Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:g0:g0_uvod [2019/03/19 12:30] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Majetek ======
 +
 +
 +
 +Podsystém Majetek je určen pro legislativně správnou a dokladovanou evidenci majetku organizace a vedení databáze účetních,​ daňových, statistických,​ technicko-výrobních a obecně evidenčních informací. Logickými vazbami je spjat s příslušnými navazujícími celky IS Orsoft Open.
 +
 +Základní úlohou podsystému Majetek je **Evidence dlouhodobého majetku**. ​
 +Volitelnými skupinami úloh jsou:
 +     * **Operativní evidence drobného majetku** (neinvestičního)
 +     * **Plánování odpisů**
 +     * **Účtovací maska majetku**
 +     * **Inventarizace pomocí čárového kódu**
 +
 +Podsystém Majetek umožňuje automatizovat zařazení, vyřazení, převody a další pohyby majetku organizace, práci s opravnými položkami majetku, vše na základě předdefinovaných souvztažností. ​
 +
 +Evidence dlouhodobého majetku obsahuje všechny důležité údaje evidenční,​ účetní a daňové, údaje technické a údaje pro vedení evidence daní z nemovitostí a silniční daně a to pro všechny typy organizací s různým organizačním členěním.
 +Daňové (a volitelně i účetní) údaje jsou vázány na číselníky CZ-CPA a CZ-CC, což zaručuje konzistenci a průhlednost evidence. Umožňuje se rovněž rozsáhlé vedení evidence příslušenství k inventárním číslům také s vazbami na inventarizace.
 +Podsystém Majetek uživateli umožňuje tisk rozsáhlého spektra tiskových a dalších výstupů včetně tzv. formulářových výstupů (protokoly o zařazení, vyřazení, inventární karty atd.).
 + 
 +Řada speciálních úloh umožňuje provádění nadstandardních akcí přímo uživatelem (hromadné změny organizační struktury, umístění,​ ..), ošetřeny jsou též případy mimořádných daňových uzávěrek. K inventárním číslům lze pořizovat volné poznámky, pomocí převodníku dokumentů lze mít k dispozici jakékoliv dokumenty v elektronické podobě (smlouvy, fotografie, plánky, nákresy), které k danému majetku přísluší,​ na neelektronické dokumenty lze učinit odkazy. V systému je zabudována příprava pro vazbu na GIS.
 +
 +Veškeré účetní a daňové pohyby (účetní změny, pořízení,​ vyřazení, přeúčtování ap.) a také důležité neúčetní změny jsou obsahem změnového souboru, což tvoří základ plné dokladovosti systému. ​
 +
 +Rozsáhlý systém tzv. “registrů” umožňuje přehlednou práci s doplňkovými,​ technickými ap. údaji podle druhu majetku. Navíc tyto registry jsou mezi sebou datově provázány. Nejrozsáhlejší jsou informace o nemovitostech - parcelách, budovách a stavbách.
 + 
 +
 +