Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Subjekty

Subjekty a obchodní vztahy jsou nadstavbou adresáře (tabulka O6A) a tvoří základ systému CRM v Orsoftu Open. Kromě standardních údajů adresáře obsahují podrobnou kategorizaci stávajících i potenciálních obchodních partnerů. V popisu níže může být termín „subjekt“ referován také jako „vztah“ nebo „obchodní vztah“ se shodným významem.

Lze pořizovat tyto údaje:

Klasifikace CRM

 • Název - název subjektu (vztahu, obchodního vztahu), needituje se, dotahuje se z názvu firmy
 • Hlavní kontakt - hlavní kontaktní osoba vztahu (lze vybrat z tabulky kontaktů, OHKON). Možnost prokliknutí do detailu kontaktu. Hlavní kontakt lze pořídit až po založení subjektu.
 • Zodpovídá - zodpovědná osoba z firmy uživatele (lze vybrat z tabulky osob, OSOBY). Možnost prokliknutí do detailu osoby.
  • Hromadná změna zodpovědné osoby - pokud je potřeba změnit zodpovědnou osobu hromadně u vybraných firem, lze použít volbu CRM/Mimořádné akce/Hromadné změny /Hromadná změna zodpovědné osoby.
  • Historie zodpovědných osob - historii zodpovědných osob firmy lze zobrazit volbou Další nabídka/Historie zodpovědné osoby. Pro správnou funkčnost historie je potřeba mít aktivovanou historii změn a zapnuté sledování tabulek O6a a Osoby.
 • Kategorie - kategorie vztahu, např. Potenciální partner, Partner, Konkurent apod. (dle číselníku OHCRMKAT). Pozn.: Speciální význam má kategorie Partner , kam spadají dodavatelé nebo odběratelé, s nimiž je již uzavřena smlouva, tj. tzv. obchodní partneři resp. Adresář. Filtruje se podle ní při výběrech z podsystémů, tzn. např. při výběru firmy při pořizování faktury ve Finančním účetnictví se k výběru nabídnou pouze firmy kategorie Partner.
  • Pokud je obchodní vztah založen s jinou kategorií než Partner (např. Potenciální partner ), lze jej později do kategorie Partner přeřadit. Provede se to prostou editací položky Kategorie, přičemž následují potvrzující dotazy, zda toto chcete opravdu provést. Tento krok je totiž nevratný. Firma přeřazená do kategorie Partner dostane nové číslo firmy z příslušné řady dle konfigurace adresáře a bude od této chvíle viditelná v Adresáři a bude se nabízet k výběru z podsystémů. I nadále bude ovšem viditelná i z Obchodních vztahů.
  • Změnu kategorie na Partnermůže provádět pouze uživatel, který má povolenou úlohu orsoft.o.crm.O6a.zmenaNaPartnera (Právo měnit kategorii firmy na Partner).
 • Fáze- fáze vztahu, např. Sledovaný, Oslovený, apod. (dle číselníku OHCRMFAZE)
 • Význam- význam vztahu, např. Málo významný, Středně významný, VIP apod. (dle číselníku OHCRMVYZN)
 • Stav- stav vztahu, Aktivní nebo Neaktivní (dle číselníku OHCRMSTAV)
 • Uživatelská klasifikace- uživatelská klasifikace vztahu (dle číselníku OHCRMUZIV)
 • Uživatelská klasifikace 2- uživatelská klasifikace vztahu 2 (dle číselníku OHCRMUZI2)
 • Uživatelská klasifikace 3- uživatelská klasifikace vztahu 3 (dle číselníku OHCRMUZI3)

Firma

 • IČO - identifikační číslo organizace (firmy) + příp. rozlišení duplicity (viz Adresář )
 • Název - zkrácený název firmy (viz Adresář ). Možnost prokliknutí do detailu adresáře.
 • Číslo - číslo firmy, generuje se dle konfigurace adresáře (viz Adresář ). Již uložené číslo firmy nelze přepsat. Při založení nebo změně obchodního vztahu se současně provede zápis nebo změna do Adresáře (tabulka O6A). daje adresáře se editují na záložkách Základní údaje a Parametry. Možnost prokliknutí do detailu adresáře.

Výstrahy k firmě - pod skupinou údajů Firma je řádek, ve kterém se mohou zobrazovat výstrahy (tučně červeně). Jejich smyslem je rychlé upozornění na nestandardní stav firmy. Možné výstrahy jsou Insolvence, Nespolehlivý plátce DPH, Blokace používání, Neplatná k datu, Neaktivní věta. Pokud není výstraha žádná, zůstává řádek prázdný.

