Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Deník výroby (Pracovní deník mistra)

Pracovní deník slouží mistrům pro evidenci výroby. Deník může být poplatný potřebám daného uživatele, takže níže popisované údaje se mohou lišit. V současné době existuje několik verzí výrobního deníku pro různé zákazníky, které se liší nejen obrazovkou, ale i odlišnou funkčností při editaci. Při pořizování je povinné vyplnit alespoň jeden z údajů Výrobek, Pracovník, Skupina, Místo, Stroj, Hodiny, Množství. Po vyplnění těchto údajů je možné deník uložit a je již funkční. Další údaje slouží stejně jako u norem pro vytvoření různých variant. Je zřejmé, že pro správnou evidence výroby je potřeba mít vyplněny údaje Datum, Pracovník nebo Skupina, Výrobek, Množství nebo Počet hodin. Bez těchto údajů je evidence neúplná. daje jako Zakázka, Směna, Středisko atd. Slouží hlavně k přesnější evidence. Nabídky pomocných programů lze vyvolat přes Další nabídku. Ke každé větě deníku lze připojit poznámku.

Aktualizace a prohlížení

Novou větun otevřeme klávesou <Enter> nebo <F5>. Pokud je možno (nutno) údaj vyplnit s vazbou na příslušný číselník, nabízí se std. funkce klávesy <F2>. Větu záznamu je možno změnit klávesou <F3>, zrušit klávesou <F4>, případně kopírovat klávesou <F5>.

Pro některé zákazníky existují odlišné varianty obrazovek.

V deníku je možné vyplňovat tyto údaje (pro zákazníky existují odlišné varianty obrazovek):

Datum

Datum uskutečnění činností (výroby) daného pracovního deníku. Automaticky se nabízí aktuální datum při pořizování nové věty.

Směna

Kód směny. Převážně se používá čísel 1-4 pro první až čtvrtou směnu. Lze zadat i písmena.

Zakázka (klíč)

Číslo zakázky - klíčová část. Lze použít pro sledování výroby na zakázku, např. Obchodní. Lze vybrat ze souboru zakázek.

Zakázka

Číslo zakázky. Lze použít pro sledování výroby na jiné rozlišení zakázek, např. výrobní – interní. Lze vybrat ze souboru zakázek.

Pracovník

Číslo pracovníka ze souboru pracovníků. Nemá vazbu na podsystém Mzdy. Používá se pro určení pracovníka podílejícího se na dané výrobě při pořízení pracovního deníku na jednotlivé pracovníky.

Skupina

Číslo skupiny pracovníků z číselníku skupin. Nemá vazbu na podsystém Mzdy. Pokud se na výrobě podílí skupina pracovníků, je výhodnější zde označit skupinu, jejíž definování je provedeno v souboru pracovních skupin. Není pak třeba vytvářet pracovní deník pro každého pracovníka a vyplňovat položku Pracovník. Pokud je vyplněno číslo pracovníka (předcházející pole), má označení skupiny informativní charakter.

Středisko

Výrobní středisko. Je možno vybrat z číselníku - účetní katalog třída 09 je standardně nastaven, ale změna je možná v konfiguraci výroby (Katalog středisek).

Výrobek

Číslo výrobku, pro který se pracovní deník zapisuje. Je možno vybrat z Číselníku výrobků/výkonů.

Operace výrobku

Bližší specifikace práce s výrobkem.

Časová norma

Časový údaj, využitelný jako jakási náhrada kalkulace nebo technolog. postupu.

Výrobní číslo od-do( + přidružené údaje )

Bližší specifikace práce s výrobkem. Využití pro jednoznačnou specifikaci výrobku pro potřeby sledování výroby popř. zpětného vyhledávání výrobku (kontrola, reklamace,…). Možno využít i pro zcela informativní a méně důležité údaje.

Kalkulační činnost

Určení činnosti pro sledování výroby v oblasti kalkulace. Lze vybrat z katalogu “03“.

Mzdová činnost

Určení činnosti pro sledování výroby ve mzdové oblasti. Lze vybrat z katalogu “03“.

Kalkulační položka

Určení druhu kalkulační položky. Lze vybrat z katalogu “05“.

Příznak účtování

Způsob účtování.

Časový fond

Časová specifikace činnosti daného pracovního deníku. Lze vybrat ze souboru Časové specifikace.

Množství

Počet vyrobených výrobků.

Měrná jednotka

Určení měrné jednotky pro zadané množství. Lze vybrat z číselníku Měrných jednotek.

Množství 1 Množství 2

Zadání jiného množství např. pro počet vyrobených zmetků nebo jinou jakost.

Počet hodin

Počet hodin výroby příslušného výrobku.

Třída práce

Zde je možno dobu výroby rozčlenit na podrobnější údaje, přičemž lze čerpat z číselníku Tříd.

Stroj

Určení stroje na kterém se činnost (výroba) uskutečnila. Lze vybrat ze souboru Stroje..

Sazba/Kč

Ohodnocení jedné hodiny nebo jednotkového množství výrobku. Pro přípravu mezd.

Další varianty Deníku výroby

- dotyková obrazovka

Pro dotykovou obrazovku je možné vybírat výrobky z obrázkového seznamu a množství zadávat virtuální klávesnicí.

- obaly, dotažení dat ze snímače

Při pořizování je možné dotáhnout data z předřazeného snímače a z dotaženého údaje převzít např, množství a přednabídnout do některého údaje.

Tisk

standard

Tisk štítku na tiskárnu - různé štítky podle zákazníka

…..různé sestavy podle, zákazníka

Měsíční výroba dle kvality za období

Měsíční výroba po dnech dle kvality za období

Soupis výroby za den Soupis výroby celkem

uživatelské

…..různé sestavy podle, zákazníka

Přehled výroby Suroviny - den

Suroviny suma

Denní přehled odvedené výroby podle prac. skupin

Denní výkaz výroby

Historie inventury skladu BB ke dni

Inventura skladu BB ke dni dle datumu inventury

Inventura skladu BB ke dni dle datumu inventury a statusu

Stav skladu BB ke dni - suma

Stav skladu BB ke dni položkově

Stav skladu BB za období - suma

Stav skladu BB za období dle linky

Stav skladu BB za období dle osoby

Stav skladu BB za období dle směny

Stav skladu BB za období dle směny položkově

Stav skladu BB za období položkově

… další vytvořené sestavy u zákazníka

Další nabídka

Export výrobního deníku do příjemky

Od/příznakování exportu (P) – příznak prExp – změna z „ “ na „*“ a naopak

Od/příznakování importu (V) - příznak prImp – změna z „ “ na „*“ a naopak

Odpříznakování Tisk - nastavení pole prizpozn = 'N'

Rework - příznak prizuct – změna z „ “ na „R“ a naopak

Rozdělení aktuální věty deníku – rozdělení množství aktuální věty na novou a aktuální

( z množství na aktuální větě odebere zadanou hodnotu a vytvoří novou větu s novou skupinou a směnou a zadanou hodnotou - součet množství na obou větách je roven původnímu množství

rozkopírovávané věty

např.

aktuální věta: množství 50 zadá se množství 30

vytvoří se věta množství 30

aktuální veta bude množství 20

nebo

zadá se množství 80

vytvoří se věta množství 80

aktuální veta bude množství -30)

Příklad tiskového výstupu

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Grafy

Do zalozky je mozne umistit i graf. Popis vytvoreni zde