Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Aktivity

Aktivity (OHAKT) jsou seznamem událostí v CRM . Obsahují podrobné informace o každé uskutečněné či plánované aktivitě (události). Aktivita se většinou váže na konkrétní obchodní vztah (firmu), může se však vázat i na jiné entity.

Lze pořizovat tyto údaje:

Aktivita

 • Zdroj - zdroj, z jakého aktivita pochází (komunikační kanál), např. Dopis odeslaný, Telefonát příchozí apod. (dle číselníku OHAKTZDR)
 • Druh - druh aktivity, např. Informace, Pozvánka, Schůzka (dle číselníku OHAKTDRUH v tabulce O0CISELNIK). Pomocí druhu lze též definovat tzv. pokračovací aktivitu. K číselníku existuje volitelné rozšíření Uživatelský druh aktivity.
 • Uživatelský druh- uživatelský druh aktivity (dle tabulky OHAKTDRUH). Jedná se o volitelné rozšíření k číselníku Druh. Pomocí uživatelského druhu lze též definovat tzv. pokračovací aktivitu.
 • Uživ. klas- uživatelská klasifikace aktivity (dle číselníku OHAKTUZIV). Obsah číselníku určuje uživatel. Umožňuje vlastní kategorizaci aktivit.
 • Uživ. klas. 2- uživatelská klasifikace aktivity 2 (dle číselníku OHAKTUZI2). Obsah číselníku určuje uživatel. Umožňuje vlastní kategorizaci aktivit.
 • Uživ. klas. 3- uživatelská klasifikace aktivity 3 (dle číselníku OHAKTUZI3). Obsah číselníku určuje uživatel. Umožňuje vlastní kategorizaci aktivit.
 • Priorita- priorita aktivity, např. Malá, Střední, Velka (dle číselníku OHAKTPRIO)
 • Stav- stav aktivity, např. Evidovaná, Naplánovaná, Ukončená (dle číselníku OHAKTSTAV)
 • Předmět - předmět aktivity, tj. stručný popis, čeho se aktivita týká (zde pouze zobrazení, pořizuje se níže viz Předmět)
 • Vztah - název obchodního vztahu (firmy), kterého se aktivita týká (lze vybrat z tabulky O6A, pohledu O6aCrm). Aktivita by měla být standardně přiřazena ke konkrétnímu obchodnímu vztahu, lze ji však uložit i bez něho. Možnost prokliknutí do detailu obchodního vztahu.
 • Číslo firmy - číslo firmy, které se aktivita týká. Možnost prokliknutí do detailu adresáře.
 • Pobočka - název pobočky firmy, které se aktivita týká. Možnost prokliknutí do detailu pobočky. Způsob práce s pobočkou se řídí položkou „Aktivity a kontakty vázat přednostně na pobočku“ v konfiguraci CRM/Parametry/Konfigurace/CRM.
 • Číslo pobočky - číslo pobočky firmy, které se aktivita týká. Možnost prokliknutí do detailu pobočky. Způsob práce s pobočkou se řídí položkou „Aktivity a kontakty vázat přednostně na pobočku“ v konfiguraci CRM/Parametry/Konfigurace/CRM.
 • OM - číslo odběrného místa (zobrazuje se pouze uživatelům provozujícím skupinu úloh ZIS). Možnost prokliknutí do detailu odběrného místa.
 • Propojení - vazba na obecný objekt.
  • Tato položka se zobrazuje v detailu pouze tehdy, má-li aktivita propojení (vazbu) na jeden nebo více obecných objektů (tabulek). Zobrazuje se Popis objektu , Předmět propojení , Jméno objektu a ID záznamu , na který se aktivita váže. Položky jsou pouze pro prohlížení. Přes pole se jménem objektu a ID se lze prokliknout na příslušný záznam objektu (přes Ctrl + levé tlačítko myši). Pokud je vazeb více, zobrazují se za objektem tři tečky (, …) a přes tlačítko Vše lze zobrazit seznam všech propojení k dané aktivitě. V zobrazeném seznamu se lze do detailu vybraného propojení dostat pomocí dvojkliku levým tlačítkem myši nebo klávesou Enter.
