Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:z0:fakt:zodecty [2013/06/24 06:00] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Položky odečtů =====
 +
 +
 +{{:​orsoftopen:​z0:​fakt:​zodecty16.png?​nolink&​16|}}Zde lze pracovat s jednotlivými položkami odečtů.
 +Tabulka položek odečtů je vytvořena na základě tabulek [[:​orsoftopen:​z0:​fakt:​zoddavky1|dávek]] a [[:​orsoftopen:​z0:​smlouvy:​zsml1|smluv]].\\ ​ Obsahuje informace od odečítačů,​ odečtových zařízení,​ dále zahrnuje paušály. Příprava odečtů pro dané období ​ nebo na odběrní místa popřípadě na odběratele se přichystá ve volbě //Další nabídka// jejich vygenerováním.Tabulku odečty lze dále ručně editovat nebo nad ní spustit různé kontroly, například na vyhledání duplicit odečtů. \\  Vygenerované,​ popřípadě ručně upravené a zkontrolované odečty se stávají definitivním podkladem pro fakturaci. Tabulka položek odečtů je zastřešena ​ [[:​orsoftopen:​z0:​fakt:​zodecty0|hlavičkou]] (tabulkou odečty) ​ pro možnost rozdělení do samostatných fakturačních dávek.\\
 +
 +==== Pořizované/​zobrazované údaje - detail ====
 +
 +
 +__Identifikační údaje__ ​
 +
 +
 +    * **Odběrné místo** ​    - identifikace - číslo odběrného místa
 +    * **Oprava **- zatrhávací údaj, umožňuje editaci některých údajů, které se standardně neopravují,​ např. starý odečet.
 +    * **Dávka **- vlastní pojmenování odečtové dávky
 +    * **Pořadí **- pořadí položky v rámci odečtové dávky
 +    * **Vodoměr **- identifikace - číslo vodoměru
 +    * **Cejchován **- datum posledního cejchování
 +    * **Období odečtu** ​    - specifické označení pro výběr do odečtů (např. 10=měsíc, 51=rok)
 +    * **Datum **- datum odečtu
 +    * **Smlouva** ​    - číslo smlouvy z odběratele,​ podle které se fakturuje
 +    * **Z**     - možnost změny položky smlouvy a sazby
 +__Adresa__ ​
 +
 +
 +    * **Odběratel **- identifikace odběratele
 +    * **Sektor**
 +    * **Název**
 +    * **Ulice**
 +    * **Čp**
 +    * **Obec**
 +    * **Bankovní spojení** ​
 +__\\  __ __Data vodoměru__ ​    ​\\  ​
 +
 +
 +    * **Datum staré **- datum odečtu minulého stavu stavu vodoměru
 +    * **Stav starý **- minulý stav vodoměru
 +    * **Průměr den **- sledovaný průměrný odběr za den na odběrném místě
 +    * **Předpokládaný odběr** ​    - údaj převzatý z OM
 +    * **Stav nový **- aktuální odečet
 +    * **Datum nové **- datum aktuálního odečtu
 +    * **Procento **- poměrná část odečteného množství v procentech, například podle smlouvy
 +    * **Množství **- rozdíl starého a nového stavu
 +    * **Kód sazby **- určuje druh sazby, např. vodné, stočné, …
 +__Přerušení__ ​
 +
 +
 +Jedná se o pouze zobrazované údaje z [[:​orsoftopen:​z0:​odbmista:​zom|tabulky odběrních míst]]. Jedná se například o dočasné\\ ​ přerušení dodávky vody.\\  ​
 +
 +
 +    * **Počátek akce**
 +    * **Konec akce**
 +    * **Důvod přerušení**
 +    * **Akce ukončena** ​
 +__Sazební údaje__ ​
 +
 +
 +    * **Druh **     ​bližší specifikace pomocí kódu, např. ​ "V O" - vodné odečtem
 +    * **Klasifikace** ​   - označení klasifikace vodného [[:​orsoftopen:​z0:​smlouvy:​zsml1|(ze smlouvy)]]. Typ odběru (domácnosti,​ průmysl,​…)
 +    * **Druh odečtu **- údaj z číselníku druhu odečtů [[:​orsoftopen:​o0:​ciseln:​o0ciselnik|(obecné číselníky)]],​ typ odečtu - např. řádný odečet, výměna vodoměru atd.
