Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Seznam změn - Personalistika - verze 18.1

AKTUALIZACE - 23.11.2018

Byla připravena možnost zadání kódu vzdělání pro respondenty statistického šetření ISPV. Tento kód lze nově pořídit na záložce Vzdělání pole Obor vzdělání dle ISPV. Tímto údajem bude plněn v rámci exportu do ISPV údaj OBORVZD.

AKTUALIZACE - 9.11.2018

Byly upraveny exporty na ČSSZ. Problém se vyskytl při číslování transakcí. Transakce odeslané z Orsoftu Open mohly mít shodná čísla jako transakce odeslané z Orsoftu. Problém se projevil při tisku zpracovaných záznamů po exportu, kdy se vytiskly všechny záznamy se shodným číslem transakce (tedy i z předchozího exportu). Toto bylo vyřešeno. Nově se rozlišuje o jaký druh transakce se jedná.

Druh transakce je vyjádřen písmenem:

  • 'a'- export na VREP z původního Orsoftu
  • 'c'- export do XML souboru z původního Orsoftu
  • 'v'- export na VREP z Orsoftu Open
  • 'x' - export do XML souboru z Orsoftu Open

Upozornění: Z tohoto důvodu je potřeba před aktualizací Orsoftu Open ukončit transakci (tedy provést dotaz na výsledek a případně vytisknout). Pokud některé transakce nebudou ukončené před instalací verze ze dne 9.11.2018, tyto transakce již nepůjde ukončit!!!!

V ŘLZ do Přehledu školení byla přidána záložka Zaměstnanci bez školení. Díky tomuto přehledu lze sledovat zaměstnance, kteří nemají vybranou odbornou způsobilost k zadanému datu. Pokud není vybrána žádná odborná způsobilost, jsou zobrazení zaměstnanci, kteří nemají platné žádné školení.

V Historii zaměstnání byla upravena sestava Platové postupy. Nově je zobrazeno datum, ke kterému má zaměstnanec nárok na vyšší platový stupeň dle odpracovaných let.

AKTUALIZACE - 21.9.2018

Exporty na ČSSZ (NEMPRI/ELDP/PVPOJ) - byly provedeny drobné opravy a úpravy, doplněn tisk.

AKTUALIZACE - 24.8.2018

Všechny exporty na ČSSZ lze nově provádět přímo z Orsoftu Open. Tedy export NEMPRI, ELDP a PVPOJ se teď provádí stejným způsobem, jako již dříve fungoval export ONZ.

Ve společném menu je např. pro NEMPRI volba Mzdy - Export - Příloha k nemocenským dávkám, kde dříve byly volby Elektronické předání a Výsledky a v nich podvolby Portál VS a Soubor XML, které volaly úlohy původního Orsoftu. Nově je zde jediná volba Elektronické předání, která volá úlohu Openu. Jedná se o prohlížení a aktualizaci příslušné tabulky, ze které lze pomocí volby Další nabídka a Export na VREP či Export pomocí XML provést příslušný export.

Dále jsou všechny tyto exporty přístupné také ve volbě Personalistika - Mimořádné akce - Import/export dat - Export - Exporty do ČSSZ .

Výhodou nového způsobu exportu přímo z Openu je, že stačí administrovat šifrovací a podpisové certifikáty pouze v Orsoftu Open, odpadá nutnost toto provádět duplicitně také v původním Orsoftu. Navíc jsou podporovány nové způsoby uchovávání certifikátů a elektronického podepisování, tedy pomocí kryptografických tokenů, čipových karet či nové eObčanky.

AKTUALIZACE - 20.7.2018

Informační obrazovku o zaměstnancích Dnes má narozeniny nebo svátek lze nově omezit pomocí oprávnění.

AKTUALIZACE - 1.6.2018

Volba Řízení LZ - Přehledy - FPD byla doplněna o dva nové přehledy. Jedná se Neplacené volno a Neomluvená absence.

Volba Řízení LZ - Přehledy - Zaměstnanci - Statistika (Evidenční stavy zaměstnanců) byla doplněna o variantu měsíční.

Volba Evidence lékařských péčí - Nově se generuje datum Platí do u periodické prohlídky podle data Plánováno do + daná perioda. Dosud se datum Platí do měnilo podle data Absolvováno dne, tím ale docházelo ke zkracování intervalu prohlídky

AKTUALIZACE - 25.5.2018

Export registr pojištěnců na VREP byl rozšířen o možnost exportovat pouze vlastní věty dle zpracovatele.

AKTUALIZACE - 13.4.2018

Aparát Fond odměn byl zrevidován a optimalizován. Ve fondu odměn zaměstnanců se zobrazují pouze zaměstnanci, ke kterým má přihlášený uživatel přístup dle oprávnění (tedy například jeho podřízení). Dříve zde byli vidět všichni zaměstnanci, dle oprávnění se zobrazovaly odměny ve spodní (či levé) části.

KOMPLETNÍ VERZE

Kompletní verze Orsoftu Open - Základní části je k dispozici v klientské zóně na www.ortex.cz. Lze ji nainstalovat na verzi 17.1 podsystému Personalistika.

AKCE SOUVISEJÍCÍ S INSTALACÍ

1) Upozornění: Pokud provozujete systém Orsoft Open společně se systémem Orsoft nad jedněmi daty, je potřeba nejdříve nainstalovat Orsoft a provést v něm veškeré konverze a nastavení dle změnových listů. Teprve poté instalujte Orsoft Open.

2) Po instalaci verze 18.1 se při prvním spuštění serveru Orsoftu Open provede automaticky kontrola DB schematu a následně konverze struktur těch DB tabulek, u kterých došlo ke změnám.

POPIS PROVEDENCH ZMĚN, OPRAV A NOVINEK

1.PERSONALISTIKA

1.1Přepočet odchodu do důchodu

Od roku 2018 vstoupila v platnost novela zákona o důchodovém pojištění, která vedla k zastropování důchodového věku na 65 letech. V nabídce Personalistiky je aktualizovaný program pro přepočet předpokládaného věku odchodu do důchodu, který najdete v tabulce Identifikace občana – D0IDO. Tuto volbu najdete ve volbě Mimořádné akce - Jednorázové akce - Přepočet nároku na důchod. Program podle datumu narození (a u žen podle počtu dětí) vypočítá nový datum odchodu do důchodu a nahradí stávajíci, pokud se datumy od sebe liší. Změny se provedou hromadně pro všechny zaměstnance.

1.2. Aktualizace zaručené mzdy

Od 1.1.2018 se mění výše minimální a zaručené mzdy. V personalistice ve volbě Mimořádné akce-Import/Export dat - Import zaručené mzdy pro rok 2018 proveďte aktualizaci číselníku zaručené mzdy.

2.ŘLZ

Z důvodu optimalizace rychlosti došlo k technologickým změnám v této skupině úloh. Původně se zde pracovalo nad tabulkami Orsoftu tj. DA*. V současné době, kdy již většina našich zákazníků byla převedena na Orsoft Open. pracuje ŘLZ od verze 18.1 s tabulkami D0* tj. tabulky Orsoft Open. Z tohoto důvodu je potřeba spustit konverze ve volbě Mimořádné akce - Konverze dat na verzi 18.1 - Konverze Charakteristiky prac. funkcí a Konverze rizikových funkcí. Ostatní konverze se provedou automaticky při prvním spuštění serveru Orsoft Open.