Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Orsoft Open

Personalistika

Postupy zpracování

d0_rizeni_lz.jpg

Alter DB

MS SQL

1. Udělat zálohu databáze (dump!!!).

2. Vygenerování sql skriptu z projektu (*.eap). Se znalostí věci je dobré do skriptu nechat generovat jen ty tabulky, view, …, které nejsou v databázi již založené. Předpokládejme, že pokud tabulky v databázi existují, jsou ve správné struktuře. Databázové objetky za zakládají skriptem proto, že tabulky obsahují (mohou obsahovat) tzv. constraints, což je institut hlídající integritu dat (tedy to, že k řádku faktury existuje taky hlavička).

3. Z SQL skriptu se vymaže „dbo.“ . Jde o databázové schéma, což nevím (Kh.), co to přesně je. Kdyby ale jel nějaký uživatel pod jiným schematem, bylo by to špatně, kdyby tam „dbo.“ zůstalo. Vymazat se musí i „„dbo“.“ v tomto případě

"dbo".D1_INF_ZAMESTNANCE

Proč to tak EAP vyrábí, netuším. A také se musí vymazat "[" a "]" závorky.

POZOR na použití funkcí například ve view! MSSQL musí mít při použití funkce onen identifikátor „dbo.“ (případně jiný)!!!!

4. Ze skriptu je nutné vymazat constraints mezi DAMZD, DAPPV, DASRA, DAZME, DBNEU, DCZAM, TAKPD, TMSGrrmm, TRDANrr, TRELIrr, TRELIZrr a TRSUMrr, pokud ve skriptu existují. Takový constraint může vypadat třeba takto:

ALTER TABLE [DAMZD] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_DAMZD_oscis_DAIDO] FOREIGN KEY([oscis])
REFERENCES [dbo].[DAIDO] ([oscis])

S nimi (s constraints) nelze provést měsíční nebo roční uzávěrku.

5. V případě distribuovaného zpracování v COBOL Orsoftu založit view pro tabulky, s nimiž se standardně počítá, že jsou založeny v DB. Viz. příklad níže. Bez těchto základních tabulek se samozřejmě skripty, které tyto distribuované tabulky používají, neprovedou.

create view O4KATAL as select * from O4KAT12

6. Podívat se do tabulky OROLE, zda tam jsou nějaké záznamy. Pokud ano, tak je třeba zajistit, aby všechny hodnoty z pole „orole“ byly také v číselníku O1ROLE. Ty co tam nejsou tam jdou založit třeba následujícím skriptem:

insert into O1ROLE(orole, nazev, platnost) values ('ZAMESTNANEC', 'Zaměstnanec', 1)

7. Nejprve spustit altrovací skript v databázovém stroji na OSOBY (doplnění loginname, heslo, usruid, fqdn), OROLE (doplnění idpk, přidání položky 'impl' /dokud nebude zrušena z datového modelu/), O0REG (změna 'kl' a 'hodnota' na varchar/varchar2), případně na další tabulky, bude-li v budoucnu potřeba.

8. Následně spustit zakládací skript na nové tabulky. Zakládací skript zakládá constraints, na některé, před tímto skriptem již existující, tabulky, proto musí být altrovací skript proveden dříve než zakládací!!!

9. V již spuštěných skriptech není obsaženo view DBSTAV_EVID_AKT. To je chyba, má být v zakládacím skriptu, ale nyní není, tak se musí založit mimo.

10. V COBOL Orsoftu spustit na <ALT>+<R> postupně

jednou program

 • t0df_v.gnt pro vytvoření view DAZAR_FIRMA
 • t0dov_v.gnt pro vytvoření view TDOVO
 • t0fnd_v.gnt pro vytvoření view TFOND
 • t0odp_v.gnt pro vytvoření view TODPRAC

a v každém roce, za který existují vypočtené mzdy, jednou program

 • t0pre_v.gnt pro vytvoření hromady view s přesčasy.
Oracle

Platí všechno stejně, jen nezapomenout před prvním spuštěním klienta založit všem novým tabulkám (majícím idpk nebo orowid) vzniklým zákládacím skriptem sequence a triggery, které zařizují automatické plnění idpk (orowid) do věty, v případě jejího založení. Sequence má vypadat zhruba takto:

CREATE SEQUENCE D0_PL_ETYPE_S 
  INCREMENT BY 1 
  START WITH 1 
  NOMAXVALUE 
  MINVALUE 1 
	NOCYCLE 
	NOCACHE 
	NOORDER;

Trigger asi takto:

CREATE OR REPLACE TRIGGER TRG_D0_PL_ETYPE_S 
	BEFORE INSERT 
	ON D0_PL_ETYPE 
	FOR EACH ROW 
	BEGIN IF :NEW.idpk IS NULL THEN 
		SELECT D0_PL_ETYPE_S.NEXTVAL 
		INTO :NEW.idpk 
		FROM DUAL; 
	END IF; END;

Triggery i sequence by měly být součástí zakládacího skriptu, ale mně osobně se stalo (kh), že ačkoliv jsem to po EA požadoval, tak se mi do skriptu nevygenerovaly.

