehdy, je-li zaveden do seznamu uživatelů,​ je označen jako Aktivní a má vyplněno buď **Přihlašovací jméno** (login) a **Heslo** nebo **Kontext uživatele v AD** (AD kontext). Kontext je zapsán ve tvaru uživatel\doména a lze jej získat (automaticky doplnit) tlačítkem Získat AD kontext. ​
 +Při přihlášení přes login a heslo zadá uživatel pro vstup do systému login a heslo. ​
 +
 +{{:​orsoftopen:​o0:​obr2-prihlas.png?​300|}}
 +
 +Přihlášení přes AD kontext probíhá tak, že při spouštění Orsoftu Open se zjistí aktuální AD kontext a ten se hledá v tabulce uživatelů. Má-li některý uživatel shodný kontext, je automaticky přihlášen a při přihlášení již nic nezadává. ​
 +Upřesnění přístupu se provádí také v Administraci v dalších nabídkách s názvem Přístupová práva. ​ Každému konkrétnímu uživateli systému Orsoft může být omezen přístup k některým funkcím nebo v některých oblastech může mít přístup pouze k omezené množině údajů (například k údajům o své osobě nebo k údajům skupiny podřízených osob).
 +
 +====Změna hesla====
 +Uživatel si může libovolně měnit své heslo. Na horní liště klikne na Nastavení - Změna přihlašovacího hesla a objeví se mu následující obrazovka:
 +
 +{{:​orsoftopen:​o0:​obr65-heslo.png?​300|}}
 +
 +Nezbytně nutné je správně vyplnit všechna tři pole.
 +==== Obrazovka aplikace ====
 +
 +
 +Plocha obrazovky je rozdělena následujícím způsobem:
 +
 +{{:​orsoftopen:​o0:​obr0.png?​700|}}
 +    ​
 +**Identifikace systému** – v této liště úplně nahoře je uveden název systému, se kterým pracujete a jeho stav.
 +
 +**Základní menu** – v pořadí druhá lišta shora – obsahuje funkce společné pro celou aplikaci. Kliknutím na text se „rozbalí“ tzv. roletové menu:
 +
 +{{:​orsoftopen:​o0:​obr3-nastav.png?​300|}}
 +
 +**Ikonová lišta** – jde o ikonové menu společné pro celou aplikaci. Podrobný popis jednotlivých ikon je uveden níže.
 +
 +**Nabídka funkcí** – jde o menu funkcí vybraného modulu. Například v podsystému Finanční účetnictví se nabízí menu uvedené na následujícím obrázku. S menu je třeba pracovat pomocí počítačové myši. Kliknutím na čtvereček se znaménkem plus dojde k „rozbalení“ příslušné nabídky, kliknutím na čtvereček se znaménkem minus dojde k „zabalení“ nabídky. Pokud je vlevo vedle textu nabídky ikona, jde o koncovou nabídku, která vykonává nějakou funkci.
 + 
 +{{:​orsoftopen:​o0:​obr4-menu.png?​300|}}
 +
 +**Seznam modulů** – jde o seznam modulů, které jsou u zákazníka používány. Kliknutím na tlačítko konkrétního modulu se zobrazí základní menu příslušného modulu tj. většinou seznam podsystémů,​ které do příslušného modulu patří. ​
 +
 +{{:​orsoftopen:​o0:​obr5-moduly.png?​700|}}
 +
 +**Otevřená okna** – v této liště je vidět, která okna jsou otevřená v oblasti pro data.  V aplikaci lze pracovat s více okny najednou, okna se mohou na pracovní ploše překrývat. Pro pohyb mezi otevřenými okny lze samozřejmě použít počítačovou myš, nebo klávesovou zkratku Alt+W. Pro zavření okna lze použít křížek nebo klávesovou zkratku Alt+X nebo Ctrl+F4.
 +
 +{{:​orsoftopen:​o0:​obr6-okna.png?​700|}}
 +
 +**Oblast pro práci s daty** – pravá část obrazovky je určena pro samostatná okna, ve kterých se pracuje s daty. Je možné mít otevřené pouze jedno okno s konkrétními daty, ale i více oken (viz obrázek výše). Pro pohyb mezi okny lze využít lištu se seznamem otevřených oken nebo kombinaci kláves ALT+W. Pro zavření okna stačí kliknout na „křížek“ v pravém horním rohu okna nebo použít klávesovou zkratku Ctrl+F4 nebo Alt+X.
