Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Skladové pohyby

Hlavička pohybu

]]

Ikony v záhlaví pořizovací obrazovky

V levé části jsou umístěny ikony, které se používají standardně v celém Orsoft Open.

* Ovládání

V pravé části jsou ikony určené pro podsystém:

Tisky - opis dokladů, přehledy a kontrolní tisky dle různých hledisek

Další nabídka

 • Poznámky
 • Meziskladový převod
 • Rozpuštění dodatečných nákladů na hlavičce příjemky do položek
 • Výdej položek příjemky - průběžka
 • Dodatečné náklady k příjemce
 • Dotažení položek příjemky z dodavatelské objednávky
 • Výdej všech položek stavem - vysavač
 • Dotažení položek z původního dokladu
 • Oprava účtu, útvaru, zakázky
 • Hromadné akce
  • Hromadné zaúčtování skladových dokladů
  • Hromadné odpříznakování a zrušení z účetnictví
  • Import z EDL Sapeli do příjemek
  • Přepočet po opožděném dokladu

Čtyřlístky - umožňují filtrovat ve skladových dokladech podle různých hledisek:

 • Všechny pohyby
 • Aktuální rok
 • Aktuální měsíc + měsíc zpět

Filtr v browsu je přednostně nastaven na výběr skladových dokladů aktuální měsíc + měsíc zpět.

Akce s dokladem

 • Vyhledání protidokladu
 • Storno dokladu
 • Zaúčtování dokladu
 • Odpříznakování a zrušení zaúčovaného dokladu v účetnictví

Barevné rozlišení řádků v řádkovém seznamu - černá barva nezaúčtované doklady, červená storna, modrá zaúčtované doklady, tyrkysová neúčetní doklady.

Třídění skladových dokladů je podle sloupce „Datum účetní“ sestupně od aktuálně pořízeného datumu.

Editace je řízena nastavením v konfigurací skladové evidence:

* Konfigurace skladové evidence

 • Datum účetní - Datum vystavení skladového pohybu. Je nabízeno datum nastavené v Orsoftu, které je možno přepsat. Datum je kontrolován na povolený počet dnů zpět a vpřed podle nastavení v konfiguraci Skladování.
 • Sklad - zadává se kód skladu. Zadané číslo se kontroluje na číselník skladů. Dotahuje se skladový útvar a varianta ocenění skladu
 • Kód dokladu - zadává se kód dokladu. Zadané číslo se kontroluje na číselník ostatních dokladů. Dotahuje se číslo formuláře a rozhoduje se zda se jedná o tuzemský nebo zahraniční doklad.
 • Kód pohybu - zadává se kód pohybu. Zadané číslo se kontroluje na číselník skladových pohybů. Dotahuje se dokladová řada a podle masky uvedené u dokladové řady se generuje číslo dokladu. Podle klíče pro dotažení souvztažnosti se nabízí účet a útvar.
 • Sklad/útvar - údaj o protiskladu je zpřístupněn pokud je v číselníku skladových pohybů zadán pohyb pro automatický meziskladový převod a kód pohybu má specifikací VPA.
 • Útvar - dotáhne se ze souvztažnosti u příjmu DAL u výdeje MáDáti, při účetní variantě 2 a 4 lze přepsat. Zadaný útvar se kontroluje na číselník útvarů Útvary.
 • Účet - dotáhne se ze souvztažnosti u příjmu DAL u výdeje MáDáti, při účetní variantě 2 lze přepsat. Zadaný účet se kontroluje na číselník účtů Účetní osnova.
 • Zakázka MD - údaj je určen pro zadání zakázky na straně Má Dáti. Vyplňování a kontrola zakázky souvisí s nastavením v číselníku skladových pohybů a v konfiguraci podsystému. daj je kontrolován na číselník zakázek Evidence zakázek.
 • Zakázka Dal - údaj je určen pro zadání zakázky na straně Dal. Vyplňování a kontrola zakázky souvisí s nastavením v číselníku skladových pohybů a v konfiguraci podsystému. daj je kontrolován na číselník zakázek Evidence zakázek.
 • Faktura - údaj je určen pro informaci o interním čísle došlé faktury k příjmu nákupem Přijaté faktury. Po zaúčtování dokladu je DŘ a faktura párovacím údajem pro Likvidaci faktury.
 • Objednávka - údaj je určen pro informaci o interním čísle dodavatelské objednávky k příjmu nákupem. Jednotlivé řádky příjemky vykryjí množství na řádcích objednávky.
 • Číslo firmy - údaje pro identifikaci dodavatelské firmy pro příjem nákupem s vazbou na Adresář firem.
 • Číslo dodacího listu - údaj je určen pro informaci o dodacím listu k příjmu nákupem.
 • Číslo referenta - číslo osoby odpovědné za nákup nebo výdej s vazbou na Osoby.
 • Kód banky - údaj o kódu banky pro zahraniční příjem s vazbou na Bankovní ústavy. Pole „Kód banky“, „Měna“ a „Kurz“ se zpřístupní pouze u kódů které jsou v číselníku ostaních dokladů označeny jako zahraniční.
 • Měna, Kurz - údaj o měně pro zahraniční příjem. Existence měny je kontrolována na kurzovní lístek odkud je podle účetního datumu na hlavičce příjemky nabízen aktuální kurz.
 • Kód dopravy, Doprava text - údaje o způsobu dopravy pro příjem nákupem.
 • Vedlejší náklady, Vedlejší náklady cizí - celkové vedlejší náklady (doprava, clo …) za doklad.
 • Kód protidokladu, Kód protipohybu a Čislo protidokladu - informativní údaje o protidokladu meziskladového převodu.
 • Množství, Hodnota - údaje zobrazují celkové součty příslušných hodnot na základě pořízených položek dokladu.

