Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Cestovní příkazy tuzemské

Soubor cestovních příkazů slouží k zadávání, vyúčtování a evidenci jednotlivých pracovních cest zaměstnanců po České republice.

Části cestovního příkazu

Celý cestovní příkaz se skládá z několika částí, které jsou vyplňovány na samostatných záložkách:

 • Cestovní příkaz - c0cesty1
 • Zálohy - c0zalohy
 • Průběh cesty - c0cesty2
 • Stravné - c0diety
 • Náhrady za vozidlo - c0auv
 • Ostatní výdaje - c0cesty3
 • Vyúčtování

Cestovní příkaz

Před nástupem na pracovní cestu je potřeba vyplnit Cestovní příkaz (hlavičku) a zajistit si jeho schválení nadřízeným. Cestovní příkaz obsahuje tyto údaje:

 • Zaměstnanec - osobní číslo zaměstnance, který je vyslán na pracovní cestu
 • Číslo cestovního příkazu - generuje se automaticky, pro jeho generování musí být předem nastavena patřičná dokladová řada v Konfiguraci cestovních příkazů a v Kmenových datech v oddíle Doklady - Dokladové řady
 • Útvar - organizační jednotka, na jejíž náklady je zaměstnanec vyslán na pracovní cestu, dotahuje se automaticky ze souboru pracovněprávních vztahů d0ppv, kontroluje se na existenci v souboru okutv.
 • Pracovní doba - obvyklá pracovní doba zaměstnance, u pružné pracovní doby platí pro zaměstnance pracovní doba tak, jak ji je zaměstnavetel povinen předem určit pro účely pracovních cest, tato pracovní doba je zapsána v konfiguraci Cestovních příkazů
 • Počátek cesty - místo, datum a čas určený jako nástup na pracovní cestu
 • Místo jednání - kam je zaměstnanec vyslán, zadává se samostatně firma a obec, kde se uskuteční výkon práce.
 • Účel cesty - důvod vyslání na pracovní cestu
 • Konec cesty - předem určené místo a datum ukončení pracovní cesty
 • Spolucestující - seznam spolucestujících, kteří jsou vysláni spolu se zaměstnancem na pracovní cestu, použít lze dotahování z tabulky Osoby, ale lze zadat i takového spolucestujícího, který v této tabulce není uveden. Položka není povinná
 • Povolený dopravní prostředek - seznam dopravních prostředků, které může zaměstnanec na pracovní cestě použít
 • Registrační značka - vyplňuje se pouze v případě povolení použít vlastní automobil k uskutečnění pracovní cesty
 • Povolení přerušení pracovní cesty - velmi málo obvyklý případ, kdy si zaměstnanec se zaměstnavatelem předem dohodne přerušení pracovní cesty, v takovém případě je třeba zaškrtnout uvedené políčko. Co rozumíme přerušením, viz vysvětlení níže.
 • Předpokládaná částka výdajů - nepovinný údaj, který obsahuje předpokládanou (odhadovanou) sumu výdajů, které zaměstnavateli vzniknou v souvislosti s pracovní cestou
 • Zakázky - lze uvést jednu až dvě zakázky, údaj není povinný, ale pokud je vyplněn, kontroluje se na existenci zakázky v tabulce O8a - Zakázky
 • Pokud je v konfiguraci zadáno používání hromadných cestovních příkazů, při pořizování nového cestovního příkazu se automaticky zaškrtne pole „Hromadný CP“

. Pokud se nejedná o hromadný, je třeba pole odznačit.

Při vyplňování údajů platí některá omezení.

Pokud je nastaveno v konfiguraci, že pro potřeby Cestovních příkazů bude používán Registr územní identifikace, adres a nemovitostí RUIAN, pak v případě použití RUIAN jsou údaje o místech (odjezd, jednání, příjezd) kontrolovány na existenci v tomto registru a pro jednoznačnost údajů je dotahován i okres.

Registrační značku vozidel lze zadávat pouze v případě, že zaměstnanci je přikázán jako dopravní prostředek vlastní automobil.

Přerušení pracovní cesty:

Jde o případ, kdy zaměstnance chce odjet ze soukromých důvodů do určeného (nebo blízkého) místa výkonu práce dříve než určil zaměstnavatel nástup v podmínkách pracovní cesty a nebo naopak po skončení pracovní cesty chce v tomto místě ještě nějakou dobu zůstat. S takovým přerušením může a nebo nemusí zaměstnavatel souhlasit. Pokud souhlasí, je vhnodné podmínky přerušení určit společně s podmínkami pracovní cesty, především počátek a konec přerušení. Po dobu přerušení nenáleží zaměstnanci cestovní náhrady jako stravné, ubytování a další.

