Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Ceník

Ceník - základní údaje

 • Číslo - číslo ceníkové položky (číslo výrobku, materiálu, suroviny, režijní položky apod.).
 • Název - Název ceníkové položky.
 • JKV - označení podle číselníku JKV (nepovinné)
 • SKP - popis Standardní klasifikace produkce
 • Specifikace 1, 2 - prostor pro další textový a hodnotový popis výrobku
 • Ek.členění - povinné zatřídění ceníkové položky do ekonomické skupiny. Údaj je povinný a jeho vyplnění se kontroluje na číselník ekonomických členění.Tento kód v kombinaci s kódem fakturačního dokladu (viz. číselník fakturačních dokladů) určuje rozúčtování vyfakturované položky!
 • Skupina 1,2 - uvádí se sortimentní skupina výrobků. Vyplnění znamená začlenění položky do skupiny dle charakteru (sortimentu) a nemá vliv na ekonomické zpracování dokladů. Sortimentní skupiny slouží pro třídění některých statistických výstupů a také pro práci s cenovou tvorbou. Prostřednictvím konfigurace podsystému lze definovat, která skupina bude v cenové tvorbě využívána.
 • Skupina 3 - možnost uvedení dalšího zatřiďovacího údaje v rozsahu 5 znakových míst (bez kontroly na číselníky).
 • Měrná jednotka - jednotka dle číselníku měrných jednotek (kontrola na číselníku měrných jednotek).
 • MJ společná - nepovinný údaj . Měrná jednotka společná se využije v případě potřeby provádění přepočtů na společnou MJ. (např. měrná jednotka výrobku jsou kusy, ale pro potřeby statistického sledování prodeje je nutné je vyčíslovat ve společné měrné jednotce pro všechny výrobky, kterou jsou např. kilogramy).
 • Koef. pro přepočet - koef. užívaný k přepočtu množství měrné jednotky na společnou veličinu (např. měrná jednotka kusy přepočítávaná na společnou jednotku v kilogramech atd.). Za uvedením přepočítávacího koeficientu se zapisuje znak „* “ označující násobení nebo „ / “ označující dělení koeficientem. Přepočty se využijí v tiskových sestavách.
 • Účet - ve vazbě na subsystém Skladování je do tohoto místa možné zapisovat číslo skladového účtu k ceníkové položce. Pokud je v číselníku ekonomických členění skladový účet již uveden, do tohoto místa se dotáhne automaticky po zápisu příslušného ek. členění.
 • Sklad - nepovinné označení skladu, na kterém má být položka uložena. Údaj se kontroluje na číselník skladů.
 • Váha - popisný údaj, který lze využít při přepočtech ve speciálních sestavách.
 • Počet měr.jednotek - pole je určeno pro speciální použití v přepočtech měrných jednotek (např. absolutní sušina u buničiny).
 • Skladová cena 1 - prostor pro záznam skladové ceny, pod kterou může být položka evidována na skladě. Vyplnění souvisí se zvoleným způsobem ocenění zásob (viz. číselník skladů).
 • Kód - pole slouží ke speciálním nastavením činnosti programu ve vztahu ke skladové evidenci. Prostřednictvím vyplnění tohoto kódu lze ovlivňovat chování programu při skladové evidenci u konkrétní ceníkové položky. Kód může nabývat těchto hodnot:
  • 9 … takto označená položka ceníku se i při zvoleném ocenění skladových zásob průměrnými cenami (viz. varianta 2 nebo 5 v číselníku skladů) nebude průměrovat a její evidence na skladě bude probíhat za pevné ceníkové ceny.
  • 8 … takto označenou položku ceníku lze evidovat na příjemkách a výdejkách jen množstevně - t.j. se skladovou cenou 0,- Kč. Nastavení se uplatní při ocenění skladových zásob pevnými nebo průměrnými cenami (viz. varianty ocenění 1,2,5 v číselníku skladů)
  • 7 … takto označenou položku ceníku nelze přijímat na sklad dřív, než se vykáže její nulové množství ve stavu skladu. (Užívá se hlavně pro tzv. průběžné položky.)
 • Skladová cena 2 - další skladová cena je určena zejména pro subsystém Skladování jako cena „plánovací“, případně v podsystému Výroba jako „kalkulační“.
 • Kód 2 - tento nepovinný údaj je určen pro blokování položky - vylnění „B“ znamená zablokování této položky při pořízení dokladů.

