Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Odběrná místa

Odběrná místa jsou základní datovou tabulkou ZISu. Zde se vede evidence o všech odběrných míst. Odběrné místo je jednoznačně identifikováno číslem, které se automaticky generuje při jeho založení.

Použité barevné rozlišení v browse

Barva řádku

 • bílá - aktivní odběrné
 • šedá - neaktivní odběrné místo

Pořizované/ zobrazované údaje

Uživatel s profilem „vyjadřovač“ může editovat pouze fiktivní odběrné místo a údaje Obec,Ulice,Číslo popisné/orientační, příznaky Vodné,Stočné,Dešťová.

Základ (záložka)

Základní údaje

 • Odběrné místo - identifikace odběrného místa, generuje se automaticky, je vytvořeno z čísla obce(5 míst) + první volné číslo v pořadí(4 místa).
 • Obec - číslo a název obce dle Číselníku obcí.
 • Ulice - číslo a název ulice dle Číselníku ulic.
 • Číslo popisné/orientační
 • Stav odběrného místa - označení stavu odběrného místa dle Číselníku stavů Odběrných míst (aktivní,fiktivní,zrušené,…).

Některé použité stavy odběrných míst:
1 - Aktivní – označení funkčního odběrného místa, kód 1 je testován na mnoha místech, kde je potřeba používat aktivní odběrné místo - označení aktivního odběrného místa kódem 1 je povinné.
2 - Fiktivní - označené připravovaného prozatím nefunkčního odběrného místa, je potřebné např. pro Vývojáře pro zadání vlastností odběrného místa.
3 - Zrušené - zrušené neaktivní odběrné místo, tento kód je na několika místech testován.

 • Periodicita odečtu - četnost odečtu (Měsíční, Čtvrtletní, Půlroční, Roční).
 • Období odečtu - specifické označení pro výběr do odečtů (např. 10=měsíc, 51=rok). Automaticky se přednastaví podle Periodicity odečtu.
 • Měsíc plán. odečtu - předpokládaný měsíc plánovaného provedení odečtu.
 • Způsob výpočtu - znak pro označení různých variant výpočtu množství (např. 2=procento, 5=pevná množství).

Způsob výpočtu 1:
Při způsobu výpočtu 1 se nepředpokládá na odběrném místě žádná vyjímka od standardního odečtu. Na základě naměřeného vodného se standardně ve stejné výši vypočítá stočné apod. V případě vyplněného procenta na položce smlouvy se do odečtů a faktury upraví množství na základě naměřeného stavu a nastaveného procenta. Procento může být nastaveno jak kladné tak záporné.

Způsob výpočtu 2 a 3:
Při způsobu výpočtu 2 nebo 3 (v Orsoftu je to jedno, z minulého IS bylo rozdělení převzato a ponecháno) se může ve smlouvě přednastavit tzv. procentuální rozdělení naměřeného vodného do více položek - např. 50 : 50, nebo 80 : 15 : 5 - s možností nastavení různých klasifikací (domácnost, průmysl,…).

Způsob výpočtu 4 a 5:
Při způsobu výpočtu 4 nebo 5 (v Orsoftu je to jedno, z minulého IS bylo rozdělení převzato a ponecháno)
se může ve smlouvě přednastavit využití tzv. „pevně zadaného“ množství k odečtu, které rozdělí naměřený odečet do 2, maximálně do 3 položek, přičemž zbytek do naměřeného stavu se automaticky dopočte u položek, které mají zaškrtnuté pole „Příznak“ .

 • Odečtová oblast - oblast dle Číselníku odečtových oblastí.
 • Znak fakturace - převzatá hodnota z IS Kuznik.
 • Počátek fakturace - počátek fakturování odběrného místa.
 • Záloha Kč - záloha placená paušálně na odběrné místo.
 • Období dávky rok/měsíc - plánovaný rok a měsíc dávky.
 • Období odečtu rok/měsíc - plánovaný rok a měsíc odečtu.
 • Limit - maximální množství dodávané vody.

Odběratel

 • Číslo - kód a název odběratele z tabulky Odběratelů.
 • Jméno1 - jméno1 odběratele.
 • Jméno2 - jméno2 odběratele.
 • E-mail - e-mailová adresa odběratele.

Přerušení

 • Počátek akce - datum počátku přerušení.
 • Konec akce - datum konce přerušení.
 • Důvod přerušení - důvod přerušení dle Číselníku dúůvodů přerušení (havárie, neplatič, zrušení OM,…).
 • Akce ukončena - indikace ukončení akce přerušení.
 • Číslo vodoměru - vodoměr z tabulky Vodoměrů, kterého se přerušení týká.
 • Stav při přerušení - stav vodoměru na počátku přerušení.