Zálohy

Pokud zaměstnanec požaduje na tuzemskou pracovní cestu zálohu, je před nástupem potřeba si ji zadat ještě před žádostí o povolení. Záloha se eviduje v samostatné tabulce c0zalohy. Pokud není využíván systém Workflow pro schvalování cestovních příkazů, pak se jedná o evidenci záloh pro správný výpočet cestovních náhrad. Pokud je Workflow (dále jen WF) využíváno, lze propojit podsystém Cestovní příkazy s podsystémem Finanční účetnictví, kde si zaměstnanec po povolení pracovní cesty dojde do pokladny pro zálohu, pokladní si najde cestovní příkaz, kterého se to týká, zálohu vyplatí a zpětně jsou do tabulky záloh zapsány údaje o datumu vyplacení, výši částky a čísle pokladního dokladu. Pro vazbu mezi pokladnou v Fú a Cestovními příkazy je v konfiguraci samostatný parametr, který nezávisí na nastavení parametrů pro Workflow.

Vyplňují se tyto údaje:

 • Částka - výše požadované zálohy v Kč
 • Forma poskytnutí - jakou formou bude záloha vyplacena (hotově, služební karta nebo třeba nějaká forma předplacené jízdenky apod.)
 • Datum vyplacení - datum, kdy byla záloha vyzvednuta (pouze bez WF)
 • Číslo pokladního dokladu - přidělené číslo dokladu při poskytnutí zálohy (pouze bez WF)
 • Poznámka - jakákoliv textová poznámka k poskytnuté záloze
 • Zakázka - pokud je cestovní příkaz vystaven na konkrétní zakázku, je potřeba číslo zakázky zadat také k záloze. Zakázka se předvyplňuje podle hlavičky cestovního příkazu, lze ji přepsat a kontroluje se na zakázku zadanou v tabulce Cestovní příkaz C0cesty1.

Průběh cesty

Vyplňuje se po návratu z pracovní cesty a popïsuje podrobný průběh cesty. Nestačí tedy zadat jen jednu průběhovou větu, ale podrobnější popis cesty. Zde zadané údaje slouží pro automatické výpočty výše stravného a případných náhrad při použití vlastního vozidla.

 • Místo odjezdu - místo počátku cesty a dalších míst (místo A) tak, jak je uskutečňována pracovní cesta
 • Místo příjezdu - místo jednání, případně další místa na trase pracovní cesty (místo B), kde dojde k nějakému jednání, posledním místem je místo konce pracovní cesty
 • Datum odjezdu - datum a čas odjezdu z místa A
 • Datum příjezdu - datum a čas příjezdu do místa B
 • Zakázka - údaj není povinný, vyplňuje se jen tam, kde se pracovní cesty vyúčtovávají na zakázky a v případě vyplnění je kontrolováno na tabulku Zakázky a také na číslo zakázky v hlavičce Cestovní příkaz.
 • Dopravní prostředek - jeden z povolených dopravních prostředků použitý pro tuto fázi pracovní cesty
 • Počet km - počet ujetých km, pouze u vlastních vozidel
 • Cena poh. hmot - cena za 1l pohonných hmot (příp. 1kWh), pouze u vlastních vozidel
 • Pracovní výkon od - do - datum a čas pracovního výkonu

V dotahovaných položkách Stravné celkem a Náhrady celkem si také hned může každý zkontrolovat, jestli už si tyto automatické výpočty provedl a jestli jsou provedeny správně.

Přerušení cesty

Pokud si zaměstnanec se zaměstnavatelem předem dohodl možnost přerušit pracovní cestu, je potřeba toto zohlednit i v popisu cesty. Zde se vyplní datum a čas začátku a konce přerušení a zaškrtne se, že se jedná o přerušení cesty. Tato doba nebude potom brána v úvahu při automatických výpočtech, protože za dobu přerušení pracovní cesty zaměstnanci nepřísluší žádné náhrady.

Výměna

Tento button umožňuje jedním kliknutím vyměnit místo odjezdu za místo příjezdu a naopak.

