Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Číselníky dokladů

Fakturační doklady

l0ciope.png

 • Kód dokladu - číselný kód určující charakter budoucí faktury; musí být v tomto číselníku jedinečný.
 • Název - popis druhu faktury
 • Typ dokladu - vazební údaj na původní Katalog saldokonta - je nahrazen novým údajem „Předkontace“
 • Způsob výpočtu - údaj určující způsob výpočtu DPH (mezera…zdola, 1…shora, 2…kombinace)
 • Předčíslí faktury - určuje typ faktury (prefix čísla faktury)
 • Konstantní symbol - nastavuje se konstantní symbol pro budoucí fakturu podle platného číselníku ČNB. Je nutné rozlišovat různé konstantní symboly pro faktury, dobropisy, storna !
 • Dokladová řada - údaj je kontrolován na číselník ODDR v Základní části.
 • čet MD, DAL - informace o účtech předurčuje budoucí zaúčtování celkového obnosu faktury při exportu do Financí. Pokud je vyplněn má přednost toto vyplnění před údaji v číselníku předkontací. čty jsou kontrolovány na účtový rozvrh v Základní části.
 • Formulář 1 - číslo formuláře, do kterého se bude faktura tisknout. Definice formulářů jsou uloženy v číselníku uživatelských vzorů.
 • Formulář 2 - číslo druhého formuláře faktury, který je možné tisknout z jednoho dokladu například při fakturaci do zahraničí.Tímto je umožněno zadávat dva různé formuláře k tisku jednoho fakturačního dokladu (například pro fakturu v cizí měně, v cizím jazyce).
 • Cena vstup - cena vstup značí uživatelský požadavek na příslušný typ prodejní ceny (velkoobchod, maloobchod, zahraničí), která se nabízí z ceníku při vystavování fakturačního dokladu.Značí tedy východisko při výběru prodejní ceny. Do pole lze uvádět tyto údaje :
  • 0…………při vystavování dokladů se bude nabízet skladová cena
  • 1………… - „ - se bude nabízet VC
  • 2………… - „ - se bude nabízet MC
  • 3………… - „ - se bude nabízet ZC
 • Cena výstup - cena výstup představuje uživatelský požadavek na konečnou podobu faktury, t.j. její uložení v tuzemské nebo zahraniční měně. Do pole lze uvádět tyto údaje :
  • 1……….. tuzemsko
  • 2……….. zahraničí
 • Rozsah čísla faktury - označení počtu cifer v čísle faktur a to včetně předčíslí.
 • Předčíslí - předčíslí / prefix faktury.
 • Od-Do - nastavení vlastní číselné řady faktur včetně předčíslí.
 • Druh faktury - jednoznakové určení druhu faktury vzhledem k zahraničí a k daňovým výpočtům. Nastavení této informace ovlivní chování programu při fakturaci. Do druhu faktur lze vyplňovat tyto údaje :
  • t..tuzemská faktura bez daně
  • T..tuzemská faktura s daní
  • z..zahraniční faktura bez daně
  • Z..zahraniční faktura s daní
  • x..zálohová tuzemská faktura (s výpočtem částky bez daně)
  • X..zálohová tuzemská faktura (s výpočtem částky včetně daně)
  • y..zálohová zahraniční faktura (s výpočtem částky bez daně)
  • Y..zálohová zahraniční faktura (s výpočtem částky s daní)
 • Zaokrouhlení faktur - zaokrouhlení tuzemské faktury (jednotky,desítky a podobně).
 • Zaokrouhlení zahraniční faktury - zaokrouhlení zahraniční FA (jednotky,desítky a podobně).
 • Obchodní operace - označení obchodní operace pro INTRASTAT.
 • Spotřební daň - označení dokladu se spotřební daní.
 • Směrový kód - směr. kód banky dodavatele.
 • Bankovní spojení - účet pro platbu faktury, jedná se o bankovní spojení dodavatele, na které má být uhrazena faktura.
 • Sídlo banky - sídlo banky dodavatele.
 • Převod bank.spojení - do pole se vyplňuje A/N s ohledem na to, zda má být vve F párována platba na účet odběratele.
 • Pořizování bank.spoj. - v případě kladného vyplnění „A“ se vždy při použití příslušného kódu z číselníku fakturačních dokladů objeví při zápisu hlavičky dokladu možnost přímo zadávat bankovní spojení dodavatele, t.j. bankovní spojení, na které má být vystavená faktura zaplacena.Znamená to, že v číselníku fakturačních dokladů nemusí být zavedeno množství různých kódů, jejichž jedinou odlišností bylo různé bankovní spojení k požadované úhradě. V případě záporného vyplnění „N“ nebo mezery se do vystavovaného dokladu přebírá bankovní spojení dodavatele nastavené přímo u příslušného kódu v číselníku fakturačních dokladů.
 • čet banky - údaj je kontrolován na existenci v účtovém rozvrhu v ZČ.
 • Forma úhrady - předvyplněný kód úhrady. Vyplnění je povinné (na faktuře je ho možné ručně měnit).
 • Naše firma - označení firmy dodavatele interním číslem z adresáře firem. Podle tohoto interního čísla se dotahují údaje o adrese atd. do vystavovaného dokladu.