  • Předmět propojení může obsahovat text dotažený z navázaného záznamu, pokud si toto uživatel nastaví. Jeho obsah se dočítá z atributu, jehož název je uveden v číselníku Propojení aktivit na objekty v položce Atribut pro popis . Pokud není Atribut pro popis nastaven, zůstává pole Předmět propojení prázdné.
  • V browse lze dle propojení (vazby na Objekt a ID) filtrovat přes rychlé filtry, a to buď podle objektu+ID (volby Stejné, Vyplněno, Nevyplněno a Stejné jako aktuální) nebo pouze podle objektu (volby Stejný objekt a Stejný objekt jako aktuální).
  • Pořizování propojení - lze provádět dvěma směry
   • od objektů k aktivitám - z vybraných editačních programů těch tabulek, ke kterým je pořízení aktivity umožněno - viz CRM/Parametry/Číselníky/Aktivity/Propojení aktivit na objekty. V těchto editačních programech se zobrazuje v horní liště tlačítko Aktivity , přes které se nabízí volby
    • Založit novou aktivitu - založit novou aktivitu a připojit ji k objektu
    • Přidat existující aktivitu - připojit k objektu již existující aktivitu
    • Procházet aktivity - procházet všechny aktivity již připojené k objektu
   • od aktivit k objektům - z aktivit přes přes tlačítko Propojení k obecným objektům . K dispozici jsou tři možnosti
    • Přidat propojení - objeví se konfigurační tabulka Propojení aktivit na objekty, kde je potřeba vybrat typ objektu, se kterým se má aktivita propojit. Po výběru typu se zobrazí tabulka se záznamy vybraného objektu, zde je potřeba vybrat konkrétní záznam. Pokud je u daného objektu nastaveno, že se může aktivita vázat i na firmu v objektu, je před nabídkou záznamů zobrazen dotaz, zda mají být zobrazeny pouze záznamy s danou firmou (odpověď Ano) nebo všechny (odpověď Ne). Vybraný záznam se automaticky propojí s aktuální aktivitou.
    • Odebrat propojení - objeví se seznam již existujících propojení k aktivitě. Dvojklikem levým tlačítkem myši nebo tlačítkem Enter lze propojení zrušit.
    • Procházet propojení - objeví se seznam již existujících propojení k aktivitě. Dvojklikem levým tlačítkem myši nebo tlačítkem Enter lze zobrazit detail propojeného objektu.
    • Připojit existující aktivitu - připojení již existující aktivity k aktuálnímu objektu. Tato volba je k dispozici pouze tehdy, je-li povolena vazba aktivity na aktuální objekt (volba CRM/Parametry/Číselníky/Aktivity/Propojení aktivit na objekty).
    • Odebrat aktivitu - odpojení aktivity od aktuálného objektu. Tato volba je k dispozici pouze tehdy, je-li povolena vazba aktivity na aktuální objekt (volba CRM/Parametry/Číselníky/Aktivity/Propojení aktivit na objekty).
 • Kontakt - hlavní kontaktní osoba pro aktivitu (lze vybrat z tabulky kontaktů, OHKON). Možnost prokliknutí do detailu kontaktu.
 • Zodpovídá - zodpovědná osoba z firmy uživatele (lze vybrat z tabulky osob, OSOBY). Možnost prokliknutí do detailu osoby.
