Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Operativní evidence drobného majetku v spotřebě

Volba umožňuje v závislosti na přidělených oprávněních prohlížet a měnit data v evidenci dlouhodobého majetku.
Obecný vzhled a ovládání aplikace Orsoft Open je uveden v základní části – základy obsluhy – ovládání.
V evidence dlouhodobého majetku je prvním řádku záhlaví pořizovacího okna uvedeno aktuální období zpracování evidence dlouhodobého majetku, v dalším řádku jsou pak zobrazeny ikony zpřístupňující možné operace.

Ikony v záhlaví pořizovací obrazovky

V levé části jsou umístěny ikony, které se používají standardně v celém Orsoft Open.
Zde je odkaz na popis standardních ikon – Základní část – základy obsluhy – ovládání:

V pravé části jsou ikony určené pro podsystém:

Čtyřlístky - umožňují filtrovat v Operativní evidenci podle různých hledisek:

 • Vše - tj. živá kmenová data plus úbytky za celou historii OE
 • Jen živá kmenová data
 • Jen úbytky za celou historii OE

Změny - zobrazí změnové záznamy aktuálního roku všech inventárních čísel.
Hromadné změny- zde se provádí hromadné změny, např. změna útvaru nebo umístění.


Pořizované a zobrazované údaje

 • Inventární číslo - jednoznačné numerické 12-místné číslo majetku, při zadání již existujícího inventárního čísla se nabídne nejbližší další
 • Útvar - kód organizačního členění pro podnikatelské organizace - vazba na číselník útvarů okutv
 • Název - název položky drobného majetku ve spotřebě
 • Klíč pohybu - kód posledního pohybu na kartě OE (dle číselníku g0zpooe)
 • Datum zařazení - datum zařazení ve formátu datetime
 • Datum vyřazení - datum vyřazení ve formátu datetime
 • Číslo dokladu - číslo dokladu např. pro zařazení majetku, editovatelné uživatelem
 • Umístění - položka pro lokalizaci majetku z hlediska inventarizace, šestimístná, volitelná vazba na číselník g0umi
 • Odpovědná osoba - položka pro lokalizaci odpovědné osoby za položku DM, až šestimístná, volitelná vazba na číselník osoby
 • Klasifikace - zatřídění, vazba na číselník g0kla
 • Výrobní číslo - výrobní číslo pro neinvest.majetek
 • Typ - typ nebo také druhotná klasifikace OE
 • Klasifikace 2 - další možné zatřídění, bez vazby na číselník
 • počet kusů - počet kusů v rozsahu od 1 do 99999
 • cena za kus - pořizovací cena jednoho kusu
 • cena celková - pořizovací cena jednoho kusu vynásobená počtem kusů, pouze zobrazovaný údaj
 • hodnotové údaje 1, 2 - numerická pole