Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:c0:c0_param [2016/07/15 11:52]
orsoftopen:c0:c0_param [2020/01/06 11:39] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Parametry ======
 +
 +
 +V Cestovních příkazech je používáno pro obsluhu systému několik číselníků a nastavení, které jsou společné pro tuzemské i zahraniční cestovní příkazy
 +
 +
 +    * Číselník stravného
 +    * Parametry krácení stravného
 +    * Číselník základních náhrad
 +    * Průměrné ceny pohonných hmot
 +    * Číselník zahraničního stravného
 +    * Vozidla ​
 +    * Kategorie vozidel
 +    * Forma vlastnictví vozidel
 +    * Druhy PHM
 +    * Konfigurace Cestovních příkazů
 +
 +
 +===== Číselník stravného =====
 +
 +
 +Číselník stravného je využíván pro automatické dopočítávání částek stravného na tuzemské pracovní cestě. V číselníku je uvedeno datum platnosti, od kdy hodnoty platí, a pak jednotlivé částky pro určená časová pásma. Pro každé časové pásmo jsou uváděny tři částky. První, nazvaná Výše sazby v pásmu, je částka, kterou se organizace rozhodne svým zaměstnancům vyplácet.
 +
 +
 +Další dvě částky Povolené rozpětí sazeb jsou dané Vyhláškou ministerstva financí a jedná se o dolní a horní hranici stravného, kterou mohou vyplácet svým zaměstnancům zaměstnavatel,​ který je státem, územním samosprávným celkem, státním fondem, příspěvkovou organizací,​ jejíž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů nebo školskou právnickou osobou zřízenou podle školského zákona. Dále jen "​rozpočtové organizace"​.
 +
 +
 +Ostatní organizace, dále "​podnikatelské organizace",​ mohou poskytovat stravné i vyšší. Je ale potřeba si uvědomit, že na část stravného poskytnutého nad horní hranici závazně stanovenu v §173 a §176 ZP musí být uplatněn zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 +
 +
 +Hodnoty stravného od 1. 1. 2020 jsou:
 +
 +
 +    * 87,- až 103,- Kč v časovém pásmu 5 - 12 hodin
 +    * 131,- až 158,- Kč v časovém pásmu nad 12 hodin do 18 hodin
 +    * 206,- až 246,- Kč v časovém pásmu nad 18 hodin
 +
 +===== Parametry krácení stravného =====
 +
 +
 +Zde se zadávají procenta, o která se krátí stravné za jedno bezplatně poskytnuté jídlo, které ​ má charakter snídaně, oběda nebo večeře. Zaroveň je uvedeno datum, od kdy tato úprava platí a je zde  možné zapsat i nějakou libovolnou poznámku. Procenta jsou rozdělena podle časových pásem a jak tuzemské, tak zahraniční cesty mají svoje vlastní hodnoty. Zatím jsou stejné, ale nelze vyloučit, že se někdy v budoucnu mohou lišit.
 +
 +
 +Procenta jsou rozdělena podle jednotlivých časových pásem a v současné době platí ​ hodnoty 70% pro časové pásmo 5 - 12 hodin, 35% pro časové pásmo nad 12 až 18 hodin a 25% pro pásmo nad 18 hodin jak pro tuzemsko, tak pro zahraničí.
 +
 +
 +Podnikové organizace mohou samozřejmě určit i jiné, ​ nižší procento krácení, ale je nutné počítat s tím, že se jedná o stejný princip, jako když je stanoveno vyšší stravné nad limit (u zaměstnance je rozdíl příjmem).
 +
 +===== Číselník základních náhrad =====
 +
 +
 +Číselník základních náhrad je využíván pro automatické dopočítávání náhrad při použití vlastního vozidla na pracovní cestě. V číselníku je uvedeno datum platnosti, od kdy hodnoty platí, a pak jednotlivé částky pro jednotlivé kategorie vozidel. Pro každou kategorii vozidel jsou uvedeny dvě částky - poskytovaná organizací a minimální sazba upravovaná každoročně Vyhláškou Ministerstva financí. Je-li částka poskytovaná organizací totožná s vyhlášenou,​ není potřeba vyplňovat druhé hodnoty.
 +
 +
 +Podnikatelské organizace mohou poskytovat základní náhrady i vyšší. Je ale potřeba si uvědomit, že na tu část základních náhrad poskytnutých nad vyhlašované minimum podle §157 ZP musí být uplatněn zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 +
 +
 +Minimální výše základních náhrad od 1. 1. 2020 je:
 +
 +
 +    * u jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč
 +    * u osobních vozidel 4,20 Kč
 +    * dvojnásobná výše sazby pro osobní vozidla je stanovena pro nákladní vozidla, autobusy, traktory
 +    * u použitého přívěsu zvýšení sazby o 15%
 +
 +===== Průměrné ceny pohonných ​ hmot =====
 +
 +
 +Tento číselník je využíván v kombinaci s číselníkem automobilů. V číselníku automobilů je uveden druh pohonných hmot, v číselníku ceny paliva je uvedena průměrná cena za 1 litr pohonné hmoty, která je vyhlašována vždy na začátku roku Vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí.
 +
 +
 +Zaměstnanec,​ kterému je přikázáno uskutečnit pracovní cestu vlastním vozidlem, je povinen k vyúčtování přinést doklad o nákupu pohonné hmoty, z kterého je patrná souvislost s pracovní cestou. Pokud zaměstnanec z nějakého závažného důvodu doklad nemá, jsou pro výpočet náhrad použity právě zde uváděné průměrné ceny pohonných hmot.
 +
 +
 +Ceny platné od 1. 1. 2016 jsou:
 +
 +
 +    * benzín automobilový 95 oktanů 29,70
 +    * benzín automobilový 98 oktanů 33,00
 +    * motorová nafta 29,50
 +
 +
 +===== Účetní předpisy pro Finanční účetnictví =====
 +
 +
 +V případě, že chcete provádět export výdajů z cestovních příkazů přímo do podsystému Finanční účetnictví,​ je potřeba k tomu mít vyplněnou tabulku C0kontace - účetní předpisy pro Finanční účetnictví. Účetní předpis musí být vyplněn pro každý druh pohybu z číselníku CVYDAJ, který se v cestovních příkazech používá. Předpisy se zadávají dle zvyklostí každé firmy, proto je číselník plně ve správě uživatele.
 +
 +
 +    * kód pohybu (výdaje) - výběr kódu výdaje z tabulky Druh výdajů - CVYDAJ, pro který bude zadáván účetní předpis
 +    * příznak tuzemsko/​zahraničí - vyplní se buď "​T"​ nebo "​Z"​ podle toho, jestli se tento předpis používá pro zaúčtování tuzemského nebo zahraničních cestovního příkazu
 +    * druh PPV - pro zaúčtování výdajů společníků je druh PPV = 8, v ostatních případech 0
 +