  • Zodpovědná osoba může aktivitu editovat. Dále ji může editovat vyřizující osoba (osoba zapsaná v položce Vyřizuje) a osoba, která ji založila (viz CTRL-I/Založeno - Uživatel). Editovat ji může také osoba nadřízená zodpovědné osobě dle přístupového stromu. Editovat může i osoba s oprávněním ke speciální úloze „orsoft.o.crm.Ohakt.specOpravneni“, kde právo U+ umožňuje editaci, právo D+ smazání. Úloha musí být v profilu uvedena explicitně, nestačí oprávnění ke všem úlohám (*).
  • U nově zakládaného záznamu se pro schůzky a služební cesty předvyplňuje osobou, která záznam pořizuje.
 • Vyřizuje - osoba z firmy uživatele pověřená k vyřízení aktivity, může být shodná se zodpovědnou osobou.
  • Vyřizující osoba může aktivitu editovat. Dále ji může editovat zodpovědná osoba (osoba zapsaná v položce Zodpovídá) a osoba, která ji založila (viz CTRL-I/Založeno - Uživatel). Editovat ji může také osoba nadřízená zodpovědné osobě dle přístupového stromu. Editovat může i osoba s oprávněním ke speciální úloze „orsoft.o.crm.Ohakt.specOpravneni“, kde právo U+ umožňuje editaci, právo D+ smazání. Úloha musí být v profilu uvedena explicitně, nestačí oprávnění ke všem úlohám (*).
  • U nově zakládaného záznamu se předvyplňuje osobou, která záznam pořizuje. Předvyplňování lze potlačit v konfiguraci CRM (volba CRM/Parametry/Konfigurace/CRM).
 • Nadřízená - nadřízená aktivita, umožňuje řadit aktivity hierarchicky. Možnost prokliknutí do detailu nadřízeného obchodního vztahu.
 • Vyřízení - příznak vyřízení aktivity odvozený od datumů Plánováno od do a Uskutečněno od do (V procesu, Vyřízená, V termínu, Po ternímu, …). Jednorázové aktivity (např. Informace), které mají pouze datum Uskutečněno do, jsou označeny jako Vyřízené.
 • Zbývá dní - počet dní, které zbývají do plánovaného vyřízení aktivity. Zobrazuje se pouze u aktivit, které mají vyplněné datum Plánováno do (např. Reklamace, Schůzky, Služební cesty).
 • Doba vyřízení - skutečná doba spotřebovaná pro vyřízení aktivity. Zobrazuje se pouze u aktivit, které mají vyplněné datumy Uskutečněno od a Uskutečněno do.
 • Předmět - předmět aktivity, tj. stručný popis události, které se aktivita týká (zde vyplněný text se zobrazuje též výše). U nově zakládané aktivity se pole může automaticky předvyplňovat textem, který lze definovat pro Uživatelský druh aktivity příp. pro Uživatelskou klasifikaci.
 • Pořízeno - datum a čas pořízení záznamu o aktivitě (needituje se, generuje se automaticky při uložení záznamu)
 • Změněno - datum a čas poslední změny záznamu o aktivitě (needituje se, generuje se automaticky při uložení záznamu)
 • Popis - detailní úvodní popis k aktivitě. Sem lze např. zkopírovat obsah mailu nebo zapsat obsah telefonátu apod. Kromě prohlížení nebo editace popisu v textovém poli lze obsah prohlížet či editovat v samostatném okně, které se vyvolá tlačítkem Více . Toto pole se může u nově zakládané aktivity automaticky předvyplňovat ze šablony definované v Uživatelském druhu aktivity. Do pole lze též manuálně dotáhnout obsah vybrané šablony pomocí tlačítka Načíst šablonu nebo naopak uložit aktuální text do šablony pomocí tlačítka Uložit šablonu . Lze uložit max. 4000 znaků.
 • Závěr - závěrečný popis k aktivitě. Pole Závěr může obsahovat např. popis řešení nebo výstupů z aktivity apod. Obsluha pole Závěr je shodná jako u pole Popis. Lze uložit max. 4000 znaků.

