Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Seznam změn - CRM - verze 19.1

AKTUALIZACE - 11.10.2019

Zohlednění e-mailové adresy administrátora CRM z konfigurace CRM.

AKTUALIZACE - 2.7.2019

Nově lze pořizovat propojení aktivity na obecné objekty přímo z editačního programu Aktivity, a to přes tlačítko Propojení k obecným objektům. Jedná se tedy o obrácený postup k již existující možnosti pořídit nebo připojit aktivitu k objektu z editačního programu objektu (entity). Podrobně viz položka Propojení v helpu k Aktivitám.

AKTUALIZACE - 17.5.2019

- Možnost založit z poštovního deníku aktivitu připojenou přes obecnou vazební tabulku včetně převzetí připojených el. dokumentů.

- Oprava needitovatelné firmy a pobočky v aktivitě nebo kontaktu volaném z menu v případě, že je vyplněna firma i pobočka a v konfiguraci CRM zapnuto, že přednost má pobočka.

AKTUALIZACE - 8.2.2019

Nově existuje zjednodušená varianta panelu Centrála/Pobočka (pouze v pohledu O6aCrm), která obsahuje pouze jeden řádek textu s informací, zda se jedná o pobočku nebo centrálu. Pro centrálu je v řádku uveden počet poboček, pro pobočku název a číslo centrály. Název centrály se zobrazuje přímo, bez nutnosti prokliku. Použití této varianty předpokládá, že každá pobočka má pouze jednu centrálu. Standardně se zobrazuje plná varianta panelu, zjednodušenou variantu lze nastavit v CRM/Parametry/Konfigurace/CRM zaškrtnutím volby Zjednodušený panel Centrála/Pobočka. Viz též aktualizace z 11.1.2019, kde je popsána plná verze panelu Centrála/Pobočka.

AKTUALIZACE - 25.1.2019

V Další nabídce přibyla volba Hromadně změnit stav - touto volbou se spustí hromadná změna stavu u těch aktivit, které byly předtím v browse vybrány, tj. mají zatržené zaškrtávátko vlevo na řádku. Po spuštění volby a potvrzujícím dotazu je potřeba vybrat novou hodnotu stavu aktivity z nabídnutého číselníku. U aktivit, které jsou již ukončené (mají stav Ukončená) se změna provede pouze po kladné odpovědi na dotaz. Pokud nemá uživatel právo příslušnou aktivitu editovat, nemůže její stav změnit ani hromadnou změnou, na což je upozorněn.

AKTUALIZACE - 18.1.2019

Na panelu Místo a termíny u položek Plánováno od-do a Uskutečněno od-do přibyly nové položky Plánovaná doba trvání (doba) a Skutečná doba trvání (doba). Doba trvání se vypočítává z datumů od-do, jsou-li oba vyplněny a datum do je větší než datum od. Dobu trvání lze také vybrat z nabídky nebo ručně zeditovat, po její změně se přepočítá datum a čas do a naopak, při změně datumu do se přepočítá doba trvání.

AKTUALIZACE - 11.1.2019

Upraveno ovládání seznamů, tj. polí Účastníci - Strana partnera a Naše strana v Aktivitách a pole Všechny funkce v Kontaktech. Přidávat, odebírat a zobrazovat položky seznamů lze nyní i tlačítky Přidat, Odebrat, Odebrat vše a Zobrazit detail. Dříve se ovládání aktivovalo přes pravé tlačítko myši, což zůstává zachováno.

Nový panel Centrála/Pobočka v Obchodních vztazích (pouze v pohledu O6aCrm) - vpravo od skupiny údajů Firma se může zobrazovat panel s názvem Centrála/Pobočka. Tento panel se zobrazí pouze tehdy, je-li aktuální firma centrálou, tj. má nějaké pobočky (v tabulce CPobockaFirmy) nebo je sama pobočkou jiné firmy. Pobočky firmy se spravují na záložce Pobočky a jejich používání je volitelné. Na panelu se zobrazuje informace, zda je firma centrálou, pobočkou nebo současně centrálou i pobočkou. Pro centrálu se zobrazují počty poboček, a to zvlášť pobočky typu Firma a zvlášť pobočky ostatní (typu Adresa aj.). Seznam těchto poboček lze zobrazit. Pro pobočku se zobrazuje počet centrál (většinou jedna, může být i více) a seznam těchto centrál lze opět zobrazit. Tlačítkem Skupina se k aktuální firmě (na které stojí kurzor) zobrazí tato firma a všechny její centrály a pobočky typu Firma, tj zobrazí se skupina svázaná přes pobočky.