 +
 +==== Práce s daty ====
 +
 +Okna pro práci s daty se zobrazují ve třech základních režimech:
 +
 +**Seznam** – řádkový seznam záznamů – pouze vybrané položky
 +
 +{{:​orsoftopen:​o0:​obr7-seznam.png?​700|}}
 +
 +**Označování a export do schránky v tabulce browsu.**
 +Ve výchozím stavu je označen vždy jen jeden řádek. ​
 +
 +Výběr lze provádět dvěma způsoby.
 +
 +1. Označování celých řádků ​
 +Tento způsob lze vyvolat kombinací klávesy Ctrl a současně stištěné levé tlačítko myši a jejím tažením dochází k označení vybrané oblasti.
 +Dále lze použít kombinaci kláves Ctrl + šipka (nahoru nebo dolů) pro označení záznamů i mimo viditelnou oblast.
 +Další možnost je kombinace Ctrl + rolovací kolečko myši.
 +
 +2. Označování vybraných sloupců. ​             ​
 +Tento způsob lze vyvolat kombinací klávesy Shift a současně stištěné levé tlačítko myši a jejím tažením dochází k označení vybrané oblasti. Vybraná oblast se podbarví světlejší modrou.
 +Aktuální buňka je označena tmavší modrou.
 +Případně lze výběr upřesnit pomocí Ctrl + levé tlačítko myši, pozor však tento způsob označuje nejen sloupce, ale i řádky. Pro nespojitý výběr je tedy nejlepší si nejprve označit celou oblast a na posledním řádku oblasti pomocí Ctrl + levé tlačítko myši teprve odebrat sloupce, které do výběru nepotřebuji.
 +Dále lze použít kombinaci kláves Ctrl + šipka (nahoru nebo dolů) pro označení záznamů i mimo viditelnou oblast, respektuje vybrané sloupce.
 +Do výchozího jednořádkového stavu se lze dostat kliknutím myši do tabulky se záznamy.
 +
 +Pro označení a odznačení slouží ještě další klávesy.
 +Pomocí klávesy mínus lze odznačit celý výběr.
 +Pomocí klávesy plus lze označit všechny záznamy.
 +Pomocí klávesy hvězdička lze provést inverzi vybraných záznamů.
 +
 +Pro export označené oblasti do schránky slouží kombinace kláves Ctrl + C nebo pomocí kontextového menu a volby kopírovat. Menu lze vyvolat pravým tlačítkem myši v oblasti tabulky záznamů.
 +
 +
 +**Detail** – detail jednoho záznamu – všechny položky
 +
 +{{:​orsoftopen:​o0:​obr8-detail.png?​700|}}
 +
 +**Dual** – v horní části okna je seznam, ve spodní části okna je detail
 +
 +{{:​orsoftopen:​o0:​obr9-dual.png?​700|}}
 +
 +
 +==== Editace/​založení záznamu ====
 +
 +Editace dat probíhá vždy v detailu záznamu. Záznam může být rozdělen na jednotlivé záložky. ​
 +
 +{{:​orsoftopen:​o0:​obr13-editace.png?​700|}}
 +
 +
 +Editace je možná v bílých polích detailu. Pokud je na pravé straně políčka šipka směrem dolu, je možné provést výběr z číselníku či ze seznamu. Je-li pole na levé straně označeno červeným svislým proužkem, je povinné a je nezbytně nutné ho správně vyplnit. Je-li pole na levé straně označeno zeleným svislým proužkem, je doporučeno ho vyplnit. Pro uložení záznamu slouží **tlačítko Uložit**. Pokud nechceme záznam uložit, použijeme tlačítko **Návrat**.
 +}
 +==== Ikonová lišta ====
 +
 +Každé okno pro práci s daty obsahuje v horní části ikonovou lištu. Pod každou ikonou je k dispozici konkrétní funkce pro práci se záznamem. ​
 +
 +{{:​orsoftopen:​o0:​obr10-ikony.png?​700|}}
 +
 +Ikony jsou soustředěny do skupin podle charakteru funkcí, které se pod nimi skrývají.
 +
 +
 +{{:​orsoftopen:​o0:​ikona-seznam.png?​032|}} Ikona pro zobrazení záznamů ve formě **seznamu**
 +
 +{{:​orsoftopen:​o0:​ikona-detail.png?​032|}} ​ Ikona pro zobrazení **detailu** jednoho záznamu
 +
 +{{:​orsoftopen:​o0:​ikona-dual.png?​032|}} ​   Zobrazení **části seznamu a současně detailu** aktuálního záznamu ​
 +
 +{{:​orsoftopen:​o0:​ikona-zalozit.png?​032|}} **Založení nového záznamu** – používá se v případě, že potřebujete založit nový záznam v datech. Rychlá klávesa Enter.