 +    * **Sleva **- sleva na fakturu
 +    * **Procento** ​   - sleva [%]
 +__Ostatní__ ​
 +
 +
 +    * **Fakturační dávka** ​    - název fakturační dávky. Podle názvu fakturační dávky se rozlišují [[:​orsoftopen:​z0:​fakt:​zodecty0|hlavičky odečtů]].
 +    * **Technický propočet **- údaj zatím nevyužit
 +    * **Kód faktury **- typ faktury
 +    * **Kód poznámky **- údaj odečítače z číselníku poznámek [[:​orsoftopen:​o0:​ciseln:​o0ciselnik|(obecné číselníky)]],​ např. "​porušená plomba"​
 +    * **Faktura **- číslo faktury
 +    * **VarSym2 - **    původní číslo faktury (pro dobropis)
 +    * **Stav chyby**
 +    * **Poznámka (text)**
 +    * **Poznámka z OM**
 +
 +==== Další volby ====
 +
 +
 +    * **Generování odečtů -**    automatické vygenerování odečtů z tabulky dávek a z tabulky smluv
 +[[:​orsoftopen:​z0:​fakt:​gendodecty.png?​id=orsoftopen:​z0:​fakt:​zodecty&​media=orsoftopen:​z0:​fakt:​genodecty.png|{{ ​ :​orsoftopen:​z0:​fakt:​genodecty.png?​nolink&​500 ​ }}]] 
 +
 +
 +<​code>​
 +Generování odečtů v podstatě vyrobí fakturační podklad z předem nachystaných smluv a odečtových dávek.
 +Zpracuje jak odečty (z odečtových zařízení nebo hlášené) tak i paušály. ​
 +Zadáním mimořádného odečtu program neprovádí kontrolu periodicity. ​
 +Generování podle skupin OM nebo odběratelů má prioritu před zadaným odběratelem nebo odběrným místem.
 +V případě, že generování proběhne bez chyb - včetně situace, že se nevygeneruje nic pokud neexistují
 +data vyhovující filtru - vytiskne program pouze oznam o počtu vygenerovaných odečtů a o počtu ​
 +vygenerovaných paušálů. V opačném případě navíc zobrazí chybový protokol.
 +</​code>​
 +
 +
 +[[:​orsoftopen:​z0:​fakt:​odectyprotokol.png?​id=orsoftopen:​z0:​fakt:​zodecty&​media=orsoftopen:​z0:​fakt:​odectyprotokol.png|{{ ​ :​orsoftopen:​z0:​fakt:​odectyprotokol.png?​nolink&​500 ​ }}]] 
 +
 +
 +    * **Kontrola chyb odečtů dávky -**    zkontroluje požadavanou dávku před fakturací
 +    * **Smlouvy s odběratelem -**    rychlý náhled do [[:​orsoftopen:​z0:​smlouvy:​zsml1|smluv]] k aktuálně vysvícenému odběrateli
 +    * **Zálohy - **      pohled na zaplacené zálohy odběratele
 +    * **Faktury odběratele - **      rychlý náhled do [[:​orsoftopen:​z0:​fakturace:​lqd|faktur]] ​
 +    * **Odběratel -**    pohled na kartu (identifikační údaje) odběratele v detailu
 +    * **Označit !**    - uživatel si může sám označit chybné záznamy
 +    * **Kontrola odečtů Excel** ​  - kontroly, ​ export odečtů {{:​orsoftopen:​z0:​fakt:​excelicon.png?​nolink&​10}}podle výběrových kritérií
 +    * **Odečty OM - Excel** ​   - export odečtů {{:​orsoftopen:​z0:​fakt:​excelicon.png?​nolink&​10}}podle výběrových kritérií za OM
 +    * **Částečné storno** ​   - vygeneruje do odečtů storno podle kódu faktury a fakturační dávky
 +    * **Nový záznam komunikace TIC**    - export vybraných událostí z OM na server Lotus/​Domino
 +    * **Zobrazení záznamu TIC odběrného místa**- ​ spustí klientskou aplikaci Lotus/Notes a zobrazí uložené údaje k OM
 +    * **OM odběratele mimo odečtovou dávku** ​   - zobrazí do sestavy odběrní místa, které dosud nezahrnuje odečtová dávka
 +    * **Vrátit odečty výměny do dávek** ​   - rekonstrukce dávek
 +    * **Vodoměry **- pohled do [[:​orsoftopen:​z0:​vodom:​zvodom|vodoměrů]] za OM s možností editace