Připojené dokumenty

 • na tomto panelu se zobrazují elektronické dokumenty přiřazené k aktivitě. Zobrazuje se druh dokumentu, popis nebo umístění a u formátů PNG, JPG, BMP a PDF také náhled. Nenalezené dokumenty se v panelu nezobrazují. Pokud je dokumentů více, lze v nich listovat pomocí ikon Předchozí (<) a Další (>), vybraný dokument je identifikován údajem pořadí/celkový počet (např. 2/3). Zobrazení detailu dokumentu lze vyvolat přes ikonu Zobrazit dokument. Přes modře zobrazený popis dokumentu se lze prokliknout (Ctrl+levé tlačítko myši) do detailu elektronického dokumentu.
 • Pozn.: Tento panel slouží pro rychlou orientaci a zobrazení dokumentu. Pro kompletní obsluhu a přiřazování dokumentů lze použít standardní možnost browse, tj. ikonu Elektronické dokumenty.

Místo a termíny

 • Místo - místo konání aktivity, např. schůzky. Např. Firma ABC apod.
 • Obec
 • Ulice
 • Č.p. - číslo popisné
 • Tlačítko „Dotáhnout adresu z firmy“ - jako adresa konání aktivity se vezme adresa firmy, ke které je aktivita pořizována.
 • Tlačítko „Zobrazit na mapě“- zobrazí místo na mapě dle vyplněné adresy. Tato funkce vyžaduje verzi Javy 1.8.0nebo vyšší. U zobrazené firmy lze dále pomocí tlačítka Zobrazit trasuzobrazit trasu z místa firmy uživatele do místa konání aktivity.
 • Plánováno od, do, doba- plánovaný začáteka konecaktivity, plánovaná doba trvání. Pro nový záznam se mohou časy automaticky předvyplňovat dle druhu aktivity nebo dle uživatelského druhu aktivity, jinak se standardně nastaví na „00:00“. Doba trvání se vypočítá, jsou-li vyplněny datumy od i do a datum do je větší než datum od. Dobu trvání lze také vybrat z nabídky nebo ručně zeditovat, po její změně se přepočítají datum a čas do a naopak.
 • Uskutečněno od, do, doba- skutečný začáteka konecaktivity, skutečná doba trvání. Pro nový záznam se mohou časy automaticky předvyplňovat dle druhu aktivity nebo dle uživatelského druhu aktivity, jinak se standardně nastaví na „00:00“. Pro skutečnou dobu trvání platí totéž co pro dobu plánovanou.

Učastníci

- zadání více účastníků pro jednu aktivitu v případech, kdy nestačí pole Kontakt a Zodpovídá. Ovládá se přes pravé tlačítko myši (Přidat účastníky, Přidat jiné účastníky, Odebrat účastníka, Odebrat vše, Zobrazit detail účastníka) a dvojklik (proklik na detail) nebo pomocí tlačítek vpravo. Volba Přidat účastníky nabízí pouze kontakty vyfiltrované za firmu, volba Přidat jiné účastníky nabízí všechny kontakty.

 • Strana partnera - seznam účastníků aktivity za cizí stranu (strany)
 • Naše strana - seznam účastníků aktivity za naši stranu. U nově zakládaného záznamu se předvyplňuje osobou, která záznam pořizuje. Předvyplňování lze potlačit v konfiguraci CRM (volba CRM/Parametry/Konfigurace/CRM).

Reklamace ZIS (Pouze je-li zakoupena úloha ZIS)

- pokud je zvolen druh aktivity „Reklamace ZIS“ (v číselníku zkratka „REZ“), zobrazí se variantní pořizovací obrazovka s panelem Detaily reklamace ZIS. Umožňuje vést jednoduchou agendu reklamací pro vodovody a kanalizace.

-

Barevné odlišení záznamů

 • záznamy se stavem Ukončená nebo Zrušená se v řádkovém seznamu zobrazují zašedlé

Filtry

dle zodpovídající osoby:

 • Vše - všechny aktivity
 • Týmové - záznamy vyfiltrované dle přístupového stromus filtrem zapnutým na Osobní čísla. Zobrazí se aktivity, které mají v položce Zodpovídá vyplněnou některou osobu z týmu aktuálně přihlášené osoby. Není-li přístupový strom s filtrem na osobní čísla aktivován, tlačítko Týmové se nezobrazuje. Přístupový strom je speciální tabulka, ve které lze obecně definovat stromovou strukturu osob. Osoba zařazená do přístupového stromu může mít jednak osoby podřízené, jednak osoby stojící na stejné úrovni. Osoby podřízené a osoby stojící na stejné úrovni k přihlášené osobě tvoří tým přihlášené osoby. S použitím filtru Týmové tak může např. obchodník vidět všechny aktivity svého týmu. Pro účel filtrování v aktivitách musí být aktivována rozšířená funkce přístupového stromu a příslušný kořenový uzel stromu musí mít přiřazenou úlohu orsoft.o.crm.Ohakt (Aktivity).
 • Zodpovídám - záznamy, kde aktuální přihlášený je uveden v poli Zodpovídá
 • Vyřizuji - záznamy, kde aktuální přihlášený je uveden v poli Vyřizuje
 • Zodpovídám/Vyřizuji - záznamy, kde aktuální přihlášený je uveden v polích Zodpovídá i Vyřizuje

dle stavu:

 • Ukončené i neukončené - všechny události
 • Ukončené - pouze ukončené nebo zrušené události (položka Stav: Ukončená nebo Zrušená)
 • Neukončené - pouze neukončené události (položka Stav: jiná než Ukončená nebo Zrušená)

Nastavení stavu aktivity na Ukončená si může provést uživatel v případě, že s aktivitou se již nebude dále pracovat. Ukončená aktivita se zobrazuje zašedlá.

dle poboček (k dispozici pouze v případě, že v konfiguraci CRM je nastaveno „Pracovat s pobočkami firmy“):

 • Vše - aktivity firem jejich poboček
 • Firmy - pouze aktivity firem, tj. bez poboček
 • Pobočky - pouze aktivity poboček

-

Další funkce jsou k dispozici pod klávesou „Další nabídka “.

Jedná se zejména o zasílání e-mailů osobám podílejícím se nějakým způsobem na aktivitě, případně informativních e-mailů nadřízeným. Pokud se jedná o schůzku (tj. druh aktivity začína na „SCH“) nebo služební cestu (tj. druh aktivity začína na „SCE“), je součástí mailu i položka do kalendáře (soubor *.ics) pro aplikaci Outlook. Tato kalendářová položka se do Outlooku automaticky naimportuje po příchodu mailu do Outlooku. Pokud jsou k aktivitě připojeny elektronické dokumenty, mohou být automaticky (na dotaz) přiloženy k mailu jako přílohy.

 • Odeslat e-maily osobám na vědomí - nejdříve je možné ze seznamu osob vybrat ty osoby, kterým se e-mail s informací o příslušné aktivitě má poslat. Poté proběhne automatické odeslání e-mailů vybraným osobám. E-mail se vytváří na základě dat z příslušné aktivity podle šablony s názvem CRM-Aktivity-Inf, která je uložena v Administrace/Nástroje administrátora/Správa systémových zdrojů aplikace/Systémové šablony mailů. Předpokladem pro odeslání e-mailu je existence e-mailové adresy u vybrané osoby v tabulce osob. ID úlohy je „orsoft.o.crm.Ohakt.posliMailNaVedomi“.
 • Odeslat e-mail na kontakt - zasílá se e-mail hlavní kontaktní osobě, která je uvedena v příslušné aktivitě. Předpokladem odeslání je existence e-mailové adresy u této kontaktní osoby v tabulce Kontakty. E-mail se vytváří na základě dat z příslušné aktivity podle šablony s názvem CRM-Aktivity-Kontakt, která je uložena v Administrace/Nástroje administrátora/Správa systémových zdrojů aplikace/Systémové šablony mailů. ID úlohy je „orsoft.o.crm.Ohakt.posliMailKontaktu“.
 • Odeslat e-maily zodpovědným osobám - zasílají se e-maily osobám, které jsou uvedeny v položkách Založil, Zodpovídá a Vyřizuje v příslušné aktivitě. Předpokladem odeslání je existence e-mailových adres příslušných osob. E-mail se vytváří na základě dat z příslušné aktivity podle šablony s názvem CRM-Aktivity-Inf, která je uložena v Administrace/Nástroje administrátora/Správa systémových zdrojů aplikace/Systémové šablony mailů. ID úlohy je „orsoft.o.crm.Ohakt.posliMailZodpovednym“.
 • Odeslat e-maily účastníkům - automaticky se zasílají e-maily všem účastníkům příslušné aktivity, tj. účastníkům ze strany partnera i z naší domácí strany. Použije se šablona s názvem CRM-Aktivity-častníci. Předpokladem je opět existence e-mailových adres u příslušných osob i kontaktních osob. ID úlohy je „orsoft.o.crm.Ohakt.posliMailUcastnikum“.
 • Odeslat e-maily účastníkům a zodpovědným - automaticky se zasílají e-maily všem účastníkům příslušné aktivity, tj. účastníkům ze strany partnera i z naší domácí strany. Použije se šablona s názvem CRM-Aktivity-častníci. Navíc se odešle e-mail také zodpovědným osobám, které jsou uvedeny v položkách Založil, Zodpovídá a Vyřizuje, zde se použije šablona s názvem CRM-Aktivity-Inf. Předpokladem je opět existence e-mailových adres u příslušných osob i kontaktních osob. ID úlohy je „orsoft.o.crm.Ohakt.posliMailUcastnikumAZodpovednym“.
 • Odeslat e-maily účastníkům našim - automaticky se zasílají e-maily všem našim účastníkům příslušné aktivity, tj. účastníkům z naší domácí strany. Použije se šablona s názvem CRM-Aktivity-účastníci. Předpokladem je opět existence e-mailových adres u příslušných osob. ID úlohy je „orsoft.o.crm.Ohakt.posliMailUcastnikumNasim“.