 +
 +{{:​orsoftopen:​o0:​ikona-opravit.png?​032|}} **Oprava** existujícího záznamu – používá se v případě, když potřebujeme opravit některé z polí záznamu. Rychlá klávesa F3.
 +
 +{{:​orsoftopen:​o0:​ikona-oopis.png?​032|}} ​  ​**Opis** existujícího záznamu – z již existujícího záznamu lze opisem vytvořit nový záznam. Opis se vyplatí používat v případě, kdy již existuje záznam obsahující velmi podobné hodnoty. Rychlá klávesa F5.
 +
 +{{:​orsoftopen:​o0:​ikona-osave.png?​032|}} **Uložit** ​ - uložení nového nebo upraveného záznamu. Rychlá klávesa F9.
 +
 +{{:​orsoftopen:​o0:​ikona-delete.png?​032|}} ​ **Zrušení** existujícího záznamu – použijeme v případě, že záznam potřebujeme definitivně odstranit. Použití této funkce je třeba velmi dobře zvážit. V mnoha situacích se vhodnější záznam tzv. zneplatnit tj. ukončit jeho platnost. Pokud na tomto záznamu závisí jiné záznamy, může se stát, že záznam odstranit vůbec nepůjde.
 +
 +{{:​orsoftopen:​o0:​ikona-pohled.png?​032|}} ​ **Upravit pohled** – pod touto ikonou se skrývají funkce, které jsou určeny pro pokročilejší uživatele systému. Tyto funkce slouží k úpravě uspořádání oblasti pro práci s daty (změna sloupců v seznamu, uspořádání položek v detailu apod.) Podrobnosti k těmto funkcím lze najít v kapitole Výběr sloupců (pohledy).
 +
 +{{:​orsoftopen:​o0:​ikona-filtr.png?​032|}} ​  ​**Filtry** – funkce pro „filtrování“ záznamů. Některé filtry mohou být připraveny dodavatelem systému – jde o tzv. systémové filtry a jejich funkce je zřejmá z názvu filtru. Filtry si však může vytvářet i každý uživatel systému – v tomto případě jde o uživatelské filtry. Podrobněji viz kapitola Filtry dat.
 +
 +{{:​orsoftopen:​o0:​ikona-excel.png?​032|}} ​  ​**Export do Excelu** (xlsx) – slouží k exportu ze seznamu tabulky do Excelu. ​
 +
 +{{:​orsoftopen:​o0:​ikona-poznamky.png?​032|}}**Poznámky** - ke každému záznamu je možné přidat jakoukoliv textovou poznámku.
 +
 +{{:​orsoftopen:​o0:​ikona-zmeny.png?​032|}} ​  ​**Historie změn** – zobrazí se provedené změny, a to buď k aktuálnímu záznamu, nebo ke všem záznamům.
 +
 +{{:​orsoftopen:​o0:​ikona-oeldok.png?​032|}} ​ **Elektronické dokumenty** – pokud je možné přikládat ke konkrétní tabulce elektronické dokumenty, je tato ikona k dispozici. ​ Po kliknutí na tuto ikonu se rozbalí další funkce, která již odpovídají příslušné tabulce. Např. na následujícím obrázku je vidět, že k tabulce Zaměstnanci je možné přidávat fotografii zaměstnance,​ pracovní smlouvu, ale i další druhy dokumentů. Pokud je ke konkrétnímu záznamu již nějaký elektronický dokument přiřazen, objeví se v závěru za funkcemi a po kliknutí na něj se zobrazí.
 +
 +{{:​orsoftopen:​o0:​obr11-oledok.png?​700|}}
 +
 +{{:​orsoftopen:​o0:​ikona-ohelp.png?​032|}} ​ **Nápověda** – po kliknutí na tuto ikonu se zobrazí nápověda, která se vztahuje k místu, kde právě jste. Na levé straně obrazovky s nápovědou pod nápisem Navigace je nabídka dokumentací k jednotlivým podsystémům. ​
 +
 +{{:​orsoftopen:​o0:​ikona-tisky.png?​032|}} **Tisky** – po touto ikonou se skrývá nabídka tiskových výstupů vztahujících se k příslušné tabulce. Po kliknutí na ikonu Tisky u tabulky zaměstnanci se vám zobrazí následující nabídka tiskových výstupů:
 +
 +{{:​orsoftopen:​o0:​obr12-tisk.png?​700|}}
 +
 +V horní části jsou systémové výstupy tj. standardní výstupy připravené autory systému Orsoft. Prostřednictvím nabídky s názvem Konfigurace menu tisky je možné si zkopírovat kterýkoliv za systémových výstupů, provést v něm vlastní úpravy a výsledkem je tzv. uživatelským výstup. Více podrobností najdete v kapitole věnované tiskovým výstupům.
 +
 +{{:​orsoftopen:​o0:​ikona-dalsi.png?​032|}} **Další nabídka** – po kliknutí na tuto ikonu se zobrazí další funkce, související s tabulkou. ​
 +
 +**Export/​import** – u tohoto druhu funkcí jsou často používány následující ikony:
 +
 +{{:​orsoftopen:​o0:​ikona-oexport.png?​032|}}  ​
 +{{:​orsoftopen:​o0:​ikona-import.png?​032|}}
 +
 +Na konci ikonové lišty jsou u některých tabulek zobrazeny ikony „čtyřlístků“ s různě zabarvenými lístky. Pod každým čtyřlístkem se skrývá filtr připravený autory programu. Po najetí myší na konkrétní ikonu se zobrazí název filtru. Aktivní filtr je vždy podbarvený žlutě – viz následující obrázek.
 +
 +{{:​orsoftopen:​o0:​obr14-ctyrl.png?​700|}}
 + 
 +==== Pomocníci - našeptávače,​ rozbalovací seznamy ====
 + 
 +Při pořizování dat vám mohou usnadnit práci dvě šikovné vychytávky. Jednou z nich jsou tzv. **našeptávače**. Pravděpodobně jste se s nimi setkali již ve webových prohlížečích nebo při psaní textu v mobilu. Jejich funkce spočívá v tom, že se snaží podle prvních znaků, které napíšete odhadnout a nabídnout pokračování textu. A ušetřit čas, zrychlit práci, snížit chybovost. Tato pomůcka není k dispozici ke každému pořizovanému údaji. Je na programátorovi,​ aby zvážil, ke kterému pořizovacímu poli je našeptávač vhodný a jak jej naprogramovat.
 +
 +Typickým příkladem našeptávače je například pole, kde je třeba zadat člověka, kterého chceme vybrat z nějaké již dříve definované skupiny lidí. Protože většinou známe jeho příjmení,​ začneme psát první písmena. A dole pod místem kam pořizujeme příjmení nám naskakuje seznam příjmení,​ které vyhovují našemu zadání. S každým zadaným písmenem se nabízený seznam většinou zúží, odpadnou nevyhovující příjmení. Pokud v seznamu dole uvidíme příjmení,​ které hledáme, klikneme na něj a tím jej přesuneme do pořizovacího pole (často i s dalšími souvisejícími údaji). ​
 +
 +{{:​orsoftopen:​o0:​obr19-nasea.png?​300|}}
 +
 +Existuje samozřejmě řada dalších situací, kde jsou našeptávače použité a usnadňují práci. Na obrázku je příklad "​našeptávače"​ pro místo, odkud začíná trasa.
 +
 +{{:​orsoftopen:​o0:​obr21-nasec.png?​500|}}
 +
 +Zajímavou specialitou jsou tzv. našeptávače "​duo"​. Zjednodušeně našeptávají ke dvěma různým textům. Vysvětlení bude asi nejlepší na praktickém příkladu. U zaměstnance je možné vyhledávat nejen podle jména, ale také podle osobního čísla. Pokud do příslušného pole pořídíte místo prvního písmene příjmení číslici, nabídnou se vám všichni zaměstnanci,​ jejichž osobní číslo začíná touto číslicí. Zadáním dalších číslic se nabízený seznam zase zužuje. Znáte-li příjmení zaměstnance,​ začnete psát do stejného pole první písmena příjmení. Na konkrétním poli "​duo"​ našeptávače si tedy můžete vybrat, podle čeho si necháte našeptávat. ​ A kdo našeptávačům nefandí, může je prostě ignorovat a používat klasickou šipku pro vstup do celého seznamu pro výběr.
 +
 +
 +Druhým významným pomocníkem při pořízeni je tzv. rozbalovací seznam. Někdy jsou pro tento ovládací prvek používány i další názvy jako výběrové pole, roletka či čistě programátorsky combo box.
 +
 +{{:​orsoftopen:​o0:​obr20-naseb.png?​300|}}
 +
 +
 +Jeho využívání je výhodné zejména u číselníků,​ kdy vybíráme z menšího počtu položek. Obsah rozbalovacího seznamu si zobrazíme kliknutím na malou šipku vpravo. Výběr ze seznamu rozvinutého dole provedeme kliknutím na příslušnou položku seznamu.
 +
 +
 +
 +