 +
 +==== Speciální ikony ====
 +
 +
 +    * **Oprava dávky **- nad záznamem odečtu smaže odečty vygenerované ze stejné dávky a vygeneruje je znovu   ​například při změně smlouvy nebo opravě odečtu
 +    * **Související odečty z dávky** ​    - zobrazí všechny záznamy k odečtové dávce z aktivního řádku ​ (např. před opravou dávky)
 +    * **Duplicity k odečtům** ​    - označí položky odečtů k OM, které mají někde k sobě duplicity, tj. stejný datum starý
 +    * **Označit nefakturovat** <F7> - uživatel si může označit položky, kterou nejsou k fakturaci ("​!"​) anebo naopak
 +    * **Označit pro fakturaci** ​   - zkontrolovaná položka odečtu dostane příznak "​fakturovat"​ interpretovaný znakem "​@"​
 +    * **Aktualizace starého stavu a nové vygenerování odečtu** ​    - zafunguje stejně jako "​Oprava dávky", ​ navíc na příslušné\\ ​ větě dávky opraví stav vodoměru podle vodoměru a vygeneruje znovu odečty
 +    * **Vyčistit příznak chyby** ​    - vyčistí (smaže) libovolný příznak ve sloupci "​Stav"​
 +    * **Všechny dle fakturace** ​    - vyfiltruje v browse pouze záznamy odečtů které jsou již vyfakturované
 +    * **Označené k fakturaci** ​   - vyfiltruje v browse pouze záznamy odečtů určené k fakturaci (se znakem "​@"​)
 +    * **Neoznačené k fakturaci** ​    - inverze k předešlé volbě
 +    * **Nevyfakturované**
 +    * **Výměny** ​    - vyfiltruje záznamy k OM u kterých proběhla výměna vodoměru
 +    * **Aktivní i neaktivní** ​    - filtruje podle příznaku archivace - zobrazí aktuální i archivované odečty
 +    * **Neaktivni (archivované)** ​    - v browse se zobrazí pouze archivované (uklizené) odečty
 +    * **Aktivní** ​    - zobrazí v browse aktuální data, t.j. data, která nejsou v archivu
 +
 +==== Zobrazované údaje - browse ====
 +
 +
 +Řádkový pohled (browse) je v programu přednastaven. Protože jde customizovat prostřednictvím standardní ikony "​Upravit pohled",​ budou zmíněny jen podstatné údaje, které by uživatel měl vidět, anebo které nejsou obsaženy ​  v detailu.
 +
 +
 +__Sloupce__ ​
 +
 +
 +    * **Stav** ​    - informační údaj popisuje stav, ve kterém se záznam odečtu aktuálně nalézá
 +Seznam příznaků v položce "​Stav"​
 +
 +
 +<​code>​
 +! - nefakturovat ​
 +S - storno položky
 +D - duplicita (odečty OM se stejným "datum starý"​),​ která je zjištěna při spuštění kontroly uživatelem z menu
 +U - duplicita zjištěná během editace nebo generování dávek do odečtů
 +N - nulový odečet
 +V - jedná se o výměnu
 ++ - odchylka proti průměrné spotřebě vzhledem k počtu dní (nadstav)
 +- - odchylka proti průměrné spotřebě vzhledem k počtu dní (podstav)
 +<- odečet fakturační dávky, který má nový stav vodoměru ​ menší než starý stav vodoměrunež odečet vodného
 +? - odečet fakt. dávky, kde datum starého či nového odečtu má odchylku od aktuál. datumu o více než 9 let (abs.)
 +p - odečet opatřený fakturační poznámkou v OM
 +P - odečet opatřený fakturační poznámkou v OM začínající znakem "​!"​.>​ - odečet stočného je větší než odečet vodného
 +H - odečet nenavazuje datumem odečtu na předchozí odečet
 +</​code>​
 +
 +
 +----
 +
 +
 +    * znak "​@"​ v tomto sloupci potvrzuje, že odečet byl uživatelem explicitně (po kontrole) schválen k fakturaci
 +    * **Zpracoval** ​     - identifikační číslo pracovníka