Obchodní doplněk

 • Daňová skupina - zařazení do daňové skupiny dle celního sazebníku. Pole je povinné a je kontrolováno na číselník.
 • DPH % - procento DPH dotažené na základě daňové skupiny
 • Spotřební daň - pokud uživatel eviduje výrobky, na které se vztahuje spotřební daň, uvádí se zákonné sazby pro její výpočet do tohoto pole (např. alkohol, cigarety)
 • Koeficient pro spotřební daň - představuje procentní vyjádření obsahu sledované daňové skupiny spotřební daně v příslušné ceníkové položce. Tento údaj je využíván pro výpočet spotřební daně ve statistice čerpající z dodacích listů.
 • Prodejní cena (VC,MC,ZC) - stanovená nebo vypočtená prodejní cena bez daní a přirážek. Tato cena se bude nabízet v závislosti na konfiguraci při pořizování položek prodejních dokladů. Podle vyplněné prodejní ceny se informativně zobrazují v ceníku údaje o % nebo hodnotě rabatu vzhledem ke skladové ceně.
 • Sp.daň / Základ daně / DPH - výše spotřební daně, základu daně a DPH za výrobek je uváděna na základní měrnou jednotku.
 • Měna / Kurz / Koef - Pro zahraniční prodejní cenu je nutné zadat ještě označení cizí měny, případně hodnotu kurzu a koeficientu.
 • Čárový kód - čárový (EAN) kód výrobku.
 • Balení MJ - vyplňuje se název balení v případě, že jsou evidovány výrobky v určitých měrných jednotkách (např. kilogramy), ale prodávají se na balení (např. kartony). Vyplnění má vazbu na číselník měrných jednotek.Za polem název balení je zařazen jednoznakový údaj. Pokud je na jeho místě uvedena cifra 1, dojde ke změně pořadí zadávání údajů na položkách dodacích listů. V takovémto případě se po čísle výrobku a skladu zadává nejprve počet balení a potom teprve je požadován údaj o množství v měrných jednotkách.
 • Počet mj v balení - pro přepočet balení výrobků do statistických výstupů přibylo v ceníku pole, které určuje způsob přepočítávání balení na měrné jednotky. (např. karton obsahuje 10kg výrobku).
 • Počet ks v balení - nastavitelný údaj pro přepočty balení (např. karton obsahuje 150 kusů sáčků výrobku).
 • Druh balení - jedná se o nepovinný údaj o způsobu výroby nebo balení. Vyplňuje se ve vazbě na číselník druhů balení.
 • Výrobní deník - jedná se o nepovinný údaj o výrobním deníku ze subsystému Výroba, pokud je provozován.
 • Číslo kalkulace - nepovinný údaj pro spojení se ss. Výroba.
 • Podniková norma - nepovinný údaj využívaný v některých tiskových výstupech.

Výrobní doplněk

Tento doplněk obsahuje volitelné údaje použitelné např. v MTZ při plánování materiálu:

 • Skupina - specifická skupina výrobku používaná ve výrobě.
 • Kategorie - kategorie výrobku používaná ve výrobě.
 • Hmotnost 1 MJ - hmotnost jedné MJ (jiná než v ceníku).
 • Jakost - jakost (např.materiálu).
 • Parametr 1-5 - libovolně volitelné parametry materiálu.
 • Cena pro plánování - cena pro účely plánování např. nákupu.
 • Rozměrová norma - rozměry výrobku.
 • Třída odpadu - znak odpadu.
 • MJ plánovací/Zkratka/Koef. - měrná jednotka, zkratka, koeficient pro účely plánování.
 • MJ technická/Zkratka/Koef. - měrná jednotka, zkratka, koeficient pro účely plánování.

Ceník WEB

 • Číslo - číslo ceníkové položky.
 • Název - název ceníkové položky určený pouze pro účely objednávání v tzv. WEB objednávkách (samostatná skupina úloh IS Orsoft).
 • Druh - druh výrobku sloužící jako výběrové kritérium při zpracování objednávek.
 • Blokace - zaškrtnutím je možné dočasně zakázat objednávání.
 • Čas objednávky - hodina, do které je objednávka přijata do systému (po uplynutí nelze objednávat).
 • Počet dnů předem - počet dnů předem pro objednání (při nedodržení nelze objednávat).
 • Soubor .png - obrázek výrobku ve formátu „png“, který se uživatelům WEB objednávek zobrazuje.
 • Dny pro objednání - povolené dny v týdnu, na které lze výrobek objednávat.

Doplněk EDI

Doplněk ceníku EDI je určen pro evidenci specifických údajů, které mohou být předmětem předávání informací v rámci elektronické výměny dat např. na EDI fakturách, ceníku PRICAT apod. Jedná se o poměrně obsáhlé množství informací cca na pěti editačních obrazovkách a jejich význam je víceméně zřetelný ze samotného návěští pořizovaného údaje. Obsah těchto údajů není kontrolován na žádné číselníky a hodnoty.

Základní údaje:

Výrobek:

Balení:

Paleta:

Obal: