Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Položky odečtů

Zde lze pracovat s jednotlivými položkami odečtů. Tabulka položek odečtů je vytvořena na základě tabulek dávek a smluv.
Obsahuje informace od odečítačů, odečtových zařízení, dále zahrnuje paušály. Příprava odečtů pro dané období nebo na odběrní místa popřípadě na odběratele se přichystá ve volbě Další nabídka jejich vygenerováním.Tabulku odečty lze dále ručně editovat nebo nad ní spustit různé kontroly, například na vyhledání duplicit odečtů.
Vygenerované, popřípadě ručně upravené a zkontrolované odečty se stávají definitivním podkladem pro fakturaci. Tabulka položek odečtů je zastřešena hlavičkou (tabulkou odečty) pro možnost rozdělení do samostatných fakturačních dávek.

Pořizované/zobrazované údaje - detail

Identifikační údaje

 • Odběrné místo - identifikace - číslo odběrného místa
 • Oprava - zatrhávací údaj, umožňuje editaci některých údajů, které se standardně neopravují, např. starý odečet.
 • Dávka - vlastní pojmenování odečtové dávky
 • Pořadí - pořadí položky v rámci odečtové dávky
 • Vodoměr - identifikace - číslo vodoměru
 • Cejchován - datum posledního cejchování
 • Období odečtu - specifické označení pro výběr do odečtů (např. 10=měsíc, 51=rok)
 • Datum - datum odečtu
 • Smlouva - číslo smlouvy z odběratele, podle které se fakturuje
 • Z - možnost změny položky smlouvy a sazby

Adresa

 • Odběratel - identifikace odběratele
 • Sektor
 • Název
 • Ulice
 • Čp
 • Obec
 • Bankovní spojení


Data vodoměru

 • Datum staré - datum odečtu minulého stavu stavu vodoměru
 • Stav starý - minulý stav vodoměru
 • Průměr den - sledovaný průměrný odběr za den na odběrném místě
 • Předpokládaný odběr - údaj převzatý z OM
 • Stav nový - aktuální odečet
 • Datum nové - datum aktuálního odečtu
 • Procento - poměrná část odečteného množství v procentech, například podle smlouvy
 • Množství - rozdíl starého a nového stavu
 • Kód sazby - určuje druh sazby, např. vodné, stočné, …

Přerušení

Jedná se o pouze zobrazované údaje z tabulky odběrních míst. Jedná se například o dočasné
přerušení dodávky vody.

 • Počátek akce
 • Konec akce
 • Důvod přerušení
 • Akce ukončena

Sazební údaje

 • Druh bližší specifikace pomocí kódu, např. „V O“ - vodné odečtem
 • Klasifikace - označení klasifikace vodného (ze smlouvy). Typ odběru (domácnosti, průmysl,…)
 • Druh odečtu - údaj z číselníku druhu odečtů (obecné číselníky), typ odečtu - např. řádný odečet, výměna vodoměru atd.
 • Sleva - sleva na fakturu
 • Procento - sleva [%]

Ostatní

 • Fakturační dávka - název fakturační dávky. Podle názvu fakturační dávky se rozlišují hlavičky odečtů.
 • Technický propočet - údaj zatím nevyužit
 • Kód faktury - typ faktury
 • Kód poznámky - údaj odečítače z číselníku poznámek (obecné číselníky), např. „porušená plomba“
 • Faktura - číslo faktury
 • VarSym2 - původní číslo faktury (pro dobropis)
 • Stav chyby
 • Poznámka (text)
 • Poznámka z OM

Další volby

 • Generování odečtů - automatické vygenerování odečtů z tabulky dávek a z tabulky smluv

Generování odečtů v podstatě vyrobí fakturační podklad z předem nachystaných smluv a odečtových dávek.
Zpracuje jak odečty (z odečtových zařízení nebo hlášené) tak i paušály. 
Zadáním mimořádného odečtu program neprovádí kontrolu periodicity. 
Generování podle skupin OM nebo odběratelů má prioritu před zadaným odběratelem nebo odběrným místem.
V případě, že generování proběhne bez chyb - včetně situace, že se nevygeneruje nic pokud neexistují
data vyhovující filtru - vytiskne program pouze oznam o počtu vygenerovaných odečtů a o počtu 
vygenerovaných paušálů. V opačném případě navíc zobrazí chybový protokol.

