Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Seznam změn - CRM - verze 18.1

KOMPLETNÍ VERZE

Kompletní verze ze dne 15.12.2017

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Kompletní verze Orsoftu Open - CRM je k dispozici v klientské zóně na www.ortex.cz. Lze ji nainstalovat na verzi 17.1 podsystému CRM.

2. AKCE SOUVISEJÍCÍ S INSTALACÍ

1) Žádné.

3. POPIS PROVEDENÝCH ZMĚN, OPRAV A NOVINEK

3.1 Obchodní vztahy

3.1.1 Současné pořizování

Byla ošetřena situace, kdy začnou současně pořizovat nový obchodní vztah dva operátoři. V takovém případě se jim přednabídne shodné číslo firmy, a při ukládání dochází ke kolizi. Tato situace je nyní řešena tak, že první operátor uloží standardně, druhý je upozorněn na to, že číslo firmy již existuje, je mu přednabídnuto další volné a je vyzván k opětovnému uložení záznamu. Obdobně je situace ošetřena pro více než dva operátory.

3.1.2 Záložka Informace

Nová záložka pro zobrazení informací z doplňkové tabulky O6A2. Zatím se zobrazují údaje o zápisu firmy v Obchodním rejstříku (rejsřík, spisová značka (oddíl, vložka)).

3.1.3 Záložka Obchodníci

Nová záložka pro zobrazení obchodníků přiřazených k firmě.

3.1.4 Záložka Obchodníci vazby

Nová záložka pro zobrazení obchodních vazeb firmy.

3.1.5 Filtr Vybrané vazby

Pomocí tohoto filtru lze vyfiltrovat z obchodních vztahů pouze ty firmy, na které mají obchodníci vybrané obchodní vazby. Po kliknutí na filtr Vybrané vazby je uživateli nabídnut seznam typů obchodních vazeb (dle číselníku OHTYPOVAZ), kde lze požadované vazby vybrat (zaškrtat). Po odsouhlasení výběru se vyfiltrují odpovídající firmy. Tlačítkem Vše se výběr zruší.

3.1.6 Hromadná změna zodpovědné osoby

Ve volbě CRM/Mimořádné akce/Hromadné změny/Změna zodpovědné osoby v Obchodních vztazích lze hromadně nastavit zodpovědnou osobu u vybraných firem.

3.1.7 Historie zodpovědné osoby

Volba Další nabídka/Historie zodpovědné osoby umožňuje zobrazit přehled všech zodpovědných osob (položka Zodpovídá), které měly firmu přidělenou. Přehled obsahuje datum změny, novou zodpovědnou osobu, osobu, která změnu provedla a poznámku charakterizující typ akce (Vytvoření záznamu, Editace záznamu apod.). Pro správnou funkčnost musí být aktivována Historie změn (volba Administrace/Správa změn/Aktivace historie změn) a musí být zapnuto sledování tabulek O6a a Osoby (volba Administrace/Správa změn/Konfigurace změn).

3.1.8 Opis poznámek k firmě

Opis všech poznámek k firmě se zobrazí pomocí volby Tisky/Opis poznámek k firmě.

3.2 Aktivity

3.2.1 Pokračovací aktivity

Pokud uživatel potřebuje aktivity určitým způsobem řetězit, může využít systém pokračovacích aktivit, V něm lze nastavit, aby se po ukončení aktivity automaticky vyvolalo založení nové, tzv. následné aktivity.

3.2.2 Uživatelský druh aktivity

Klasifikace aktivity je nově rozšířena o Uživatelský druh aktivity. Jedná se o uživatelsky volitelné rozšíření ke standardnímu číselníku Druhů aktivit. Lze zde definovat parametry, dle kterých se může řídit editace nebo zpracování aktivity, např. texty nebo šablony pro předvyplnění polí, automatické odesílání mailů apod.

3.2.3 Pole Popis a Závěr

Původní pole Popis je doplněno novým polem Závěr. Do obou polí lze pořizovat libovolný text dle uvážení uživatele (např. Popis může sloužit pro vstupní údaje, zadání apod., pole Závěr pro řešení, shrnutí apod.). U obou polí lze dotahovat texty ze šablon nebo obsah polí do šablon ukládat. Dotahování šablony lze ovládat ručně, mohou se ale též dotahovat automaticky při založení nového záznamu. Automatické dotahování šablon lze nastavit k jednotlivým uživatelským druhům aktivity.

3.2.4 Dotažení adresy do místa konání

Pokud se má do adresy konání aktivity vyplnit adresa shodná s adresou firmy, ke které se aktivita zapisuje, lze tuto adresu dotáhnout tlačítkem Dotáhnout adresu z firmy. Číslo firmy musí být předem vyplněno.

3.2.5 Hromadná změna zodpovědné osoby

Ve volbě CRM/Mimořádné akce/Hromadné změny/Změna zodpovědné osoby v Aktivitách lze hromadně nastavit zodpovědnou osobu u vybraných aktivit.

3.2.6 Historie zodpovědné osoby

Volba Další nabídka/Historie zodpovědné osoby umožňuje zobrazit přehled všech zodpovědných osob (položka Zodpovídá), které měly aktivitu přidělenou. Přehled obsahuje datum změny, novou zodpovědnou osobu, osobu, která změnu provedla a poznámku charakterizující typ akce (Vytvoření záznamu, Editace záznamu apod.). Pro správnou funkčnost musí být aktivována Historie změn (volba Administrace/Správa změn/Aktivace historie změn) a musí být zapnuto sledování tabulek Ohakt a Osoby (volba Administrace/Správa změn/Konfigurace změn).

3.3 Obchodníci

V menu CRM je nová volba Obchodníci. Zde lze spravovat obchodníky ke všem firmám. Obchodníky k jednotlivým firmám lze též spravovat z Obchodních vztahů ze záložky Obchodníci.

3.3.1 Hromadná změna obchodníka

Ve volbě CRM/Mimořádné akce/Hromadné změny/Změna obchodníka lze hromadně měnit obchodníky přiřazené k firmám.

3.4 Obchodní vazby

V menu CRM je nová volba Obchodní vazby. Zde lze spravovat obchodní vazby všech firem. Obchodní vazby k jednotlivým firmám lze též spravovat z Obchodních vztahů ze záložky Obchodní vazby.

3.5 Kalendář CRM

Tato nová volba spouští speciální kalendář pro CRM. Kalendář slouží pro plánování a zobrazují se v něm vybrané aktivity (schůzky, služební cesty) a/nebo úkoly operátora. Aktivity a úkoly lze z kalendáře též zakladát. Z kalendáře je možné se prokliknout do detailů konkrétních záznamů.

Zpracoval: kolektiv Základní části