Pokud jsou k hlavičce pořízeny položky nelze již editovat údaje , které ovlivňují pořízení položky.

Položky pohybu

Editační obrazovka položky skladového dokladu:

 • Číslo - zadává se číslo položky (výrobku, zboží, rež.položky apod.) dle ceníku.
 • Název - přednabízí se název položky z ceníku - možno přepsat.
 • Stavové klíče - editace 3 stavových klíčů je podle nastavení v konfiguraci Skladování.
 • Datum FiFo, Cena FiFo - editace je povolena u skladů s cenovou variantou 4-FiFo.
 • Cena - skladová cena editace je ovolena u příjmů na sklad s cenovou variantou 2-Průměrné ceny.
 • Množství - vyplní se množství v měrné jednotce uvedené v ceníku.
 • Hodnota - přednabídne se vypočtená hodnota s možností přepisu u příjmů na sklad s cenovou variantou 2-Průměrné ceny a 4-FiFo. Po změně hodnoty se přepočítá skladová cena.
 • Cena cizí, Hodnota cizí - u zahraničního příjmu se skladová cena a hodnota přepočítají kurzem uvedeným na hlavičce příjemky s možností přepisu.
 • Přirážka - editace skladové přirážky v procentech je povolena u výdeje prodejem, specifikace skladového pohybu VN.
 • Cena bez DPH, Hodnota bez DPH - ke skladové ceně se připočte hodnota přirážky a vypočíté se hodnota bez DPH, oba údaje jsou s možností přepisu.
 • Cena s DPH - k ceně bez DPH se připočte daň z přidané hodnoty podle procenta DPH uvedeného v obchodní části ceníku.
 • čet MD, tvar MD, čet Dal, tvar Dal - údaje se dotahují ze souvztažnosti podle klíče uvedeného na hlavičce pohybu v návaznosti na nastavení v konfiguraci Skladování.
 • Zakázka MD, Zakázka Dal - údaje se přebírají z hlavičky pohybu, editace se povoluje v číselníku skladových pohybů.
 • Činnost, Výrobek - editace se povoluje pokud jsou tito nositelé u účtu nastaveny.
 • Protiklíče - editace je povolena u meziskladových převodů a to i vrámci jednoho skladu, pokud je v číselníku pohybů nastavena „Vazba na plánování“.
 • Inventární číslo, Klasifikace, Umístění - editace je povolena u výdeje do Operativní evidence Majetku, specifikace skladového pohybu VI.
 • Norma, Výrobní deník - editace je povolena u příjmů a výdejů z výroby, specifikace skladového pohybu PV a VV.
 • Země původu, Kraj, Statistický kód, Zvláštní kód, Vedlejší náklady - editace doplňujících údajů pro Intrastat je povolena u příjmů a výdejů s číslem firmy (uvedeným na hlavičce pohybu), které patří do zemí EU. Číselník zemí.