Výpočet náhrad

Po kliknutí na tento button se automaticky spočítají náhrady za použití vlastního vozidla na pracovní cestě. Tyto náhrady jsou evidovány v samostatné tabulce c0auv.

Výpočet stravného

Kliknutím na button „výpočet stravného“ se automaticky spočítá stravné za všechny dny pracovní cesty a je zapsáno do samostatné tabulky c0diety. Případné krácení stravného za bezplatně poskytnuté jídlo se po základním výpočtu upraví v editaci této tabulky.

Stravné

Stravné je automaticky dopočítáváno po zadání všech údajů v Průběhu cesty. V záložce Stravné, která pracuje s tabulkou c0diety, jsou jednotlivé výpočty zapsány a některé údaje se dají aktualizovat.

 • Stravné za den - datum, kdy vznikl nárok na stravné (nelze aktualizovat)
 • Částka - vypočtená výše stravného v Kč (nelze aktualizovat, při krácení se přepočítá automaticky)
 • Poznámka - řetězec lze vyplnit jakýmkoliv textem, poznámkou ke stravnému
 • Počet bezplatně poskytnutých jídel - jestliže bylo zaměstnanci na pracovní cestě bezplatně poskytnuto jídlo charakteru snídaně, oběda nebo večeře, zde zaškrtněte jejich počet pro den, za který je stravné počítané. Následně po uložení dojde k automatickému přepočtu výše stravného.

Poznámka:

V případě krácení stravného se částky přepočítávají automaticky, není nutné znovu pouštět automatický dopočet.

Pokud je přesto z nějakého důvodu potřeba vypočítané částky stravného přepočítat (např. chybné neaktualizované částky stravného v číselníku, chybně vyplněná doba odjezdu nebo příjezdu apod.), je nutné opravit vstupní údaje (aktualizovat číselník, opravit v Průběhu cesty datum a hodinu odjezdu nebo příjezdu apod.). A po jejich opravení spustit v Průběhu cesty znovu automatický výpočet. Nelze aktualizovat ručně. Vždy doporučujeme výsledné částky překontrolovat.

Náhrady za vozidlo

Náhrady za vozidlo jsou automaticky dopočítávány po zadání všech údajů v Průběhu cesty. V záložce Náhrady za vozidlo, která pracuje s tabulkou c0auv, jsou jednotlivé výpočty zapsány a některé údaje se dají aktualizovat.

 • Datum - datum dne, kdy došlo k nároku na úhradu základních náhrad a spotřebovaných pohonných hmot za použití vlastního vozidla na pracovní cestě, nelze aktualizovat
 • Celková částka - celková výše náhrad náležející zaměstnanci za konkrétní den za použití vlastního vozidla pro pracovní účely, nelze aktualizovat
 • Částka základních náhrad - jedná se o základní náhradu za každý ujetý km vlastním vozidlem pro pracovní účely. Výše této náhrady za 1 km je daná výhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí, vyhlašuje se zpravidla k 1. 1. na celý rok dopředu a v našem systému ji najdete v Číselníku základních náhrad c0nahrady. Vypočítané základní náhrady jsou násobkem počtu ujetých km a této částky. Ručně nelze aktualizovat.
 • Částka za čerpané pohonné hmoty - tato částka se vypočítává podle vzorce pro výpočet spotřebovaného paliva. Používají se údaje: zadaná spotřeba v technickém průkazu (hodnota je uvedena v tabulce Vozidla), počet ujetých km a cena za litr pohonných hmot. Vypočítanou částku nelze aktualizovat
 • Poznámka - libovolný volně aktualizovatelný textový řetězec, není povinný

Poznámka:

Částka za čerpané pohonné hmoty se vypočítá podle vzorce: (průměrná spotřeba podle TP / 100) násobená cenou paliva a počtem ujetých km.

Průměrnou cenu paliva dostaneme tak, že sečteme všechny ceny za tankované palivo podle doložených účtenek (souvisejících s pracovní cestou) a podělíme počtem těchto cen.

Cenu čerpaného paliva je nutné doložit dokladem za nákup pohonných hmot, z kterého musí být znát souvislost s uskutečněnou pracovní cestou (ze stejného dne, z dne před nástupem na pracovní cestu apod.). Pokud nemá zaměstnanec doklad, kterým by dokázal nákup pohonné hmoty za požadovanou cenu, je pro výpočet částky za spotřebovanou pohonnou hmotu použita průměrná cena pohonných hmot vyhlašovaná Vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí na příslušný rok.

