Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Položky dávek

Dávky, respektivě jejich položky jsou uloženy v tabulce Zoddavky1. Jedná se o primární data o stavech vodoměrů, případně o operacích typu „výměna vodoměru“ apod. Tato data jsou importována z různých zdrojů jako jsou dálkové odečty, z webu, telefonicky hlášených odečtů a ze snímacích zařízení. Podchycují tak přípravu dat od odečítačů do odečtových zařízení. Ve volbě položky dávek je možno tato data ručně editovat a připravit dávku ke generování odečtů. Odečty potom již jsou podkladem k fakturaci. Položky dávek jsou podobně jako položky odečtů zastřešeny hlavičkou aby bylo možno provádět operace s celou dávkou.

Pořizované/zobrazované údaje

Identifikační údaje

 • Dávka - uživatelem zvolené jméno dávky s výjimkou vyhrazených dávek - jejich taxativní výčet v tabulce
HLASENE_ZVK - hlášené stavy vodoměrů přes ZVK (web)
HLASENE_AUT - stavy vodoměrů z dálkových odečtů
HLASENE - hlášené jiným způsobem (telefon, fax, sms)
VYMENY - záznam všech výměn vodoměrů
KOREKCE - slevy/přirážky
 • Období - měsíc a rok odečtu
 • Pořadí - pořadové číslo řádku položky dávky (pomocný údaj, řádky se číslují během generování dávky)
 • Období odečtu - specifické označení pro výběr do odečtů (např. 10=měsíc, 51=rok)
 • Oblast - oblast (část obce)

Odběrné místo

 • Odběrné místo - identifikace - číslo odběrného místa
 • Smlouva - smlouva vázaná k odběrateli a odběrnému místu
 • Oprava - zaškrtávací políčko, při aktivaci umožňuje provádět nestandardní editaci některých údajů
 • Ulice - adresa odběrného místa
 • Obec - jméno obce
 • Vodoměr - identifikace - číslo vodoměru
 • Plomba - číslo plomby vodoměru

Adresa

 • Č.odběratelel - identifikace odběratele
 • Odběratel - název odběratele
 • Ulice
 • Čp
 • Obec

Podklady pro odečet

 • Stav starý - minulý stav vodoměru
 • Datum staré - datum odečtu minulého stavu stavu vodoměru
 • Stav nový - aktuální odečet
 • Datum nové - datum aktuálního odečtu
 • Průměrný odběr - průběžně sledovaný odběr
 • Množství - rozdíl starého a nového stavu
 • Druh odečtu - údaj z číselníku druhu odečtů (obecné číselníky), např. řádný odečet, výměna vodoměru - viz číselník

Pokud je zvolen kód 9 (hlášený ke změně), program aktualizuje automaticky stav vodoměru!

 • Kód sazby - určuje druh sazby, např. vodné odečtem, stočné paušálem, …

Poznámky pro odečitatele nebo od odečitatelů

 • Odečítač - obvykle číselná identifikace odečítače
 • Nefakturovat - zaškrtávací údaj v případě, že je potřeba přechodně nebo trvale zamezit převodu záznamu do odečtů
 • Stav záznamu - určuje v jakém stavu se záznam nachází viz níže tabulka seznam kódů stavu záznamu
 • Umístění - umístění vodoměru
 • Druh stavby - z číselníku druhů staveb (obecný číselník)
 • Kód poznámky - poznámky k OM (přednastavené v číselníku)
 • Poznámka odečítače - vlastní poznámka odečítače
 • Období odečtu - z číselníku období odečtu (obecné číselníky), např. 51=roční odečet, 10=měsíční odečet, …
 • Počet bytů
 • Počet osob
 • Termín odečtu

Aktualizace množství na smlouvě

Program editace dávek obsahuje v tomto panelu možnost pro uživatele aby v případě způsobu 4 a 5 mohl změnit množství na smlouvě bez nutnosti přepínat se do editování položek smluv a opět editovat dávku.


 • Klasifikace - údaj dotažený ze smlouvy
 • Množství původní - přebráno ze smluv
 • Opraveno na - editovaný údaj
 • Vypočteno - vypočteno programem
 • Způsob výpočtu - displejovaný údaj dotažený z OM (tabulka Zom)

Zobrazované údaje - browse

Řádkový pohled (browse) je v programu přednastaven. Protože jde customizovat prostřednictvím standardní ikony „Upravit pohled“, budou zmíněny jen podstatné údaje, které by uživatel měl vidět, anebo které nejsou obsaženy v detailu.

Sloupce

 • Stav - informační údaj popisuje stav, ve kterém se záznam odečtu aktuálně nalézá

Seznam kódů stavu záznamu

Z - záznam byl vygenerován a čeká na přesun do odečtového zařízení
P - záznam se nalézá v odečtovém zařízení
A - záznam vrácený z odečtového zařízení (je připraven pro převod do odečtů)
N - záznam vrácený z odečtového zařízení ale bez odečtu. Důvod je v poznámce
L - Lístek (na adrese byl zanechán lístek)
O - záznam byl již převeden do odečtů

Speciální ikony

 • Generování odečtů aktuálního záznamu - nasvítí filtr pro vyplnění datumu a fakturační dávky. Generuje jen odečet z aktivní dávky.
 • Zastavit fakturaci - bez nutnosti opravy řádku <F3> na něm nastaví příznak „nefakturovat“
 • Aktualizace starého stavu - během aktualizace starého stavu dojde z bezpečnostních důvodu k potvrzujícímu dotazu a poté program aktualizuje starý stav údaji z vodoměru
 • Aktivní i neaktivní - zobrazuje všechny dávky z pohledu archivace
 • Neaktivní (archivované) - zobrazí pouze dávky uklizené v archívu
 • Aktivní - zobrazí pouze aktuální dávky

Další nabídka

 • Zálohy - pohled do financí, zobrazí zálohy k aktuálnímu odběrateli
 • Odečty dle dávky a OM - zobrazí všechny odečty k danému OM pro danou dávku v tabulce Zodecty
 • Odběrná místa za odběratele - údaje zobrazí z tabulky Zom (editace odběrných míst)
 • Slouvy s odběratelem - pohled do smluv odběratele s možností editace smlouvy
 • Faktury odběratele - pohled na vystavené faktury
 • Odběratel - skok do adresáře odběratelů
 • Vodoměry - pohled do vodoměrů s možností editace
 • Kontrolní opis návaznosti - vypíše sestavu pro kontrolu
 • Sledované odečty - opis podle zadaného filtru
 • Technický propočet všech neodečtených v dávce - Dopočítá technický propočet pro všechny položky dávky se stavem Z, P.
 • Technický propočet aktuálního odečtu - Dopočítá technický propočet pro aktuální záznam.

Technické propočty odečtu

Přes menu Další můžete spustit technický propočet. Ten funguje tak, že se program zeptá na datum a kód způsobu odečtu (většinou je to kód 11 - Technický propočet nebo odhad).

 • Technický propočet všech neodečtených v dávce - vezme všechny záznamy z aktuální dávky ve stavu Z a P. Zkusí na nich vypočítat dopočet množství k zadanému datu.
 • Technický propočet aktuálního odečtu - Provede tech. propočet na aktuálním záznamu

Výpočet množství pro technický propočet.

  MNO = (datum_n - datum_s) * OM.prumer_na_den

Pro technický propočet musí datum_n > datum_s, je třeba mít vyplněný denní průměr na odběrném místě. Ten lze doplnit buď ručně nebo výpočtem v ZIS/ODečty/Dohadné položky/Výpočet průměrů pro jednotlivá OM.

Při technickém propočtu se do věty zapíší (přepíší) následující údaje:

 • Množství (dle vzorečku výše)
 • Stav nový (Stav starý + množství)
 • Datum odečtu - na hodnotu dle dotazu
 • Způsob odečtu - na hodnotu dle dotazu
 • Stav záznamu - na „A“ - tedy připraveno pro generování do ODEČTŮ

Na konci propočtu zobrazí sestava s informacemi o OM, která se podařilo propočíst a která ne (+ důvod)

Výsledek po technickém propočtu jednoho OM:

Výsledek po technickém propočtu celé dávky: