Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Adresář dodavatelů/odběratelů

Adresář (tabulka o6a) slouží pro uložení informací o partnerech firmy uživatele. Tyto informace jsou využívány ve všech podsystémech Orsoftu Open.

Neplatné věty nebo blokované věty jsou v browse barevně odlišeny (zašedlé). Browse se standardně zobrazuje s filtrem Aktivní firmy, ve kterém se nezobrazují firmy neplatné a blokované. Ty lze prohlížet po výběru filtrů Neaktivní firmy nebo Aktivní i neaktivní firmy.

Možnosti chování adresáře při pořizování lze detailně nastavit v konfiguraci adresáře.

Hlavička

 • IČO - identifikační číslo firmy. V konfiguraci adresáře (Kmenová data/Adresář/Parametry/Konfigurace/Adresář) lze nastavit způsob číslování duplicitních IČO pomocí druhého doplňkového pole, zakázat duplicitu IČO nebo zapnout kontrolu struktury IČO. Pokud je při zakládání firmy již vyplněno IČO, lze pomocí tlačítka ARES (vpravo od pole pro IČO) dotáhnout známé informace o firmě z webu. Pokud jsou k dispozici, dotáhnou se také informace o zápisu firmy v Obchodním rejstříku, které lze po uložení firmy prohlížet na záložce Informace. Pokud IČO vyplněno není, je zobrazeno upozornění s dotazem, zda přejít na ruční vyhledávání v rejstříku ARES. Při ručním vyhledávání lze hledat i podle jiných údajů než podle IČO.
 • Název - zkrácený název firmy. V konfiguraci lze nastavit konverzi na velká/malá písmena a zakázat duplicitu názvu. Dle tohoto pole lze též dotahovat z ARESu.
 • Číslo firmy - jednoznačné číslo firmy (hlavní klíč pro vazbu na další tabulky , interní parametr Orsoftu). Způsob číslování firem lze nastavit v konfiguraci. Již uložené číslo firmy nelze přepsat.

Výstrahy k firmě - pod hlavičkou je řádek, ve kterém se mohou zobrazovat výstrahy (tučně červeně). Jejich smyslem je rychlé upozornění na nestandardní stav firmy. Možné výstrahy jsou Insolvence, Nespolehlivý plátce DPH, Blokace používání, Neplatná k datu, Neaktivní věta. Pokud není výstraha žádná, zůstává řádek prázdný.

Základní údaje

 • Stav
  • Insolvence - příznak firmy v insolvenčním řízení. Plní se dávkovým chodem Kmenová data/Mimořádné akce/Import-export dat/Aktualizace příznaku insolvence.
  • Nespolehlivý plátce DPH - příznak nespolehlivosti plátce DPH dle Registru plátců DPH. Možný stav ANO, NE, NENALEZEN se plní při Aktualizaci spolehlivosti plátců DPH (volba Kmenová data/Mimořádné akce/Import-export dat/Aktualizace spolehlivosti plátců DPH). Viz též Kontrola spolehlivosti plátců DPH.
  • Platnost firmy od-do - interval platnosti záznamu o firmě. Neplatné firmy se nenabízejí k výběru a v detailu jsou označeny červeným textem „Neplatná věta“. Neplatné věty se ve standardním filtru „Aktivní firmy“ nezobrazují, jsou viditelné ve filtrech „Neaktivní firmy“ nebo „Aktivní i neaktivní firmy“. Datum platnosti od se při založení věty předvyplňuje na 1.1.1980, po dotažení z ARESu se přebírá datum zápisu firmy do obchodního rejstříku z ARESu. Datum platnosti do se předvyplňuje na 31.12.9999.
  • Tlačítka - pro pohledy na záznamy k firmě do webových rejstříků. Pozn.: Pro slovenské firmy (země SK) se vyvolají pohledy do slovenských alternativ rejstříků, pokud existují. Tlačítka pro SK se mohou lišit v popisu nebo se nezobrazovat. Některé rejstříky neumožňují volání s přenosem parametrů (IČ, DIČ, název apod), v takovém případě je nutné vstupní údaje přenést nebo vyplnit ručně. Pro jiné země než CZ a SK je k dispozici pouze registr VIES.
   • ISIR - Insolvenční rejstřík
   • EVUP - Evidence úpadců
   • OR - Obchodní rejstřík
   • RŽP - Registr živnostenského podnikání
   • ARES - Administrativní registr ekonomických subjektů
   • CreditCheck - kontrola možných úvěrových rizik - CreditCheck semafor
   • Registr plátců DPH - Registr plátců DPH. Zde je nutné přenést DIČ bez země do vstupního pole vyhledávacího formuláře ručně nebo lze alternativně použít tlačítko ARES a potom se prokliknout do DPH.
   • Plátce DPH - VIES - ověření DIČ pro účely DPH systémem VIES
 • Obchodní název - plný obchodní název firmy. Standardně se tato položka přímo needituje, ale plní se z polí Jméno/Název v Hlavní adrese. Způsob plnění lze nastavit ve volbě Kmenová data/Parametry/Konfigurace/Adresář v panelu Obchodní název. Zde lze také nastavit přímou editovatelnost obchodního názvu zaškrtnutím pole Editovat obchodní název. Hromadné naplnění obchodního názvu lze provést ve volbě Kmenová data/Mimořádné akce/Hromadné změny/Naplnění obchodních názvů . Dle tohoto pole lze též dotahovat z ARESu.
 • Hlavní adresa - hlavní adresa firmy, použije se jako standard, pokud nejsou vyplněny Další adresy. Pořizovaná nebo editovaná hlavní adresa se automaticky propisuje do tabulky Další adresy jako fakturační adresa. Fakturační adresa může být pouze jedna a přímo z Dalších adres ji pořídit nelze.
  • Jméno/Název - 4 pole pro název firmy ve tvaru, jak budou zobrazena v adrese. Skládá se z nich obchodní název. Pro fyzické osoby bude v prvním poli příjmení a ve druhém jméno. Dle tohoto pole lze též dotahovat z ARESu.
  • Ulice - ulice vč. čísla popisného
  • P.O.Box - poštovní přihrádka
  • PSČ - poštovní směrovací číslo. Při jeho výběru se filtruje dle vyplněné země. Pozn.: Pokud se má v detailu nebo browse zobrazovat na 10 znaků, je potřeba použít binding na atribut dotahovanaData.psc10, a název položky v detailu musí být také dotahovanaData.psc10.
  • Místo - město či obec
  • Země - značka země, pro českou legislativu se předvyplňuje „CZ“
  • NUTS - územní klasifikace
  • Řeč - úřední řeč, pro českou legislativu se předvyplňuje „CS“
  • Okres - značka okresu
   • Zobrazení adresy na mapě - lze provést přes tlačítko . Tato funkce vyžaduje verzi Javy 1.8.0 nebo vyšší. U zobrazené firmy lze dále pomocí tlačítka Zobrazit trasu zobrazit trasu z místa firmy uživatele do místa vybrané firmy.
  • Kód RÚIAN - kód adresního místa RÚIAN. Pro firmy s IČ se dotáhne při použití tlačítka Dotažení z ARESunebo Dotažení z RÚIAN.
  • Tlačítko RÚIAN- pohled do webového RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí) pro vyplněný kód adresního místa.
  • Tlačítko Dotažení z RÚIAN- pro vyplněné IČ dotáhne kód RÚIAN a mapové souřadnice. Pokud není IČ vyplněno, zkusí dotáhnout mapové souřadnice z RÚIAN dle vyplněné adresy. Mapové souřadnice lze prohlížet na záložce Informace .
 • DIČ - daňové identifikační číslo. V konfiguraci (Kmenová data/Adresář/Parametry/Konfigurace/Adresář) lze nastavit způsob kontroly na Registr plátců DPH (pro česká DIČ), příp. zapnout kontrolu na evropský VIES (VAT Information Exchange System) pro cizokrajná DIČ.
 • Plátce DPH - příznak plátce DPH (v tabulce fyzicky hodnoty J/N (Ja/Nein)). Pro DIČ začínající na „CZ“ se při uložení věty údaj přepíše hodnotou zjištěnou v českém Registru plátců DPH, tj. nalezne-li se DIČ v registru s typem registrace „Plátce“, příznak se zaškrtne, nenalezne-li se v registru, příznak se odškrtne. Pokud je DIČ v registru nalezeno, ale má typ registrace „Identifikovaná osoba“, nejedná o plátce DPH a příznak nebude zaškrtnut. Pro ostatní DIČ se uloží editací vyplněná hodnota. Editovat příznak ručně má tedy smysl pouze pro nevyplněné nebo cizokrajné DIČ. Pro cizokrajné DIČ se příznak po kontrole na VIES předvyplní, ale je možné jej editací změnit.
  • Mimořádně lze příznak editovat i pro české firmy (DIČ začínající na „CZ“) volbou „Další/Změna příznaku plátce DPH“. Tímto způsobem se příznak nastaví bez ohledu na Registr plátců DPH. Jedná se tedy o možnost nastavit příznak pro případ, že není k dispozici připojení k internetu apod. Dotažením z ARESu nebo hromadným chodem Aktualizace spolehlivosti plátců DPH se příznak uvede do souladu s Registrem plátců DPH.
 • Ohlašovací povinnost - příznak pro ohlašovací povinnost
  • Oznamovací povinnost dle § 34 odst. 5 ZSDP. „Právnické osoby a fyzické osoby, mající příjmy z podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti nebo z pronájmu, které provádějí úhrady fyzickým osobám za jejich jinou samostatně výdělečnou činnost nebo za pronájem a z těchto úhrad nesrážejí daň, jsou povinny uskutečněné úhrady oznamovat svému místně příslušnému správci daně, pokud u jednotlivé fyzické osoby přesáhne úhrada částku 40.000 Kč za kalendářní rok.“
  • Oznamovací povinnost mají: a) všechny právnické osoby, a to bez ohledu na jejich podnikatelské aktivity a charakter dosažených příjmů, b) fyzické osoby mající příjmy z podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti nebo z pronájmu (oznamovací povinnost nemá fyzická osoba pouze s příjmy ze závislé činnosti nebo z kapitálového majetku, resp. fyzická osoba s ostatními příjmy).
 • Jiné EČDD než VS - příznak Jiné evidenční číslo daňového dokladu než variabilní syumbol. Je využito ve Finančním účetnictví.
 • - rodné číslo (století, r.č. před lomítkem, r.č. za lomítkem, duplicita)
 • Bankovní spojení - hlavní bankovní spojení firmy. Pro již uloženou firmu jej lze založit přes tlačítko nebo záložku Bankovní spojení .
 • Zástupce 1 - statutární zástupce 1
 • Zástupce 2 - statutární zástupce 2
 • Telefon
 • Fax
 • Mobil
 • E-mail
 • Web
 • Holding - holding, vazba na nadřízenou firmu v adresáři
 • Tlačítko
  • Dotáhnout z ARESu - pokud je při zakládání firmy již vyplněno IČO nebo část názvu firmy, lze pomocí tlačítka dotáhnout známé informace o firmě z webu z registru ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů). Přednostně se dotahuje dle IČO, pokud není vyplněno, zkouší se hledat dle názvu firmy vyplněného v polích Obchodní název nebo Jméno/Název nebo Název. Je-li firem dle názvu nalezeno více, je uživatel vyzván k výběru ze seznamu.