Průměrné ceny pohonných hmot jsou v našem systému evidovány v Číselníku průměrných cen pohonných hmot c0palivo.

Ostatní výdaje

Tabulka Ostatní výdaje - c0cesty3 slouží k evidenci veškerých výdajů vzniklých v souvislosti s pracovní cestou zaměstnance mimo stravné a náhrady za použití vlastního vozidla. Tyto výdaje se (spolu se stravným a náhradami za vozidlo) stávají součástí vyúčtování pracovní cesty. Typickými výdaji patřícími do této tabulky je např. jízdné ve veřejné dopravě, ubytování, parkovné, poplatek za školení apod.

 • Typ výdaje - uvádí, o jaký typ výdaje se jedná (jízdné, ubytování, ostatní, ….), jednotlivé typy výdajů jsou uvedeny v číselníku CVYDAJ, který najdete ve volbě Kmenová data, Parametry, Číselníky, Správa číselníků nebo v liště CP - Další nabídka
 • Typ zadání - uvádí formu, v jaké bude výdaj zadán, podrobnější vysvětlení níže, jednotlivé typy zadání jsou uvedeny v číselníku CZADANI, který najdete ve volbě Kmenová data, Parametry, Číselníky, Správa číselníků nebo v liště CP - Další nabídka
 • Datum výdaje - datum dne, kdy došlo k výdaji, který je uplatňován
 • Typ úhrady - jak byl výdaj uhrazen, zda v hotovosti nebo nějakou jinou formou, jednotlivé typy úhrady jsou uvedeny v číselníku CUHRADA , který najdete ve volbě Kmenová data, Parametry, Číselníky, Správa číselníků nebo v liště CP - Další nabídka. Pro výpočet nároků zaměstnance se berou v úvahu jen ty výdaje, které byly uvedeny jako platba v hotovosti. Pokud tedy zaměstnanec použije k úhradě např. vlastní soukromou platební kartu, je potřeba i zde uvést výdaj jako uhrazený v hotovosti. Ostatní výdaje hrazené např. kartou zaměstnavatele, jsou pouze pro evidenční.
 • Poznámka - libovolný text týkající se nároku zaměstnance
 • Částka - výše nárokované částky v Kč
 • Procento DPH - pokud je součástí výdaje i DPH uvedené na dokladu v procentech, je potřeba procento zadat zde
 • Základ daně - u některých typů zadání se zadává (je-li na dokladu základ daně a daň), jinak se dopočítává
 • Daň - výše DPH v Kč, je-li takto uvedena na dokladu, jinak se dopočítává

Typ výdaje

Pro typ výdaje jsou používány číselné kódy podle číselníku CVYDAJ , který je součástí komplexu číselníků v Základní části. Platí zde některá pravidla.

Typy výdajů do 100 (maximálně 99) jsou dané programově a nelze je měnit, přidávat ani rušit.

Kódy od 100 do 199 jsou určeny pro kategorii jízdné, např. jízdné bez DPH, jízdné s DPH nebo třeba zvláštní kód pro MHD apod. Záleží na potřebách a zvyklostech konkrétního zákazníka.

Podobně jako pro jízdné jsou vyčleněny kódy 200 - 299 pro výdaje za ubytování - lze uživatelsky modifikovat, ale musí se v tomto intervalu jednat o výdaje za ubytování.

Kódy 300 - 999 jsou určeny pro evidencí ostatních výdajů za různé další platby (telefon, parkovné, poplatek za školení, občerstvení, zavazadlo apod.). Tyto kódy jsou libovolně uživatelsky modifikovatelné.

Typ zadání

udává se některá z níže uvedených hodnot (číselník CZADANI ), pro aktualizaci jsou zpřístupněny jen ty položky, které ten který typ vyžaduje, ostatní jsou pro aktualizaci nepřístupné a dopočítávají se automaticky

 • C - pouze celková částka, bez DPH. Jedná se o platbu, kde není DPH uvedeno nebo uvedeno je, ale v organizaci se u tohoto druhu výdaje nerozúčtovává
 • P - na dokladu je uvedena celková částka a DPH je vyjádřeno %, asi nejběžnější typ zadání
 • K - na dokladu je uvedena celková částka a současně je také vyčísleno, kolik z celkové částky připadne v Kč na DPH, zadávají se obě částky
 • Z - na dokladu je uveden základ daně a % DPH, dopočítává se automaticky částka celková a DPH v Kč, méně obvyklá varianta
 • D - na dokladu je uveden základ daně a DPH, oboje v Kč, dopočítává se automaticky částka celková a % DPH, méně obvyklá varianta
 • O - plátce DPH osvobozen od daně, zadává se pouze celková částka (podobné jako u typu „C“)

Vyúčtování

Tato záložka je pouze informativní, nelze aktualizovat, jsou zde přehledně spočítány všechny nároky a výdaje zaměstnance ve výši, v jaké jsou zadány v tabulkách. Zaměstnanec si tak sám může překontrolovat své zadání, zda je vše v pořádku zadané, jestli mu něco nechybí nebo nezapomněl třeba zkrátit stravné.

Zaměstnanec tedy uvidí výši poskytnuté zálohy, souhrn všech náhrad, které mu náleží v souvislosti s pracovní cestou, vypočítaný rozdíl mezi zálohou a náhradami, zaokrouhlení tohoto rozdílu a částku, která zaměstnanci náleží k vyplacení nebo kterou musí doplatit v případě vyšší zálohy, nežli kolik činí nárokované náhrady.

V druhé tabulce jsou podrobněji rozepsány nárokované náhrady podle typu:

 • stravné
 • základní náhrady
 • náhrady za pohonné hmoty
 • jízdné
 • nocležné
 • ostatní náklady

Všechny tyto náhrady a nároky jsou kromě celkových částek rozepsány i na část, kterou platil zaměstnanec a bude mu v rámci vyúčtování cesty uhrazena, a na část hrazenou zaměstnavatelem (tam, kde byla zaměstnanci poskytnuta platební karta zaměstnavatele nebo poskytnuta třeba předem uhrazená jízdenka apod.).

Hromadné cestovní příkazy

V některých případech stále se opakujících pracovních cest lze využít z tzv. Hromadný cestovní příkaz. Tato možnost musí být předem nastavena v konfiguraci Cestovních příkazů, bez toho nelze hromadný cestovní příkaz zadat. Od běžného cestovního příkazu se hromadný při pořizování liší v některých částech.

 • v hlavičce hromadného cestovního příkazu musí být zaškrtnuto, že se jedná o hromadný cestovní příkaz
 • v případě hromadného cestovního příkazu se v hlavičce - Popis pracovní cesty nevyplňuje místo jednání a účel pracovní cesty, tyto položky se zadávají až jako součást průběhu cesty
 • do datumu konce cesty se uvádí poslední den, pro který platí hromadný cestovní příkaz (např. posledního v měsíci, poslední den v týdnu apod.)
 • v záložce Průběh cesty se je nutné zadat a od sebe odlišit jednotlivé cesty. U každé nové cesty je proto nutné zaškrtnout u prvního popisu, že se jedná o začátek cesty. Zároveň dojde automaticky k nastavení pořadového čísla cesty. Pak lze zadávat zbytek průběhu pro tu konkrétní cestu. Je vhodné si zkontrolovat, že všechny části průběhu jedné cesty mají stejné označení v položce pořadové číslo cesty. Pro příklad máme hromadný cestovní příkaz vystavený na týden od 1. 9. 2018 do 5. 9. 2018 pro řidiče služebního auta a ten uskuteční v té době 3 samostatné cesty (1., 2. a 4.). V průběhu cesty musí být každý den označen samostatným počátkem a pořadové číslo cesty bude pro 1.9. jedna, pro 2. 9. dvě a pro 4. 9. jako tři.
 • zároveň u věty označené jako počátek cesty u hromadného CP musí být vyplněny účel a místo jednání, které se u běžných cestovních příkazů zadává již v hlavičce
 • při zadání výpočtu stravného se podle označených začátků jednotlivých cest cestovní příkaz rozdělí na jednotlivé cesty a vypočítá stravné pro každou dílčí cestu zvlášť. Pokud by nebyly označeny začátky dílčích cest, stravné by se spočítalo jako by šlo o jednu vícedenní cestu. A to by bylo špatně.
 • podobně jako u výpočtu stravného se postupuje i u výpočtu náhrad za použití vlastního vozidla, pokud je u hromadného cestovního příkazu přikázaný způsob dopravy vlastní auto

V ostatních fázích zpracování cestovních příkazů se s hromadným cestovním příkazem pracuje jako s běžným cestovním příkazem. Ať už se jedná o tisky nebo třeba exporty do ostatních podsystémů.