 • Kontrola chyb odečtů dávky - zkontroluje požadavanou dávku před fakturací
 • Smlouvy s odběratelem - rychlý náhled do smluv k aktuálně vysvícenému odběrateli
 • Zálohy - pohled na zaplacené zálohy odběratele
 • Faktury odběratele - rychlý náhled do faktur
 • Odběratel - pohled na kartu (identifikační údaje) odběratele v detailu
 • Označit ! - uživatel si může sám označit chybné záznamy
 • Kontrola odečtů Excel - kontroly, export odečtů podle výběrových kritérií
 • Odečty OM - Excel - export odečtů podle výběrových kritérií za OM
 • Částečné storno - vygeneruje do odečtů storno podle kódu faktury a fakturační dávky
 • Nový záznam komunikace TIC - export vybraných událostí z OM na server Lotus/Domino
 • Zobrazení záznamu TIC odběrného místa- spustí klientskou aplikaci Lotus/Notes a zobrazí uložené údaje k OM
 • OM odběratele mimo odečtovou dávku - zobrazí do sestavy odběrní místa, které dosud nezahrnuje odečtová dávka
 • Vrátit odečty výměny do dávek - rekonstrukce dávek
 • Vodoměry - pohled do vodoměrů za OM s možností editace

Speciální ikony

 • Oprava dávky - nad záznamem odečtu smaže odečty vygenerované ze stejné dávky a vygeneruje je znovu například při změně smlouvy nebo opravě odečtu
 • Související odečty z dávky - zobrazí všechny záznamy k odečtové dávce z aktivního řádku (např. před opravou dávky)
 • Duplicity k odečtům - označí položky odečtů k OM, které mají někde k sobě duplicity, tj. stejný datum starý
 • Označit nefakturovat <F7> - uživatel si může označit položky, kterou nejsou k fakturaci („!“) anebo naopak
 • Označit pro fakturaci - zkontrolovaná položka odečtu dostane příznak „fakturovat“ interpretovaný znakem „@“
 • Aktualizace starého stavu a nové vygenerování odečtu - zafunguje stejně jako „Oprava dávky“, navíc na příslušné
  větě dávky opraví stav vodoměru podle vodoměru a vygeneruje znovu odečty
 • Vyčistit příznak chyby - vyčistí (smaže) libovolný příznak ve sloupci „Stav“
 • Všechny dle fakturace - vyfiltruje v browse pouze záznamy odečtů které jsou již vyfakturované
 • Označené k fakturaci - vyfiltruje v browse pouze záznamy odečtů určené k fakturaci (se znakem „@“)
 • Neoznačené k fakturaci - inverze k předešlé volbě
 • Nevyfakturované
 • Výměny - vyfiltruje záznamy k OM u kterých proběhla výměna vodoměru
 • Aktivní i neaktivní - filtruje podle příznaku archivace - zobrazí aktuální i archivované odečty
 • Neaktivni (archivované) - v browse se zobrazí pouze archivované (uklizené) odečty
 • Aktivní - zobrazí v browse aktuální data, t.j. data, která nejsou v archivu

Zobrazované údaje - browse

Řádkový pohled (browse) je v programu přednastaven. Protože jde customizovat prostřednictvím standardní ikony „Upravit pohled“, budou zmíněny jen podstatné údaje, které by uživatel měl vidět, anebo které nejsou obsaženy v detailu.

Sloupce

 • Stav - informační údaj popisuje stav, ve kterém se záznam odečtu aktuálně nalézá

Seznam příznaků v položce „Stav“

! - nefakturovat 
S - storno položky
D - duplicita (odečty OM se stejným "datum starý"), která je zjištěna při spuštění kontroly uživatelem z menu
U - duplicita zjištěná během editace nebo generování dávek do odečtů
N - nulový odečet
V - jedná se o výměnu
+ - odchylka proti průměrné spotřebě vzhledem k počtu dní (nadstav)
- - odchylka proti průměrné spotřebě vzhledem k počtu dní (podstav)
<- odečet fakturační dávky, který má nový stav vodoměru menší než starý stav vodoměrunež odečet vodného
? - odečet fakt. dávky, kde datum starého či nového odečtu má odchylku od aktuál. datumu o více než 9 let (abs.)
p - odečet opatřený fakturační poznámkou v OM
P - odečet opatřený fakturační poznámkou v OM začínající znakem "!".> - odečet stočného je větší než odečet vodného
H - odečet nenavazuje datumem odečtu na předchozí odečet

 • znak „@“ v tomto sloupci potvrzuje, že odečet byl uživatelem explicitně (po kontrole) schválen k fakturaci
 • Zpracoval - identifikační číslo pracovníka