Klasifikace - další údaje k firmě

 • Klasifikace CRM
  • Kategorie - kategorie vztahu, např. Potenciální partner, Partner, Konkurent apod. (dle číselníku OHCRMKAT). Pozn.: Speciální význam má kategorie Partner , kam spadají dodavatelé nebo odběratelé, s nimiž je již uzavřena smlouva, tj. tzv. obchodní partneři resp. Adresář . Při zobrazení přes volbu Adresář a při výběrech z podsystémů, tzn. např. při výběru firmy při pořizování faktury ve Finančním účetnictví se zobrazují pouze firmy kategorie Partner. Ostatní kategorie, pořízené v Obchodních vztazích, se zde nezobrazují.
   • Pokud je obchodní vztah založen s jinou kategorií než Partner (např. Potenciální partner ), lze jej později do kategorie Partner přeřadit. Provede se to prostou editací položky Kategorie, přičemž následují potvrzující dotazy, zda toto chcete opravdu provést. Tento krok je totiž nevratný. Firma přeřazená do kategorie Partner dostane nové číslo firmy z příslušné řady dle konfigurace adresáře a bude od této chvíle viditelná v Adresáři a bude se nabízet k výběru z podsystémů. I nadále bude ovšem viditelná i z Obchodních vztahů.
   • Změnu kategorie na Partnermůže provádět pouze uživatel, který má povolenou úlohu orsoft.o.crm.O6a.zmenaNaPartnera (Právo měnit kategorii firmy na Partner).
  • Fáze - fáze vztahu, např. Sledovaný, Oslovený, apod. (dle číselníku OHCRMFAZE)
  • Význam - význam vztahu, např. Málo významný, Středně významný, VIP apod. (dle číselníku OHCRMVYZN)
  • Stav - stav vztahu, Aktivní nebo Neaktivní (dle číselníku OHCRMSTAV)
  • Uživ. klas. - uživatelská klasifikace vztahu (dle číselníku OHCRMUZIV)
  • Uživ. klas. 2 - uživatelská klasifikace vztahu 2 (dle číselníku OHCRMUZI2)
  • Uživ. klas. 3 - uživatelská klasifikace vztahu 3 (dle číselníku OHCRMUZI3)
 • Klasifikace partnera
  • Dodavatel - příznak pro dodavatele (písm. „D“ ve sloupci Vztah(DOZ) v browse)
  • Odběratel - příznak pro odběratele (písm. „O“ ve sloupci Vztah(DOZ) v browse)
  • Zástupce - příznak pro zástupce (písm. „Z“ ve sloupci Vztah(DOZ) v browse)
  • Celnice - příznak celnice
  • Prodejce - příznak prodejce
  • Člen kons. skupiny
  • Ekon. spoj. osoba
  • Společník
  • Blízká osoba
  • Fakturní místo
 • Příznaky
  • Blokace používání - příznak blokace použití firmy. Blokovaná firma je na záložce Základní údaje/Stav označena textem „Blokace používání“. Nenabízí se při výběrech z adresáře.
  • Blokace upomínání
  • Blokace penalizování
  • Blokace vystavení příkazů
  • Penal. sazba - odběratel - penalizační sazba pro odběratele
  • Dny splatnosti
  • Druh organizace
  • Převažující činnost
  • ZPS 55 - označení firmy zaměstnávající více než 50% ZP
  • Počet dnů skonta
  • % skonta
  • Factoring

Saldokonto - zobrazí se přehled fakturace firmy

Bankovní spojení - na záložce v adresáři se zobrazují bankovní spojení aktuální firmy

Informace - na záložce v adresáři se zobrazují doplňkové informace k firmě

Další adresy - další adresy k firmě

Daňová IČ - daňová identifikační čísla aktuální firmy, možnost evidovat více DIČ k jedné firmě

Archiv adresáře - zobrazí záznamy v archivu pro aktuální firmu

Elektronická komunikace - na záložce v adresáři se zobrazují elektronické adresy aktuální firmy

Barevné odlišení záznamů v řádkovém zobrazení

 • firmy v insolvenci a nespolehliví plátci DPH se zobrazují červeným textem
 • firmy blokované, neplatné dle data a se stavem Neaktivní se zobrazují šedým textem na zašedlém pozadí. Takové firmy se nebudou nabízet při výběrech.

