Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Změna na odběrném místě

Změny na odběrných místech jsou základní datovou tabulkou ZISu. Zde se vede evidence o změnách majitele (plátce), adresy a sazby na odběrném místě.

Pořizované/zobrazované údaje

 • Odběrné místo - číslo odběrného místa dle tabulky Odběrných míst.
 • Obec - název obce umístění odběrného místa dle Číselníku obcí.
 • Ulice - název ulice umístění odběrného místa dle Číselníku ulic.
 • Periodicita odečtu - četnost odečtu (Měsíční, Čtvrtletní, Půlroční, Roční) dle zadání v tabulce Odběrných míst.
 • Hlavní vodoměr - hlavní vodoměr na odběrném místě.
 • Stav starý - poslední zapsaný stav vodoměru v tabulce Vodoměrů.
 • Datum - datum posledního záznamu.
 • Poslední fakturace VS - stav a datum poslední fakturace za vodné a stočné.
 • Poslední fakturace SR - stav a datum poslední fakturace za srážkové.
 • Poslední fakturace VP - stav a datum poslední fakturace za vodné paušálem.
 • Poslední fakturace SP - stav a datum poslední fakturace za srážkové paušálem.
 • Nevyfakturované výměny Vodoměr - číslo vodoměru pro který nebyla ještě provedena fakturace.

Odběratel starý - stávající odběratel na odběrném místě

 • Číslo - kód a název starého odběratele z tabulky Odběratelů.
 • Jméno1 - jméno1 odběratele
 • Jméno2 - jméno2 odběratele
 • Číslo smlouvy - číslo existující platné smlouvy starého odběratele pro odběrné místo, podle které se fakturuje.

Odběratel nový - nový odběratel, na kterého je odběrné místo převedeno

 • Číslo- kód a název nového odběratele z tabulky Odběratelů.
 • Jméno1 - jméno1 odběratele
 • Jméno2 - jméno2 odběratele
 • Číslo smlouvy - číslo nové smlouvy pro nového odběratele pro odběrné místo. Lze použít již existující smlouvu nebo se nevyplňuje a nová smlouva bude vytvořena převodem z původní smlouvy pro starého odběratele.

 • Datum předání - dohodnuté datum uskutečnění převodu
 • Typ změny - označení jaká změna na odběrném místě se uskuteční
  1. Změna plátce s fakturací - ještě nevyfakturované odečty se rozdělí na část před datumem předání pro starého odběratele a na část po datumu předání pro nového odběratele
  2. Změna plátce bez fakturace - všechny nevyfakturované odečty přebírá nový odběratel
  3. Změna adresy
  4. Změna sazby
 • Poznámka - poznámka zobrazovaná v protokolu o předání
 • Sazba pro obyvatelstvo
 • Sazba ostatní
 • … - poznámka pro zápis do TIC
 • zobrazený údaj Příznak blokace udává stav průběhu změny na OM podle jednotlivých kroků Další nabídky
  • S-Vytvořeny položky smlouvy - byl proveden 1. krok Smlouvy - převod starého odběratele na nového nebo Převod smlouvy při změněně Období odečtu.
  • G-Generovány dávky - byl proveden 2. krok Generování dávek (generování odečtů není indikováno)
  • P-Změna potvrzena - byl proveden závěrečný 4. krok Potvrzení změny na OM - zápis po vyfakturování. Po provedení tohoto kroku je nový odběratel/smlouva aktivní, starý odběratel/smlouva je deaktivován nebo ponechán aktivní podle situace, zda odběratel/smlouva má nebo nemá ještě další aktivní OM/položky smlouvy.

Vodoměry (možnost předávat až 9 vodoměrů na odběrném místě)

 • Číslo vodoměru - číslo předávaného vodoměru
 • Stav předání - stav vodoměru při předání
 • Poznámka - poznámka k předávanému vodoměru

Nestandardní ikony

Tisk

 • Tisk protokolu změny na odběrném místě - tisk protokolu o převzetí odběrného místa, změně adresy a sazby
 • Historie změn na odběrných místech
 • Export historie změn na odběrných místech do Excelu

Další nabídka

 • Smlouvy - převod starého odběratele na nového odběratele - 1. krok převodu. Ze smlouvy původního odběratele se vygeneruje buď nová smlouva a převezmou se platné položky nebo pokud je zadáno číslo nové smlouvy, přiřadí se převzaté položky k zadané nové smlouvě.
 • Změna na odběrném místě - generování dávek - 2.krok převodu. Vytvoření dávek pro předávané vodoměry při změně s fakturací. Pokud existují dávky po datumu předání může podle podmíneik dojít k jejich rozdělení pro starého a nového odběratele.
 • Dávky - pohled do tabulky Dávek.
 • Převod do odečtů - 3. krok převodu. Vytvoření odečtů z vygenerovaných dávek pro vodoměry nebo z položek smluv pro paušály.
 • Odečty na starého odběratele - pohled do tabulky Odečtů pro starého odběratele.
 • Odečty na nového odběratele - pohled do tabulky Odečtů pro nového odběratele.
 • Potvrzení změny na odběrném místě - zápis po vyfakturování - 4.krok převodu. Pokud jsou provedeny předchozí kroky převodu a jsou odečty vyfakturovány, provede se přepis odběratele na odběrném místě a vodoměru. Zkontroluje se starý odběratel a pokud již nemá jiné aktivní odběrné místo je označen jako neaktivní. Nový odběratel, pokud byl neaktivní je aktivován. Položky staré smlouvy jsou zablokovány pro fakturaci a pokud smlouva již nemá aktivní položky, je označena jako ukončená.
 • Pohled na smlouvy starého odběratele - pohled do tabulky Smluv starého odběratele.
 • Pohled na smlouvy nového odběratele - pohled do tabulky Smluv nového odběratele.
 • Odběratel starý a nový - pohled do tabulky Odběratelů.
 • !!!!! Změna na odběrném místě - všechny kroky - na vyzkoušení !!!!! - na vyzkoušení průchod postupně všemi kroky převodu.