Hlavní vodoměr

 • Číslo vodoměru - číslo hlavního vodoměru z tabulky Vodoměrů.
 • Stav - poslední odečtený stav na vodoměru.
 • Datum - datum posledního odečtu na vodoměru.

Nevyfakturované výměny

 • Číslo vodoměru - číslo vodoměru z tabulky Vodoměrů u kterého je nevyfakturovaná výměna.
 • Stav - poslední odečtený stav na vodoměru
 • Datum - datum posledního odečtu na vodoměru
 • Stav demontáže - poslední stav na vodoměru při demontáži
 • Datum - datum demontáže vodoměru

 • Vodné - indikace určení odběrného místa pro vodné
 • Stočné - indikace určení odběrného místa pro stočné
 • Dešťová - indikace určení odběrného místa pro dešťové vody
 • evidence v GIS - indikace přiřazení odběrného místa na mapě
 • tlačítko Tisk - tisk aktuálního odběrného místa do formuláře
 • tlačítko Zobrazení na mapě - zobrazení aktuálního odběrného místa na mapě (pokud zobrazení bylo vytvořeno)

Poslední fakturace - přehled poslední fakturace k odběrnému místu. Obsahuje seznam položek odečtů, které patří k fakturám s posledním (nejvyšším) datem vystavení. Pokud je faktura stornovaná, obsahuje seznam také příslušný dobropis. Stornovaná faktura je označena malým „s“ ve sloupci Storno, dobropis velkým „S“. Tlačítkem Faktura se zobrazí faktura k označenému řádku nebo k prvnímu řádku, není-li žádný označen.

Pokud se v položkách odečtů nenajde žádný záznam, hledají se položky faktur v tabulkách LQDK, LQDK1, což jsou data zkonvertovaná z původní aplikace (Kuzník). Původ zobrazených dat je rozlišen titulkem okna, tj. buď „Poslední fakturace - položky odečtů“ nebo „Poslední fakturace - položky faktur LQDK“.

 • tlačítko Faktura - zobrazení označené faktury

Zařazení do skupin - zařazení odběrného místa do jedné nebo více skupin

Přípojky (záložka)

Parametry přípojek

 • Vodovodní
  • Parcela - umístění vodovodní přípojky.
  • Délka - délka vodovodní přípojky.
  • Materiál - materiál vodovodní přípojky dle Číselníku materiálů přípojek.
  • Velikost - velikost vodovodní přípojky dle Číselníku velikostí přípojek.
  • Příznak
  • Katastr - umístění přípojky z Číselníku katastrálních území.
  • Vlastník vodovodní přípojky - číslo a jméno majitele z Číselníku vlastníků.
 • Kanalizační
  • Parcela - umístění kanalizační přípojky
  • Délka - délka kanalizační přípojky.
  • Materiál - materiál kanalizační přípojky dle Číselníku materiálů přípojek.
  • Velikost - velikost kanalizační přípojky dle Číselníku velikostí přípojek.
  • Příznak
  • Katastr - umístění přípojky z Číselníku katastrálních území.
  • Vlastník kanalizační přípojky - číslo a jméno majitele z Číselníku vlastníků.

Vyjadřování - navrhované vlastnosti a určení odběrného místa

 • Vodné
 • Stočné
 • Dešťová
 • Studna
 • Lapol
 • ČOV
 • Žumpa
 • Ostatní

Seznam vyjadřování k odběrnému místu - seznam všech vyjádení k danému odběrnému místu.

Parametry (záložka)

Parametry odběrného místa

 • Druh stavby - označení odběrného místa dle Číselníku druhů staveb pro odběrné místo.
 • Počet osob - počet osob bydlících na odběrném místě.
 • Počet bytů - počet bytů na odběrném místě.
 • Další parametr 1 - další označení odběrného místa dle Číselníku druhů staveb pro odběrné místo.
 • Další parametr 2 - další označení odběrného místa dle Číselníku druhů staveb pro odběrné místo.
 • Další parametr 3 - další označení odběrného místa dle Číselníku druhů staveb pro odběrné místo.
 • Předpokládaný odběr - předpokládané odebírané množství.
 • Přístup k uzavření vody - označení přístupu dle Číselníku přístupů k uzavření vody.
 • Průměrná spotřeba - průměrné odebírané množství.
 • počítana od do - počátek a konec období pro výpočet průměrné spotřeby.
 • Nové číslo OM - nové číslo odběrného místa, pokud se přečíslovává - resp, pokud se například srážkové vody převádí na nové místo, tak aby zůstala vazba pro původní historická data.
 • Vlastní zdroj vody - označení odběrného místa s vlastním zdrojem vody.

Lokace

 • Pásmo - kód oblasti dle Číselníku oblastí.
 • Majitel - kód a název majitele z tabulky Odběratelů.
 • Investor - kód a název investora z tabulky Odběratelů.

Odběratel pro odečet ZVK

 • Číslo - kód a název odběratele pro odečet ZVK z tabulky Odběratelů.
 • Jméno1 - jméno1 odběratele pro odečet ZVK.
 • Jméno2 - jméno1 odběratele pro odečet ZVK.
 • E-mail - e-mailová adresa odběratele pro odečet ZVK.

Poznámky (záložka)

 • kód - kód poznámky dle Číselníku poznámek.
 • text - stručná poznámka k odběrnému místu
 • Poznámka pro odečítače 1
 • Poznámka pro odečítače 2
 • Fakturační poznámka
 • Poznámka - podrobnější poznámka k odběrnému místu.

Položky smluv (záložka)

Zobrazí se všechny položky smluv pro aktuální odběrné místo.

Zálohy (záložka)

Zobrazí se všechny zaplacené zálohy pro aktuální odběrné místo.

Reklamace (záložka)

Zobrazí se všechny reklamace pro aktuální odběrné místo.

Hlášené (záložka)

Zobrazí se všechny hlášené dávky na dané odběrné místo.

Vodoměry (záložka)

Zobrazí se všechny vodoměry na daném odběrném místě.

Historie vlastníků (záložka)

Zobrazí se všichni předcházející vlastníci (podle změn, zapsaných v tabulce Změn na odběrném místě) pro dané odběrné místo.

Grafické znázornění faktur (záložka)

Grafické zobrazení faktur pro dané odběrné místo.

Nestandardní ikony

Hledat dle

Vyhledávání odběrných míst podle vybraného parametru.

 • Čísla OM
 • Čísla odběratele
 • Názvu odběratele
 • Čísla smlouvy
 • Čísla vodoměru
 • Obce, ulice a čísla popisného odběrného místa
 • Obce, ulice a čísla popisného
 • Poznámky

Tisk

 • Montážní list - nový - nový montážní list vodoměru, podrobný popis v nápovědě Vodoměrů.
 • Montážní list - výměna - montážní list pro výměnu vodoměru, podrobný popis v nápovědě Vodoměrů.
 • Tisky z odběrných míst
  • Tisk - Seznam odběrných míst - jednoduchý řádkový seznam odběrných míst s možností zadání parametrů výběru.
  • Tisk - Podrobný seznam odběrných míst - podrobnější seznam odběrných míst, každé odběrné místo na jedné stránce s možností zadání parametrů výběru.
  • Tisk - Aktuální odběrné místo - podrobný tisk aktuální věty odběrného místa.
  • Tisk - Odběrná místa - vodoměry - seznam vodoměrů na odběrných místech.
  • Tisk - Odběrná místa - odečty - seznam odečtů na odběrných místech.
  • Tisk - Fiktivní odběrná místa - seznam fiktivních odběrných míst.
  • Tisk - Zaktivněná odběrná místa za aktuální měsíc - seznam odběrných míst zaktivněných v aktuálním měsíci.
  • Tisk - Zaktivněná odběrná místa za minulý měsíc - seznam odběrných míst zaktivněných v minulém měsíci.
  • Tisk - Zaktivněná odběrná místa za 3 minulé měsíce - seznam odběrných míst zaktivněných v minulých 3 měsících.
  • Tisk - Odběrná místa bez smlouvy - seznam odběrných míst bez smlouvy.
  • Tisk - Přerušená odběrná místa - seznam aktuálně přerušených odběrných míst.
  • Tisk - Historie přerušení na odběrných místech - historie přerušení na jednotlivých odběrných místech.
  • Tisk - Odběrná místa s problémovými odběrateli
 • Tisky číselníků Odběrných míst
  • Tisk - Seznam majitelů odběrných míst - seznam majitelů na odběrných místech.
  • Tisk - Seznam stavů odběrných míst - seznam stavů na odběrných místech.
  • Tisk - Seznam pásem odběrných míst - seznam pásem na odběrných místech.
  • Tisk - Seznam velikostí přípojek odběrných míst- seznam velikostí přípojek na odběrných místech.
  • Tisk - Seznam materiálů přípojek odběrných míst- seznam matriálů přípojek na odběrných místech.
  • Tisk - Seznam uzávěrů odběrných míst - seznam uzávěrů na odběrných místech.
  • Tisk - Seznam poznámek odběrných míst - seznam poznámek na odběrných místech.
 • Archiv vodoměrů odběrných míst- seznam vodoměrů na jednotlivých odběrných místech.
 • Export do Excelu - podrobný export odběrných míst s možností zadání parametrů výběru.
 • Export odběrných míst za SR a provoz 2 do Excelu - export odběrných míst srážkových za provoz 2.
 • Export odběrných míst s vodoměrem do Excelu - export pouze odběrných míst s vodoměrem
 • Export odběrných míst s paušálem na vodné nebo stočné do Excelu - export pouze odběrných míst s paušálem na vodné nebo stočné.
 • Export historie přerušení na odběrných místech do Excelu - podrobný export historie přerušení.

