Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Účtovací maska majetku

Zde popisovaná skupina úloh jako taková slouží k vytváření tzv. účtovací masky, která je uplatňována při výpočtu účetních odpisů v dlouhodobém majetku a také při rozpouštění transferů u rozpočtových organizací. Pokud existuje maska, která se má použít (tzn. je tak označena v konfiguraci na záložce Odpisy), pak procedura výpočtu účetních odpisů v dlouhodobém majetku tuto masku přednostně použije, pokud je definována pro právě počítaný odpis nebo rozpouštěný transfer daného inventárního čísla a vytváří věty o odpisech a rozpouštěných transferech do změnového souboru dle procentuálního podílu tak, jak je uživatel předdefinoval v aktivní účetní masce.

Tato skupina úloh je určena k podpoře zpracování nákladového účetnictví v organizaci. Dovoluje rozpočítávat (a rozúčtovávat) jednotlivé účetní odpisy na různé dimenze (účty, útvary, zakázky, výrobky, činnosti…) tak, aby tyto náklady (odpisy) byly příslušně rozděleny mezi tyto dimenze. Datová náplň pro možnost takovéhoto rozdělení odpisů je dána obsahem příslušně uživatelem vyplněné a zvolené účtovací masky.

Pokud jde o rozúčtování odpisu, tento je třeba rozúčtovat v masce celý, tzn., že součet procent přidělených jednotlivým větám (kombinacím dimenzí) musí být 100. Rozpočítávání probíhá tak, že se v pořadí vět v masce vypočítávají z procent příslušné odpisy pro kombinace dimenzí, tyto se zaokrouhlují nahoru/dolů (od 0.5 nahoru), u poslední položky masky pro dané inventární číslo je odpis dopočítán jako zbytek chybějící do částky celkového odpisu uvedeného na kmenové větě.

Jak se maska vyplňuje ?

Pokud pouze účtujeme na další dimenze

Pokud chceme pouze celý odpis (spočtený při výpočtu odpisů pro dané inventární číslo) zaúčtovat na další dimenze, např. výrobek, vyplníme větu pro příslušné inventární číslo s tím, že bude pouze jedna (pořadové číslo 1) a bude obsahovat útvar a výrobek (př. také zakázku nebo činnost…), na něž se bude účtovat. Příklad vyplnění:

1.věta útvar - 02560

zakázka	    - 456
výrobek	    - 801000052001
činnost 	- 12
procento	- 100.0

Při výpočtu odpisů v Majetku se vytváří jeden doklad, při zaúčtovávání v Majetku je pak věta účtována na takto zadané nositele nákladů jednou účtovací větou.

Pokud rozúčtováváme odpis

Pokud potřebujeme jednu částku odpisu rozdělit mezi dimenze, je potřeba pro tento případ mít již připraveno rozdělení mezi dimenze. Pokud se rozúčtovává v rámci jedné dimenze, např. útvaru, pak počet vět masky pro dané inventární číslo je roven počtu útvarů, na něž hodláme částku rozúčtovat. Pokud se rozděluje tato částka jak např. mezi různé útvary, tak mezi různé zakázky, je potřeba mít zpracovánu tabulku, která zahrne možné kombinace a jim přiřazená procenta. Uvedeme příklad, kdy rozúčtováváme odpis mezi dva útvary (02560 - 60%, 02480 - 40%) a zároveň mezi tři zakázky (456 - 40%, 505 - 40% a 610 - 20%). Do masky musíme zahrnout všechny kombinace (pro jednoduchost příkladu neuvažujeme výrobek, činnost…):

Příklad:

1. věta útvar - 02560 zakázka - 456 procento - 24.0 (40% z 60)

2. věta útvar - 02560 zakázka - 505 procento - 24.0 (40% z 60)

3. věta útvar - 02560 zakázka - 610 procento - 12.0 (20% z 60)

4. věta útvar - 02480 zakázka - 456 procento - 16.0 (40% z 40)

5. věta útvar - 02480 zakázka - 505 procento - 16.0 (40% z 40)

6. věta útvar - 02480 zakázka - 610 procento - 8.0 (20% z 40)


Celkem - 100 %

Samozřejmě, kombinacemi více nositelů nákladů se vše komplikuje, je to ale zvládnutelné.

Pokud nepoužíváme např. výrobek nebo činnost (nebo zakázku), pak tyto položky nevyplňujeme.

Rozpouštění transferů

Za pomoci skupiny úloh Účtovací maska majetku je umožněno rozpouštět více různých transferů k jednomu inventárnímu číslu.

Navržený postup pro příklad 3 různých transferů:

 • na danou inv.kartu postupně přes účetní změny (94 - doúčtování transferu) přidělit ony 3 transfery a to jednotlivě, aby bylo možno jednotlivé obnosy ve změnovém souboru sledovat a specifikovat jejich zaúčtování.
 • v konfiguraci Majetku na záložce „Odpisová“ zadat Vazbu na transfery za pomoci speciálního čísla účtovací masky.
 • dále si v záložce „Masky“ jednotlivě zadat k danému inv.číslu 3 samostatné věty masky a to s procentuelním vyjádřením jednotlivého podílu výše transferu vůči celkové výši transferu
 • při výpočtu odpisů, kdy zároveň probíhá rozpouštění transferů, se na kmenové větě zobrazí celková měsíční částka rozpuštěného transferu (ve vazbě na celkovou částku měsíčního odpisu), nicméně ve změnovém soubory jsou zapsány 3 jednotlivé rozpuštěné transfery ve výši odpovídající procentuelnímu podílu z celkové částky, jejich souvztažnost se liší na posledních třech místech pořadím z účtovací masky (001/002/003), tím pádem je možno rozlišit jejich zaúčtování (PAP)
 • v sestavách z kmenového souboru se vyskytuje celková částka rozpuštěného transferu, v sestavách ze změnového souboru jednotlivé obnosy