Pozn.: U všech e-mailů uvedených výše jsou možné tři způsoby odeslání:

 • 1) ze serveru přes SMTP + maily se posílají jednotlivě - standardní chování - tato varianta se použije v případě, že v číselníku O0ciselnik/OMAILUL záznam s klíčem ID úlohy neexistuje nebo má hodnotou „ “.
 • 2) ze serveru přes SMTP + maily se posílají hromadně - tato varianta se použije v případě, že v číselníku O0ciselnik/OMAILUL existuje záznam s klíčem ID úlohy a hodnotou „0“.
 • 3) z klienta přes výchozího mailového klienta (např. Outlook) + maily se posílají hromadně - tato varianta se použije v případě, že v číselníku O0ciselnik/OMAILUL existuje záznam s klíčem ID úlohy a hodnotou „1“. Zde má uživatel možnost upravit obsah mailu příp. doplnit nebo odebrat adresáty apod., a teprve potom mail odeslat.
 • Poštovní deník vše - záznamy o automaticky zaslaných e-mailech se zapisují do poštovního deníku, kde je možné je dohledat a zkontrolovat/dokladovat tak, že došlo k odeslání. Zde se zobrazí všechny záznamy v poštovním deníku.
 • Poštovní deník k aktivitě - zobrazí se záznamy z poštovního deníku, které mají vazbu na aktuální aktivitu.

Pozn.: U odeslaných mailů se do jména a adresy odesílatele přebírají údaje ze Zodpovědné osoby. Alternativně lze jako odesílatele mailů nastavit administrátora CRM, viz. Konfigurace CRM .

 • Historie zodpovědné osoby - tato volba umožňuje zobrazit přehled všech zodpovědných osob (položka Zodpovídá), které měly aktivitu přidělenou. Přehled obsahuje datum změny, novou zodpovědnou osobu, osobu, která změnu provedla a poznámku charakterizující typ akce (Vytvoření záznamu, Editace záznamu apod.). Pro správnou funkčnost musí být aktivována Historie změn (volba Administrace/Správa změn/Aktivace historie změn) a musí být zapnuto sledování tabulek Ohakt a Osoby (volba Administrace/Správa změn/Konfigurace změn).
 • Hromadně změnit stav - touto volbou se spustí hromadná změna stavu u těch aktivit, které byly předtím v browse vybrány, tj. mají zatržené zaškrtávátko vlevo na řádku. Po spuštění volby a potvrzujícím dotazu je potřeba vybrat novou hodnotu stavu aktivity z nabídnutého číselníku. U aktivit, které jsou již ukončené (mají stav Ukončená) se změna provede pouze po kladné odpovědi na dotaz. Pokud nemá uživatel právo příslušnou aktivitu editovat, nemůže její stav změnit ani hromadnou změnou, na což je upozorněn.