Další nabídka

 • Montážní list - nový - nový montážní list vodoměru, podrobný popis v nápovědě Vodoměrů.
 • Montážní list - výměna - montážní list pro výměnu vodoměru, podrobný popis v nápovědě Vodoměrů.
 • Tisky z odběrných míst
  • Tisk - Seznam odběrných míst - jednoduchý řádkový seznam odběrných míst s možností zadání parametrů výběru.
  • Tisk - Podrobný seznam odběrných míst - podrobnější seznam odběrných míst, každé odběrné místo na jedné stránce s možností zadání parametrů výběru.
  • Tisk - Aktuální odběrné místo - podrobný tisk aktuální věty odběrného místa.
  • Tisk - Odběrná místa - vodoměry - seznam vodoměrů na odběrných místech.
  • Tisk - Odběrná místa - odečty - seznam odečtů na odběrných místech.
  • Tisk - Fiktivní odběrná místa - seznam fiktivních odběrných míst.
  • Tisk - Zaktivněná odběrná místa za aktuální měsíc - seznam odběrných míst zaktivněných v aktuálním měsíci.
  • Tisk - Zaktivněná odběrná místa za minulý měsíc - seznam odběrných míst zaktivněných v minulém měsíci.
  • Tisk - Zaktivněná odběrná místa za 3 minulé měsíce - seznam odběrných míst zaktivněných v minulých 3 měsících.
  • Tisk - Odběrná místa bez smlouvy - seznam odběrných míst bez smlouvy.
  • Tisk - Přerušená odběrná místa - seznam aktuálně přerušených odběrných míst.
  • Tisk - Historie přerušení na odběrných místech - historie přerušení na jednotlivých odběrných místech.
  • Tisk - Odběrná místa s problémovými odběrateli
 • Tisky číselníků Odběrných míst
  • Tisk - Seznam majitelů odběrných míst - seznam majitelů na odběrných místech.
  • Tisk - Seznam stavů odběrných míst - seznam stavů na odběrných místech.
  • Tisk - Seznam pásem odběrných míst - seznam pásem na odběrných místech.
  • Tisk - Seznam velikostí přípojek odběrných míst- seznam velikostí přípojek na odběrných místech.
  • Tisk - Seznam materiálů přípojek odběrných míst- seznam matriálů přípojek na odběrných místech.
  • Tisk - Seznam uzávěrů odběrných míst - seznam uzávěrů na odběrných místech.
  • Tisk - Seznam poznámek odběrných míst - seznam poznámek na odběrných místech.
 • Vodoměry k odběrnému místu - prohlížení vodoměrů.
 • Odečty - prohlížení odečtů.
 • Zálohy - prohlížení záloh.
 • Faktury na odběrné místo- prohlížení faktur.
 • Reklamace - prohlížení reklamací.
 • Nový záznam komunikace TIC - vytvoření záznamu do TIC.
 • Zobrazení záznamů TIC odběrného místa - zobrazení TIC záznamů.
 • Zobraz v GISu - zobrazení odběrného místa v seznamu GIS
 • Změny na odběrných místech - pro aktuální odběrné místo - založení a editace zmeny pro aktuální odběrné místo.
 • Změny na odběrných místech - všechny - založení a editace zmeny pro všechny odběrná místa.
 • Rychlá Fa (převod do odečtů)
 • Neodečtená odběrná místa - zatím ve vývoji.

Hlášené

Pořízení hlášených stavů pro odběrné místo.

Odečty OM

Editace odečtů za dané odběrné místo.

Odečty ODB

Editace odečtů za daného odběratele.