KOMPLETNÍ VERZE

Kompletní verze ze dne 15.12.2018

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Kompletní verze Orsoftu Open - CRM je k dispozici v klientské zóně na www.ortex.cz. Lze ji nainstalovat na verzi 18.1 podsystému CRM.

2. AKCE SOUVISEJÍCÍ S INSTALACÍ

1) Žádné.

3. POPIS PROVEDENÝCH ZMĚN, OPRAV A NOVINEK

3.1 Obchodní vztahy

3.1.1 Našeptávače

V Aktivitách, Kontaktech, Obchodních vazbách a Obchodnících byly přidány našeptávače pro Vztah resp. Číslo firmy. Obdobně v Aktivitách a Kontaktech byly přidány našeptávače pro Pobočky.

3.1.2 Pobočky

K obchodnímu vztahu (firmě) lze pořizovat tzv. Pobočky firmy (tabulka CPobockaFirmy). Lze je spravovat ze záložky Pobočky. Způsob práce s pobočkami v CRM ve vztahu k aktivitám a kontaktům lze nastavit ve volbě CRM/Parametry/Konfigurace/CRM/Obchodní vztahy.

3.2 Aktivity

3.2.1 Účastníci aktivity

Nově byla možnost pořizovat účastníky aktivity rozšířena na všechny druhy aktivit, dříve to bylo možné pouze pro schůzky a služební cesty.

3.2.2 Náhledy pro dokumenty

Pro dokumenty připojené k aktivitě zobrazované v panelu Připojené dokumenty byl upraven způsob vytváření náhledů dokumentů. Náhledy jsou k dispozici pro obrázky ve formátu PNG, JPG, BMP a pro PDF dokumenty. Náhledy obrázků zachovávají poměr stran.

3.2.3 Pokračovací aktivity

V systému tzv. pokračovacích aktivit došlo k rozšíření. Původní možnost definovat je pro Druh aktivity (číselník O0ciselnik/OHAKTDRUH) se rozšiřuje i na Uživatelský druh aktivity (tabulka OHAKTDRUH), přičemž je možné i vzájemné propojování mezi druhem a uživatelským druhem.

3.2.4 Vazba na obecný objekt

Aktivity se standardně vážou na firmu resp. pobočku. Nově existuje možnost vázat aktivity k obecným objektům (nejčastěji jiným datovým tabulkám). Pokud mají být takové vazby umožněny, je potřeba je definovat v konfiguraci (volba CRM/Parametry/Číselníky/Aktivity/Vazby aktivit na objekty). Takto navázané aktivity lze prohlížet a pořizovat, příp. navazovat již existující aktivity, a to z editačních programů dotčených tabulek. V samotných aktivitách se existující vazba zobrazuje v poli Objekt.

3.2.5 Našeptávač času

Pro časová pole položek Plánováno/Uskutečněno od/do v panelu Místo a termíny byl doplněn našeptávač času. Našeptávají se čtvrthodiny k vyplněné hodině.

3.3 Číselníky CRM

3.3.1 Defaultní hodnota číselníku

Pro číselníky CRM (spravované ve volbách CRM/Parametry/Číselníky) lze nově nastavit tzv. defaultní hodnotu číselníku. Defaultní hodnota se použije při zakládání záznamů v Obchodních vztazích, Aktivitách apod. pro předvyplnění hodnoty číselníku (např. druhu aktivity, priority aktivity apod.). Defaultní hodnota číselníku se nastaví tak, že u vybraného záznamu v číselníku se na konec položky Pořadí připíše malé písmeno „d“ (např. 05d). (Pozn.: Číslo v položce Pořadí určuje pořadí položek v nabídce.)

Zpracoval: kolektiv Základní části