Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Majetek

Podsystém Majetek je určen pro legislativně správnou a dokladovanou evidenci majetku organizace a vedení databáze účetních, daňových, statistických, technicko-výrobních a obecně evidenčních informací. Logickými vazbami je spjat s příslušnými navazujícími celky IS Orsoft Open.

Základní úlohou podsystému Majetek je Evidence dlouhodobého majetku. Volitelnými skupinami úloh jsou:

  • Operativní evidence drobného majetku (neinvestičního)
  • Plánování odpisů
  • Účtovací maska majetku
  • Inventarizace pomocí čárového kódu

Podsystém Majetek umožňuje automatizovat zařazení, vyřazení, převody a další pohyby majetku organizace, práci s opravnými položkami majetku, vše na základě předdefinovaných souvztažností.

Evidence dlouhodobého majetku obsahuje všechny důležité údaje evidenční, účetní a daňové, údaje technické a údaje pro vedení evidence daní z nemovitostí a silniční daně a to pro všechny typy organizací s různým organizačním členěním. Daňové (a volitelně i účetní) údaje jsou vázány na číselníky CZ-CPA a CZ-CC, což zaručuje konzistenci a průhlednost evidence. Umožňuje se rovněž rozsáhlé vedení evidence příslušenství k inventárním číslům také s vazbami na inventarizace. Podsystém Majetek uživateli umožňuje tisk rozsáhlého spektra tiskových a dalších výstupů včetně tzv. formulářových výstupů (protokoly o zařazení, vyřazení, inventární karty atd.).

Řada speciálních úloh umožňuje provádění nadstandardních akcí přímo uživatelem (hromadné změny organizační struktury, umístění, ..), ošetřeny jsou též případy mimořádných daňových uzávěrek. K inventárním číslům lze pořizovat volné poznámky, pomocí převodníku dokumentů lze mít k dispozici jakékoliv dokumenty v elektronické podobě (smlouvy, fotografie, plánky, nákresy), které k danému majetku přísluší, na neelektronické dokumenty lze učinit odkazy. V systému je zabudována příprava pro vazbu na GIS.

Veškeré účetní a daňové pohyby (účetní změny, pořízení, vyřazení, přeúčtování ap.) a také důležité neúčetní změny jsou obsahem změnového souboru, což tvoří základ plné dokladovosti systému.

Rozsáhlý systém tzv. “registrů” umožňuje přehlednou práci s doplňkovými, technickými ap. údaji podle druhu majetku. Navíc tyto registry jsou mezi sebou datově provázány. Nejrozsáhlejší jsou informace o nemovitostech - parcelách, budovách a stavbách.