Ostatní doklady

 • Kód dokladu- číselný kód určující charakter budoucího dokladu; musí být v tomto číselníku jedinečný.
 • Název- popis druhu dokladu
 • Pohyb- vazební údaj na kód pohybu v číselník skladových pohybů
 • Formulář- číslo formuláře, do kterého se bude doklad tisknout. Definice formulářů jsou uloženy v číselníku uživatelských vzorů.
 • Od-Do- jeden ze způsobů nastavení číselné řady skladových dokladů.
 • Dokladová řada- údaj je kontrolován na číselník ODDR v Základní části.
 • Operace- údaj je kontrolován na číselník Celních obchodních operací.
 • Naše firma- označení firmy dodavatele interním číslem z adresáře firem. Podle tohoto interního čísla se dotahují údaje o adrese atd. do vystavovaného dokladu.
 • Druh dokladu- jednoznakové určení druhu dokladu na tuzemský a zahraniční. Nastavení této informace ovlivní chování programu při příjmu nákupem.

Skladové pohyby

 • Číslo- jednoznačný kód skladového pohybu určující charakter budoucího dokladu.
 • Název- popis druhu pohybu
 • Specifikace pohybu

Specifikace 1 určuje pohyb:

 • Příjem (P)
 • Výdej (V)

Specifikace 2 určuje druh příjmu nebo výdeje:

 • Nákup na fakturu/Prodej za hotové (N)
 • Nákup za hotové (H)
 • Import/Export dokladu (E)
 • Meziskladový převod (P)
 • Příjem/výdej z výroby (V)
 • Výdej do Operativní evidence Majetku (I)
 • Přecenění (C)
 • Odchylky ze zaokrouhlení (Z)
 • Ostatní náklady (K)
 • Nespecifikovaný příjem/výdej ( )

Specifikace 3 určuje zda se bude generovat protipohyb:

 • Automat (A)
 • Speciál (B)
 • Doprava (D)
 • Automat.pohyb - číslo protipohybu automaticky generovaného pritidokladu.
 • Souvztažnost - klíč pro dotažení souvztažnosti z číselníku OKONT
 • Dokladová řada - údaj je kontrolován na číselník ODDR v Základní části.
 • Číslování dokladů - způsob nabízení čísla dokladu.
 • Vazba na plánování - určuje zda se budou pořizovat protiklíče 1, 2, 3.
 • Zakázka - určuje zda se bude pořizovat zakázka.
 • Změna účtu na řádku - určuje zda se bude editovat účet MD/DAL
 • Změna zakázky na řádku - určuje zda se bude editovat zakázka MD/DAL.
 • Vazba na smlouvu - určuje zda se budou dotahovat položky příjemky z odběratelské smlouvy.
 • čtování - určuje zda je doklad účetní nebo evidenční.

Uživatelské vzory

 • Číslo formuláře- číselný kód určující konkrétní formulář faktury (pro tisk, export apod.).
 • Název formuláře- název formuláře.
 • Typ formuláře- typ formuláře.
 • Řeč ve formuláři- jazyk/řeč použitá ve formuláři.
 • Jméno šablony- určuje konkrétní název šablony faktury např. pro JASPER.
 • Modul pro interpretaci- zatím nic.
 • Parametry pro modul- zatím nic.
 • Příznaky 1-3- zatím nic.