Panel Centrála/Pobočka - vpravo od skupiny údajů Firma se může zobrazovat panel s názvem Centrála/Pobočka . Tento panel se zobrazí pouze tehdy, je-li aktuální firma centrálou, tj. má nějaké pobočky (v tabulce CPobockaFirmy) nebo je sama pobočkou jiné firmy. Pobočky firmy se spravují na záložce Pobočky a jejich používání je volitelné. Na panelu se zobrazuje informace, zda je firma centrálou, pobočkou nebo současně centrálou i pobočkou. Pro centrálu se zobrazují počty poboček, a to zvlášť pobočky typu Firma a zvlášť pobočky ostatní (typu Adresa aj.). Seznam těchto poboček lze zobrazit. Pro pobočku se zobrazuje počet centrál (většinou jedna, může být i více) a seznam těchto centrál lze opět zobrazit. Tlačítkem Skupina se k aktuální firmě (na které stojí kurzor) zobrazí tato firma a všechny její centrály a pobočky typu Firma, tj zobrazí se skupina svázaná přes pobočky.

Existuje také zjednodušená varianta panelu Centrála/Pobočka, která obsahuje pouze jeden řádek textu s informací, zda se jedná o pobočku nebo centrálu. Pro centrálu je v řádku uveden počet poboček, pro pobočku název a číslo centrály. Název centrály se zobrazuje přímo, bez nutnosti prokliku. Použití této varianty předpokládá, že každá pobočka má pouze jednu centrálu. Standardně se zobrazuje plná varianta panelu, zjednodušenou variantu lze nastavit v CRM/Parametry/Konfigurace/CRM zaškrtnutím volby Zjednodušený panel Centrála/Pobočka . Základní údaje - základní údaje k firmě , zde se pořizují údaje shodné s obdobnou záložkou v Adresáři

 • Bankovní spojení - pořizují se přes tlačítko Bankovní spojení, ne na záložce. První bankovní spojení se zobrazuje ve formuláři Obchodních vztahů pouze pro prohlížení.

Klasifikace - další údaje k firmě, zde se pořizují údaje shodné s obdobnou záložkou v Adresáři.

Bankovní spojení - na záložce v adresáři se zobrazují bankovní spojení aktuální firmy

Informace - na záložce v adresáři se zobrazují doplňkové informace k firmě

Další adresy - další adresy k firmě

Daňová IČ - daňová identifikační čísla aktuální firmy, možnost evidovat více DIČ k jedné firmě

Elektronická komunikace - zde lze pro obchodní vztah definovat různé formy elektronické komunikace s firmami (tabulka O6A6)

Obchodníci - zde se spravuje seznam osob provádějících obchodní činnost (tabulka OHSKUPOSO, typ skupiny OBCHODNICI)

Kontakty - zde se spravuje seznam kontaktních osob aktuálního obchodního vztahu (tabulka OHKON)

Obchodní vazby - zde se spravuje seznam obchodních vazeb mezi obchodníky a kontakty (tabulka OHOBCHVAZ)

Aktivity - zde se spravuje seznam aktivit aktuálního obchodního vztahu (tabulka OHAKT)

Pobočky - zde se spravuje seznam poboček firmy (tabulka CPobockaFirmy). Pokud potřebuje uživatel členit firmy dle schematu „centrála“ a její „pobočky“, může tuto záložku použít pro definici poboček k firmě. Firma s alespoň jednou pobočkou se stává centrálou.

-

Barevné odlišení záznamů v řádkovém zobrazení

 • firmy v insolvenci a nespolehliví plátci DPH se zobrazují červeným textem
 • firmy blokované, neplatné dle data a se stavem Neaktivní se zobrazují šedým textem na zašedlém pozadí. Takové firmy se nebudou nabízet při výběrech.

Tlačítka v horní liště

 • Další nabídka
  • Pohledy do webových rejstříků - nabídka obdobných pohledů jako přes tlačítka v detailu.
  • Historie zodpovědné osoby - tato volba umožňuje zobrazit přehled všech zodpovědných osob (položka Zodpovídá), které měly firmu přidělenou. Přehled obsahuje datum změny, novou zodpovědnou osobu, osobu, která změnu provedla a poznámku charakterizující typ akce (Vytvoření záznamu, Editace záznamu apod.). Pro správnou funkčnost musí být aktivována Historie změn (volba Administrace/Správa změn/Aktivace historie změn) a musí být zapnuto sledování tabulek O6a a Osoby (volba Administrace/Správa změn/Konfigurace změn).
  • Změna příznaku Plátce DPH - Změní příznak Plátce DPH na opačný, a to bez ohledu na Registr plátců DPH. Tj. možnost nastavit příznak pro případ, že není k dispozici připojení k internetu apod. Dotažením z ARESu nebo hromadným chodem Aktualizace spolehlivosti plátců DPH se příznak uvede do souladu s Registrem plátců DPH.
 • Filtry - pomocí ikon v horní liště lze vyfiltrovat:

dle zodpovědnosti (dle zodpovědné osoby v obchodních vztazích)