Instalace serveru

Pro běh aplikace je nutné, aby, na stroji, na kterém to má běžet, bylo nainstalováno JRE a vlastní serverová část aplikace. Rozběhnutí je již hračka. 8-)

Konfigurace serveru

V hibernate.properties je třeba nastavit připojení na databázi:

= MS SQL =

hibernate.connection.driver_class=com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver
hibernate.connection.url=jdbc:sqlserver://dsklad;databaseName=souboryts1_11
hibernate.connection.username=[login]
hibernate.connection.password=[heslo]
hibernate.dialect=cz.ortex.model.util.OrtexSQLServerDialect

= Oracle =

hibernate.connection.driver_class=oracle.jdbc.driver.OracleDriver
hibernate.connection.url=jdbc:oracle:thin:@ortexe:1521:ortexe
hibernate.connection.username=[login]
hibernate.connection.password=[heslo]
hibernate.dialect=cz.ortex.model.util.OrtexOracle10gDialectDo adresáře lib se musí umístit soubor install.xml, který obsahuje informace o tom, co má zákazník zakoupeno a také id firmy, na které mohou reagovat programy.

Tento soubor install.xmlmusí být vygenerován tady v Ortexu, protože obsahuje crc kód. Venku jej nikdo neupraví, bez něj Orsoft Open nefunguje! Myslete na to před tím, než pojedete k zákazníkovi!!!
V souborech log4j.properties a logging.properties je třeba nastavit správný adresář na serveru, kam se budou zapisovat případné výjimky.
Pak už jen stačí server spustit. Když se nám po chvíli zobrazí porty, máme vyhráno.


Je vhodné si pro spouštění serveru Orsoftu Open vytvořit službu, která může zajistit automatické spuštění tohoto serveru po nastartování OS. I na unixech existuje něco obdobného jako windowsí služby.

Instalace klienta

Pro běh aplikace na klientu je nutné, aby bylo na stroji, na kterém to má běžet, nainstalováno JRE a knihovna ors-klient.jar, která zajistí po svém spuštění stažení nejaktuálnější verze klientské části aplikace ze serveru a vlastní spuštění klienta. Tato třída toto automaticky zajišťuje při každém svém spuštění. 8-)

Předpoklady pro implementaci :

- databáze

ORACLE - Linux, WIN;

MS SQL – WIN, zdarma do určitého množství dat;

MY SQL – nepodporujeme

- založení prázdných tabulek ( struktura ) databázovým skriptem a naplnění konkrétních tabulek daty z Cobolu;

- Orsoft Cobol – personalistika + mzdy ( nejsou podmínkou );

- JAVA - free;

- Orsoft Open – prostředí;

- Win, LINUX – operační systém;

- Orsoft – C/S – tenký klient;

Nastavení základních číselníků v Orsoft – Cobol :

Kmenová data – není nutné

 • Adresář firem
 • Adresy odběratelů - ŠPVS
 • Země
 • Bankovní ústavy
 • Okresy
 • PSČ
 • Řeči
 • NUTS
 • Evidence zakázek
 • účtová osnova
 • četní souvztažnosti
 • Poštovní deník
 • Katalog

Personalistika

 • daido – identifikace občana
 • dazar – zařazení zaměstnance – důležité Praovní funkce vazba na charakteristiky
 • dappv – pracovněprávní vztahy
 • da1vzddv – dosažené vzdělání
 • dp1fun – pracovní funkce
 • d1ciseln
 • da1kat – číselník kategorií

Mzdy

 • damzd – mzdové údaje
 • tabmg - megatabulka
 • tacin – tabulka činností
 • tmcm – čisté mzdy - položky
 • tmch – čisté mzdy – hlavičky

Nastavení základních číselníků v Orsoft-Open – JAVA :

ŘÍZENÍ LZ

PERSONALLISTIKA

Charakteristiky

 • číselník činností a kompetencí
 • číselník pracovních funkcí
 • číselník osobnostních profilů

Kvalifikační list zaměstnance

 • číselník činností a kompetencí
 • číselník pracovních funkcí

Školení, kurzy, OZ, vzdělávací akce

 • číselník odborné způsobilosti
 • číselník evropské normy
 • číselník plánování událostí
 • číselník průkazů
 • číselník razidel

seznam razidel

Správa lékařské péče

 • číselník lékařská péče

typy lékařské péče

seznam lékařů

riziková pracoviště

 • číselník plánování událostí
 • číselník měření hygieny

evidence rizikových pracovišť

evidence rizikových faktorů

evidence rizikových funkcí na rizikových pracovištích

MZDY

Příplatky

 • příplatky

aktualizace kódů příplatků

 • přehled příplatků

Fond odměn/ výkonnostní odměny

 • Zaměstnanci se smluvními platy
 • Správa fondů odměn

číselník typu fondů

 • Přehled vyplacených odměn
 • Fond odměn
 • Výkonnostní odměny

Přehledy

 • Dovolená
 • Přesčasy
 • FPD
 • Karta zaměstnance
 • Mzdová a časová rekapitulace
 • Statistika
 • Věková struktura
 • Průměrná mzda

Parametry

 • číselník seznam školitelů

DATABÁZE – MS SQL – Cobol je již v databázi MS SQL

- Zjištění uložení dat v databázi –

Start-Nástroje pro správu – ZDROJE DAT – ( ODBC ) – Systémové nebo uživatelské DSN – Konfigurovat – a dívat se na zdroje dat

Provézt – backup ( záloha ) databáze

- jeden soubor%% %%*%%%%.bak

Následně provézt – Restore database ( načtení databáze )

POZOR – na rozdílné verze MS SQL