Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:c0:c0_cest [2018/10/03 09:25]
orsoftopen:c0:c0_cest [2018/10/03 10:25] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Cestovní příkazy ======
 +
 +
 +Podsystém //​**Cestovní příkazy** // umožňuje vyplňování cestovních příkazů, jejich kontrolu, vyúčtování a evidenci. Využívá informace o zaměstnancích z //​**Personalistiky** // a předává informace o stravném a cestovném do //**Mezd** //. jednotlivé položky výdajů z cestovního příkazu lze také zaúčtovat do podsystému Finanční účetnictví.
 +
 +
 +Pro provoz podsystému **//​Cestovní příkazy// ** je nezbytně nutný provoz podsystému **//​Základní část// **. Pokud jsou provozovány podsystémy Mzdy nebo Finanční účetnictví,​ je možné realizovat i automatické vazby s těmito podsystémy.
 +
 +
 +Jedním ze způsobů, jak používat podsystém Cestovní příkazy je ten, že si cestovní příkazy pořizují jednotliví zaměstnanci sami. Takto pořízený cestovní příkaz předávají ke kontrole odpovědnému nadřízenému pracovníkovi,​ který údaje překontroluje a dá pokyn k úhradě cestovních náhrad. V tom případě je nezbytné upravit a nastavit přístupový strom, který umožňuje přístup jednotlivých zaměstnancům jen k těm cestovním příkazům, ​ které má právo vidět a spravovat (jeho vlastní a nebo jeho vlastní + podřízených zaměstnanců).
 +
 +
 +Programové vybavení respektuje Zákoník práce účinný od 1.1.2007 včetně následných úprav (jedná se o Část sedmou - Náhrada výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce, Hlava II a Hlava III).
 +
 +
 +Předpokladem pro používání Cestovních příkazů je znalost základních pojmů a základních funkcí.
 +
 +
 +**číslo cestovního příkazu** - slouží k jednoznačnému rozlišení v rámci systému, je základním identifikačním údajem. Je automaticky generováno pomocí dokladové řady a masky v ní nastavené.
 +
 +
 +**číslo zaměstnance** -  vazba na tabulku Pracovněprávní vztahy v Personalistice,​ slouží k jednoznačné identifikaci cestovatele
 +
 +
 +**útvar** - organizační celek, v jehož rámci je uskutečněna pracovní cesta
 +
 +
 +**komplex tabulek c0cesty**- tabulky s trvalými údaji o tuzemských pracovních cestách
 +
 +
 +**komplex tabulek c1zahr** - tabulky s trvalými údaji o zahraničních pracovních cestách
 +
 +
 +**parametry** - trvalé tabulky sloužící k automatickým dopočtům různých nároků a náhrad
 +
 +
 +**konfigurace** - nastavení parametrů platných pro zpracování Cestovních příkazů
 +
 +
 +Cestovní příkazy je možné také možné filtrovat
 +
 +
 +    * cestovní příkazy všechny v souboru bez ohledu na stav zpracování (bílý čtyřlístek)
 +    * aktuálně rozpracované cestovní příkazy všech zaměstnanců před uzavřením CP (zelenobílý čtyřlístek)
 +    * všechny uzavřené cestovní příkazy (čtyřlístek zeleno-bílo-oranžový)
 +
 +
 +Další možností vytřídění je podle přístupového stromu, kdy podle přihlášeného zaměstnance se mu zobrazují buď všechny cestovní příkazy nebo jen ty, které má sám na starosti (jeho vlastní a nebo jeho vlastní + podřízených zaměstnanců).
 +
 +
 +V rámci podsystému ​ **//​Cestovní příkazy// ​    ​** ​    lze využít ke schvalování pracovních cest  **//​Workflow// ​    ​** ​    . To probíhá ve dvou fázích. Před odjezdem na pracovní cestu je pořízena hlavička cestovního příkazu (povolení),​ tato hlavička je odeslána ke schválení. Pokud je cesta schválena a je na ní požadována záloha, lze si tuto zálohu poté vyzvednout v pokladně. V případě programového provázání s pokladnou se automaticky doplní datum vyplacení zálohy a číslo pokladního dokladu. Tuto funkci automatické vazby na pokladnu lze využít pouze souběžně s používáním Workflow a tato možnost musí být nastavena v konfiguraci pro Cestovní příkazy.
 +
 +
 +Po návratu z pracovní cesty zaměstnanec doplní její průběh, zadá všechny vynaložené a prokázané výdaje a provede automatické dopočty (stravné a případně při použití vlastního vozidla náhrady za jeho použití).Takto zpracovaný cestovní příkaz musí schválit nadřízený,​ který zaměstnance na cestu vyslal. K tomu lze opět využít Workflow, které odešle vyúčtování ke schválení nadřízenému. Po schválení nadřízeným poté proběhne kontrola k tomu určenou osobou, zpravidla účetní a posléze lze cestovní příkazy exportovat do Finančního účetnictví k zaúčtování a do Mezd (to v případě, že jsou náhrady vypláceny současně se mzdou).
 +
 +
 +Rozhodnutí,​ komu při odesílání úkolu ​ //​**Workflow** ​    // ​    ​z ​ **//​Cestovních příkazů// ​    ​** ​    bude tento úkol doručen, probíhá na základě nastavení Organizační struktury pro workflow v  **//​Základní části //    **      ve volbě ​ **Doklady**.
 +
 +
 +V podsystému **//​Cestovní příkazy// ​    ​** ​     se také používá několik druhů číselníků. Jsou to jednak číselníky,​ jejichž pořízení i aktualizace je v **//​Základní části// ​    ​** ​     a číselníky,​ které jsou v nabídce podsystému Cestovní příkazy ve volbě **Parametry**. Některé číselníky se dodávají s podsystémem již naplněné.
 +
 +===== Struktura podsystému =====
 +
 +
 +    * Cestovní příkazy tuzemské
 +    * Cestovní příkazy zahraniční
 +    * Cestovní příkazy - kontrola údajů
 +    * Cestovní příkazy zahraniční - kontrola údajů
 +    * Parametry
 +    * Mimořádné akce