 • Všechny záznamy - všechny firmy bez ohledu na zodpovídající osobu
 • Týmové - záznamy vyfiltrované dle přístupového stromus filtrem zapnutým na Osobní čísla. Zobrazí se firmy, které mají v položce Zodpovídá vyplněnou některou osobu z týmu aktuálně přihlášené osoby. Není-li přístupový strom s filtrem na osobní čísla aktivován, tlačítko Týmové se nezobrazuje. Přístupový strom je speciální tabulka, ve které lze obecně definovat stromovou strukturu osob. Osoba zařazená do přístupového stromu může mít jednak osoby podřízené, jednak osoby stojící na stejné úrovni. Osoby podřízené a osoby stojící na stejné úrovni k přihlášené osobě tvoří tým přihlášené osoby. S použitím filtru Týmové tak může např. obchodník vidět všechny firmy svého týmu. Pro účel filtrování v obchodních vztazích musí být aktivována rozšířená funkce přístupového stromu a příslušný kořenový uzel stromu musí mít přiřazenou úlohu orsoft.o.adresar.O6a (Adresář).
  • Při instalaci jako OR-SYSTEM je tento filtr přístupný i z adresáře z voleb Adresář dodavatelů; a Adresář odběratelů.
 • Zodpovídám - firmy, kde aktuální přihlášený je uveden jako zodpovědná osoba (osoba se hledá v tabulkách O6A a DKX)
 • Obchoduji - firmy, pro které je aktuální přihlášený obchodníkem

dle aktivnosti (dle kritérií v adresáři i v obchodních vztazích)

 • Aktivní a neaktivní - aktivní i neaktivní firmy
 • Neaktivní - neaktivní firmy (blokované, neplatné dle data a se stavem Neaktivní)
 • Aktivní - aktivní firmy

dle typů obchodních vazeb

 • Vše - všechny firmy bez ohledu na typ obchodních vazeb jejich obchodníků
 • Vybrané vazby - firmy s vybranými typy obchodních vazeb. Zobrazí se všechny firmy, jejichž obchodníci mají obchodní vazby vybraných typů. Typy obchodních vazeb lze vybírat multivýběrem. Vybrané typy vazeb se zobrazují v titulku okna.
 • Vybraný obchodník - firmy, pro které je vybraná osoba obchodníkem
 • Saldo - zobrazení aktuálního stavu pohledávek a závazků za firmu

-

Přidání záložek obchodních vztahů do Subjektů Pokud si vytváříte vlastní pohledy a potřebujete umístit na záložky editačního programu Obchodní vztahy nebo Adresář editační programy Obchodníci, Kontakty, Obchodní vazby nebo Aktivity, je potřeba do pohledu přidat komponentu Browse panel a vyplnit:

pro Obchodníky

 • Wrapper: cz.ortex.gui.oh1.crm.OhskuposoWrapper
 • Úloha: obchodniciKFirme (variantně též obchodniciKFirmeSpec pro tzv. zjednodušenou editaci obchodníků)
 • Spojeno s: this
 • Vazba spojeného browse: idpkObj.eq($dkaNr)

pro Kontakty

 • Wrapper: cz.ortex.gui.oh1.crm.OhkonWrapper
 • Úloha:
 • Spojeno s: this
 • Vazba spojeného browse: o6a.dkaNr.eq($dkaNr)

pro Obchodní vazby

 • Wrapper: cz.ortex.gui.oh1.crm.OhobchvazWrapper
 • Úloha: firemniVazbyVsechObchodniku
 • Spojeno s: this
 • Vazba spojeného browse: o6a.dkaNr.eq($dkaNr)

pro Aktivity

 • Wrapper: cz.ortex.gui.oh1.crm.OhaktWrapper
 • Úloha:
 • Spojeno s: this
 • Vazba spojeného browse: o6a.dkaNr.eq($dkaNr)

pro Pobočky

 • Wrapper: cz.orcz.gui.CPobockaFirmyWrapper
 • Úloha:
 • Spojeno s: this
 • Vazba spojeného browse: dkaIdpk.eq($dkaNr)

-

Přidání záložek do Adres firmy Pokud si vytváříte vlastní pohledy a potřebujete umístit na záložky editačního programu Adresy firmy editační programy Obchodníci, Kontakty nebo Obchodní vazby, je potřeba do pohledu přidat komponentu Browse panel a vyplnit: pro Obchodníky

 • Wrapper: cz.ortex.gui.oh1.crm.OhskuposoWrapper
 • Úloha: obchodniciKAdrese
 • Spojeno s: this
 • Vazba spojeného browse: idpkObj.eq($idpk)

pro Kontakty

 • Wrapper: cz.ortex.gui.oh1.crm.OhskupkonWrapper
 • Úloha: kontaktyKAdrese
 • Spojeno s: this
 • Vazba spojeného browse: idpkObj.eq($idpk)

pro Obchodní vazby

 • Wrapper: cz.ortex.gui.oh1.crm.OhobchvazWrapper
 • Úloha: adresniVazbyVsechObchodniku
 • Spojeno s: this
 • Vazba spojeného browse: o6a.dkaNr.eq($adrNr)