Další požadované akce

Další nabídka - tento button nám umožní vstoupit i do jiných částí systému, jejich popis je uveden níže.

 • Číselník stravného - z této volby lze prohlédnou aktuální hodnoty propláceného stravného v tabulce C0stravne
 • Parametry krácení stravného - lze prohlížet parametry krácení stravného v tabulce C0kraceni
 • Číselník základních náhrad - z této volby lze prohlédnou aktuální hodnoty právě platných základních náhrad v tabulce C0nahrady
 • Průměrné ceny pohonných hmot - z této volby lze prohlédnou aktuální hodnoty právě platných průměrných pohonných hmot v tabulce C0palivo
 • Osoby - z této volby lze prohlížet tabulku osob Osoby
 • Vozidla - z této volby lze prohlížet tabulku vozidel J0voz, tato tabulka je součástí podsystému Doprava, ale lze ji využívat samostatně i pro podsystém Cestovní příkazy
 • Dopravní prostředky - umožňuje přístup do základního číselníku O0ciselnik, do číselníku Dopravní prostředky CDOPR
 • Typ výdaje - umožňuje přístup do základního číselníku O0ciselnik, do číselníku Typ výdaje CVYDAJ
 • Typ zadání částky - umožňuje přístup do základního číselníku O0ciselnik, do číselníku Typ zadání částky - CZADANI
 • Typ úhrady - umožňuje přístup do základního číselníku O0ciselnik, do číselníku Typ úhrady CUHRADA

Tisk- zobrazí nabídku dostupných tiskových sestav včetně formuláře Cestovní příkaz

 • Cestovní příkaz - formulář pro tisk cestovního příkazu
 • Cestovní příkaz 2 - formulář pro tisk cestovního příkazu podbarvený
 • Cestovní příkaz 1. část - první část formuláře slouží pro tisk povolení pracovní cesty před nástupem na pracovní cestu
 • Cestovní příkaz 2. část - druhá část formuláře cestovní příkaz slouží pouze pro tisk vyúčtování po návratu z pracovní cesty
 • Výkaz jízd - sestava pracovních cest uskutečněných vlastním vozidlem, výběrová kritéria jsou období, RZ a osobní číslo zaměstnance, slouží i jako podklad pro zaplacení silniční daně
 • Počet jízd vlastním vozidlem - jedná se o přehled všech pracovních cest za období, kde bylo zaměstnanci povoleno vlastní vozidlo, tříděno podle jmen zaměstnanců
 • Přehled pracovní doby - podle zaměstnanců tříděná sestava za období, která počítá dobu na pracovních cestách, kterou lze podle zákona považovat za odpracovanou
 • Přehled spotřeby - sestava vypočítává spotřebované pohonné hmoty a počet ujetých km, lze tisknout pro všechny (tříděno podle RZ) nebo pro vybranou RZ, sestava se tiskne za vybrané období
 • Přehled povolených záloh - přehled povolených a vyplacených záloh za vybrané období. Sestava se dá tisknout pro tuzemské i zahraniční cestovní příkazy a třídí se podle měny a osobního čísla.
 • Optimalizace silniční daně - detailní sestava za období v rámci kalendářního roku. Počítá jízdy vlastním vozidlem a částku silniční daně, kterou by zaměstnavatel zaplatil za jednotlivé dny. Tuto částku porovnává s poměrnou částí roční silniční daně pro dané vozidlo. Počet jízd je vytištěn po měsících a potom následuje rekapitulace.
 • Optimalizace silniční daně 2 - součtová sestava za období v rámci kalendářního roku. Počítá jízdy vlastním vozidlem a částku silniční daně, kterou by zaměstnavatel zaplatil za jednotlivé dny. Tuto částku porovnává s poměrnou částí roční silniční daně pro dané vozidlo. Tiskne se jenom rekapitulace.
 • Optimalizace silniční daně - excel je varianta první detailní sestavy s tím, že výstup není na tiskárnu, ale do excelovského souboru.
 • Opis exportního souboru do Financí - kontrolní opis souboru, který se vytváří při exportu dat do Finančního účetnictví pomocí dávkového zpracování - platí pro Fú Close
 • Opis exportního souboru do Mezd - kontrolní opis souboru, který se vytváří při exportu dat do Mezd pomocí dávkového zpracování