-

Pokračovací aktivita - možnost řetězení aktivit

-

Přidání aktivit na záložku (vazba přes asociační tabulku OhaktObj) Aktivity vázané na firmu. Pokud si vytváříte vlastní pohledy a potřebujete umístit aktivity vázané na firmu na záložku editačního programu Obchodní vztahy nebo Adresář, je potřeba do pohledu přidat komponentu Browse panel a vyplnit:

 • Wrapper: cz.ortex.gui.oh1.crm.OhaktWrapper
 • Úloha:
 • Spojeno s: this
 • Vazba spojeného browse: o6a.dkaNr.eq($dkaNr)

Aktivity vázané na vybraný záznam obecného objektu. Pro přidání záložky aktivity do jiných editačních programů, tj. aktivit, které nejsou vázány na adresář, ale na obecný objekt (tzv. obecného způsobitele přes asociační tabulku OhaktObj), je potřeba do pohledu přidat komponentu Browse panel a vyplnit:

 • Wrapper: cz.ortex.gui.oh1.crm.OhaktWrapper
 • Úloha: aktivityCrmObj
 • Spojeno s: this
 • Vazba spojeného browse:

-

Přidání aktivit do Další nabídky (vazba přes asociační tabulku OhaktObj) Aktivity vázané na vybraný záznam obecného objektu. Pokud je potřeba z Další nabídky pořizovat a prohlížet aktivity vázané nikoliv na adresář, ale na obecný objekt (na tzv. obecného způsobitele přes asociační tabulku OhaktObj), lze do další nabídky příslušného editačního programu nad tímto objektem (např. tvary) zařadit volbu pro pořízení nové aktivity a/nebo volbu pro prohlížení a editaci existujících aktivit. V tomto případě je potřeba do definičního xml další nabídky (např. OkutvDalsiButton.xml)(jedná se o programovou úpravu, kterou musí provést dodavatel) přidat pro Záznam nové aktivity:

 <pgm znak="4" class="cz.ortex.gui.oh1.crm.OhaktWrapper" lic="0490OH">
    <text>Záznam nové aktivity pro útvar</text>
    <hint>Založení nové aktivity CRM pro útvar</hint>
    <callpar>novaAktivitaCrmObj</callpar>
    <icon>ohakti16</icon>
 </pgm>

Prohlížení a editaci existujících aktivit:

 <pgm znak="6" class="cz.ortex.gui.oh1.crm.OhaktWrapper" lic="0490OH">
    <text>Aktivity pro útvar</text>
    <hint>Prohlížení a editace aktivit CRM pro útvar</hint>
    <callpar>aktivityCrmObj</callpar>
    <icon>ohakti16</icon>
  </pgm>

-

Přidání poštovního deníku na záložku. Pošta vázaná k aktivitě. Pokud potřebujete umístit na záložku poštovní deník se záznamy navázanými na aktuální aktivitu (vazba přes asociační tabulku O0postObj), je potřeba do pohledu přidat komponentu Browse panel a vyplnit:

 • Wrapper: cz.ortex.gui.o0.kmendata.O0postWrapper
 • Úloha: orsoft.o.kmendata.O0post.postaKZaznamuObjektu
 • Spojeno s: this

-

Možnost zobrazení výstrah k firmě/pobočce. V dotahovaných datech k Aktivitám jsou atributy vystrahyFirmaSlovne a vystrahyPobockaSlovne , které se plní dle firmy příp. pobočky, na něž je aktivita navázána, nebo k nimž je právě zakládána. Možné výstrahy jsou Insolvence, Nespolehlivý plátce DPH, Blokace používání, Neplatná k datu, Neaktivní věta. Tyto atributy lze využít v uživatelských pohledech pro zobrazení výstrah v Aktivitách - podobně jako v systémových pohledech Obchodních vztahů (O6aCrm) a Adresáře (O6a). Pro správnou funkčnost, tj. okamžité dotažení výstrahy po vyplnění firmy a/nebo pobočky, je potřeba zachovat v pohledu názvy polí o6a.dkaKurz pro pole Vztah, o6a.dkaNr pro pole Číslo firmy, CPobockaFirmy.nazev pro pole Pobočka, CPobockaFirmy.nr pro pole Číslo pobočky. - Poslední aktivita k firmě - přidání do pohledu. Pro možnost přidat do editačního programu Adresář nebo Subjekty údaje z aktivit existuje metoda ohaktDao.getPoslAktivita. Pomocí této metody použité v groovy makru pohledu lze podat aktivitu vyfiltrovanou dle požadovaných parametrů s max. nebo min. hodnotou datumu (poslední nebo první aktivitu). Parametry pro filtr i název datumového atributu pro hledání min./max. hodnoty lze zadat v parametrech metody. Více viz poslední aktivita.