Tlačítka v horní liště

 • Další nabídka
  • Pohledy do webových rejstříků - nabídka obdobných pohledů jako přes tlačítka v detailu.
  • Historie zodpovědné osoby - zobrazí historii položky Zodpovídá
  • Změna příznaku Plátce DPH - Změní příznak Plátce DPH na opačný, a to bez ohledu na Registr plátců DPH. Tj. možnost nastavit příznak pro případ, že není k dispozici připojení k internetu apod. Dotažením z ARESu nebo hromadným chodem Aktualizace spolehlivosti plátců DPH se příznak uvede do souladu s Registrem plátců DPH.
 • Filtry
  • Aktivní i neaktivní firmy - zobrazí všechny firmy
  • Neaktivní firmy - zobrazí pouze neplatné (dle Platnosti od-do) nebo blokované (dle Blokace používání) firmy nebo firmy se stavem Neaktivní
  • Aktivní firmy - zobrazí pouze platné a neblokované firmy, které nemají stav Neaktivní. Tento filtr je defaultní.
 • Při instalaci jako OR-SYSTEM mohou být filtry v adresáři rozšířené o funkcionalitu CRM a potom pro ně platí popis v obchodních vztazích.
 • Saldo - zobrazí detailní saldo firmy s možností prokliků do dalších přehledů, tisku apod.

-

Tisky

 • Nestandardní BS - vypíše seznam nestandardních bankovních spojení všech firem, tj. takových, které mají na 4. pozici zprava znak „-“.

-

Archiv adresáře - při editaci adresáře se zaznamenávají změny vybraných položek do archivu, který využívají ostatní podsystémy. Archivní záznamy k aktuální větě adresáře lze prohlížet na záložce Archiv adresáře. Ta není součástí systémového pohledu, ale lze ji přidat do vlastního pohledu jako záložku s komponentou OBrowse s těmito parametry:

 • Wrapper: cz.ortex.gui.o0.adresar.O6archWrapper
 • Režim: Prohlížení
 • Styl: Seznam a detail současně
 • Vzhled: Seznam a detail současně
 • Spojeno s: this
 • Vazba spojeného browse: dkaNr.eq($dkaNr)

Doplněk adresáře - podobně lze přidat záložku pro prohlížení a editaci Doplňku adresáře. Do záložky vložte browse s těmito parametry:

 • Wrapper: cz.ortex.gui.o0.adresar.O6a3Wrapper
 • Úloha: orsoft.o.adresar.O6a3
 • Režim: Editace
 • Styl: Seznam a detail současně
 • Vzhled: Detail
 • Vždy použít pohled: zaškrtnuto
 • Spojeno s: this
 • Vazba spojeného browse: cislo.eq($dkaNr)

Nabídka (výběr) z adresáře - pokud je požadováno přidat přes pohled do jiných editačních programů pole pro výběr z Adresáře, je potřeba do definice pole vyplnit tyto údaje:

 • Třída wrapperu: cz.ortex.gui.o0.adresar.O6aWrapper
 • Vazebnísloupec: dkaNr (příp. dkaKurz)
 • Parametry wrapperu: filtr=dodavatele (příp. filtr=odberatele), pokud chceme omezit nabízené firmy na dodavatele nebo odběratele. Viz též konfigurace adresáře, kde musí být zaškrtnuto Nabídka adresy/Rozlišovat pro dodavatele/odběratele.

Pro našeptávač z adresáře:

 • Datový zdroj: class=O6a;show=dkaKurz,dkaNr
 • Datový zdroj: class=O6a;show=dkaKurz,dkaNr;filter=dkaZnak.in(100,1100,110,1110) … pro pouze dodavatele
 • Datový zdroj: class=O6a;show=dkaKurz,dkaNr;filter=dkaZnak.in(1000,1100,1010,1110) … pro pouze odběratele